Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:33:06, 22.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БИЛИМЛЕНДИРИЎ

АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР, ЖАҢА ИМКАНИЯТЛАР

Мектеп дәўиринде ата-анамыз айрықша баҳаларға оқығанын  айтып мақтаныш етеди. Гәпиниң арасында бир муғаллим бир-еки пәнди оқытқанын айтса, айырым оқытыўшылар шет тиллерин жетик билмесе де, оқытып кете беретуғынын айтып, сәл наразылықларын билдирип қояды. Ҳәзир заман өзгерди, мектеп жасындағы оқыўшылар түўе балалар бақшасындағы кишкентайларымыз шет тиллеринен хабардар. Ал, мектеплерде тәлим-тәрбия алып атырған оқыўшылардың көп жетискенликлерге ерисиўи, оқытыўшылардың болса түрли инновациялық жойбарларды әмелге асырып, оқыў усылларына жаңалықлар киргизип атырғанлары  елимизде билимлендириў тараўына дыққат-итибардың күшли екенлигиниң айқын көриниси.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.10.2016 04:55:11

213 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ЖЫНАЯТТЫҢ ҮЛКЕН-КИШИСИ БОЛМАЙДЫ

Ғәрезсиз елимиздиң ҳәр бир пуқарасы белгили бир динди қабыл етиўге ямаса ҳеш бир динди қабыл етпеўге ҳуқықлы. Басқаларды мәжбүрлеп яки басқа жоллар менен белгили бир динди қабыл еттириўге ҳеш кимниң ҳақысы жоқ.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 11.10.2016 04:49:36

205 мәрте оқылды


Сиясий партиялар турмысы

ТИЙИСЛИ ШЕШИМ ҚАБЫЛЛАНДЫ

Нөкис қаласында Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң гезексиз VII пленумы болып өтти.

Онда ӨзМТДП Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң V Конфе­ренция­сын шақырыў ҳәм оның күн тәртибиндеги мәселелер қаралып, билдирилген пикир-усыныслар тийкарында тийисли шешим қабыл етилди.

Даўамын окыў: Сиясий партиялар турмысы

Сәне: 11.10.2016 04:44:41

179 мәрте оқылды


МАҚАЛА

САЛТАНАТЛЫ МӘЖИЛИС БОЛЫП ӨТТИ

Бүгинги күнде республикамыздың билимлендириў мәкемелеринде 30 мыңнан аслам устаз ҳәм муғаллимлер келешегимиз болған жас әўладтың тәрбиясы менен шуғылланбақта. Ҳү­киметимиз тәрепинен олардың тынымсыз мийнетлерин ҳәр тәреплеме материаллық ҳәм руўхый жақтан хошаметлеўге де үлкен итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 11:58:51

261 мәрте оқылды


ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

МАРҚАБАЙ  БАТЫР  КИМ БОЛҒАН?

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы белгиленип атырған бир пайытта бир басқоспада елимизде соңғы жылларда бурын көрилмеген дәрежеде ерисилген жетискенликлер, миллийлигимиздиң қайта тиклениўи менен бирге елине пана, ерлиги әпсана, елим деп, журтым деп еңиреген, жазықсыздан жазықлы, репрессия қурбаны болып қамалып, туўылған жериниң топырағы буйырмаған ер азаматлар ҳаққында сөз болғанда, районда жемисли мийнетлери менен елге танылған ақсақаллардың бири Шәрибай Аққасынов маған:

- Аға, сизиң қәнигелигиңиз тарийхшы, оның үстине Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамына ағзасыз, халық аўзында әпсана болып жүрген Марқабай батыр Оразымбетов ҳаққында мақала жазғаныңызда бир саўаплы ис ислеген болар ма едиңиз, -деген еди.

Даўамын окыў: ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

Сәне: 10.10.2016 06:40:07

235 мәрте оқылды


СӨЗ УСТАЗЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӘДЕБИЯТЛАР ДОСЛЫҒЫНЫҢ ҒАЙРАТКЕРИ

1976-жылы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы халқымыздың тарийхында үлкен ўақыя болды. Жаңа университет илимий билимлер саласында халықлар ҳәм әдебиятлар, тиллер туўысқанлығы менен дослығының және нығайып раўажланыўына, оның тез пәт пенен алға илгерилеўине кең мүмкиншиликлер ашып берди. Өйткени, бул оқыў орнының ашылыўы арқасында басқа да жаңа қәнигелерге байланыслы жаңа кафедралар менен факультетлердиң иске түсиўи үлкен қубылыслардың қатарына жатады. Солардың ишинде бир ўақытлары пединституттың қурамында болып, ўақытша болса да жабылып қалған қазақ филологиясы кафедрасының ашылыўы биз айтқан халықлар, миллетлер ара дослықтың оғада күшейиўине, оның әмелий түрде беккемлениўине үлкен түртки болды.

Даўамын окыў: СӨЗ УСТАЗЛАР ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 10.10.2016 06:22:51

304 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ОҚЫЎ ЖЫЛЫН ЖАҢА ИМАРАТТА КҮТИП АЛДЫ

Ҳәрқандай байрамды елимизде айрықша салтанат ҳәм табыслар менен күтип алыў дәстүрге айланған. Әсиресе, халық хожалығының ҳәрқыйлы тараўларында бир қатар жаңа социаллық объектлердиң иске түсирилиўи ертеңги күнге деген исенимин беккемлеп, оларға айрықша күш-жигер ҳәм қуўаныш бағышламақта.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 10.10.2016 06:18:23

313 мәрте оқылды


МӘДЕНИЯТ

ТЕАТР ЖАҢА МӘЎСИМИН БАСЛАДЫ

Театр — өмир айнасы. Ҳақыйқатында да, театр — бул өрнек алатуғын, тәрбия мәсканы. Ол өзимиздиң күнделикли турмысымызды ҳәр қыйлы тәшўишли, қуўанышлы күнлеримизди, машқалаларымызды дурыс шешиўге ямаса жаман иллетлерден аўлақ болыўға шақырады, тарийхымызды үйретеди. 1926-жылы 8-ноя­брь күни Қ.Әўезовтың «Тилек жолында» спектакли менен пердесин ашқан ҳәзирги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театры 90 жыллық мерекесин белгилеў алдында.

Даўамын окыў: МӘДЕНИЯТ

Сәне: 10.10.2016 06:11:50

264 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ЖУЎМАҒЫНА ЖЕТПЕГЕН ЖЫНАЙЫЙ РЕЖЕ

1990-жылы Тақыятас қаласында туўылған Жанибек Оразаев ҳәм l992-жылы Қанлыкөл районында дүньяға келген Бердақ Нәжимовлар мәмлекетимизде жасларға жаратылған имканиятлардан өзлери қатарлы теңлеслериндей кең пайдаланғанда бүгингидей жүзлери төмен болып отырмас еди.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 06:06:34

303 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ПАХТАНЫ ӨРТТЕН САҚЛАЙЫҚ

Усы күнлерде халқымыздың миллий байлығы болған пахтаны жыйнап-терип алыў ислери қыз­ғын даўам етпекте. Әлбетте, бул мапазда ҳәр бир фермер хожалығы басшысы, дийқанлар, теримшилер, көмекшилер ҳәм терилген пахтаны қабыллаў пунктлерине тасыўға жуўапкер хызметкерлер өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына қатаң итибар бериўи, жүз бериўи мүмкин болған өрттиң алдын алыўға белсене қатнасыўы талап етиледи. Буның ушын пахта жыйын-теримине қатнасатуғын ҳәр бир қәниге ямаса теримши төмендеги қағыйдаларға итибарлы болыўы тийис.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 10.10.2016 06:02:59

274 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНДЫ

Жақында Ташкент қаласында Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлигиниң шөлкемлестириўи менен усы тараўда мийнет етип атырған хызметкерлер арасында елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллық байрамына бағышланып «Ең жақсы мақалалар» таңлаўының жуўмақлаўшы бас­қышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 10.10.2016 05:57:13

250 мәрте оқылды


МАҚАЛА

АКЦИОНЕРЛИК ЖӘМИЙЕТЛЕРДЕ ДИВИДЕНТ ТӨЛЕЎ ТӘРТИБИ

Акционерлик жәми­йетлер тәрепинен төленетуғын дивидент жәмийет сап пайдасының акционерлер арасында бөлистирилетуғын бөлеги есапланады.

Жәмийет жылдың биринши шереги, ярым жыллық, тоғыз айлық ҳәм (яки) финанслық жыл нәтийжелерине көре, егер усы Нызам ҳәм жәмийет уставында басқаша қағыйда белгиленбеген болса, жайластырылған акциялар бо­йынша дивидендлер төлеў ҳаққындағы қарар қабыл етиўге ҳақылы.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 05:51:11

245 мәрте оқылды


АНА ТӘБИЯТ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ НЕ УШЫН КЕРЕК?

Экологиялық мәденият дүньялық мәденияттың ажыралмас бир бөлеги болып есапланады. Оның қәлиплесиўи узақ дәўирлерди өз ишине алады.

Экология латынша сөз болып «экос» —  үй, «логос» — илим», яғный дүньядағы жасайтуғын тири жанзатларды үйренетуғын илим тараўы дегени.

Даўамын окыў: АНА ТӘБИЯТ

Сәне: 10.10.2016 05:41:29

254 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

МИЙНЕТ ТАРТЫСЛАРЫНА БАЙЛАНЫСЛЫ ПУҚАРАЛЫҚ ИСЛЕР

Мийнет тартысларын көрип шығыўшы уйымлар қатарында суд айрықша орын тутады. Судларға жүклетилген тийкар­ғы ўазыйпалар — пуқаралардың мийнет ҳуқықлары ҳәм кәрханалардың нызамлы мәплерин қорғаўдан  ибарат.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 10.10.2016 05:38:56

294 мәрте оқылды


АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ

\ХОШАМЕТ КҮШИНЕ КҮШ ҚОСТЫ

«Әкеге қарай ул өсер...» дейди дана халқымыз. Сол айтқанындай, кишкене гезлеринен баслап-ақ әкеси Турсынбай аға Бегжановтың изине ерип аўыл хожалығы жумысларына араласқан Сәбиттиң несийбеси жерден екен. Әскерий хызметти өтеп келгеннен соң Нөкис аўыл хожалығы техникумының агрономия бөлиминде оқып, оны тамамлаған ол бирқанша жыл даўамында «Қараөзек» хожалығында салыгершилик ҳәм пахташылық бригадасын басқарды. Ал, 2004-жылдан сол аймақтан «Турсын ата» фермер хожалығын шөлкемлес­тирип, жемисли ислеп келмекте.

Даўамын окыў: АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ

Сәне: 10.10.2016 05:36:05

263 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF