Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:08:24, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕМИНАР

ҚЫЗ БАЛА ЕЛДИҢ КӨРКИ

«Қыз баланы колледж питкерместен, өнер ийелеместен ким турмысқа бермекши болса, мен буған пүткиллей қарсыман. Қыз бала ең дәслеп кәсип ийелеп, өз пикирине ийе болып, турмысты аңласын. Соннан кейин ол өмирде өз  орнын табады, жолын жоғалтпайды» деген еди, Биринши Президентимиз И.Кәримов.  Шынында да, өмирде өз орнын табыў, татыў шаңарақ ийеси болыў ҳәм саламат перзент­лерди камалға келтириў ҳәр бир қыз бала ушын үлкен бахыт. Қызларымыз елдиң көрки, келешекте ана болады.  Лекин, ерте турмыс қурыў ақыбетинен жаслар арасында кеўилсиз жағдайлар еле де ушырасып атырғанлығы ашынарлы.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 09.02.2017 06:45:23

214 мәрте оқылды


мақала

ЖОЛ КӨРСЕТИЎШИ ЖУЛДЫЗ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң тийкарын салыўшы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың Ўатанымыздың раўажланыўы, журтымыздың тынышлығы, хал­қымыз турмысының пәраўанлығына қосқан үлеси, ол кисиниң мазмунлы өмири ҳәм хызметлериниң өсип киятырған жас әўлад тәрбия­сында тутқан орны ҳәм әҳмийетин инабатқа алып, бул сәнени халқымыздың уллы байрамы сыпатында белгилеў әзиз Ислам Әбдиғаниевичтиң руўхын шад етеди деп ойлаймыз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:42:23

212 мәрте оқылды


ҲӘМИЙШЕ ҚӘЛБИМИЗДЕ, ЖҮРЕГИМИЗДЕ

УЛЛЫ ЖУРТТЫҢ УЛЛЫ ПЕРЗЕНТИ

Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, дүнья еллери тән алған уллы сиясий ғайраткер, тыныш ҳәм абат ел қурыўшысы Биринши Президентимиз Ислам Кәримов ҳәр бир инсанның қәлбинде мәңги жасайды. Ол мәмлекетимиздиң бүгинги ҳәм ертеңги күнниң шешиўши күшине айланып баратыр­ған жасларымыздың сана-сезими ҳәм дүнья-қарасын пүткиллей өзгертип, жаңа жол ашып берди. Нәўқыран әўладты тәрбиялап камалға жеткериўдиң жаңа принципиал системасын шөлкем­лес­тириў ҳәм турмысқа енгизиўге тиккелей басшылық етти.

Даўамын окыў: ҲӘМИЙШЕ ҚӘЛБИМИЗДЕ, ЖҮРЕГИМИЗДЕ

Сәне: 09.02.2017 06:34:14

231 мәрте оқылды


мақала

ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ  МӘСЕЛЕСИ  ҚАРАЛДЫ

Усы жылдың 1-февраль күни Нөкисте Өзбекистан ветеранларының жәмийетлик жумысын қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң кеңейтилген мәжилиси болып өтти. Оған қордың қалалық ҳәм районлық бөлимлериниң, мәпдар министрликлер менен шөлкемлердиң басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:29:34

321 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА

ТҮСИНИК

Халық пенен өткерилип атырған ашық-айдын пикирлесиўлер,  исбилерменлик субъектлери менен ушырасыўлар лицензия ҳәм рухсатнама бериў, инженерлик — коммуникация тармақларына жалғаныў процесслеринде мәмлекетлик хызметлерди «бир айна» принципи тийкарында көрсетиўди нәтийжели шөлкемлестириўге тосқынлық етип атырған бир қатар системалы машқалалар сақланып киятыр­ғанын көрсетпекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:28:34

255 мәрте оқылды


мақала

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Мийнет ҲаҚы, пенсия, напаҚа ҲӘм стипендияларды тӨлеЎ механизмин жетилистириЎге байланыслы Қосымша илажлар ҲаҚҚында»Ғы Қарарына

ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў механизмин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарында пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин исенимли ҳәм нәтийжели қорғаў, олар Өзбекистан Республикасының барлық аймақларында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыўы ушын қолай шараятлар жаратыўға байланыслы қатаң илажлар белгиленген.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:22:28

262 мәрте оқылды


мақала

МИЙНЕТ ҲАҚЫ, ПЕНСИЯ, НАПАҚА ҲӘМ СТИПЕНДИЯЛАРДЫ ТӨЛЕЎ МЕХАНИЗМИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўды сөзсиз тәмийинлеў, олардың Өзбекистан Республикасының барлық аймағында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў мақ­сетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:19:00

273 мәрте оқылды


мақала

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Соңғы жыллары елимизде жеке меншикти исенимли қорғаў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти жедел раўажландырыўды тәмийинлеў бойынша қолайлы шараятлар жаратылды.

Исбилерменлик структураларына мәмлекетлик хызметлер көрсетиў сапасын ҳәм олардан пайдаланыў имканиятларын түп-тийкарынан арттырыўға байланыслы комплексли шөл­кемлестириўшилик-ҳуқықый илажлар көрилди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:16:27

248 мәрте оқылды


мақала

БАЛАЛАР   ЖАНКҮЙЕРИ

Ямаса шыпакердиң шыпабағыш сөзлери

Оның қолында шыпа тап­қан балалардың ата-аналарының өтиниши менен олардың қуўанышына себепши болған ислери ҳаққында кишигирим мақала жазбақшы екенлигимизди билдиргенимизде, ол қысынып: «Сизлер жоқары баҳалап отырған бул ислердиң бәри мениң шыпакерлик ўазыйпам, сизлер мениң кең жәмийетшиликке шыпакер қәниге сыпатында айт­пақшы болған сөзлеримди ғана жеткериң»,- деди мақаламыз қаҳарманы.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:12:34

202 мәрте оқылды


КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

ГАЗЕТАДА АТЫ КӨРИНБЕЙТУҒЫН ЖИГИТ

Күнделикли газета қолыңызға барып тийгеннен кейин бир оқып, көз жуўыртасыз. Ана автор анадай, мына автор мынадай етип жазыпты деп, баҳа бересиз. Бирақ, газетаның қәйтип, қандай жағдайда басылып шығатуғынына көпшилигиңиз итибар бере бермейсиз.

Даўамын окыў: КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Сәне: 09.02.2017 06:10:42

196 мәрте оқылды


УМЫТЫЛМАС ТУЛҒАЛАР

ШЕРНАЗАР БАҚСЫ ҲАҚҚЫНДА СӨЗ

Халықтың аўызеки әдебиятының заманнан-заманға, атадан-балаға жетиўине, халық дөретпелерин ядлап, оны өзи жасаған заман талабына сай қайта ислеп кәмине келтирип атқарып, бул өнерге өз өмирин сарп еткен халықтың жыршылары — жыраў, бақсы, қыссахан ҳәм қосықшылары болады. Мен мақаламда еки әсир жүзин көрген, қарақалпақ хал­қының тулға бақсысы Шерназар бақсы ҳаққында сөз етпекшимен.

Даўамын окыў: УМЫТЫЛМАС ТУЛҒАЛАР

Сәне: 09.02.2017 05:49:09

234 мәрте оқылды


мақала

КИТАП — БИЛИМ БУЛАҒЫ,

ямаса Президент бийлигинен кейинги ойлар

«Китап — билим булағы», - деп хал­қымыздың айтқан даналық пикирлери бизге келип жеткенше мың жыллық сынақлардан өткенлиги даўсыз. Ата- бабаларымыз китапты маңлайларына тийгизип, үйиниң ең бийик текшесинде қәдирлеп сақлап келгенин, кеңес дүзими тусында араб жазыўындағы нусқалардың барлығын «диний китаплар» деп атап, оларды услаўдың өзине сескенген үлкен жастағы әўлад ўәкиллериниң ески мийраслардан аўлағырақ жүриўге тырысқан пайытлары да болғанлығын биз жақсы билемиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 05:47:48

268 мәрте оқылды


Семинар

САЙҒАҚЛАРДЫ ҚОРҒАЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Жәмийеттиң раўажланыўы инсан менен қоршаған орталық, яғный,  тә­бият байлықлары болған ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньясына тиккелей байланыслы.

Ҳайўанат дүньясы тәбийғый ресурс­ларының басқарылыўы ҳәм ақылға уғрас пайдаланыўы Өзбекистан Республикасы «Ҳайўанат дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық әмелге асырылады. Жақында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Арал тә­биятты қорғаў прокуратурасы, Ишки ислер минис­трлиги, Бажыхана комитети ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери менен биргеликте «Сайғақларды қорғаў» атамасында семинар-тренинг шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 09.02.2017 05:44:26

248 мәрте оқылды


мақала

ЛИЦЕНЗИЯҢ ҚӘНЕ, ЖОЛДАС САФАРОВ?!

Елимизде исбилерменлер ушын барлық шараятлар жаратылған. Буның ушын арнаўлы лицензияға ийе болып, ўақтында салық төлемлерин төлеп, нақ пулды банк кассаларына тапсырып турсаң, асығың алшы. Өзиң де мәпленесең, жәмийетке де пайда келтиресең. Тилекке қарсы, исбилермен сыпатында дизимнен өтпей, арнаўлы лицензияға ийе болмастан жасырын түрде жумыс алып барып атырған кимселер де ушырасып турады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 05:10:13

182 мәрте оқылды


СЕМИНАР

САПА СИСТЕМАСЫ ТАЛАП ДӘРЕЖЕСИНДЕ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен республикамыздағы өнимлерин экспорт етиўши кәрханаларда ISO 9001: 2015 халықаралық стандарт талаплары тийкарында сапа менеджмент системасын енгизип, халықаралық дәрежеде тән алынған уйым тәрепинен сертификатластырыў режеси тасты­йықлан­ған еди. Усы реже бо­йынша халықаралық стандартлар талапларын енгизиў, кәрханалар ушын сапа системасының абзаллықлары ҳәм әҳмийети, заманагөй басқарыў системасына кәрхана баслықларының (басқарыўдың заманагөй методларын енгизиўде) билим ҳәм көнликпелерин арттырыў мақсетинде семинарлар өткериў белгиленген.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 08.02.2017 11:50:14

205 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF