Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:53:41, 18.10.2017
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

КООРПОРАТИВ ОБЛИГАЦИЯЛАР  ҲӘМ БАСҚА ДА БАҲАЛЫ ҚАҒАЗЛАР

Акционерлик жәмийет нызамшылыққа ҳәм өз уставына муўапық, коорпоратив облигацияларды ҳәм басқа да баҳалы қағазларды шығарыўға ҳәм де жайластырыўға ҳақылы.

Жәмийеттиң коорпоратив облигациялары оның акцияларына алмастырылатуғын баҳалы қағазлар болыўы мүмкин.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.10.2017 12:43:44

9 мәрте оқылды


ЭКОНОМИКАНЫ ҮЙРЕНЕМИЗ

АКЦИОНЕРЛЕР РЕЕСТРИН ҚӘЛИПЛЕСТИРИЎ  ШӘРТЛЕРИ ҲӘМ ТӘРТИБИ

Жәмийет акционерлериниң реестрин қәлиплестириў жәмийеттиң ямаса баҳалы қағазлар базарын тәртипке салыў бойынша ўәкилликли мәмлекетлик уйымның тапсырмасы, сондай-ақ Өзбе­кистан Республикасы «Акционерлик жәмийетлер ҳаққында»ғы Нызамының 65-статъясында нәзерде тутылған жағдайларда акционерлердың жазба арзасы тийкарында Орайлық депозитарий тәрепинен әмелге асырылады. Реестрдиң қайсы сәнеде қәлиплестирилиўи реестрди қәлиплестириў ҳаққындағы тапсырмада көрсетиледи.

Даўамын окыў: ЭКОНОМИКАНЫ ҮЙРЕНЕМИЗ

Сәне: 10.10.2017 12:42:28

8 мәрте оқылды


МИЙНЕТ МИГРАЦИЯСЫ

РОССИЯДА ЖУМЫС  ИСЛЕЎШИЛЕРГЕ  ҚАНДАЙ ИМКАНИЯТЛАР  ЖАРАТЫЛМАҚТАЎ

Ҳәммеңизге мәлим болғанындай, усы жылдың 4-5-апрель күнлери Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң Россия Федерациясына мәмлекетлик сапары даўамында бир қатар мәмлекетлер аралық ҳәм ҳүкиметлер аралық питим ҳәм шәртнамаларға қол қойысылған еди.

Даўамын окыў: МИЙНЕТ МИГРАЦИЯСЫ

Сәне: 10.10.2017 12:41:24

15 мәрте оқылды


ТӘЛИМ-ТӘРБИЯ

ПЕРЗЕНТ ТӘРБИЯСЫНДА  АТА-АНАНЫҢ МИННЕТИ

Жасларымыздың өз күш ҳәм қәбилетлерин жүзеге шығарып, жаңа шеклерди ийелеўи ушын мәмлекетимиз тәрепинен кең имканиятлар жаратылмақта.

Перзент тәрбиясы терең жуўапкершиликти, итибарды талап етеди. Бүгинги күнде арамызда тәрбия мәселесинде жуўапкершиликти өзинде терең, сезинген, перзентлериниң келешегине бийпәрўа болмаған инсанлар көпшиликти қурайды ҳәм бул инсанлар перзентлериниң қолға киргизип атырған жетискенликлерин ҳәр қашан да мақтаныш етеди.

Даўамын окыў: ТӘЛИМ-ТӘРБИЯ

Сәне: 10.10.2017 12:37:58

9 мәрте оқылды


Қ.ӘБДИРЕЙМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

 ҚАРАҚАЛПАҚ  САХНАСЫНЫҢ  ЖУЛДЫЗЫ

Қарақалпақ сахна өнериниң раўажланыўында Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти, «Ел-журт ҳүрмети» ордениниң ийеси, театр ҳәм кино актёры, режиссёр Қуўатбай Әбдиреймовтың орны оғада салмақлы.

Даўамын окыў: Қ.ӘБДИРЕЙМОВТЫҢ ТУЎЫЛҒАНЫНА 80 ЖЫЛ

Сәне: 10.10.2017 12:36:45

10 мәрте оқылды


1-ОКТЯБРЬ — МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ АЛДЫНАН

МАШАҚАТЛЫ МИЙНЕТТИҢ ЖЕМИСИ


«Тәрбияны билимлендириўден, билимлендириўди болса тәрбиядан ажыратып болмайды» деп айтылғанындай, келешек әўладты тәр­бия­лаў уллы ҳәм жуўапкершиликли ис есапланады.

Даўамын окыў: 1-ОКТЯБРЬ — МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 10.10.2017 12:29:20

15 мәрте оқылды


ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ

ЖӘМИЙЕТЛИК  ТӘРТИПТИ БУЗҒАНЫ  УШЫН  ЖУЎАПКЕРШИЛИК

Бийзарылық жәмийетлик тәртип қағыйдаларына қастан ҳүрметсизлик билдириўде көринетуғын қылмыс. Усы нызамлы түсиниктен келип шығып, бийзарылық жәмәәт тәртибине қастыяншылық етиў болып табылады.

Даўамын окыў: ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ

Сәне: 10.10.2017 12:26:31

9 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ­ ӘМЕЛДЕ

«ЖАСЛАР ПОЕЗДЫ»  ШЫМБАЙ РАЙОНЫНДА

Жаслар аўқамы жәмлеспеген жаслар ушын да жуўапкер шөлкем ҳәм бул шөлкем жаслар машқаласын тек үйренип қоймас­тан, оны шешиў менен де шуғылланбақта.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ­ ӘМЕЛДЕ

Сәне: 10.10.2017 12:08:47

5 мәрте оқылды


ЖАҢАЛЫҚ

АЛЫС МӘНЗИЛЛЕР ЖАҚЫН,  ЖОЛАЎШЫЛАРҒА САПАЛЫ ХЫЗМЕТ

Қуўанышлы хабар, тараў қәнигелериниң айтыўынша, бы­йыл дәрьямыз ҳәр жылдағыдан тасыў болғанлықтан ағысы жол бойы кесилип қалмай, теңиз аңғарына 10 мың кубметр суў түскен. Теңиз ески жағысын таслап қашса да, Мойнақ районының орайы күннен-күнге көркейип, таң қалғандай өзгерислер, жаңалықлар жүз бермекте.

Даўамын окыў: ЖАҢАЛЫҚ

Сәне: 10.10.2017 12:06:30

12 мәрте оқылды


ПАХТА — 2017

ТЕРИМ ПӘТИ КҮН САЙЫН ЖОҚАРЫ

Аппақ шағаладай ашылған пахта атызына көзиң түссе кейпиятың көтерилмей қалмайды. Усындай атызда пахта териўдиң сәни баз-баяғы өз алдына. Бойға тартқан, ғорекли ҳәм тегис ашылған атызда ким озарға жарыса пахта терип атырған теримшилердиң шәпик ҳәрекетлери ҳәўесимизди келтирди.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2017

Сәне: 10.10.2017 11:51:15

7 мәрте оқылды


мақала

РУЎХЫЙ ДҮНЬЯМЫЗДЫҢ  ЖАҢА БАСҚЫШҚА  КӨТЕРИЛИЎ ДӘЎИРИ КЕЛДИ

Инсанияттың бул жақты  дүньяға келип  тапқан    байлығы —  мәденият, әдебият ҳәм көркем өнер. Булар — инсанның өмирлик  жолдасы,  кеўлиниң хошы,  жанының  азығы  ҳәм  гүрес  қуралы.  «Адамды  адам  еткен  мийнет» деп дурыс  айтылған  ибараларды  бийкарламай,  адамды  инсан ретинде  қәлиплестирген,  адамды  жабайышылықтан  инсаныйлыққа  жетелеген көркем өнер, әдебият ҳәм  мәденият болып, оларды мийнет  етиўге де  бағдарлаўшы,  баслаўшы илаҳий күш  десе болады. 

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.10.2017 11:25:30

8 мәрте оқылды


1-ОКТЯБРЬ ­ МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ АЛДЫНАН

 

ИМКАНИЯТ  ҲӘМ  ИТИБАРДАН  КЕЎИЛЛЕР  ШАД

Нөкис районы орайына жигирма шақырым алыста жайлас­қан Қырантаў аўылы тоғайы, жабайы аң-қусы, және бир өзгешелиги асаў Әмиўдиң салқын таза ҳаўасы менен басқалардан айрықшаланады.

Даўамын окыў: 1-ОКТЯБРЬ ­ МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 10.10.2017 11:22:48

8 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ­ ӘМЕЛДЕ

ЖАС ПЕНЕН ӨЛШЕНБЕЙТУҒЫН — ҚӘЛБИ ЖАСЛЫҚ...

Халқымызда «жол шетинде аўыл-елиниң жүзи болған мәрт адамлар отырады» деген ибратлы сөз бар. Қоңыратқа кире беристе халықаралық магистраль асфальт жолдың бойында «Мустақиллик» фермер хожалығының аппақ шағаладай ашылған пахта атызларына көзиңиз түссе өз-өзиңизден заўықланып кетесиз.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ­ ӘМЕЛДЕ

Сәне: 10.10.2017 11:14:24

6 мәрте оқылды


ТЕРИМ — 2017

ПАХТА — ЫҚЛАСЛЫ  МИЙНЕТКЕ  ПИТЕДИ

Соңғы төрт-бес жылда мәмлекетке пахта, гүзлик бийдай тапсырыўдың шәртнамадағы режели тапсырмаларын районда бириншилер қатары орынлап, «40 центнерши» атанған Айт­бай Нуғмановтың фермер хожалығына жол алдық. Пахта — қуяш перзенти. Бойы белбуўардан келетуғын ғаўашалардың ҳәр түбинен 25-30 дан болық ғореклер гүздиң ашық аспан, әптаплы ыссысына бири қалмай ашылғанын көрип, «Әне пахта!» деп таңланбас­қа илажымыз қалмады.

Даўамын окыў: ТЕРИМ — 2017

Сәне: 10.10.2017 10:49:58

7 мәрте оқылды


Нотариат

 Особенности аренды нежилых помещений

В условиях рыночной экономики происходит постоянное расширение круга имущественных отношений, регулирующихся гражданским законодательством.

Даўамын окыў: Нотариат

Сәне: 10.10.2017 07:01:52

6 мәрте оқылды


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF