Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:29:57, 18.06.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

РУЎХЫЙЛЫҚ

КИТАП — АҚЫЛ ШЫРАҒЫ

Китап — инсанның руўхый жақтан жетик ҳәм озық ойлы болып жетилисиўине жәрдем көрсетеди, соның менен бирге өтмиштен ҳәм келешектен хабар береди. Солай екен, оның руўхый мийрас, таўсылмас ғәзийне деп аталыўы да тосыннан емес.

Даўамын окыў: РУЎХЫЙЛЫҚ

Сәне: 28.05.2018 11:29:36

16 мәрте оқылды


АБИТУРИЕНТ — 2018

ТАЯРЛЫҚ БАРЫСЫ ҚАЛАЙ?

Аппақ арзыў-нийетлер қушағында кеўиллери қайнаўытлаған жасларымыз әйне пайытта Жоқары оқыў орынларына кириў тест-сынақларына қызғын таярланып атыр. Әлбетте, олар өз күшине исенеди. Олардың ата-аналары, устазлары тилеклес болып, перзентлерине имканиятлар жаратып бермекте.

Даўамын окыў: АБИТУРИЕНТ — 2018

Сәне: 28.05.2018 11:26:49

15 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

ЖУРНАЛИСТИКА ТАРАЎЫ ПИДАЙЫСЫНЫҢ  ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ АРНАЛДЫ

Пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы мәмлекетлик қәнигелестирилген мектеп-интернатында «Еркин Қарақалпақстан» — «Вести Каракалпакстана» газеталарының Бас редакторы, Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен журналист, белгили шайыр ҳәм дилмаш Кеңесбай Реймовтың «Кашмир қосығы», «Айт­шы достым, не иследик Ўатан ушын?!», «Гүмис нурлар» китапларының презентациясы ҳәм туўылғанының 60  жыллығына арналған әдебий кеше болып өтти.

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 28.05.2018 11:25:51

14 мәрте оқылды


ТОЛҒАНЫС

ИНСАН ҚӘДИРИ УЛЛЫ,  ЕСТЕЛИГИ МӘҢГИ

Урыс ҳәм тынышлық... Сондай бир бирине туўры келмейтуғын, қарама-қарсы түсиниклер болып көринеди. Бирақ, усы ўақытқа шекем адамзат тарийхында олар бир қатарда киятыр. Мәселен, планетамыз ҳәзирги күнге шекем 15 мыңнан аслам урысты басынан кеширген екен. Лекин, ХXI әсир бул түсиниклерге жаңа мазмун киргизеди деп жақсы нийетти үмит етип, жақсылықты болжаймыз.

Даўамын окыў: ТОЛҒАНЫС

Сәне: 28.05.2018 11:15:48

11 мәрте оқылды


МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

БАСҚА БАҚШАҒА КЕТИП ҚАЛЫЎЫН ҚӘЛЕМЕЙМИЗ...

Қоңсымның: «Ҳәптениң 6-күни де балаларымызды бақша қабыллай қойғанда: Булардың қыңырлықлары шаршатып жиберди» деген гәпинен кейин ойланып қалдым. Перзентлеримиздиң тәрбиясында бақша тәрбияшыларының хызмети уллы. Бир топарда 20-25 бала тәрбияланатуғын болса, ҳәр үйдиң ҳәр түрли минездеги еркетайларын баўырына алып кеўиллерин жай қылыўдың өзи бола ма?!

Даўамын окыў: МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 28.05.2018 11:15:08

14 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ДӘЎИР  ТАЛАБЫНА  МУЎАПЫҚ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 11-май күнги «Аллергиялық кеселликлерди профилактикалаў, оларға диагноз қойыў ҳәм емлеўди түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында» қарары әйне ўақтында қабылланды.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 28.05.2018 11:10:15

11 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

АЗЫҚ-АЎҚАТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИН  ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА

Азық-аўқат қәўипсизлиги миллий экономикалық қәўипсизлик системасында әҳмийетли орын тутады. Ҳәр қандай мәмлекетте азық-аўқатқа болған талап оның пуқараларының талапларының ең тийкарғысы болып есапланады.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 28.05.2018 11:03:37

15 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

СУДЛАРДА ЖӘРИЯЛЫЛЫҚ ҲӘМ ҚАЛЫСЛЫҚ ПРИНЦИПИ

Соңғы ўақытлары елимизде суд ҳәкимиятының бийғәрезлигин тәмийинлеў бойынша кең көлемли ислер әмелге асырылмақта. Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында суд-ҳуқық системасын еле де реформалаў, нызам үстинлигин тәмийинлеўге байланыслы бир қатар баслы бағдарлар белгилеп берилген еди.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 28.05.2018 10:57:34

17 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКСТАН ЖУРНАЛИСТИКА ҲӘМ ҒАЛАБА КОММУНИКАЦИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Жәҳән мәлимлеме мәканы глобалласыўының күшейиўи ғалаба хабар қураллары тараўында дүньяда жүз берип атырған ўақыяларға тез ҳәм сәйкес түрде мүнәсибет билдириў, Өзбекстанда әмелге асырылып атырған демократиялық қайта өзгерислер ҳаққында республика халқын, дүнья жәмийетшилигин өз ўақтында ҳәм объектив хабардар етиў системасын жетилистириў мәселеси ең әҳмийетли ўазыйпалардан бирине айланып бармақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 28.05.2018 10:56:41

9 мәрте оқылды


МҮРИЎБЕТ

«АВТОТЕСТ-НУКУС»  ЖӘМИЙЕТИНИҢ  ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ ИЛАЖЫ

Мүбәрек Рамазан айы  мүнәсибети менен «Автотест-Нукус» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен қа­йырқомлық акциясы өткерилди.

Даўамын окыў: МҮРИЎБЕТ

Сәне: 28.05.2018 10:55:27

8 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

НӨКИСТЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  «КИТАП БАЙРАМЫ» ӨТКЕРИЛДИ

24-май күни «Китап оқыў мәдениятын раўажландырыў — уллы мақсетлеримизге ерисиўдиң әҳмийетли кепиллиги есапланады» сүрени астында Республикалық «Китап байрамы» өз жумысын баслады.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 28.05.2018 10:28:06

10 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНДЕ

ВЕДОМСТВОЛАРАРАЛЫҚ  КОМИССИЯНЫҢ МӘЖИЛИСИ

Нөкисте Жас өспиримлер ислери бо­йынша Қарақалпақстан Республикасы ведомстволараралық комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНДЕ

Сәне: 28.05.2018 10:26:10

23 мәрте оқылды


СПОРТ

ҚЫЗҒЫН ӨТКЕН БЕЛЛЕСИЎ

Мәмлекетимизде ҳаял-қызлардың жәмийетлик-сиясий белсендилигин арттырыў, ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин қорғаў, аналықты ҳәм балалықты ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларды түрли тараўларда өз қәбилетин ҳәм имканиятларын жүзеге шығарыўы ушын шәраятлар жаратыў, сондай-ақ шаңарақ институтын беккемлеў бағдарында кең көлемли жумысларды әмелге асырыў мақсетинде Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен 2018-жыл 2-февраль күни қабыл етилген «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысты түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы елимиздеги барлық ҳаял-қызларымыздың жәмийеттеги ҳәм шаңарақтағы ролиниң артыўы, олардың нызамлы мәплериниң тәми­йинлениўи, социаллық-руўхый орталықтың раўажланыўына хызмет етеди.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 24.05.2018 09:48:08

24 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

«МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ  СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ­  КЕЛЕШЕГИМИЗ ТИЙКАРЫ»

Усы атамада жақында Әжинияз атындағы  Нөкис мәмлекетлик  педагогикалық институтында илимий-әмелий конференция болып өтти. Президентимиз тәрепинен  2017-жыл 9-сентябрьде қабыл етилген «Мектепке шекемги билимлендириў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары тийкарында өткерилген бул республикалық илимий-әмелий конференцияға республикамыздағы мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияшылары, Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим  факультетиниң оқытыўшылары ҳәм студентлери  қат­насты.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 24.05.2018 09:47:29

31 мәрте оқылды


ЗАМАНАГӨЙ ХЫЗМЕТ

РӘСМИЙЛЕСТИРИЎ 40 МИНУТТА

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 10-майдағы 348-санлы қарары менен мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары ҳәм де коммерциялық банклер тәрепинен көрсетилетуғын барлық түрдеги хызметлерден еркин пайдаланыўды тәмийинлейтуғын электрон санлы имза гилтиниң сертификатын бериў бойынша мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламенти тастыйықланды.

Даўамын окыў: ЗАМАНАГӨЙ ХЫЗМЕТ

Сәне: 24.05.2018 09:44:46

33 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF