Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:19:26, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

РАЛЛИ, ГОСТИНИЦА, ФЕСТИВАЛЬ...

Благодаря непосредственной поддержке Президента страны Ш.Мирзиёева Муйнакский район стоит на пороге прорывного развития. За 2017-2018 годы были реализованы  почти 70 проектов  из принятой Государственной программы.

Даўамын окыў: В фокусе внимания — Муйнак

Сәне: 23.01.2019 07:15:05

19 мәрте оқылды


В фокусе внимания — Муйнак

ГРЯДУТ НЕВИДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Самый северный район республики, и в целом всей страны, Муйнакский — сегодня становится площадкой по-настоящему грандиозного строительства. По инициативе главы государства Шавката Мирзиёева с прошлого года  активно началась широкомасштабная работа  в этом направлении.

Даўамын окыў: В фокусе внимания — Муйнак

Сәне: 23.01.2019 07:13:35

21 мәрте оқылды


В фокусе внимания — Муйнак

ПРОЦЕСС ПОСАДКИ  САКСАУЛА  ИДЕТ НАРАСТАЮЩИМ ТЕМПОМ

В настоящее время широко развернулась работа по высаживанию саксаула на высохшем дне Арала, призванная смягчить последствия усыхания моря, улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Даўамын окыў: В фокусе внимания — Муйнак

Сәне: 23.01.2019 07:12:30

15 мәрте оқылды


Мероприятия

НАЧАЛИСЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ

15 января этого года в Нукусском гарнизоне Северо-Западного военного округа начались первые занятия на пециализированных учебно-практических курсах органов внутренних дел Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 23.01.2019 07:09:52

12 мәрте оқылды


УСЫНЫС

ТЕЛЕВИДЕНИЕ — ХАЛЫҚ АЙНАСЫ

Ҳәр биримиз күнделикли турмысымызда газета-журнал, радио-телевидение арқалы руўхый азық аламыз. Соның менен бирге, бир қанша сиясий ўақыялардан хабардан болатуғынымыз әйне ҳақыйқат.

Даўамын окыў: УСЫНЫС

Сәне: 23.01.2019 07:03:20

19 мәрте оқылды


ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

«САРЫ АЎЫРЫЎ»ДАН САҚЛАНЫҢ

Баўыр тоқымаларының жарақатланыўы медицинада гепатит, ал, халық арасында «сары аўырыў» деп аталады. Гепатиттиң А, В, С, D, Е түрлери болып, оны вируслар шақырады. Бул вируслар баўыр жарақатланыўына алып келеди ҳәм жуқпалы болып есапланады.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 23.01.2019 07:01:07

23 мәрте оқылды


ТӘБИЯТ ­ БИЗИҢ ҮЙИМИЗ

АСПАНЛАП УШҚАН ҚУСЛАР ТЕҢИЗ УЛТАНЫНА КӨЗ ТИККЕНДЕ...

Арал теңизиниң қурып барыўы ақыбетинде жүзеге келген жағдайды жумсартыў, қоршаған орталықты қорғаў ҳәм де теңиз ултанынан дузлы шаң-тозаңлар көтерилиўиниң алдын алыў мақсетинде шөлге шыдамлы өсимликлер егиў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гүллән халқымызға Үндеўине ис пенен жуўап бериў ушын 2019-2021-жылларда 500 мың гектар жерге «Жасыл қапламалар» жаратыў ўазыйпасы белгиленген еди.

Даўамын окыў: ТӘБИЯТ ­ БИЗИҢ ҮЙИМИЗ

Сәне: 23.01.2019 06:59:39

23 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

КОРРУПЦИЯ — ШӨЛКЕМЛЕСКЕН ЖЫНАЯТШЫЛЫҚ

ОҒАН БӘРШЕМИЗ БИРГЕ ГҮРЕСЕЙИК

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жәмийетте ҳуқықый сана ҳәм ҳуқықый мәдениятты арттырыў системасын түп-тийкарынан жетилис­тириў ҳаққында»ғы 2019-жыл 9-январь күнги 5618-санлы Пәрманында, жәмийеттиң ҳуқықый санасын ҳәм ҳуқықый мәдениятын арттырыў — бул нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм нызамшылықты беккемлеўдиң ең тийкарғы шәртлеринен бири есапланатуғынлығы белгиленген.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 23.01.2019 06:49:50

20 мәрте оқылды


Мақала

ЭЛЕКТР МЕНЕН ГАЗДЕН НЫЗАМСЫЗ ПАЙДАЛАНҒАН ЫССЫХАНА

Мәжбүрий орынлаў бюросы Нөкис қалалық бөлими хызметкерлери тәрепинен 2018-жыл 15-декабрьде Нөкис қаласындағы ЖШЖлердиң бирине тийисли ыссыханада үйрениў жумыслары алып барылғанында, оның газлестириў ушын зәрүр ҳүжжетлерди рәсмийлестирмей турып тәбийғый газден пайдаланып, мәмлекетке оғада көп муғдарда, яғный, 233 миллион 642 мың сумлық зыян келтиргени анықланды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 23.01.2019 06:47:38

18 мәрте оқылды


Қарар

БИЛИМЛЕНДИРИЎДИҢ САПАСЫН ҚАДАҒАЛАЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 23.01.2019 06:47:02

16 мәрте оқылды


Қарар

МАЙ ИСЛЕП ШЫҒАРЫЎ ТАРМАҒЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲӘМ ТАРАЎДЫ БАСҚАРЫЎДА БАЗАР МЕХАНИЗМЛЕРИН ЕНГИЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 23.01.2019 06:45:59

16 мәрте оқылды


Пәрман

«ӘНДИЖАН-ФАРМ» ЕРКИН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНАСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 23.01.2019 06:44:14

15 мәрте оқылды


Пәрман

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫҢ БЕС ТИЙКАРҒЫ БАҒДАРЫ БОЙЫНША ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫН «ЖЕДЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲӘМ СОЦИАЛЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖЫЛЫ»НДА ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ МӘМЛЕКЕТЛИК БАҒДАРЛАМА ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 23.01.2019 06:40:19

24 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ ТУТЫНЫЎШЫЛАРЫНА ТАҒЫ БИР ҚОЛАЙЛЫҚ

Елимизде электр энергиясын ислеп шығарыў көлемин арттырыў ҳәм оны тутыныўшыларға жеткерип бериў имканиятларын кеңейтиў, модернизациялаў бағдарындағы жумыслар халқымыздың ийгилигине хызмет етпекте.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 22.01.2019 12:29:18

27 мәрте оқылды


МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

АЛДАҒЫ РЕЖЕЛЕР БЕЛГИЛЕП АЛЫНДЫ

Жақында «Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары» АЖниң мәжилислер залында Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасының бөлим басшылығы, МОБ ҚР басқармасы, районлық ҳәм қалалық бөлимлериниң хызметкерлери қатнасында мәжилис болып өтип, онда МОБның өткен жыл даўамында ислеген жумыслары ҳәм усы жылдың биринши ярым жыллығының режелери көрип шығылды.

Даўамын окыў: МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

Сәне: 22.01.2019 12:25:45

28 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF