Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:54:58, 22.10.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

ХАЛҚЫ ҚӘДИРЛЕГЕН ЖАЗЫЎШЫНЫ ЕСЛЕЎ КЕШЕСИ ӨТКЕРИЛДИ

Республикамызда ҳәр жылы 7-май күни Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы, Өзбекстан Қаҳарманы Төлепберген Қайыпбергеновтың туўылған күни көтериңки руўхта белгиленеди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.05.2018 12:32:31

286 мәрте оқылды


мақала

«СӨЗ  ЗЕРГЕРИ — ИБРАЙЫМ»

Ўа шайырлық! Сенсиз саҳра шөлдеймен,

Булағыңнан ишкен сайын шөллеймен,

Ҳәр сапары түсип кетсе ушқының,

Тамызықтай жанып болмай сөнбеймен.

«Шайырлықта мен үш нәрсеге садық болдым: қосық арқалы халық жүрегине жол изледим, заманласларымның кеўил-күйин, қайғы-қуўанышын, арзыў-әрманларын, умтылыў тилеклерин, бийик адамгершилик пазыйлетлерин жырлаўға тырыстым.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.05.2018 12:31:49

320 мәрте оқылды


МҮРИЎБЕТ

ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ КӨРСЕТИЛДИ

Соңғы ўақытлары елимизде халықтың турмыс абаданлығын арттырыў, олар­ға және де қолайлы шараятлар жаратып бериў бағдарында бир қатар ибратлы ислер әмелге асырылмақта. Әсиресе, Екинши жәҳән урысы қатнасыўшыларына, сондай-ақ, бағыўшысынан айырылған жалғыз баслы қариялар, жетим-жесирлер, көп балалы кем тәмийинленген шаңарақларды материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаўға республика ҳүкимети тәрепинен айрықша итибар қаратылып келинбекте.

Даўамын окыў: МҮРИЎБЕТ

Сәне: 10.05.2018 12:30:12

310 мәрте оқылды


ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

МӘРТЛИК — МӘҢГИЛИК

Ел-журттың тыныш-татыўлығы, еркинлиги ҳәм азатлығы жолында гүрескен инсанларды ҳүрметлеў, оларға ҳәр тәреплеме ғамқорлық көрсетиў ғәрезсизлик жылларында жаңа мазмун менен байыды. Еслеў ҳәм Қәдирлеў күнине бағышланған илажларда Ўатанымыздың ғәрезсизлигин, халқымыздың еркин ҳәм абадан турмысын қорғаған Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларына көрсетилип атырған терең ҳүрмет-иззет бул пикиримиздиң айқын дәлили.

Даўамын окыў: ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

Сәне: 10.05.2018 12:10:25

324 мәрте оқылды


ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

ҒАМҚОРЛЫҚЛАРДАН  ШЕКСИЗ МИННЕТДАР

Хожелиши Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Жаңабай Утамбетов быйыл 95 жасын қарсы алмақта. Жаўынгер атамыз өзиниң басынан кеширгенлерин, саўаш майданларында қан кешип, фашист басқыншыларына қарсы алып барған гүреслерин балалары, ақлық ҳәм шаўлықларына ҳәмийше ибрат ретинде айтып береди. Шынында да, усындай теберик аталарымыздың урыста көрсеткен ерликлери ҳәм қаҳарманлықлары жас әўладқа ҳақыйқый мектеп болатуғынлығына гүман жоқ.

Даўамын окыў: ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

Сәне: 10.05.2018 12:07:06

308 мәрте оқылды


ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

КӨП  ЕДИ  ДӘЎЖҮРЕК  АТАЛАР...

Балалығымыздан халқымыздың ертек-дәстанларын оқыў менен бирге Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы болған аўыллас аталарымыздың өз басынан өткен қызықлы әңгимелерин еситип ержеттик.

Даўамын окыў: ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

Сәне: 10.05.2018 11:59:51

324 мәрте оқылды


ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

БАЙРАМЫҢЫЗ БЕНЕН, ГЕНЖЕМУРАТ АТА!

Журналист ушын бул инсанлар ҳаққында жазыў ҳәм аңсат, ҳәм қыйын. Аңсатлығы сол, олардың өмири, ерлик ҳәм үлги аларлық ислерге, қызықлы ўақыяларға толы. Қыйын тәрепи болса, олар бүгин теберик жаста бол­ғанлықтан басым көп­шилигиниң саламатлығы кеўилдегидей емес.

Даўамын окыў: ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

Сәне: 10.05.2018 11:54:43

343 мәрте оқылды


ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

ЖАЛЫНЛЫ  ЖЫЛЛАРДЫҢ  ЖАЎЫНГЕРИ

Адамзат өз тарийхында көплеген урысларды, қанлы саўашларды басынан кеширген. Лекин, өзиниң көлеми, инсаниятқа, дүнья цивилизациясына жеткизген зыяны, қурбанлардың саны бойынша олардың ҳеш бири де 1939-1945-жылларда болып өткен Екинши жәҳән урысына теңлесе алмаса керек. 50 миллионға шамалас адамның дастығын қуртқан бул урыстың зардабы арадан қанша жыллар, қанша әсирлер өтсе де адамзаттың ядынан өшпейди.

Даўамын окыў: ФРОНТТА БОЛДЫҢЫЗ АЛДЫНҒЫ САПТА, ИСИҢИЗ, ИСМИҢИЗ ҲӘМИЙШЕ ЯДТА!

Сәне: 10.05.2018 11:50:25

329 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ ЖАНЫНДАҒЫ АГРОСАНААТ  КОМПЛЕКСИ ҲӘМ АЗЫҚ-АЎҚАТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ ТӘМИЙИНЛЕНИЎИ ҮСТИНЕН ҚАДАҒАЛАЎ ИНСПЕКЦИЯСЫНЫҢ ЖУМЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Аўыл хожалығы, азық-аўқат қәўипсизлиги ҳәм суўдан пайдаланыў тараўында қадағалаў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Агросанаат комплекси ҳәм азық-аўқат қәўипсизлиги тәмийинлениўи үстинен қадағалаў инс­пекциясының жумысын нәтийжели шөлкемлестириў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 10.05.2018 11:45:23

313 мәрте оқылды


Қарар

ЭКОНОМИКА ТАРМАҚЛАРЫНА ҲӘМ ТАРАЎЛАРЫНА ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ЕНГИЗИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы  Президентиниң қарары

Елимизде қысқа мүддетте инновацияға бағдарлан­ған экономиканы қәлиплес­тириўге ҳәм инновацияларды кеңнен енгизиў ушын шараятлар жаратыўға қаратылған кең көлемли жумыслар әмелге асырылғаны атап өтилсин.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 10.05.2018 11:44:06

338 мәрте оқылды


Қарар

ЖЕДЕЛ ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҲӘМ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖУМЫСТЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ УШЫН ШАРАЯТЛАРДЫ  ЖАРАТЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Елимизде аймақлардың социаллық-экономикалық потенциалын арттырыў ҳәм турмыс дәрежеси менен абаданлығының турақлы өсиўине имканият беретуғын жедел исбилерменликти ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға ҳәм хошаметлеўге, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды енгизиўге, илим ҳәм инновациялық жумыстың жедел раўажланыўы ушын зәрүр шараятларды жаратыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 10.05.2018 11:42:55

325 мәрте оқылды


мақала

УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНА  БАЙРАМ САЎҒАЛАРЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1999-жыл 2-март­тағы Пәрманына муўапық, 9-май сәнеси елимизде «Еслеў ҳәм Қәдирлеў күни» деп белгиленип, бул күн мәмлекетимиз тарийхында еслеў сезимин қайта жанландырыў басламасының әмелдеги көриниси болды. Бул әҳмийетли сәне бүгинги күнде жас әўлад санасында өткенлерди еске алыў, тирилерди қәдирлеў, оларға ҳүрмет-иззетте болыўдай инсаныйлық пазыйлетлерди беккемлеўде айрықша орын тутпақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.05.2018 11:41:36

256 мәрте оқылды


Пәрман

ЕЛИМИЗДИ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖАҢАЛАЎ ПРОЦЕСИНДЕ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИ  ИНСТИТУТЛАРЫНЫҢ РОЛИН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Соңғы ўақытлары жәмийетлик ҳәм мәмлекетлик турмыстың барлық тараўларында демократиялық өзгерислерди әмелге асырыўда мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң және пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларының ролин ҳәм әҳмийетин, социаллық белсендилигин арттырыў бойынша сезилерли илажлар көрилди.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 10.05.2018 11:33:26

284 мәрте оқылды


мақала

БАЙРАМ  ТАМАШАЛАРЫНА УЛАСЫП  КЕТТИ

Тарийхты еслеп жасаў, инсанды ардақлаў, өткенлердиң естелигин ҳүрметлеў — бул миллий қәдириятларымызда, дәстүрлеримизде айрықша орын тутады. Өйткени,  халқымыздың турмысында   өшпес из қалдырған бул сәне ҳәр бир шаңарақта, ҳәр бир қала ҳәм аўылда жыл сайын қуўаныш-қайғы менен  күтип алынады. Себеби, елимизде тәғдири мине усы сәне менен байланыспаған, яғный, ата-бабалары екинши жер жүзилик урыс­тың  зардабын тартпаған бирде-бир шаңарақ болмаса керек.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.05.2018 11:25:13

242 мәрте оқылды


мақала

ИНСАН ҚӘДИРИ УЛЛЫ, ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС

Пайтахтымыздағы «Ҳәсиретли ана» естелиги алдында 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине, сондай-ақ, Екинши жәҳән урысында қурбан болғанлардың ҳүрметине арналған мәресим болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.05.2018 10:48:10

241 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF