Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:24:23, 20.02.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ОБСУЖДЕНЫ НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

В Государственном налоговом управлении Республики Каракалпакстан состоялся учебный семинар, посвященный разъяснению сути и содержания внесенных изменений и дополнений в налоговое законодательство, исходя из Основных направлений налоговой и бюджетной политики  страны на 2018 год.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 29.01.2018 06:38:01

24 мәрте оқылды


80-летие Первого Президента Республики Узбекистан

ПОЧТЕНИЕ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО СЫНА НАРОДА

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре состоялось меро­приятие, посвященное памяти Первого Президента.

Даўамын окыў: 80-летие Первого Президента Республики Узбекистан

Сәне: 29.01.2018 06:33:07

29 мәрте оқылды


«ӨЗБЕКИСТАН ҚУРАН ЖАРЫСЫ — 2018»

ПАЙТАХТЫМЫЗДА ҚУРАН ЖАРЫСЫНЫҢ АЙМАҚЛЫҚ БАСҚЫШЫ БОЛЫП ӨТТИ

«Қуранды еситиў, есите алыў жоқары мәнаўият, ағартыўшылық. Қуран ҳеш қашан жаманлыққа шақырмайды. Егер Қураны кәримди есите алсақ, еситтире алсақ — бул жетискенлик болады».

Ш.М.Мирзиёев.

Даўамын окыў: «ӨЗБЕКИСТАН ҚУРАН ЖАРЫСЫ — 2018»

Сәне: 29.01.2018 06:21:30

27 мәрте оқылды


мақала

«ЎзКОРГАЗХИМИКАЛ» ҚОСПА КӘРХАНАСЫ: ЕЛИМИЗДИҢ — КЕЛБЕТИ, КҮШ-ҚУЎАТЫ ҲӘМ  МАҚТАНЫШЫНА АЙЛАНДЫ

Үстирт ­ ғәрезсизлик жыллары тилсимли дүньяның есиги ашылған үлке. Айнадай тегис асфальт жоллар менен «Қырыққыз» посёлкасына күндиз барсаңыз, Биринши Президентимиз Ислам Кәримов тийкар салған Үстирт газ-химия комплекси жуўапкершилиги шекленген жәми­йетиниң «УзКоргазхимикал» қоспа кәрханасы өндирислик имаратлары күн нурынан, түнде ай-жулдызлар шуғласы менен жарқырап көринеди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 29.01.2018 06:15:23

43 мәрте оқылды


мақала

УЛЫЎМА ОРТА, ОРТА АРНАЎЛЫ ҲӘМ КӘСИП-ӨНЕР БИЛИМЛЕНДИРИЎИ  СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентини Пәрманы

Мийнет базарының заманагөй талапларына муўапық үзликсиз билимлендириў сис­темасын жетилистириў ҳәм жоқары маманлықтағы кадрлар таярлаў, билимлендириў хызметлериниң ашық-айдынлығы ҳәм сапасы мәселелерине мәмлекет тәрепинен айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 29.01.2018 05:58:38

29 мәрте оқылды


мақала

САЛЫҚ-БЮДЖЕТ СИЯСАТЫНДАҒЫ  ЖАҢА НЫЗАМШЫЛЫҚ ҲҮЖЖЕТЛЕРИ

Өзбекистан Республикасы салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылғы тий­кар­ғы бағдарларынан келип шығып, салық нызамшылығына киргизилген өзгерислер менен қосымшалардың мазмун-мәнисин халыққа ҳәм исбилерменлик субъ­ект­лерине жеткериў мақсетинде, Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик салық басқармасы тәрепинен көргизбели семинар шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 29.01.2018 05:55:56

27 мәрте оқылды


ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

АЛЫМНЫҢ НӘСИЯТЫ  ТИЙКАРЛЫ БОЛСЫН

«Еркин Қарақалпақстан» газетасының өткен жылы 28-ноя­брь күнги санында Алмагүл Байрыеваның «Миллий дәстүримиз — халықтың келбети» деген мақаласы жарыққа шықты. Ҳақыйқатында, мақалада дәстүрдиң халқымыздың, яғный, өзбек, қарақалпақ халықларының жарқын келбетин, кеңпейиллигин, меҳрибанлығын, адамгершилик пазыйлетин, қәдириятларға, ата-анаға ҳүрметин, көмекке таяр екенлигин, миймандослығын көрсетип, оның ҳәзирги күнде де ғәрезсизликке хызмет етип атырған жарқын келбетин көрсетиўдиң орнына, бизиң дәстүрлеримизди бурмалаўлар орын алған.

Даўамын окыў: ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

Сәне: 26.01.2018 06:09:12

51 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

ШӘКИРТЛЕР  ҲҮРМЕТИНЕ  ЕРИСКЕН  УСТАЗ

      Инсан ушын дәслепки ең жақын ҳәм қәдирдан устазы ата-ана болса, жәми­йетке      араласыўында кәмилликке жетелеўши бирнеше устазларды көрип үйренеди, тәлим  алады. Сол устазлардың ишинен өмиринде умытылмас из қалдырған, кеўлинде  мөрленип қалған инсанлары болады.

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 26.01.2018 05:37:15

66 мәрте оқылды


Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримовтың туўылғанына 80 жыл

АЗАТ ҲӘМ АБАТ ЎАТАН  ҚАЛДЫРҒАН ИНСАН

Өзбекистан Республикасының биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримов республикамыздың басшысы болып жумыс баслаған ўақытта (1989-жыл 23-июнь) бурынғы аўқам империясы ҳәкимшилигиниң күшейген, «Пахта иси» деген жала дөҳмет пенен қуўдалаў сиясаты даўам етип, қаншадан-қанша адамлардың наҳақтан қамалған ҳәм қысымға ушыраған, халқымыздың кеўлинде түскинлик, ертеңги күнге исенимсизлик кейпияты күшейип, қорқыныш ҳәм қобылжыў орын алған бир ўақытта басқарыўды қолға алған еди.

Даўамын окыў: Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримовтың туўылғанына 80 жыл

Сәне: 26.01.2018 04:59:22

135 мәрте оқылды


Қарар

ДӘРИ-ДӘРМАҚ  ҚУРАЛЛАРЫН  ҲӘМ  МЕДИЦИНА  БУЙЫМЛАРЫН  ИСЛЕП ШЫҒАРЫЎДЫ  ЖӘНЕ  АЛЫП  КИРИЎДИ БУННАН  БЫЛАЙ  ДА  ТӘРТИПКЕ  САЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы  Президентиниң Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 7-ноябрьдеги «Фармацевтика тармағын басқарыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПП-5229-санлы Пәрманына муўапық, сондай-ақ, жергиликли фармацевтика өнимлериниң өндирислик көлемин көбейтиў ҳәм бәсекиге шыдамлылығын арттырыў ушын қолай шараятлар жаратыў, республикаға дәри қуралларын ҳәм медицина буйымларын алып кириўди буннан былай да тәртипке салыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 26.01.2018 04:56:58

33 мәрте оқылды


Пәрман

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫҢ БЕС ТИЙКАРҒЫ БАҒДАРЫ БОЙЫНША ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫН «ЖЕДЕЛ ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАРДЫ ҲӘМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ЖЫЛЫ»НДА ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ МӘМЛЕКЕТЛИК БАҒДАРЛАМА ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкар­ғы бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясы (кейинги орынларда Ҳәрекетлер стратегиясы деп аталады) орта мүддетли перспективада мәмлекетлик сиясаттың тийкарғы бағдарларын белгилеп берген ең әҳми­йетли бағдарламалық ҳүжжет болып табылады.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 26.01.2018 04:55:52

38 мәрте оқылды


Биринши Президентимиз И.Ә.КЎримовтың туўылғанына 80 жыл

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ  ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ САҚЛАНАДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекис­тан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығына бағышланған еслеў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: Биринши Президентимиз И.Ә.КЎримовтың туўылғанына 80 жыл

Сәне: 26.01.2018 04:53:21

48 мәрте оқылды


Культура

НАЧАЛ  РАБОТАТЬ ЕЩЕ ОДИН МУЗЕЙ

При Каракалпакском государственном университете имени Бердаха начал работать Музей памяти жертв репрессий. В настоящее время идет процесс пополнения экспонатов музея.

Даўамын окыў: Культура

Сәне: 23.01.2018 11:38:32

43 мәрте оқылды


Образование

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Детский сад №8 "Гумша" Чимбай­ского района — один из лучших в республике.  Во время поездки в Каракалпакстан 15-16  декабря прошлого года  глава  нашего государства ознакомился с работой этого дошкольного учреждения, в котором считают важным воспитывать личность в каждом  ребенке. Сегодня в 6 группах насчитывается свыше 130 ребят, которые несколько раз в неделю изучают иностранные языки, занимаются шахматами и шашками, гимнастикой.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 23.01.2018 11:37:57

46 мәрте оқылды


Профсоюзы

РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ

Благодаря огромному вниманию, уделяемому  в нашей стране развитию железнодорожного транспорта, в этой базовой отрасли экономики достигнуты высокие и значимые результаты. Сегодня с уверенностью можно сказать, что она вступила на  новый этап своего развития.

Даўамын окыў: Профсоюзы

Сәне: 23.01.2018 11:37:31

37 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF