Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:29:12, 16.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОНОМИКА

GLOBАLG.А.Р. СТАНДАРТЫ ­ ДҮНЬЯ БАЗАРЫНА  ШЫҒЫЎДА ӘҲМИЙЕТЛИ ФАКТОР

Өзбекстан Республикасында мийўе-палыз өнимлериниң өндириси ҳәм оның экспортлық потенциалын беккемлеў бойынша жүргизилип атырған реформалардың негизинде өнимлердиң бәсекиге шыдамлылығын тәмийинлеў, сапаны жақсылаў және тән алынған халықаралық стандартларға сәйкеслиги көзде тутылған.

Даўамын окыў: ЭКОНОМИКА

Сәне: 23.11.2018 04:34:08

13 мәрте оқылды


Мақала

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ ЖИГИРМА ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 3-ноябрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз жигирма үшинши сессиясы болып өтти. Оған Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәм республика ҳүкиметиниң ағзалары, минис­трликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйым­ларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 23.11.2018 04:27:38

23 мәрте оқылды


В общественных организациях

Главные победы впереди   

Их жизнь не ограничена четырьмя стенами и общением лишь с родными людьми. Она у  этих ребят — насыщенная и полная приключений и открытий,  жизнь, в которой много верных  друзей и серьезных  планов на будущее.

Даўамын окыў: В общественных организациях

Сәне: 07.11.2018 12:15:08

30 мәрте оқылды
Аграрный сектор

БОЛЬШЕ ТЕПЛИЦ — БОЛЬШЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства  на селе   сегодня связывают с эффективным использованием,  в том числе, и  приусадебных  участков.

Даўамын окыў: Аграрный сектор

Сәне: 07.11.2018 12:01:23

32 мәрте оқылды


Сотрудничество

ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ВРАЧИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

30 октября этого года представители благотворительной организации "Siloam Center for the Blind" из Республики Корея прибыли в Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Сотрудничество

Сәне: 07.11.2018 11:59:57

30 мәрте оқылды


Статьи

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН  ИЗУЧАЮТСЯ И РЕШАЮТСЯ

В Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Каракалпакстане организован прием граждан Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязовым.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 07.11.2018 11:57:46

23 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ АЛДЫНАН

СӨЗИ ШЫПА,  КЕЎЛИ ДӘРЬЯ УСТАЗ

Халқымызда «Устазы жақсының, устамы жақсы» деген әжайып бир ибара бар. Ҳәр бир инсан оқып, тәлим алып, белгили бир қәнигелик дипломын қолға киргизгени менен жақсы қәниге болып жетилисип кетпейди. Әсиресе, медицина тараўында буны айқын билиўимизге болады. Себеби, ҳәр қандай тараў қәнигесиниң алдында үлкен жуўапкершилик — инсан тәғдири турады.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 07.11.2018 11:56:08

27 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

ҲӘММЕСИ НЫЗАМ ШЕҢБЕРИНДЕ БОЛҒАНЫ МАҚУЛ

Соңғы ўақытлары илим ҳәм техника оғада раўажланып, инсаният ақылы менен сана-сезиминиң нәтийжеси болған ҳәр қыйлы тилсимли үскенелер адамлардың аўырын жеңил етип, жумысларын жеделлестирип атыр­ғаны бар гәп.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 07.11.2018 11:54:28

27 мәрте оқылды


КИТАП ЖАҢАЛЫҒЫ

БАЛАЛАР ӘДЕБИЯТЫНЫҢ  ТУҢҒЫШ ТОПЛАМЫ 

Көркем әдебият — жилўаланған булақларға мегзейди. Бул булақлар адамзаттың руўхый дүньясын суўсынлатыўда, жаңа өсип киятыр­ған жас әўладтың бойында инсаныйлық пазыйлетлерди, кишипейиллик пенен кеңпейилликти, зийреклик пенен зейинлиликти, тап­қырлық пенен талапшаңлықты қәлиплестириўде айрықша әҳмийетке ийе. 

Даўамын окыў: КИТАП ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 07.11.2018 11:53:51

30 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҲАЎАЗЫ

РАХМЕТ  САҒАН, ПИТЕР!

Жақында мениң өмиримде қуўанышлы ўақыя жүз берди. Мен «Россия бирге ислесиў», яғный, «Россотрудничество» шөлкеми тәрепинен жәрияланған «Россияның тарийхын билесең бе?» таңлаўының жеңимпазы болдым.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҲАЎАЗЫ

Сәне: 07.11.2018 11:52:34

27 мәрте оқылды


«ҲӘР БИР ШАҢАРАҚ — ИСБИЛЕРМЕН» БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖЕҢИЛЛИКЛИ  КРЕДИТЛЕРДИҢ АБЗАЛЛЫҚЛАРЫ

Халқымыз әзелден шарўашылықтан дәрамат таўып шаңарағын баққан, перзентлерин де усы кәсипти сүйип ардақлаўды, оған ықласын оятып, қызығыўшылығын арттырыўға ҳәрекет еткен.

Даўамын окыў: «ҲӘР БИР ШАҢАРАҚ — ИСБИЛЕРМЕН» БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 07.11.2018 11:49:46

30 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

БЕЛСЕНДИЛЕР  МЕНЕН  УШЫРАСЫЎЛАР

ӨзЛиДеП сиясий Кеңеси атқарыў комитети баслығы ҳәм Өзбекстан Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийе­лери Кеңеси баслығы ўазыйпасын атқарыўшы Актам Хаитов ӨзЛиДеП Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси ҳәм оның ра­йон (қала)лық Кеңеси депутатлары, Басланғыш партия шөлкемлери, исбилермен ҳәм фермерлеримиздиң алып барып атыр­ған жумысларының барысы менен жақыннан танысыў, олар­ға теориялық ҳәм әмелий жәрдем көрсетиў, бул бағдарда партияның тутқан орны, әҳмийети, нызамшылықта белгилеп қойыл­ған ўазыйпалары туўралы кең түрде түсиник ҳәм көрсетпелер бериў мақсетинде республикамызға келди.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 07.11.2018 11:46:39

34 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

АУДИТОРЛЫҚ  ХЫЗМЕТТИ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫҢ  ӘҲМИЙЕТИ

Өзбекстан Республикасында аудиторлық хызметтиң раўажланыўы мәмлекеттиң ғәрезсизлик алыўы менен байланыслы. Оның раўажланыўын шәртли түрде үш басқышқа бөлип қараўға болады.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 07.11.2018 11:45:51

23 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF