Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:23:48, 20.02.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КЕЛЕШЕК ПЕРЗЕНТЛЕРИ

ЖАСЛАР АЎҚАМЫНЫҢ  БИРИНШИ СТИПЕНДИАТЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Қарақалпақ филологиясы факультети 2-курс студенти Наргиза Балтабаева Өзбекистан Жаслар аўқамы стипендиясы жеңимпазы болды. Буның ушын ол «Қарақалпақ университети» газетасы қасында «Халық даналығы» клубын шөлкемлестириў бойынша жойбары менен қатнасты. Жойбардың қысқаша мазмуны ­ халқымыз арасында кейин пайда болып атыр­ған даналықларды жыйнап, оны газетада басып шығарыў.

Даўамын окыў: КЕЛЕШЕК ПЕРЗЕНТЛЕРИ

Сәне: 31.01.2018 10:16:01

51 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРЫН ТЕЖЕЎ — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Ҳәзирги күнде дүнья жүзинде жанылғы — энергетика ресурсларын тежеў ҳәм олардан үнемли пайдаланыў ең әҳмийетли мәселелерден есапланады. Бул бағдарда мәмлекетимизде кең көлемли социал-экономикалық реформалардың турмысқа асырылыўы және де пайдалы жетискенлигиниң гиреўи болып табылады.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 31.01.2018 10:14:34

46 мәрте оқылды


БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ И.КӘРИМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ  ПИДАЙЫ  ПЕРЗЕНТИ

Ўатанымыз ғәрезсизлиги, жаңа турмыс,  жаңа жәмийеттиң имараты ушын тийкар болған шешиўши бағдарламалық мақсет ҳәм идеяларды Биринши Президентимиз    И.Кәримов көрегенлик пенен алға қойды, Өзбекистан мәмлекети ушын дурыс жолды таба алды. Хал­қымыздың тынышлығын, қәўипсизлигин тәмийинлеў ушын күн-түн демей тынымсыз жумыс алып барды. Елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримовтың Ўатанымыз, ел-халық ушын еткен хызмети қәдирленип, оның исми улығланбақта.

Даўамын окыў: БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ И.КӘРИМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

Сәне: 31.01.2018 10:11:21

26 мәрте оқылды


БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ И.КӘРИМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

ТАЎ АЛЫСЛАҒАН САЙЫН БӘЛЕНТ

Ҳәр бир халықтың, ҳәр бир мәмлекеттиң тарийхында өшпес из қалдыратуғын, исми менен ислери қанша жыллар, әсирлер өтсе де әўладлар ядынан көтерилмейтуғын перзентлери болады. Өзбекистан Республикасының биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримов мине усындай ел азаматларының бири еди.

Даўамын окыў: БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ И.КӘРИМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

Сәне: 31.01.2018 10:10:20

30 мәрте оқылды


БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ И.КӘРИМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

ҒӘРЕЗСИЗЛИКТИҢ БАСЛАЎШЫСЫ  ҲӘМ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎДЫҢ  ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎШИСИ

Дүньядағы халықлар ҳәм миллетлердиң азатлық ҳәм еркинлик, әдалатлы ҳәм пәраўан жәмийет ушын гүрес тарийхы соны көрсетеди, буныңдай уллы мақсетке ерисиў тек ғана уллы сиясий жетекшилердиң тиккелей басшылығы астында ғана әмелге асады.

Даўамын окыў: БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ И.КӘРИМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

Сәне: 31.01.2018 10:07:44

26 мәрте оқылды


Президент сапарынан соң

ТЕБИНБУЛАҚ КӘНИ 2024-ЖЫЛЫ ТОЛЫҚ ӨЗЛЕСТИРИЛЕДИ

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёев 2017-жыл 15-16-декабрь күнлери республикамызға еткен сапары даўамында Қараөзек районындағы темир рудасының үлкен резервине ийе Тебинбулақ кәнин өзлестириў перспективаларына айрықша тоқтап өткен еди.

Даўамын окыў: Президент сапарынан соң

Сәне: 31.01.2018 09:53:28

15 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

МҮРӘЖАТ  ЖУЎАПКЕРШИЛИК  ЖҮКЛЕЙДИ

Бәршемизге белгили, өткен жылдың 26-декабрь сәнесинде Президентимиз Ш.Мирзиёев елимиз бойлап 2017-жылда әмелге асырылған тийкарғы жумыслардың жуўмағы ҳәм Өзбекистан Республикасын 2018-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыўдың ең әҳмийетли бағдарларына бағышланған Мүрәжатын парламентке усынған еди. Бул Мүрәжат ҳәм онда айтылған сын пикирлер елимиздеги барлық оқыў орынлары менен мийнет жәмәәтлеринде кең түрде додаланып атыр.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 31.01.2018 09:51:24

14 мәрте оқылды


мақала

ҚЫСТАЎЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ СИСТЕМАСЫН  ЖЕДЕЛ ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде денсаўлықты сақлаў системасын раўажландырыў, пуқаралардың денсаўлықты сақлаўға байланыслы ҳуқықлары мәмлекет тәрепинен кепилликке алыныўын тәмийинлеў, пуқараларда саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, халықтың барлық қатламлары медициналық хызметтен пайдаланыўы ушын шараят жаратыў бағдарында ком­плексли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.01.2018 09:48:38

14 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА  АДАМНЫҢ  ИММУНИТЕТ ЖЕТИСПЕЎШИЛИГИ  ВИРУСЫН  КЕЛТИРИП  ШЫҒАРАТУҒЫН  КЕСЕЛЛИКТИҢ  ТАРҚАЛЫЎЫНА  ҚАРСЫ  ГҮРЕСИЎ СИСТЕМАСЫН  БУННАН  БЫЛАЙ  ДА  ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

АИВ инфекциясы тарқалыўының алдын алыў системасын буннан былай да жетилистириў, сондай-ақ, 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкар­ғы бағдарлары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленген ўазыйпаларды избе-из әмелге асырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.01.2018 09:47:22

10 мәрте оқылды


мақала

ЕСЛЕЎ КЕШЕСИ БИРИНШИ  ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ  КИТАПЛАРЫ  ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың өмири ҳәм хызметин үгит-нәсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.01.2018 09:45:24

11 мәрте оқылды


Новости ТВ

НОВЫЙ КАНАЛ —   НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В Нукусе начал вещание новый канал "Жаслар ТВ" — для молодежи и о молодежи. Идею его запуска Бахытбек Ельманов вынашивал давно, изучая аудиторию и то, чему отдает предпочтение новое поколение.

Даўамын окыў: Новости ТВ

Сәне: 29.01.2018 07:08:34

32 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ВЕДЕТ К ПОБЕДЕ

За годы независимости нашего государства молодое поколение  получило поистине безграничные возможности для самореализации. Наука, спорт, музыка, информационные технологии, культура и образование — нет ни одной сферы, где юноши и девушки не проявляли бы себя.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 29.01.2018 07:07:35

25 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

Навстречу будущему

Чувства, переполнявшее  сердце в радостные или немножко грустные моменты, невольно заставляют ей взять в руки ручку.И трепет душевных волнений красиво сложится словами в строки стихов Айжамал. В ее стихах живет любовь к  родному краю,окружающему миру и близким людям. А.Калыбаева еще молода и тематика ее творчества очевидно расширится с годами.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 29.01.2018 07:04:31

26 мәрте оқылды


Экология

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОДОЕМЫ — ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Весна 2017 года для  сотрудников  Управления по чрезвычайным ситуациям и  водников республики  была напряженной.  Была объявлена чрезвычайная ситуация  в связи с паводком в трех населенных пунктах Муйнак­ского района: Порлытау, Кызылжар и Шеге. Вновь Амударья, как многие годы назад, проявила свой нрав.

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 29.01.2018 06:54:57

27 мәрте оқылды


Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий

ПО ПРИНЦИПУ ПРИОРИТЕТНОСТИ

Внимание такому сектору экономики как предпринимательство с первых лет независимости нашей страны уделяется особое. О чем свидетельствует принятый  широкий комплекс мер по улучшению деловой среды, развитию конкуренции, стимулированию развития малого и среднего бизнеса.

Даўамын окыў: Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий

Сәне: 29.01.2018 06:47:23

32 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF