Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:38:47, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ӘДЕБИЙ КЕШЕ

МӘҢГИ ТУЛҒАЛАР

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде өзбек миллети философиясының тийкарын салыўшы, уллы шайыр ҳәм ағартыўшы, мәмлекетлик ғайраткер Әлишер Наўайының 576 жыллығына бағышланған әдебий кеше болып өтти.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 14.02.2017 11:08:31

215 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «НЫЗАМ ҲҮЖЖЕТЛЕРИН ТАРҚАТЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА

ТҮСИНИК

Қабыл етилип атырған нызамлар ҳәм басқа да нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлердиң нәтийжелилиги, бәринен бурын олардың мазмунын ҳәм әҳмийетин орынлаўшыларға, ҳуқықый нормалардың субъектлерге, сондай-ақ, халықтың кең қатламына ҳәм исбилерменлик структураларына өз ўақтында жеткериўди тәми­йинлеўге байланыслы.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 11:05:38

220 мәрте оқылды


ҚАРАР

НЫЗАМ ҲҮЖЖЕТЛЕРИН ТАРҚАТЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Қабыл етилген нызам ҳүжжетлериниң сөзсиз ҳәм  ўақтында орынланыўында нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди өз ўақтында тарқатыў, орынлаўшыларға ҳәм халыққа олардың мазмун-мәнисин түсиндириўдиң нәтийжели механизмлерин жаратыў үлкен әҳми­йетке ийе.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 14.02.2017 11:02:34

274 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Елимизде ғәрезсизлик жылларында әмелге асырыл­ған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти ҳәм ҳуқықый қорғаўды, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәми­йетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлер­аралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болды, халқымыздың мүнәсип турмыста жасаўы, пуқараларымыздың дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыўы ушын зәрүр шараятлар жаратты.

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 14.02.2017 10:57:19

451 мәрте оқылды


Шымбай районлық Кеңесинде

ИНСАН МӘПЛЕРИ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ТИККЕЛЕЙ ПИКИРЛЕСИЎ АРҚАЛЫ ТӘМИЙИНЛЕНЕДИ

Президентимиз Шавкат Мирзиёев елимиз Конституциясы қабыл етилгениниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимде «Парламентлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўдың тәсиршең механизмлерин қәлиплестириў мақсетинде қала ҳәм районларда ҳақыйқый жағдайды үйренип, тийисли басшылардың есабатын халық депутатлары кеңеслери сессиясының додалаўына киргизиў тәртибин енгизиўди турмыстың өзи талап етпекте» деген пикирге айрықша тоқтап өткен еди.

Даўамын окыў: Шымбай районлық Кеңесинде

Сәне: 14.02.2017 10:53:19

265 мәрте оқылды


АрамыздаҒы адамлар

ҲАСЛА ШАРШАМАҢ, АБАДАН АПА

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Ә.Кәримов «Өз келешегимизди өз қолымыз бенен қурып атырмыз» атлы шығармасында «... Қарақалпақ халқы өзиниң әййемги тарийхы, үрп-әдетлери, дәстүри, тили, көркем әдебияты, көркем өнери, мәдениятына тән тәкирарланбас белгилери менен ажыралып турады», - деген еди. Руўхы бай халықтың миллий мәденияты да жоқары болады. Үрп-әдет, дәстүрлери де гөззал, тили бай, сазлары сыйқырлы, аяқ ойынлары көзди қуўандыратуғын дәрежеде өзгешеликке ийе болады.

Даўамын окыў: АрамыздаҒы адамлар

Сәне: 14.02.2017 10:51:00

308 мәрте оқылды


МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

ҒАМҚОРЛЫҚҚА ЖАРАСА ЖУЎАП

Елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов тек ғәрезсизлигимизге тийкар салып, турмысымыздың барлық тараўларын раўажландырып ғана қоймай, халықтың саламатлығын беккемлеўге, дене тәрбиясы ҳәм спортты алға илгерилетиўге де айрықша дыққат қаратқан еди. Әйне оның басламасы менен елимиз жаслары арасында өткерилип киятырған үш басқышлы спорт жарыслары системасы — «Үмит нәлшелери», «Бәркамал әўлад» ҳәм Универсиада ойынлары бүгинги күнде көплеген жеңислеримизге тийкар жаратпақта.

Даўамын окыў: МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Сәне: 14.02.2017 10:49:04

210 мәрте оқылды


МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗДИҢ ТИЙКАРЫН САЛЫЎШЫ

Халқымыз әзелден ели ушын елеўли хызмет еткен пидайы инсанларды тилге тийек етип айтыўды, оларды келешек әўладқа үлги етип көрсетиўди ағла пазыйлетлериниң бири сыпатында бо­йында жәмлеген. Бизиң заманласымыз, елимиздиң Биринши Президенти    И.Кәримовтың да кеше ғана көз алдымызда мәмлекет келешеги ушын әмелге асырған ибратлы ислери тарийх бетлеринде унамлы көзқараста мөрленип қалары сөзсиз.

Даўамын окыў: МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Сәне: 14.02.2017 10:47:08

178 мәрте оқылды


МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

ЖУРТ ТЫНЫШЛЫҒЫ ­ БИЙБАҲА БАЙЛЫҚ

Халқымыз жүрегинен, тарийхымыз бетлеринен өшпес орын ийелеген Ислам Әбдиғаниевич Кәримов Өзбекистан Республикасы Президенти сыпатында ис баслаған биринши күнинен-ақ тынышлық мәселесин мәмлекет сиясатының жоқары дәрежесине көтерди. Усы мәселеде ең баслысы, Өзбекистан перзентлери өзге журтларды емес, тек өз журты шегараларын қорғаўы әмелге асырылды.

Даўамын окыў: МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Сәне: 14.02.2017 10:46:16

194 мәрте оқылды


Медицина

ЖАҢА ЖОЙБАР ИСКЕ ТҮСТИ

Нөкис қаласында «TB-PRACTEKAL» Клиникалық изертлеў бағдарламасы жойбары ҳәм Референс лабораториясының ашылыў мәресими болып өтти.

Оған Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў минис­трлиги Республикалық қәнигелестирилген фтизиатрия ҳәм пульмонология илимий-әмелий орайының хызметкерлери, республикалық туберкулёзге қарсы гүресиў мәкемелериниң баслықлары, қалалық ҳәм районлық медициналық бирлеспелердиң бас фтизиатрлары, «Шегарасыз шыпакерлер» ҳәм Жәҳән денсаўлықты сақлаў шөлкеминиң, АИЖС, туберкулёз ҳәм малярияға қарсы гүресиў глобал қорының қәнигелери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 14.02.2017 10:45:02

220 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ТРАНСПОРТ ХЫЗМЕТИН ЖАҚСЫЛАЎ УШЫН

Хабарыңыз болса, Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев өткен жылғы сайлаўалды ушырасыўында да, орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери Қарақалпақстан Республикасына еткен сапарында да Шоманай районында болған еди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 14.02.2017 10:40:37

193 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН

БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ПӘРМАНЫНА

ТҮСИНИК

Елимизде әзелден мәҳәлле тәрбия ошағы болып табылады. Әўладтан-әўладқа өтип киятырған миллий қәдириятларымыз, халқымыздың турмыс ҳәм ақыл-парасат тәризин көздиң қарашығындай қәстерлеп сақлаўда оның орны ҳәм әҳмийети шексиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 10:36:23

195 мәрте оқылды


мақала

МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысының нәтийжелилигин арттырыў, мәҳәлле институтын халыққа ең жақын ҳәм халықшыл структураға айландырыў, пуқаралар жыйынларының улыўма мәплерин сәўлелендиретуғын ассоциа­цияға бирлесиў ҳуқықларын жүзеге шығарыў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў және мәмлекетлик уйым­лар ҳәм пуқаралық жәми­йети институтлары менен өз-ара бирге ислесиўин буннан былай да раўажландырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 10:32:12

185 мәрте оқылды


мақала

ҚОЙҒА ТИЛ ПИТКЕНДЕ...

Жақын өтмишимиздеги «сынса колхоздың гүндеси, өлсе колхоздың малы» дегендей түсиниклерге бүгинги ғәрезсизлик дәўиримизде  санамызда орын жоқ. Ҳәр бир нәрсе усы елдики, онда халықтың үлеси бар. Солай екен, исенип тапсырылған ҳәр бир нәрсени мойныңа алдың ба, айрықша жуўапкершилик пенен қараўың шәрт.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:48:38

260 мәрте оқылды


Семинар

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Бүгинги күнде елимизде жеке исбилерменлик ҳәм киши бизнести раўажландырыўға үлкен дыққат қаратылып, мәмлекетлик бағдарламалар тийкарында тараўда нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Жыл сайын тараўдың ҳуқықый тийкарлары жетилистирилип, исбилерменлеримизге ҳүкиметимиз тәрепинен жаратылып атырған имканиятлар ҳәм жеңилликлер кеңейттирилмекте.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 09.02.2017 06:46:15

247 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF