Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:21:01, 21.10.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ОҚЫЎ-СЕМИНАР

БАС МАҚСЕТ — ӨНИМНИҢ САПАЛЫЛЫҒЫНА ЕРИСИЎ

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Агросанаат комплекси үстинен қадағалаў инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен «Қарақалпақстан аўыл хожалығы өндирис кооперациясы» Хожели пахта тазалаў заводы жанындағы пахта қабыллаў орынларындағы лабораторияларда фермер хожалықлары тәрепинен тапсырылып атыр­ған пахта шийки затын қабыл етиўде, муғдары ҳәм сапасын анықлаўда пайда болыўы мүмкин болған машқалаларға бағышланып оқыў-семинар өткерилди.

Даўамын окыў: ОҚЫЎ-СЕМИНАР

Сәне: 06.10.2020 11:38:14

13 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ТЕРГЕЎ БАСҚЫШЫНДА НЫЗАМШЫЛЫҚТАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР

Өзбекстан Республикасының 2020-жыл 14-май күнги ӨРН-617-санлы Нызамы менен Жынаят-процессуал кодексине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизилди.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 06.10.2020 11:26:49

13 мәрте оқылды


ИЛИМ ҲӘМ ӨНДИРИС

ДИЙҚАНШЫЛЫҚ СИСТЕМАСЫНЫҢ РАЎАЖЛАНЫЎ БАСҚЫШЛАРЫ

Жәҳән аўыл хожалығы тараўының раўажланыўына нәзер тасласақ, экономикалық дүзим басқышларына тиккелей байланыслы екенлигин түсинемиз.

Даўамын окыў: ИЛИМ ҲӘМ ӨНДИРИС

Сәне: 06.10.2020 11:24:21

13 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ БАЯНАТЫНА МҮНӘСИБЕТЛЕР

ДҮНЬЯҒА ЖАР САЛҒАН НАЎАЙЫ ТИЛИ

Қудайға мың қәтле шүкир, ғәрезсизликтиң шарапаты менен муқаддес динимиз, жанажан тарийхымыз, мәмлекетлик тилимиз өзимизге қайтты. Усы қәдириятлар арқалы ғәрезсизлигимиз мәңги турып, халқымыздың өзлиги беккемленип, мәмлекетимиз байрағы бәлент минберлерде желбирей береди.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ БАЯНАТЫНА МҮНӘСИБЕТЛЕР

Сәне: 06.10.2020 11:22:50

10 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ БАЯНАТЫНА МҮНӘСИБЕТЛЕР

ӘҲМИЙЕТЛИ БАСЛАМАЛАР АЛҒА ҚОЙЫЛДЫ

Бүгинги күнде дүнья мәмлекетлери халықларын ләрзеге салып атырған коронавирус пандемиясы шарая­тында онлайн видео байланыс түринде өткерилип атырған БМШ Бас Ассамблеясының 75-юбилей сес­сия­сына Ҳүрметли Президентимиздиң  мәмлекетлик тилде баянат пенен қатнасыўы  бәршемизди және бир мәрте толқынландырып жиберди.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ БАЯНАТЫНА МҮНӘСИБЕТЛЕР

Сәне: 06.10.2020 11:21:03

8 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ БАЯНАТЫНА МҮНӘСИБЕТЛЕР

ӘҲМИЙЕТЛИ БАСЛАМАЛАР АЛҒА ҚОЙЫЛДЫ

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң БМШ Бас Ассамблеясының 75-сессиясында сөйлеген сөзин үлкен итибар ҳәм дыққат пенен тыңладым.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ БАЯНАТЫНА МҮНӘСИБЕТЛЕР

Сәне: 06.10.2020 10:51:24

10 мәрте оқылды


ПҲАЖ ХЫЗМЕТИ

АРХИВ  МАҒЛЫЎМАТЛАРЫ ЭЛЕКТРОНЛАСТЫРЫЛМАҚТА

Инсан туўылғанынан баслап өмири даўамында бир неше рет Пуқаралық ҳалатлары актлерин жазыў бөлимине мүрәжат етеди. Атап айтқанда, перзент дүньяға келгенде, неке дүзилгенде ямаса некени бийкар еткенде, жақынларының бири қайтыс бол­ғанда яки қандай да бир зәрүр ҳүжжетлерди алыўда усы тараў хызметинен пайдаланады. Яғный, инсан өмири менен байланыслы болған ең әҳмийетли мәселелер ПҲАЖ бөлиминде дизимге алынады.

Даўамын окыў: ПҲАЖ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 06.10.2020 10:46:43

11 мәрте оқылды


ПАХТА — 2020

ШОМАНАЙДЫҢ ДИЙДИ БӘЛЕНТ ЖАСЛАРЫ

Үлкемизде қайыр-сақаўатлы алтын гүз, бас байлығымыз болған «ақ алтын»ымызды сепситпей жыйнап алыў ушын жыйын-терим мапазы барлық орынларда ғалаба, ғажжа-ғаж түс алмақта.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2020

Сәне: 06.10.2020 10:44:57

11 мәрте оқылды


Мақала

ЖЕР САЛЫҒЫНАН КИМЛЕР АЗАТ ЕТИЛЕДИ?

Хабарыңыз бар, физикалық тәреплерден алынатуғын мүлк ҳәм жер салықларын теңдей үлесте 15-апрель ҳәм 15-октябрь сәнесине шекем бөлип төлеў белгиленген еди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 06.10.2020 10:37:58

12 мәрте оқылды


ТАХТАКӨПИР ЖАҢАЛЫҚЛАРЫ

ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛҒАН ЗАМАНАГӨЙ ИМАРАТЛАР

«Реверстрой» жуўапкершилиги шекленген жәмийети районда бир неше қурылыс объектлериниң бой тиклеўине, қайта оңланыўына узақ жыллардан бери үлес қосып киятыр. 

Даўамын окыў: ТАХТАКӨПИР ЖАҢАЛЫҚЛАРЫ

Сәне: 06.10.2020 10:28:05

11 мәрте оқылды


БИЛИП ҚОЙҒАНЫҢЫЗ МАҚУЛ

ЕСАПЛАЎ ҮСКЕНЕЛЕРИН ОРНАТПАҚШЫ БОЛСАҢЫЗ

Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлигинде 2018-жыл 4-май сәнесинде 3005-сан менен дизимге алын­ған «Энергия ресурсларын есапқа алыўдың автоматластырылған системасын енгизиў шеңберинде электр энергиясы ҳәм тәбийғый газди есапқа алыўдың заманагөй әсбапларын орнатыў ҳаққында»ғы устав пенен бул бағдардағы тийкарғы талаплар белгилеп алынған.

Даўамын окыў: БИЛИП ҚОЙҒАНЫҢЫЗ МАҚУЛ

Сәне: 06.10.2020 10:27:00

9 мәрте оқылды


ЖАНКҮЙЕР ПИКИРИ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН МИЛЛИЙ ЧЕМПИОНАТЫН ДҮЗИЎ — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

«Футбол ­ миллионлар ойыны» деген афоризм гөнерди. Оның орнына «Футбол ­ миллиардлар ойы­ны» деген варианты пайда болды. Статистикалық мағлыўматларға қарағанда, футбол спорттың ең ғалабалық түри сыпатында тән алын­ған.

Даўамын окыў: ЖАНКҮЙЕР ПИКИРИ

Сәне: 06.10.2020 10:25:23

10 мәрте оқылды


Мақала

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫҢ ПАЙДА  БОЛЫЎЫ  ӘЙЙЕМГИ ТАРИЙХ  НӘЗЕРИНДЕ

Ғәрезсизлик шарапаты, өзимизге қайтқан өзлигимизди аңлаў, ҳәр кимге өзиниң ҳаслы-тегин билиўге мүмкиншилик берди. Ҳақыйқатында да түп бабамыздың ким екенлиги, олардың өз заманында қандай дәўжүрек, мәрт, қаҳарман халық болғанлығы,  дүнья цивилизациясына үлес қос­қан, өз халқын дүньяға танытқан ислерин билиў инсанның кеўлинде қуўаныш ҳәм мақтаныш пайда етип, уллы  дөретиўшилик ислеринде мәдет ҳәм қуўат болып табысларға ҳәўижлендиреди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 06.10.2020 10:22:21

20 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖАҢА АГЕНТЛИКТИҢ ЎАЗЫЙПАЛАРЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2020-жыл 7-сентябрь күнги ПП-6061-санлы «Жер есабы ҳәм мәмлекетлик кадастрларды жүргизиў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм ПҚ-4819-санлы «Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик салық комитети жанындағы Кадастр агентлигин шөл­кемлестириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 06.10.2020 09:44:07

145 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

РОССИЯЛЫ   ШЫПАКЕРЛЕР БЕРУНИЙ   РАЙОНЫНДА   БОЛДЫ

Коронавирус инфекциясына  қарсы гүресиўде биргеликте ислесиў ушын елимизге келген россиялы шыпакерлердиң бир топары Беруний районында да болды.

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 06.10.2020 09:43:06

8 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF