Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:22:19, 20.02.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ АҒЗАЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Елимиз илиминиң абырайын буннан былай да арттырыў, илимий-технологиялық потенциалын көтериўде академиялық илимниң ролин күшейтиў, Илимлер акаде­миясы ағзаларының қурамын илимниң тийкарғы бағдарларында алып барып атырған жедел илимий-изерт­леў излениўлериниң нәтийжелери менен республикалық ҳәм халық­аралық илимий жәмийетшилик тәрепинен тән алынған белгили илимпазлардың есабынан кеңейтиў, әмелдеги илимий мектеплердиң дәстүрлерин даўам еттириў ҳәм жаңа мектеплер жаратылыўын тәмийинлеў мақсетинде бир топар илимпазлар Президентимиздиң пәрманына муўапық Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақый­қый ағзасы етип тастыйықланды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 23.01.2018 09:57:26

17 мәрте оқылды


мақала

НӘШЕБЕНТЛИК  НӘШЕСИНЕ  БЕРИЛГЕНЛЕР

Күнделикли турмыста жүз берип атыр­ған айырым намақул ислердиң, жынайый ҳәм ҳуқықбузарлық ҳәрекетлердиң басым көпшилиги спиртли ишимликлер ҳәм нәшебентлик (наркотик) затлардың себебинен келип шықпақта. Бир қатар шаңарақлардың бузылыўына, айы­рым нәрестелердиң мүшелери кемис, нуқсан менен туўылыўына да тиккелей наркотиклер себеп болмақта. Сонлықтан да, елимизде буларды жетистириў, алды-саттысы менен шуғылланыў, сақлаў ҳәм қабыл етиў нызамлы жақтан ҳәртәреплеме қадаған етилген. Тилекке қарсы...

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 23.01.2018 09:54:56

13 мәрте оқылды


Қарар

ЕЛИМИЗ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТАРМАҚЛАРЫН ТАЛАП ЖОҚАРЫ БОЛҒАН ӨНИМ ҲӘМ ШИЙКИ ЗАТ ТҮРЛЕРИ МЕНЕН ТУРАҚЛЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде валюта сиясатын либералластырыў, реал базар конъюктурасын есап­қа алған ҳалда баҳаны қәлиплестириўдиң заманагөй механизмлерин енгизиў, саламат бәсеки ҳәм исбилерменлик орталығын жақсылаў ушын қолай шараятлар жаратыў бойынша комплексли илажлар избе-из түрде әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 23.01.2018 09:54:21

17 мәрте оқылды


«Хошамет — 2017»

«ХОШАМЕТ2017»

СЫЙЛЫҒЫ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ  АНЫҚЛАНДЫ

18-январь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академия­лық музыкалы театрында биринши мәрте Өзбекистан Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен шөлкемлестирилген «Хошамет — 2017» сыйлығын тапсырыў мәресими салтанатлы жағдайда өткерилди.

Даўамын окыў: «Хошамет — 2017»

Сәне: 23.01.2018 09:52:23

20 мәрте оқылды


Қарар ҳәм оның орынланыўы

МЕДИЦИНАЛЫҚ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Усы жыл 17-январь күни  Халық депутатлары  Шоманай районлық  кеңесиниң  29-сессиясы болып өтти.

 Онда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ағзалары ҳәм Нызамшылық палатасының депутатлары, жергиликли кеңес депутатлары, Республикалық қәниге­лестирилген  илимий-әмелий  медицина орайларының  қәнигелери, райондағы бир қатар мәкеме ҳәм исбилерменлик субъектлериниң, мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлердиң ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 23.01.2018 09:49:20

12 мәрте оқылды


мақала

ҚАДАҒАН  ЕТИЛГЕН  КИТАПЛАР

Әлбетте, ҳәр қандай китапты оқыў арқалы өзимизге руўхый, «жаманнан қаш, жақсыға жантас» киби тәрбиялық азық аламыз. Демек, китап арқалы санамызды байытып, келешекке умтыламыз, ийгиликли ислерге қәдем атамыз. Қәне енди, китаплардың бәри жақсылыққа, жоқары адамгершилик пазыйлетлерге тәрбияласа...

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 18.01.2018 12:14:43

49 мәрте оқылды


МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖАС  ӘЎЛАД  ТӘРБИЯСЫ  УШЫН

Бүгинги  күнде мәмлекетимиз тәрепинен балаларымыздың  билимли, зийрек, епшил болып камалға келиўинде тәлимниң  дәслепки  басқышы  болған  мектепке  шекемги  билимлендириў  системасын  раўажландырыўға  айрықша  итибар  қаратылып атыр.

Даўамын окыў: МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 18.01.2018 12:14:10

36 мәрте оқылды


ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

«НАЎҚАН  БАҒ»ДАҒЫ  УНАМЛЫ  ИСЛЕР

Көпшиликке мәлим, 2017-жыл 3-февральда Өзбекис­тан Республикасы Президентиниң «Мәҳәлле институтын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилген еди. Онда мәҳәлле инс­титутын халыққа ең жақын структураға айландырыў ҳәм олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеўге айрықша итибар қаратылған.

Даўамын окыў: ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

Сәне: 18.01.2018 12:13:30

46 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖӘМӘӘТТИҢ  МАҚТАНЫШЛЫ  ТАБЫСЛАРЫ

Соңғы жыллары мәмлекетимизде билимлендириў тараўында қабыл етилген пәрман ҳәм қарарлар, олардың орынланыўы келешегимиз болған жасларымыздың тыянақлы билим ийелеўине имканиятлар жаратпақта. Әсиресе, быйылғы оқыў жылынан баслап улыўма орта билим бериў мектеплеринде 10-класслардың енгизилиўи биз педагог хызметкерлер ушын алдымызға үлкен жуўапкершиликли ўазыйпаларды жүклемекте.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 18.01.2018 12:12:49

49 мәрте оқылды


ҲУҚЫҚЫЙ МӘСЛӘҲӘТ МҮЙЕШИ

НЕКЕ ҚАТНАСЫҚЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА ТҮСИНИК

Шаңарақ — жәмийеттиң тийкарғы буўыны. Сонлықтан шаңарақтың тыныш өмир сүриўи ҳәм аўызбиршилиги сол ерли-зайыплылардың бир-бирине болған мүнәсибети ҳәм әдеп-икрамлылығына байланыслы.

Даўамын окыў: ҲУҚЫҚЫЙ МӘСЛӘҲӘТ МҮЙЕШИ

Сәне: 18.01.2018 12:12:03

35 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

СУД-ҲУҚЫҚ  СИСТЕМАСЫНДАҒЫ  ӘҲМИЙЕТЛИ БАҒДАРЛАР

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң 2017-жыл 22-декабрь күни Олий Мажлис Сенаты ҳәм Нызамшылық палатасы ағзаларына жоллаған мүрәжатында 2017-жылда әмелге асырылған тий­кар­ғы жумыслардың жуўмақлары ҳәм Өзбекистан Республикасын 2018-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкар­ғы бағдарларын санап өтип, онда мәмлекет ҳәм жәмийет қурылысы системасын жетилистириў, нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм суд-ҳуқық тараўын және де реформаластырыў, экономиканы раўажландырыў ҳәм либералластырыў, социаллық саланы раўажландырыў, қәўипсизлик, миллетлер аралық татыўлық ҳәм диний кеңпейилликти тәмийинлеў ҳәм де сыртқы сиясат тараўындағы тийкарғы жөнелислерде әмелге асырылған ислер ҳаққында кең түрде тоқтап өтти.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 18.01.2018 12:11:19

46 мәрте оқылды


2018-жыл — Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы

РАШИДТИҢ АЗАМАТЛЫҚ ИСЛЕРИ

Халықтың тоқ ҳәм абадан турмыс кешириўин тәмийинлеў ҳәм бул жолда аянбастан ҳадал мийнет ислеў ҳәрбир өз елин шыннан сүйиўши пуқараның азаматлық парызы десек асыра айтқан болмаймыз.

Даўамын окыў: 2018-жыл — Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў...

Сәне: 18.01.2018 12:10:24

50 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

СТИМУЛ ДЛЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ

Благодаря принятию постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана" в жизни представителей молодого поколения происходят кардинальные изменения.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 18.01.2018 11:58:54

39 мәрте оқылды


Выставки

«Моя армия — моя гордость»

Так называлась выставка, открывшаяся в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана, которая была посвящена 26-летию со дня образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины. На ней были представлены более 50 творческих работ талантливых ребят детских школ музыки и искусства №1 имени Есжана бахсы и №12 Амета бахсы и специализированной школы искусств Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Выставки

Сәне: 18.01.2018 11:58:15

34 мәрте оқылды


Конкурсы

МОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ИЗ ХОДЖЕЙЛИ

В последних числах декабря минувшего года в Ташкенте прошел заключительный этап конкурса молодых дизайнеров  по разработке дресс-кода для женщин-госслужащих "Нафосат-2017". Этот конкурс молодых дизайнеров среди девушек был проведен в Узбекистане впервые. 

Даўамын окыў: Конкурсы

Сәне: 18.01.2018 11:55:22

31 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF