Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:38:52, 21.10.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

МИЛЛИЙ БАСПАСӨЗИМИЗДИҢ КЕЛЕШЕГИ ҲАҚҚЫНДА АЙЫРЫМ ОЙЛАР...

«Еркин Қарақалпақстан» газетасында Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен журналист Кеңесбай Реймовтың «Тамырға балта урылмайды, ямаса баспасөз тараўындағы маш­қалалар ҳаққында сөз» атамасындағы мақаласын үлкен қызығыўшылық пенен оқып шықтым.

Даўамын окыў: ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

Сәне: 06.10.2020 09:25:20

14 мәрте оқылды


Мақала

ЭКСПОРТ ЕТИЎШИЛЕР УШЫН КЕҢ МҮМКИНШИЛИК ЖАРАТЫЛМАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Бажыхана басқармасы «Нөкис» сыртқы экономикалық жумыс бажыхана постында экспорт етиўши кәрханаларды қоллап-қуўатлаў, оларды бажыхана тараўында қабыл етилип атырған ҳәкимшилик ҳүжжетлердиң мазмуны менен таныстырыў, сондай-ақ, өз жумысларын әмелге асырыўына тосқынлық етип атырған себеплерди анықлап, оларды сапластырыў мақсетинде исбилерменлер менен ушырасыў өткерилди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 06.10.2020 09:22:44

16 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИЛИМПАЗ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети «Социаллық пәнлер» кафедрасының доценти, социо­логия илимлериниң кандидаты Хатира Камалова Россия Федерациясының Илимий идеялар орайы (Центр научный мысли) тәрепинен өткерилген «ХХI әсирдиң инновациялық технологиялары» атамасындағы V халықаралық илимий мақалалар таңлаўында жеңимпаз болды.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 05.10.2020 12:37:32

19 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

БОЗАТАЎДА ЗАМАНАГӨЙ ШАРЎАШЫЛЫҚ КОМПЛЕКСЛЕРИ ҚУРЫЛМАҚТА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 7-ноябрьдеги «Қарақалпақстан Республикасында шарўашылық тармақларын жедел раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў бағдарында шарўашылыққа қәнигелестирилген Бозатаў районында кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 05.10.2020 12:33:01

17 мәрте оқылды


2020-ЖЫЛ — ИЛИМ-МӘРИПАТ ҲӘМ САНЛЫ ЭКОНОМИКАНЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖЫЛЫ

ТАРАЎҒА ЗАМАНАГӨЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЕНГИЗИЛМЕКТЕ

— Ҳәзирги ўақытта, байланыс ҳәм мәлимлемелестириў тараўында республикамыз халқына «Өзбектелеком» АК Қарақалпақстан Республикасы филиалы сымлы байланыс, «Билайн», «Ucell», «UMS», «Perfectum Mobile»   ҳәм «UzMobile» — уялы байланыс операторлары тәрепинен заманагөй, сапалы байланыс хызметлерин усынбақта.

Даўамын окыў: 2020-ЖЫЛ — ИЛИМ-МӘРИПАТ ҲӘМ САНЛЫ ЭКОНОМИКАНЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖЫЛЫ

Сәне: 05.10.2020 12:18:54

23 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ҮШИНШИ РЕНЕССАНС: ОНЫҢ ТИЙКАРЫН ЖАРАТЫЎҒА ҮЛЕС ҚОСАЙЫҚ

Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң жигирма тоғыз жыллығына бағыш­ланған салтанатлы мәресимде Президентимиздиң: «Хал­қымыздың уллы қүдирети толып-тасқан ҳәзирги заманда Өзбекстанда және бир ояныў ­ Үшинши Ренессанс дәўирине негиз жаратылмақта десек, әйне ҳақыйқат болады.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 05.10.2020 12:17:43

19 мәрте оқылды


Аграрная сфера

КЛАСТЕР — ПОДМОГА ФЕРМЕРАМ

Как известно, одним из ключевых приоритетов государственной политики в нашей стране является обеспечение продовольственной безопасности.

Даўамын окыў: Аграрная сфера

Сәне: 05.10.2020 12:15:35

19 мәрте оқылды


Промышленность

ВОЗРОДИТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ

Постановлением  Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района  Республики Каракалпакстан" от 16 января 2019 года предусмотрена реализация ряда инвестиционных проектов в сфере услуг, промышленности и сельского хозяйства.

Даўамын окыў: Промышленность

Сәне: 05.10.2020 12:07:12

19 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ ЖӘРДЕМИ

МАШҚАЛАНЫҢ ҮЛКЕН — КИШИСИ БОЛМАЙДЫ

Хожели районындағы  «Шағалакөл» мәкан пуқаралар жыйыны турғынлары сол жерден өтетуғын  коллектордың (изейкеш)  үстине өз басымшалық пенен қурылған көпир қолайсыз жағдайда екенлиги туўралы усы аймақтан сайланған Халық депутатлары Хожели районлық Кеңесиндеги ӨзЛиДеП  депутатлық топарының баслығы  Юлдаш Матниязоқа мүрәжат етти.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ ЖӘРДЕМИ

Сәне: 05.10.2020 11:45:55

19 мәрте оқылды


МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ҚОЛЫ ГҮЛ, ҚӘДЕМИ ҚУТЛЫ ҚУРЫЛЫСШЫ

Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 29 жыллық байрамы ҳүрметине «Дослық» ордени менен сыйлықланған «Бахыт Миратдин-қурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийети баслығы Бахыт Салатдиновты Бозатаў районы орайындағы қурылысы қызғын түс алған Мәмлекетлик хызметлер орайының майданшасы менен жаңа үлгидеги турақ жайлардың қурылысында Өзбекстан Республикасы спортшыларының жәҳән ареналарында кийип шығатуғын миллий спорт формасын кийип жүрген пайытлары ушыраттық.

Даўамын окыў: МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 05.10.2020 11:40:26

18 мәрте оқылды


Мийнети мүнәсип баҳаланғанлар

АНТҚА САДЫҚ СИЗДЕЙ БОЛАР

күнлери тынымсыз, түнлери уйқысыз өткен шыпакер Ольга Миронецти улығлаймыз

Бүгинги күнге шекем «COVID-19» инфекциясының ерте тарқалыўының алдын алыў бойынша республикамызда 60135 пуқара тексерилген болса, тексерилиў нәтийжесин тастыйықлаўшы  мағлыўматнамада «Вирусология бөлиминиң баслығы Миронец О.А.» деп жазылған.

Даўамын окыў: Мийнети мүнәсип баҳаланғанлар

Сәне: 05.10.2020 11:36:43

18 мәрте оқылды


МӘМЛЕКЕТЛИК БАҒДАРЛАМА ҲӘРЕКЕТТЕ

ШЫМБАЙЛЫ ЖАСЛАР ТУРМЫСЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚЛАР

Елимизде ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ, жасларға мәмлекет сиясаты дәрежесинде итибар қаратылып, олардың илим-билим алыўы, кәсип-өнер ийелеўи, исбилерменлик пенен шуғылланыўы, бир сөз бенен айтқанда, кәмил инсан болып жетилисип, өмирде өзлериниң мүнәсип орнын ийелеўи ушын барлық имканиятлар жаратылып келинбекте.

Даўамын окыў: МӘМЛЕКЕТЛИК БАҒДАРЛАМА ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.10.2020 11:17:07

18 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

СУД-ҲУҚЫҚ РЕФОРМАЛАРЫ ЖАҢА БАСҚЫШТА

Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимизде нызам үстинлигин тәмийинлеўге, пуқаралар ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаўға қаратылған кең көлемли реформалар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 05.10.2020 10:38:53

20 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҚУРЫЛЫСЛАРЫ

IТ-ПАРК — КЕЛЕШЕККЕ  ЖЕТЕЛЕЎШИ  КҮШ

Дәўир, заман, бүгинги күни тез өзгерип алға илгерилемекте. Суўлыққа таслап турған арғымақтай, мәлимлеме-коммуникация технологиялары көз илмес пәтте раўажланған әсирде жасап атырмыз.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҚУРЫЛЫСЛАРЫ

Сәне: 05.10.2020 09:59:22

14 мәрте оқылды


Мақала

СЕГИЗ МЫҢҒА ШАМАЛАС АДАМ ӨЗ ЖУМЫСЫНА ҚАЙТТЫ

Қарақалпақстан Республикасы Экономикалық раўажланыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў минис­трлигиниң мағлыўматларына қарағанда, минис­трлик тәрепинен 4 сектор басшылары менен биргеликте исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, оларға қолайлы шараятлар жаратыў бойынша бир қатар ўазыйпа ҳәм илажлар белгилеп алынып, орынларда  тийисли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 27.08.2020 11:49:35

132 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF