Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:02:03, 18.06.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

5-июнь ­— «Дүнья жүзилик қоршаған орталықты қорғаў күни»

АНА ТӘБИЯТЫМЫЗДЫ ҚОРҒАЎ — БӘРШЕМИЗДИҢ МИННЕТИМИЗ

Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң 1972-жылы Стокгольм қаласында өткерилген конференциясында ҳәр жылы июнь айының 5-сәнеси «Пүткил дүнья жүзилик қоршаған орталықты қорғаў күни» деп белгиленди. Усы ўақыттан баслап ҳәр жылы бул сәне үлкен байрам сыпатында белгиленеди.

Қоршаған орталық ҳаққында сөз етер екенбиз, тәбияттың гөззаллығына жететуғын сулыўлық жоқ десек асыра айтқан болмаймыз.

 

Даўамын окыў: 5-июнь ­— «Дүнья жүзилик қоршаған орталықты қорғаў күни»

Сәне: 30.06.2016 05:53:38

295 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖАЛҒАН МАҒЛЫЎМАТТЫҢ ЖАЗАСЫ

З.Таңирбергенов, Б.Розумбетов, И.Нурумов, У.Туребаев ҳәм Б.Султанбаевтан ибарат жерлеслеримиз өзлериниң ислеген қылмысларына ылайық судтың қара гүрсисине отырды… Неге?!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 30.06.2016 05:49:55

315 мәрте оқылды


ЭССЕ

Шарап УСНАТДИНОВ,

жазыўшы, Қарақалпақстанға мийнети сиңген журналист.

ҲАҚЫЙҚЫЙ ДОСЛЫҚ ТЫМСАЛЫНЫҢ ҚАҲАРМАНЫ

ШАЙЫР, ИЛИМПАЗ БАБАШ

ИСМАЙЛОВТЫҢ 90 ЖЫЛЛЫҒЫНА

И.БАБАШҚА

Ақыл-парасатлы, ғошшақ азамат,

Болсын өзиңнен де бир қәдем зыят.

Ол ҳәм сеннен алсын йош пенен қуўат,

Асқар таў айбатың — бир достың болсын.

Ибрайым ЮСУПОВ,

«Жигиттиң соныңдай бир досты болсын»

1969-жыл февраль.

Халқымыз тарийхында еллер арасындағы, уллы инсанлар арасындағы ҳақыйқый дослық, бир-бирине садықлық, «тамырынан қан берген, керегинде жан берген» инсаныйлық пазыйлетлер туўралы аўыздан аўызға өтип келген әпсаналардан, жазба дереклерден, көркем шығармалардан оқып, билип келгенбиз.

Даўамын окыў: ЭССЕ

Сәне: 30.06.2016 05:48:10

317 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН ­ КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ИСЕНИМ ҮЛКЕН ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖҮКЛЕЙДИ

Бүгинги күни пуқаралар жы­йыны баслығы ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм өткериўдиң тийкарғы принциплерине сай сайлаў процесин жоқары дәрежеде өткериўдиң барлық илажлары көрилип, бул өз гезегинде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының, мәҳәллениң пуқаралық жәмийети институтлары шеңбериндеги орнын және де беккемлемекте. Өткерилип атырған сайлаўлардың демократиялық принциплерге сай, ашық-айдын, жәрия­лылық пенен өтип атыр­ғанлығы халқымыздың сиясий саўатының, мәдениятының әдеўир артқанлығын көрсетеди.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН ­ КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:59:04

257 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЕСИКТЕН КИРИП-ШЫҚҚАНДА БӘЛЕ ЖОҚ

Ғәрезсиз мәмлекетимиздиң сыртқа шығар ҳәм елимизге кирер есиги бар. Әлбетте, буннан кириў ҳәм шығыў Өзбекистан Республикасының 1999-жыл 20-августта қабыл етилген «Өзбекистан Республикасының мәмлекетлик шегарасы ҳаққында»ғы Нызамының ҳәм Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1995-жыл қабыл етилген қарары менен тастыйықланған «Өзбекистан Республикасы пуқараларының шет елге шығыўы ҳәм Өзбекистан Республикасы аймағына кириў тәртиби» талаплары тийкарында әмелге асырылады.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2016 11:58:08

267 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН ­ КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

САЙЛАЎ ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ПЕНЕН ӨТКЕРИЛМЕКТЕ

Ҳәммемизге мәлим, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кенгашиниң усы жыл 5-марттағы «Пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаўға таярлық көриў және оны өткериў ҳаққында»ғы арнаўлы қарарына муўапық жаңа мүддетке пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлериниң сайлаўы болып өтпекте.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН ­ КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:57:11

246 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

САЎ БАСЫНА САЎДА САТЫП АЛДЫ

Турмыста адамды тутқан бағытына қарай туң­ғыйыққа апарып тирейтуғын да, гөзленген мақсетине бийқәтер жеткеретуғын да жоллар болады. Бул ҳәркимниң нийетине, кеўил сандығына байланыслы.

Мине, усы айтқандай, Сурхандәрья ўәлаятының Қумқорған районында туўылған Аслиддин Буриев деген пуқара бул жоллардан кейингисин таңлап, үстимиздеги жылдың l2-февралы күни саат l3:00 шамасында Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасы «Даўыт ата» шегара бажыхана посты хызметкерлери тәрепинен усы пост арқалы ҳәрекетлениўши пуқаралардың қол ҳәм басқа жүклери,  автотранспорт қураллары бажыхана бақлаўынан өткерилиўи ўақтында Қазақстан Республикасынан Өзбекистан Республикасы аймағына пияда кирип келген.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2016 11:55:48

245 мәрте оқылды


СӘЎБЕТ

«ДӘНИ-ДӘНГЕ, ПУШЫ-ПУШҚА» АЙЛАНАР КҮН АЛЫС ЕМЕС...

(ҚАРАҚАЛПАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ КОМПОЗИТОРЛАР АЎҚАМЫНЫҢ БАСЛЫҒЫ НӘЖИМАТДИН

МУҲАММЕДДИНОВ ПЕНЕН СӘЎБЕТ)

Әдетте заманлас болып қатарымызда жүрген адамға қанша мийнетлери, ел ушын ислеген хазметлери болғаны менен атына қосыла уллы деген сөз  айтыла бермейди.  Ибрайым Юсупов тири гезинде-ақ «уллы шайырымыз» деген сөзди өзи еситип кетти. Жекке-сийрек инсанға ғана несип ететуғын бул қәсийетли сөзди, пүткил халықтың мойынлаўын ҳәзир Нәжиматдин Муҳаммеддинов та еситип атыр.

Даўамын окыў: СӘЎБЕТ

Сәне: 29.06.2016 11:54:03

255 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

НЕМҚУРАЙДЫЛЫҚ ЖЫНАЯТҚА ЖЕТЕЛЕДИ

Бүгинги күннен-күнге раўажланып баратырған дәўир бизиң ҳәр биримизден өз хызмет ўазыйпамызға күтә жуўапкершилик пенен қатнас жасап, белгиленген нызамларға толық әмел етиўимизди талап етпекте. Себеби, кимде-ким өз жумысына немқурайдылық пенен қарап, қандай да бир қәте-кемшиликлерге жол қойса, оннан тек ғана ислеп атырған мәкеме емес, ал, пүткил жәмийет жәбирлениўи мүмкин.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2016 11:51:43

267 мәрте оқылды


АНТ БЕРИЎ КЕШЕСИ

ЕЛГЕ ХЫЗМЕТ ­ ӘДИЎЛИ МИННЕТ

Өткен дәўир ишинде сиясий-экономикалық, руўхый тараўларда ерискен жетискенликлеримиз ең тийкарғы көриниси бул мәмлекетимизде орнатылған тынышлық, миллетлер ара татыўлық, мәмлекет қәўипсизлигин сақлаў илажлары болды деп исеним менен айта аламыз. Себеби, тек тынышлық болған мәмлекетте ғана сиясий-эканомикалық реформаларды табыслы әмелге асырыў мүмкин.

Даўамын окыў: АНТ БЕРИЎ КЕШЕСИ

Сәне: 29.06.2016 11:50:21

263 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

СОҢҒЫ ПУШАЙМАН ­ ӨЗИҢЕ ДУШПАН…

Ойланбай ислеген исиң әлбетте, бир күни болмаса бир күн пушайманлыққа алып келеди. Сонша хызметиң «бир пул» болып, ислеген қәтелигиңе күни келип жуўап бериўиң турған гәп.

Негедур алдынлары да ислеген жынаяты амнистия актлерине тийкарланып қысқартылып кеширим берилген, 20l4-жылы май айынан баслап Хожели районы электр тәмийнаты кәрханасы баслығы болып ислеп келген Базарбай Қанназаров және қәтешиликке жол қойды.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2016 11:49:10

285 мәрте оқылды


ТАРИЙХ ТИЛГЕ КИРГЕНДЕ

ҚОЙҚЫРЫЛҒАН ҚАЛА — АСТРОНОМИЯ БЕСИГИ

Ҳәр бир халық әййемги ата-бабаларының турмысы ҳәм мәдениятын тарийхты үйрениў арқалы билип алады. Археологиялық, этнографиялық, лингвистикалық илимий дереклер, әсиресе, мәнаўиятымыздың туңғыш жазба мийрасы — «Авесто»ға тийкарланып сөз ететуғын болсақ, Өзбекистан аймағы ең әййемги цивилизация ошақларынан бири екенине исеним арттырамыз.

Даўамын окыў: ТАРИЙХ ТИЛГЕ КИРГЕНДЕ

Сәне: 29.06.2016 11:47:40

260 мәрте оқылды


1-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЎ КҮНИ

БАЛАЛЫҚТЫҢ БАХЫТЛЫ МӘЎРИТЛЕРИ

Ата-анасына қәлегенинше ынжықлық етиў, оларға айтқанларын орынлатыў, гез келген ўақытта күлиў, биресе жылаў...  Усындай «мазалы» қылықлары ушын да кишкенелеримиз сүйкимли.  Әттең, бул сыяқлы еркеликлер дүньядағы барлық нәрсетелерге  несип етпеген-дә...

Даўамын окыў: 1-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЎ КҮНИ

Сәне: 29.06.2016 11:46:30

289 мәрте оқылды


«Ҳамшира — 2016»

ЖЕРЛЕСИМИЗ ЖЕҢИМПАЗ БОЛДЫ

Халықтың денсаўлығын сақлаўда, кеселликлердиң алдын алыўда, саламат турмыс тәризин үгит-нәсиятлаўда, дәслепки медициналық-санитариялық жәрдем көрсетиўде мийирбийкелердиң тутатуғын орны айрықша.

Елимизде ҳәзирги күнде 320 мыңға шамалас орта медицина хызметкерлери медициналық мәкемелерде ислеп атыр.

Даўамын окыў: «Ҳамшира — 2016»

Сәне: 29.06.2016 11:45:26

253 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

НЫЗАМШЫЛЫҚТА «АДАМ САЎДАСЫНА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ» ИЛАЖЛАРЫ

ХХ әсирдиң ақыры ҳәм жаңа әсирдиң басларынан баслап дүньяда техника жедел пәтлер менен раўажланып, инсаният мисли көрилмеген имканиятларға ийе болды. Инсаният жақсы жасаўы, пәраўан турмыс кешириўи ҳәм узақ өмир көриў мақсетинде өзлерине шараят жаратып, сондай-ақ, илим жетискенликлеринен нәтийжели пайдаланыў илажларын көрмекте. Сол қатары Өзбекистан Республикасы да өз ғәрезсизлигине ийе болғаннан баслап халқымызға азат ҳәм еркин жасаў, жақсы турмыс кешириў, еркин мийнет етиўи ушын кең имканиятлар жаратты.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 29.06.2016 11:44:30

262 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF