Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:51:23, 21.03.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

УСТАЗ  ПАЛЎАННЫҢ  МӘРТЕБЕСИ

Самайына ақ араласқан, бирақ, еле толық әжим баса қоймаған жүзинен нур тамып туратуғын бул нураныйды көпшилик таныйды. Тек танып ғана қоймастан, көрген жерде ҳүрмет-иззетин орнына қойып, сыйлайды да. Себеби, бул инсан усыған ылайық. Өзиниң санаўлы өмирин устазлық кәсибине бағышлап, шәкиртлериниң жүрегине жол таба билген, олардың өмирден өз орынларын таўып кетиўине мийнетин сиңдирген Жақсымурат ағаның орны ҳақыйқатында да ҳәмийше төрде.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 12.02.2018 09:45:55

40 мәрте оқылды


СЕМИНАР

НЫЗАМ ҚАҒЫЙДАЛАРЫН  ҮЙРЕНИЎГЕ АРНАЛДЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети тәрепинен 2018-жыл 9-январьда Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев тәрепинен қабыл етилген «Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ҳәм «Бәсекилик ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының айырым статьяларына өзгерис киргизилгенлигин тараў хызметкерлерине түсиндириў, үгит-нәсиятлаў бо­йынша илаж болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 12.02.2018 09:44:37

36 мәрте оқылды


ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

ТЫҢЛАЎШЫЛАРДЫҢ  БИЛИМИ ЗАМАНҒА САЙ  ЖЕТИЛИСТИРИЛМЕКТЕ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары хызметкерлериниң билимин жетилистириў бо­йынша Оқыў курсында 2017-2018-оқыў жылында бир қатар унамлы жумыслар әмелге асырылып атыр.

Даўамын окыў: ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

Сәне: 12.02.2018 09:43:26

35 мәрте оқылды


Қарар

ИШКИ  ТУРИЗМДИ  ЖЕДЕЛ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫ  ТӘМИЙИНЛЕЎ  ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 3-февральдағы «Өзбекистан Республикасының туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы ПП-5326-санлы Пәрманының орынланыўын тәми­йинлеў, сондай-ақ, аймақларды турақлы социаллық-экономикалық раўажландырыўдың ең әҳмийетли факторларынан бири сыпатында ишки туризмди жедел раўажландырыў, пуқараларды елимиздиң мәдений-тарийхый мийрасы ҳәм тәбийғый байлықлары менен таныстырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 12.02.2018 09:41:50

28 мәрте оқылды


ЎатанЫМА хызмет ЕТЕМЕН!

ӘСКЕРЛИККЕ  АТЛАНҒАН  ЖАСЛАР

Бүгин Қураллы Күшлер қатарында хызмет етиў, елимиз шегараларының қол қатылмаслығын, халқымыздың тыныш-татыў турмысын тәмийинлеўдей жуўапкерли хызметти ат­қарыў — жасларымыз ушын тек ғана азаматлық ўазыйпа болып қалмас­тан, мақтанышқа айланбақта.

Даўамын окыў: ЎатанЫМА хызмет ЕТЕМЕН!

Сәне: 12.02.2018 09:40:26

29 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ХАЛЫҚ ИСЕНИМИ  АРТЫП БАРМАҚТА

Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжелилигин арттырыў, жәмийет турмысының барлық тараўларын модернизациялаў ҳәм либералластырыўға қаратылған жаңа раўажланыў басқышы басланды.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 12.02.2018 09:26:20

25 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

«СТУДЕНТЛЕР ӘМЕЛИЯТЫ:  НӘТИЙЖЕЛЕР, МАШҚАЛАЛАР, УСЫНЫСЛАР»

Бүгинги күнде жоқары маманлықтағы кадрларды таярлаўда студентлердиң теориялық билимлерин әмелиятта қолланыўдың әҳмийети үлкен.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 08.02.2018 11:16:19

53 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ КЕШЕСИ

УСТАЗ  ЖУРНАЛИСТКЕ  АЙРЫҚША ҲҮРМЕТ

Инсан деп аталған тиришилик ийе­синиң түрли-түрли тайпалары болатуғынындай, Аллатаала тәрепинен олар­ға инам етилетуғын жас та ҳәр қыйлы болады. Биреўлер узақ жасаса да бул дүньядан елеспесиз өтип кетеди. Ал, айырым адамлар болса, аз жасаса да саз, жанып жасап, заманласларының қәлбинде исмин, ислеген ислерин мәңги мөрлейди. Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист, марҳум Атажан Халмуратов мине усындай инсанлардан еди.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ КЕШЕСИ

Сәне: 08.02.2018 11:15:31

46 мәрте оқылды


ЖЕКЕ ПИКИР

РЕТРО ЛЕНТАЛАР  ҚАШАН ТИЛГЕ КИРЕДИ?

Мәмлекетлик телевидениениң алтын архив фондынан нәтийжели пайдаланып, қосық атқарыўшылық көркем өнери тарийхындағы белгили дөретиўшилердиң бийбаҳа мийраслары менен халқымызды, әсиресе, келешек әўладты ҳәм усы тараўға кирип киятырған жас талантларды кеңнен таныстырып барыў, ҳәр бир халықтың ҳәм миллеттиң ертеңги күни ушын оғада әҳмийетли екенин артықша сөз етип отырыўдың қәжети болмаса керек, әлбетте.

Даўамын окыў: ЖЕКЕ ПИКИР

Сәне: 08.02.2018 11:11:29

61 мәрте оқылды


ИНГЛИС ТИЛИН ҮЙРЕНЕМИЗ

ОЛАРҒА ҚОЙЫЛҒАН  ТАЛАП ҲӘМ ЎАЗЫЙПАЛАР

CEFR common (Europe Frame Reference) — улыўма Европалық баҳалаў системасы болып, Европа мәмлекетлеринде қәлиплескен. Бул баҳалаўдың баслы ўазыйпасы түрли мәмлекетлерден келген эмигрантлардың билим дәрежесин анықлаўда, оларды оқыўға ямаса жумысқа жайластырыўда ҳәм шет тиллерин оқытыўда билимлендириў системасында пайдаланылады. CEFR тийкарынан 3 ири дәрежеге бөлип көрсетилген А, B, C ҳәм усыннан келип шыққан ҳалда майда бөлимшелерге бөлинген. Бунда А,  ­ басланғыш (Basic User), B ­ орта (Independent User) ҳәм С ­ еркин билим (Proficient User) басқышлары етип белгиленген.

Даўамын окыў: ИНГЛИС ТИЛИН ҮЙРЕНЕМИЗ

Сәне: 08.02.2018 11:10:25

42 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ КЕШЕ

НАЎАЙЫ БАБАМЫЗҒА АРНАЛДЫ

Данышпан ойшыл, ғәззел мүлкиниң султаны Әлийшер Наўайының туўылғанына быйыл 577 жыл толады. Оның туўылған 9-февраль сәнеси республикамыздың оқыў орынларында кеңнен белгиленип, әдебий кешелер, дөретиўшилиги бойынша таңлаўлар шөлкемлестириледи.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 08.02.2018 11:09:30

49 мәрте оқылды


мақала

ИЛАЖ  ДАЎАМЫНДА  АНЫҚЛАНДЫ

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен өткен жылдан баслап ҳәптениң ҳәр пийшембиси «Жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм ҳуқықбузарлықлар профилактикасы күни» етип белгилениўине байланыслы орынларда көп ғана ҳуқықбузарлықлар анықланып, жүз бериўи мүмкин бол­ған жынаятшылықлардың алды алынбақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 08.02.2018 11:08:30

48 мәрте оқылды


«101» хабарлайды

ӨРТКЕ ИТИБАРЛЫ БОЛАЙЫҚ

Аязлы күнлерде үйлеримиздиң жыллылығын тәмийинлеп бериўши электр ҳәм газ үскенелери  бәршемиз ушын зәрүр. Бирақ, бундай үскенелерден  өз орнында туўры пайдаланып барсақ, мақсетке муўапық ис тут­қан боламыз. Усыған қарамастан, айырым пуқараларымыз  үйлериниң   жыллылығын  тәмийинлеўши үскенелердиң насазлығын байқамастан ислетиўи  ақыбетинде кеўилсиз ҳәдийселердиң жүз берип  атырғаны да  сыр  емес. 

Даўамын окыў: «101» хабарлайды

Сәне: 08.02.2018 11:07:32

50 мәрте оқылды


КЕКСЕЛЕР КЕҢЕСИ

НУРАНЫЙЛАР  ҲҮРМЕТКЕ БӨЛЕНБЕКТЕ

Бүгин мәҳәллелер жумысларын нураныйлардың жәрдемисиз ҳәм қатнасыўысыз көз алдымызға келтириўимиз қыйын. Үлкен ҳүрмет ҳәм абырайға ийе нураныйлар, ақсақаллар ҳәм белсендилер мәкан пуқаралар жы­йынында көпшиликти қурайды. Соны айтып өтиў керек, пуқаралар жыйынлары жумысларындағы көпшилик мәселелерди олардың араласыўысыз шешип болмайтуғынлығын турмыстың өзи бизге көрсетпекте.

Даўамын окыў: КЕКСЕЛЕР КЕҢЕСИ

Сәне: 08.02.2018 11:05:47

42 мәрте оқылды


СОЦИАЛЛЫҚ ҚОРҒАЎ

ОЛАР   ЖӘРДЕМГЕ   МҮТӘЖ

«Денсаўлықдур — алтын тахтың» деп уллы шайыр Бердақ бабамыздың жазғанындай, биз ким болсақ та аўырыў әбден жеңген па­йытлары көз алдыңа ҳеш нәрсе көринбей, усы кеселликтен қутылсам болды, әрманым болмас еди, деп ойланамыз, шыпакер қоймай қаранып, қалай болмасын тезирек тәўир болыўдың ҳәрекетин ислеймиз.

Даўамын окыў: СОЦИАЛЛЫҚ ҚОРҒАЎ

Сәне: 08.02.2018 11:04:46

51 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF