Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:51:33, 19.09.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

УШЫРАСЫЎ

ИЙГИЛИКЛИ  ИЛАЖЛАР ИЗЛЕНИСКЕ  ИЙТЕРМЕЛЕЙДИ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы 2-санлы академиялық лицейде Өзбекистан Қаҳарманы, Олий Мажлис Сенатының ағзасы, белгили тарийхшы-археолог Ғайратдин Хожаниязов пенен ушырасыў кешеси өткерилди.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 23.11.2016 04:52:40

196 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

НУРАНЫЙЛАР САЙЛАЎ УЧАСТКАСЫНДА БОЛДЫ

Өтип баратырған ҳәр бир күн бизди мәмлекетимиз тарийхындағы үлкен сиясий ўақыя — Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы күнине жақынластырмақта. Ҳәзирги ўақытта республикамыздағы Президент сайлаўын өткериўши 591 сайлаў участкасында таярлық жумыслары жуўмақлаўшы басқышқа кирип, сайлаўларды жоқары дәрежеде өткериў ушын дерлик таяр ҳалатқа келтирилди.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 23.11.2016 04:46:48

201 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҚЛАЎШЫЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Ғалаба хабар қураллары арқалы бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы ҳүкиметиниң рәсмий мирәт етилиўи тийкарында Европада Қәўипсизлик ҳәм Бирге Ислесиў Шөлкеминиң Демократиялық институтлар ҳәм инсан ҳуқықлары бойынша Бюросы усы жыл 4-декабрьде болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын рәсмий түрде бақлаў жумысын  2-ноябрь күни баслаған еди.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 23.11.2016 04:43:19

220 мәрте оқылды


РЕКЛАМА ОРНЫНА

ХАЛЫҚ  ХЫЗМЕТИНДЕГИ  ИЙГИЛИКЛИ  ИСЛЕР

Ҳүкиметимиз тәрепинен банк тараўын түпкиликли реформалаў нәтийжесинде банк системасына болған исенимди және де арттырыў, халыққа көрсетилип атырған хызметлер сапасын жақсылаў хәм оларға банк хызметлеринен пайдаланыўда бир қатар қолайлықлар жаратыў жақсы жолға қойыл­ған. Бул бағдарда ҳүкиметимиз тәрепинен бир қатар Пәрман хәм қарарлар қабыл етилип, бул ҳуқықый ҳүжжетлер негизинде банклер раўажланыў жолына түсти.

Даўамын окыў: РЕКЛАМА ОРНЫНА

Сәне: 23.11.2016 04:37:20

237 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

УСТАЗ МИЙНЕТИ ШӘКИРТЛЕРИНИҢ ЖЕТИСКЕНЛИГИНДЕ  КӨРИНЕДИ

7-санлы улыўма орта билим бериў мектеби «Тахтакөпир» аўыл пуқаралар жыйыны ора­йында жайласқан болып, бүгинги күни оқыў дәргайында 359 оқыўшы оқып, билим алмақта. Тәлим-тәрбия ислери тийкарынан қарақалпақ ҳәм қазақ тиллеринде жүргизилетуғын мектептиң педагогикалық жәмәәти ҳәм оқыўшылары өзлерине жаратылған мүмкиншиликлерден нәтийжели пайдаланып, район ҳәм республика көлеминде оқыўшылар арасында өткерилетуғын ҳәрқыйлы спорт жарыслары ҳәм таңлаўларға белсене қатнасып келмекте.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 22.11.2016 11:45:39

231 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

САПАР АЙЫ — СӘТСИЗ АЙ... МА?

Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен миллий қәдириятларымыз қайта тикленди, елимизде дин ҳәм ҳүждан еркинлигине кең жол ашылды. Мүбәрек Рамазан ҳәм Қурбан ҳайты сыяқлы муқаддес байрамларымыз хал­қымыздың руўхый дүньясынан және орын ийеледи.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

Сәне: 22.11.2016 11:19:25

212 мәрте оқылды


САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

ХАЛЫҚ  ТӘРЕЗИ...

Ҳәр қашан да базарлар халықтың жасаў жағдайын өзинде сәўлелендиретуғын әҳмийетли орынлардан саналады. Республикамыздың барлық қала ҳәм районларындағы дийқан базарлары менен саўда комплекслериниң жумысларын бүгинги дәўир талаплары дәрежесинде жетилистирип барыў, тутыныўшыларға қолайлы шараятлар жаратып бериў ҳүкиметимиз сиясатының баслы бағдарларының бири.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 22.11.2016 11:16:26

223 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР КӨРИНИСИ

Сайлаўлар нәтийжесинде жәмийет ағзаларының қәлеўи, алып барылып атырған мәмлекет сиясатына қатнасы анықланады. Сондай-ақ, сайлаўлар халықтың ерк-ықрарын сәўлелендириўши демократиялық көриниси болып, халық мәмлекет ҳәкимиятының бирден-бир дереги екенлигинин әмелде көрсетеди. Өзбекистан пуқаралары сайлаў ҳуқықларын улыўмалық тән алынған халық­аралық нормаларға сай түрде, ашықлық, улыўма тең, тиккелей ҳәм де өз пикирин еркин билдириў ҳәм жасырын даўыс бериў жолы арқалы әмелге асырады.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:23:00

242 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

САЙЛАЎ БОЙЫНША ИСЛЕРДИ СУДЛАРДА КӨРИЎ ҲӘМ НЫЗАМШЫЛЫҚТЫ ҚОЛЛАНЫЎ ТӘРТИБИ

Судлар тәрепинен сайлаў комиссиясының ис-ҳәрекетлери (қарарлары) үстинен берилген шағымлар бойынша пуқаралық ислерин көриўде Өзбекистан Республикасы Пуқаралық процессуаллық Кодекси, «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳәрекетлер ҳәм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызам талабына ҳәм «Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды Пленумының 1996-жыл 19-июльдеги «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳәрекетлер ҳәм қарарлар үстинен келтирилген шағымларды судларда көриў әмелияты ҳаққында»ғы 18-санлы қарарына әмел етилиўи лазым.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:18:51

220 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

ПАЙТАХТТА ТАЯРЛЫҚ ҚЫЗҒЫН

Усы жыл 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў елимизде әмелге асырылып атыр­ған демократиялық, жәмийетлик-сиясий ҳәм социаллық-экономикалық реформаларды тереңлестириўде үлкен әҳмийетке ийе сиясий ўақыя. Сайлаўға пуқта таярлық көриў, оны нызамшылықта белгилеп қойылған демократиялық принциплерге муўапық ашық-айдын, жәриялылық ҳәм әдалатлы өткериў, сайлаў принциплериниң баслы ўазыйпаларынан саналады.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:09:15

211 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

АМНИСТИЯ АКТИ — ИНСАНЫЙЛЫҚ ҲҮЖЖЕТ

Усы жыл 12-октябрьде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис Сенатының «Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма төрт жыллығы мүнәсибети менен амнистия ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 22.11.2016 10:06:52

230 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ТАРИЙХЫЙ КҮНДИ  КҮТПЕКТЕМИЗ

Елимизде жаслардың билим алыўы, кәсип-өнер сырларын ийелеўи ушын кең имканият жаратылған. Оларға қаратылған айрықша итибар ҳәм ғамқорлық ҳәр бир жастың кеўлинде келешекке үлкен үмит оятып, бәлент шоққылар­ға талпындырмақта. Өз өмиримнен мысал келтирсем, гөззал ҳәм абадан диярда жасап, тынышлықта атқан таңнан ил­ҳам алып, дөретиўшилик пенен шуғылланбақтаман. Көплеп таңлаўларға қатнасып өз билим ҳәм қәбилетимди сыннан өткердим.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 22.11.2016 10:04:04

249 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

«МЕНИҢ ДАЎЫСЫМ — ЎАТАНЫМНЫҢ КЕЛЕШЕГИН БЕЛГИЛЕЙДИ»

Усы жылы 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына елимизде пуқта таярлықлар көрилмекте. Сайлаў округлеринде сайлаў комиссиялары, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлер тәрепинен сайлаўшылар, әсиресе, биринши мәрте даўыс беретуғын жаслардың ҳуқықый мәдениятын арттырыўға қаратылған илажлар шөлкемлестирилмекте.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 22.11.2016 10:01:17

243 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

МЕДИЦИНА  ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНИҢ БАЙРАМЫ КЕҢ ТҮРДЕ БЕЛГИЛЕНДИ

Бүгинги күнде республикамыздағы медицина мәкемелеринде 3800 ге шамалас  шыпакер, 16 мыңнан аслам орта буўындағы медицина хызметкерлери халқымызға медициналық хызмет көрсетпекте. Олардың алтаўы медицина илимлериниң докторы, 60 қа шамаласы илим кандидатлары. Тараў хызметкерлериниң мақтанышлы, соның менен бирге, жуўапкерли кәсибин қәдирлеў, нәтийжели ислеўи ушын зәрүр шараятларды жаратыў, оларды мүнәсип хошаметлеў мәмлекетимиз бенен ҳүкиметимиздиң бәрқулла дыққат-итибарында.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 16.11.2016 12:08:38

272 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, қәдирли ўатанласлар!

Ҳүрметли дослар!

Мине усы бийпаян, сақый қарақалпақ диярында сиз, әзизлер менен ушырасып, бәршеңизди саў-саламат, жақсы кейпиятта көрип турғанымнан оғада қуўанышлыман.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 12:02:03

475 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF