Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:11:03, 23.06.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СӨЗ — АКАДЕМИЯ ТЫҢЛАЎШЫЛАРЫНА

ХАЛЫҚ МӘПИ УШЫН ХЫЗМЕТ ЕТЕЙИК

2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегия­сында ишки ислер уйымлары жумысының нәтийжелилигин арттырыў, пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм нызамлы мәплерин исенимли қорғалыўын тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылған.

Даўамын окыў: СӨЗ — АКАДЕМИЯ ТЫҢЛАЎШЫЛАРЫНА

Сәне: 21.05.2018 09:31:02

19 мәрте оқылды


МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

ЖУМЫСЫМЫЗДАҒЫ НӘТИЙЖЕЛИ СИСТЕМА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 29-майдағы «Электр энергиясын ҳәм тәбийғый газди жеткерип бериў және тутыныў тараўында төлем тәртибин буннан былай да беккемлеў, сондай-ақ, атқарыў жумысын жүргизиў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм 2017-жыл 30-майдағы «Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанында Мәжбүрий орынлаў Бюросы жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарары талапларынан келип шыға отырып, райондағы шетки ҳәм алыс аймақларда жасаўшы турмыслық тутыныўшылардың пайдаланған энергия ресурслары ҳәм ишимлик суўынан қарызларын өндириўде оларға қолайлылық жаратыў мақсетинде Бюроның Хожели районлық бөлими тәрепинен бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

Сәне: 21.05.2018 09:30:17

35 мәрте оқылды


МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

ИШИМЛИК  СУЎ  ТУТЫНЫЎШЫЛАРЫ  ХАТЛАЎДАН  ӨТКЕРИЛМЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Суў тәмийнаты ҳәм суў шығарыў хызметин көрсетиў тараўында төлеў интизамын түп-тийкарынан жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Пәрманының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Бас про­ку­ра­турасы жанындағы Мәж­бүрий орынлаў Бюросы, Өзбекстан Республикасы Ишки ислер минис­трлиги, Әдиллик министрлиги, Мәмлекетлик салық инспекциясы, Жоқарғы суды, Қаржы министрлиги, Турақ жай коммунал хызмет көрсетиў министрлиги, Саўда-санаат палатасы, «Ўзбекэнерго», «Ўзтрансгаз» акционерлик жәмийетлери тәрепинен қабыл етилген бийлиги тийкарында энергия ресурслары, ишимлик суў ҳәм суў шығарыў хызмети бойынша өндирилиўи үмитсиз болған ҳәм де тутыныўшылар есабына тийкарсыз киргизилген қарыздарлықлардың хатлаўдан өткерилиўи белгиленген.

Даўамын окыў: МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

Сәне: 21.05.2018 09:29:11

32 мәрте оқылды


Қарар

ЭЛЕКТРОН  КОММЕРЦИЯНЫ  ЖЕДЕЛ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ  ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын енгизиў бойынша әмелге асырылып атырған илажлар экономика тармақларын санластырыўда, соның ишинде, электрон коммерцияны раўажландырыўда белгили бир нәтийжелерге ерисиў имканиятын берди.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 21.05.2018 06:47:03

18 мәрте оқылды


мақала

ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ МӘЖИЛИСИ

Усы жыл 17-май күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Оны Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров басқарып барды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 21.05.2018 06:45:58

16 мәрте оқылды


ШЕРЕК ЖУЎМАҒЫ

МАҚСЕТИМИЗ ­ ХАЛЫҚТЫҢ ТУРМЫСЛЫҚ  ДӘРЕЖЕСИН  ЖАҚСЫЛАЎ

«Жедел исбилерменлик, инновациялық идеялар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»нда тийисли ҳүкиметлик қарарлар тийкарында социаллық салаға, соның ишинде, билимлендириўди раўажландырыў, медициналық хызметлер сапасын еле де жетилистириў, социаллық инфраструктураны раўажландырыў қәрежетлеринен нәтийжели пайдаланыў арқалы халықтың турмыс дәрежесин көтериўге, сондай-ақ, кем тәмийинленген ҳәм көп балалы шаңарақларды социаллық жақтан қорғаўға айрықша дыққат қаратылмақта.

Даўамын окыў: ШЕРЕК ЖУЎМАҒЫ

Сәне: 21.05.2018 06:43:41

30 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Корея Республикасы «Evergreen Motors Group» компаниясының баслығы Ким Чанг Кеон басшылығындағы исбилермен, жәмийетлик ҳәм билимлендириў топары ўәкиллеринен ибарат делегацияны қабыллаў мәресими болды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 21.05.2018 06:39:31

12 мәрте оқылды


Қарар

УЛЛЫ ИЛИМПАЗЛАРДЫҢ, ЖАЗЫЎШЫ  ҲӘМ ОЙШЫЛЛАРЫМЫЗДЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК МИЙРАСЫН КЕҢНЕН ҮЙРЕНИЎ ҲӘМ ҮГИТ-НӘСИЯТЛАЎ МАҚСЕТИНДЕ ЖАСЛАР АРАСЫНДА КИТАПҚУМАРЛЫҚ ТАҢЛАЎЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы  Президентиниң қарары

Бүгинги күнде елимизде 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы тийкарында барлық тараўлар менен тармақларда үлкен өзгерислер әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 18.05.2018 07:23:44

23 мәрте оқылды


Қарар

АЛЛЕРГИЯЛЫҚ КЕСЕЛЛИКЛЕРДИ ПРОФИЛАКТИКАЛАЎ, ОЛАРҒА ДИАГНОЗ  ҚОЙЫЎ ҲӘМ ЕМЛЕЎДИ ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Елимизде денсаўлықты сақлаў системасын реформалаў бойынша комплексли илажлар әмелге асырылмақта, қәнигелестирилген, қыстаўлы ҳәм тез медициналық жәрдемди, пуқаралардың денсаўлығын сақлаў ҳәм беккемлеў тараўындағы жумысты жетилистириўге байланыслы бир қатар нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлер қабыл етилди.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 18.05.2018 07:22:18

29 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ­ ӘМЕЛДЕ

«АЛҒЫСНАМА» РУЎХЫЙ  КҮШ БАҒЫШЛАДЫ

Мәмлекетимизде жаслардың оқып билим алыўы ушын барлық қолайлы шараятлар жаратылып, белсенди жасларымыздың оқып изленип, өзлериндеги бар болған қәбилетин  жүзеге шығарып, ҳәр қыйлы таңлаўларда жеңимпаз атанған жаслардың жетискенликлерин көрип қуўанасаң. 

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ­ ӘМЕЛДЕ

Сәне: 18.05.2018 07:21:12

30 мәрте оқылды


КИТАП ­ БИЛИМ БУЛАҒЫ

КИТАП ­ БИЛИМ БУЛАҒЫ ӨЛШЕМИ ЖОҚ БАЙЛЫҚ

Президентимиздиң 2017-жыл 13-сентябрьдеги «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдениятын арттырыў және үгит-нәсиятлаў бойынша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары биз оқытыўшылар алдына және де терең жуўапкершилик жүкледи.

Даўамын окыў: КИТАП ­ БИЛИМ БУЛАҒЫ

Сәне: 18.05.2018 06:34:41

30 мәрте оқылды


КИТАП ­ БИЛИМ БУЛАҒЫ

БИЛИМЛИЛЕР АНЫҚЛАНДЫ

Балалық ҳәм жаслық шақ инсан өмириниң қайталанбас мәўритлери болып есапланады. Усы дәўирде оқып, билим, өнер ийелеген жаслар мәңги сарқылмас бахытқа ериседи. Өмири даўамында өз жетискенликлерине қуўанып, өзлериниң келешегин өз қоллары менен жаратады. Гүбелектей ушып-қонып, жеңил күн кешириўге әдетленгенлер болса алдағы өмири ҳаққында анық бир тыянақлы пикир ҳәм мақсетке ийе болмайды.

Даўамын окыў: КИТАП ­ БИЛИМ БУЛАҒЫ

Сәне: 18.05.2018 06:33:15

30 мәрте оқылды


СЕМИНАР

«IELTS» БОЙЫНША ТҮСИНИК БЕРИЛДИ

Елимизде жаслардың шет тиллерин үйрениўге болған ықласы барған сайын артып бармақта. Олардың оқып билим алыўы ушын мәмлекетимизде барлық қолайлы шараятлар жаратып берилген.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 18.05.2018 06:32:29

28 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ТАЛАНТЛЫЛАР  ЖӘМЛЕСКЕН ДӘРГАЙ

Халқымыздың руўхый дүньясының гөззаллығын ҳәм оның қаншелли бай екенлигин жазыўшы-шайырлар, журналистлер, композитор, художник, көркем өнер ғайраткерлери тымсалында көз алдымызда сәўлеленеди. Солай екен, әўеле бул инсанларға берилген туўма талант яки жыллар даўамында топланған тәжирийбе, изленис ҳәм машақатлы мийнетлер нәтийжесинде көзге тасланады.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 18.05.2018 06:31:45

26 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

СУД-ҲУҚЫҚ РЕФОРМАЛАРЫ: БҮГИН ҲӘМ ЕРТЕҢ

Мәмлекетимизде алып барылып атырған кең көлемли реформалар ҳәр бир тараўда өзиниң унамлы нәтийжелерин берип атыр. Әсиресе, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 7-февральдағы «2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын еле де раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманы өзиниң әҳми­йетлилиги менен айрықша орын тутады.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 18.05.2018 06:30:48

30 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF