Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Сийшенби, 23 Май, 2017
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 3 weeks, 5 days назад
  • Parakhay [10:51] : Президентимиздин парман карарларын кай жерден тапса болады?
  • нокис [12:41] : газетанын бас редакторга сорау; неге газетаниз еркин сатлуда жок?
  • нокис [12:37] : салем
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?
  • Гулбахар [15:53] : Газетанын жумыс кунин кошириу хаккында маглыуматек
  • Гулбахар [15:52] : Еркин Каракалпакстан Газетасынын сонгы санындагы маглыуматлар керек еди
  • Досан [17:51] : Руслан калай

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 450 гостей онлайн

Кириў усылы
ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ

В настоящее время в рамках Государственной  программы "Год диалога с народом и интересов человека" под девизом "Забота Президента — в благотворительных мероприятиях" во всех районах республики организовываются суннат-тои и свадьбы.

Просмотров: 31 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 15:48 | Подробнее...

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

На днях правительством республики были предоставлены жилые дома участ­никам войны — Кадирбаю ата Нарманову и Балтабаю ата Сапарову, проживающим, соответственно, по улицам А.Кадыри МСГ "Анасай" и "Сазан жап" МСГ "Жуазшы". Сметная стоимость домов составляет 130 миллионов сумов каждый.

Просмотров: 90 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 15:31 | Подробнее...

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА

В Нукусе состоялась организационная конференция Каракалпакского республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

В ней приняли участие делегаты конференции от города и районов, руководители министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, представители средств массовой информации.

Просмотров: 34 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 15:27 | Подробнее...

ТӘБИЯТЫМЫЗДЫҢ  АЖЫРАЛМАС  БӨЛЕГИ

Бәҳәр паслы ҳәм ондағы тәбият жыршысы болған қуслар үлкемиздиң бүгинги саўлатына айрықша сән бағышлайды.

Қуслар — тәбиятымыздың бийбаҳа байлығы болып, олар зыянлы жәнликлер ҳәм кемириўшилерди жоқ етип, инсан өмирине пайда келтиреди.

Просмотров: 31 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:31 | Подробнее...

ЖУРНАЛ ЖӘМӘӘТИНИҢ УШЫРАСЫЎЛАРЫ

Ҳәзир жеделлик пенен раўажланып атырған заманның өзи ортаға қойып атырған кескин ҳәм әҳмийетли маш­қалаларды аңлаўда, оның шешимин ширели тил менен халыққа жеткериўде әдебият өз жуўапкершилигине үлкен турмыслық бағдарламаны алған. Бул  бағдарлама сергеклик, қырағылық, өзин-өзи аңлаў, мәнаўият ҳәм билимлендириў, улыўмаинсаныйлық қәдириятлар ҳәм басқалардан ибарат.

Просмотров: 46 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:30 | Подробнее...

ӨРНЕК АЛСА АРЗЫРЛЫҚ ИНСАН ЕДИ

Өмирде сондай адамлар болады, олардың жақсы ислери соңынан да кәсиплеслери ҳәм шәкиртлери жолын жарытып, саўап ислери, түнектей қараңғылықтан жақтылыққа шақырады. Данышпанлар: адам өмири оның неше жыл жасағаны менен емес, ал, өмириниң неше жылын мазмунлы өткергени, қандай саўаплы ислер ислегени менен өлшенеди деседи.

Энгель Хасановты ядқа алар екенбиз, ол басып өткен жол сабыр-тақат, шыдам, кәсибине пида­йылық, бир сөз бенен айтқанда, адам ерки қалай шыңланыўының жарқын мысалы екенлигин аңлаймыз.

Просмотров: 42 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:29 | Подробнее...

ҲӘР НӘРСЕНИҢ ӨЛШЕМИ БАР ЯМАСА СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАР СЕБЕПЛИ ӨМИРИҢИЗДИ БИЙКАР ӨТКЕРМЕҢ

Тарийх бетлерине нәзер таслар екенбиз, инсанлар күнделикли турмыста пайдаланатуғын электр энергиясы, тәбийғый газ, телефон яки интернет сыяқлы байланыс қураллары болмаған дәўирде ата-бабаларымыз буларды өзине сай турмыс қыйыншылықлары деп түсинбестен, илим алыў ҳәм өз үстинде излениўден ҳеш қашан шаршамаған.

Просмотров: 41 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:26 | Подробнее...

ЖОЛ САЛҒАН САЎАП, БИРАҚ...

Әзелден халқымызда «Жол салған, көпир қурған саўап» деген гәп бар. Әлбетте, бул айтылған ибара терең мазмун ҳәм әҳмийетке ийе. Минген көлигиңде ийниң қозғалмай мәнзилиңе жетсең, бирнешше шақырым узақлықтағы айланыс жолың қысқарып, туўры жолдан салынған көпирден өтип, әдеўир ўақтың тежелип, барар мәнзилиңе жетсең бундай ибратлы ислердиң басы-қасында турған, әмелге асырған қурылысшыларға қайта-қайта рахметлер айтасаң. Ал, қолымыздағы суд ҳүкими менен танысар екенбиз, бул жол қурылысы қәнигелериниң ислеген жынайый ҳәрекетлеринен хабардар болғаннан кейин қалай оларға рахметлер айтамыз!

Просмотров: 47 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:18 | Подробнее...

ТОЙ-ТОЙЛАРҒА УЛАСПАҚТА

Елимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаўды күшейтиў, жәмийетте өз-ара аўызбиршиликти, мийрим-шәпәәтти және де беккемлеў мақсетинде системалы түрде бир қатар илажлар алып барылмақта.

Усындай ийгиликли жумыслар қатарында және бир қайырлы жумыс қолға алынды. Яғный, Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары Федерациясы тәрепинен бир қатар жәмийетлик шөлкемлер менен бирликте республикамыздың барлық районларында жаслардың неке тойлары, балалардың сүннет тойлары өткерилмекте.

Просмотров: 53 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:16 | Подробнее...

КӨРСЕТПЕ ТАЛАПЛАРЫ ТИЙКАРЫНДА

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер минис­трлигиниң 2017-жыл 14-февральдағы 20/113-санлы көрсетпесине муўапық, ҳәр ҳәптениң пийшемби сәнеси «Профилактика күни» деп белгиленген. Усы көрсетпе талапларын әмелге асырыў мақсетинде «Тақыятас ЫЭС» акционерлик жәми­йети басшылығы менен келисилген түрде ис-илажлар ислеп шығылды.

Просмотров: 38 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:13 | Подробнее...

ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖӘНЕ ДЕ АРТАДЫ

«Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» мәмлекетлик бағдарламасын әмелге асырыўда Ишки ислер уйымларында да нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Елимизде  «Пийшемби-жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика күни» деп белгилениўи ҳуқық қорғаў уйымлары менен кең жәми­йетшиликтиң бирге ислесиўине кең мүмкиншилик жаратты.

Просмотров: 47 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 10:12 | Подробнее...

СУЎДЫ ЫСЫРАП ЕТПЕЙИК

Адам ҳәм тәбият арасындағы көзге көринбейтуғын байланыслылықты жасап турған орталығымыз дәлиллеп тур. Суў — тәбиятымыздың биз адамларға берген бийбаҳа саўғасы. Адамзат тәбияттағы жаратылыстың ең әжайыбы. Ол өзиниң ақылы, билими, мийнети себепли ҳайўанларға салыстырғанда жасап турған орталықтың раўажланыўында айрықша орын тутады.

Просмотров: 24 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 09:59 | Подробнее...

ХАЛЫҚ БАЙ БОЛСА...

Президентимиз Ш.Мирзиёев өткен жылы  Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжлисинде шығып сөйлеген сөзинде:

«Банклер енди хал­қымызды исбилерменликке, жеке бизнеске үйретиўи ҳәм усыған жетеклеўи лазым болады» деп  банк хызметкерлериниң алдына бул бағдарда бир қатар орынланыўы ти­йис ўазыйпаларды белгилеп берди.

Биз Өзбекистан Республикасы Орайлық банки Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасы баслығы Баҳадыр Үббиния­зович Алланиязов пенен ушырасып, республикамызда исбилерменлик ҳәм жеке бизнести раўажландырыўда банк­лер тәрепинен қандай илажлар әмелге асырылып атырғанлығы менен қызықсындық.

Просмотров: 29 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 09:58 | Подробнее...

КӨП ҚЫРЛЫ ЖИГИТ «АРМИЯ — ЕЛИМИЗ ТЫНЫШЛЫҒЫНЫҢ ҲӘМ ТАТЫЎЛЫҒЫНЫҢ ТЫМСАЛЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАҢЛАЎДЫҢ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ Қарақалпақстан Республикасы бойынша: Баспа ҒХҚ бағдары

1-орын Руслан Арзиев — «Еркин Қарақалпақстан» газетасының арнаўлы хабаршысы Қарақалпақстан Республикасында жасларды Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўда, оларда әскерий хызметке қызығыўшылық оятыўда әмелге асырылып атыр­ған ис-ҳәрекетлерди кеңнен ҳәм сын көз-қарастан сәўлелендиргени ушын.

Баспасөз үйиниң кең дәлизинде сары сынлыдан келген, узын бойлы, ири денели үлкенге ҳәм кишиге бирдей күлимсиреп сәлем беретуғын, тил алғыш жигит, жас журналист Руслан Арзиев буннан бес-алты жыл алдын қатарымызға келип қосылды. Оның  жазған мақалалары газетамызда жәриялана баслады. Кейин ала халқымыздың социал-экономикалық турмысындағы жаңаланыўларды, исбилерменлер турмысынан, банк хызметлери бойынша жазылған көлемли мақалалары газетамызда басылып, оқыўшылар қәўимине аты тез танылды. Ҳәзирги ўақытта газетамыздың экономика ҳәм социаллық мәселелер редакциясында арнаўлы хабаршы болып ислеп атыр.

Просмотров: 34 | Автор: Erkin | Дата: 03.05.2017 09:56 | Подробнее...

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА ВОЛЕЙБОЛИСТОК

В новом спортивном зале КГУ имени Бердаха завершились игры 1V тура чемпионата Узбекистана по волейболу команд высшей лиги среди женщин. В  течение трех дней четыре лучшие команды из Джизака, Навои, Ургенча и Нукуса  в  захватывающих играх  боролись за победные очки.

Просмотров: 33 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 17:41 | Подробнее...

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 6 из 156
Излеў

Календарь
2017
Май
ДүСиШәБиЖуШеЕк
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012