Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:01:48, 18.06.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ХОШ ХАБАР

ЖАҢАЛАНҒАН РЕКОРД

ЯМАСА РУСЛАН ДА – ЧЕМПИОН

Ҳәзирги ўақытта дүнья жәмийетшилигиниң дыққат орайында болып атырған «Рио-2016» Олимпиадасы да өзиниң жуўмақлаўшы бас­қышына кирип бармақта. Соны айрықша атап өтиў керек, быйылғы ойынларда ?атанымыз спортшылары ҳәр қашанғыдан да жақсы қатнаспақта. Буның тийкарында Президентимиздиң 2013-жыл 25-февральдағы «Өзбекистан спортшыларын 2016-жылы Рио-де-Жанейро (Бразилия) қаласында болып өтетуғын XXXI жазғы Олимпиада ҳәм XV Паралимпия ойынларына таярлаў ҳаққында»ғы қарары тийкарында алып барылған кең көлемли жумыслар жатыр.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 26.08.2016 12:54:43

258 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ТҮНДИ  ТАҢЛАҒАН  ТИМУР

1988-жылдың 14-июнь сәнесинде Хожели ра­йонында туўылған, райондағы 13-санлы мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы Абадан көшеси оныншы жайда жасаўшы Абдуллаев Тимур Ерғалиевич талап ислеп дәрамат табыў ушын 2010-жылдың март айында Қазақстан Республикасына шығып кетеди. Маңғыстаў ҳәм Ақтаў ўәлаятларында пуқаралардың үйлеринде ҳәр түрли қурылыс жумысларын ислейди. 2016-жылдың февраль айының басында үйинен әкесиниң аўырып қалғанлығы ҳаққында хабар келеди. Қайтыўдың әнжамына кирискен оның пуқаралық паспортында Қазақстан Республикасында жүриў мүддети өтип кетеди. Не ислеў  керек!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.08.2016 12:46:21

291 мәрте оқылды


ҚУРБАНБАЙ ТАЖИБАЕВТЫҢ 140 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

УЛЛЫ ЖЫРАЎ МИЙРАСЛАРЫ

Ҳәр халық адамзат тарийхына  тек  өзине ғана тән өзгешелиги менен  миллийлигин белгилейди. Қарақалпақлар дүнья картасында өз орны, әййемнен киятырған миллий мийрасы бар халық. Қарақалпақ жыраўшылық өнери бизиң миллий байлығымыздың шыңы. Қурбанбай жыраў дөретиўшилиги  бизиң мақтанышымыз. Кеңес ҳүкимети жыллары бизиң  жыраўшылық өнеримиз қуўдалаўшылыққа ушырады. Жыраў бираз дәстанларды атқара алмады, ески заманның жыршысы, байларды мақтаўшы деген жала жабылады. Солай да болса, жыраўларымыз өзлериниң бар өнерин қалдырып үлгерди. Қурбанбай жыраўдан 17 дәстан жазып алынған. Солай етип, ол жыраўшылықта рекорд орнатты.

Даўамын окыў: ҚУРБАНБАЙ ТАЖИБАЕВТЫҢ 140 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

Сәне: 26.08.2016 12:44:28

250 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

«ЎАТАН ҲАҚҚЫНДА ЖЫРЛАЎ — ЕҢ УЛЛЫ БАХЫТ»

- дейди Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист

Жеңисбек Пиязов

— Балалығымнан көркем өнерге меҳирим күшли болған. Бул маған атамнан, әкемнен өтип киятырған кәсип. Атам — Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан халық артисти Зинел Пиязов узақ жыллар даўамында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында мийнет еткен. Үйимизге ел сүйген көркем өнер шеберлери тез-тез келип туратуғын еди. Оларға ҳәўес етип, бир мәрте сәўбетлессек, солардай үлкен көркем өнер ғайраткери болып жетилиссек, деп әрман ететуғын едик.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:43:30

225 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ТУҢҒЫШ АЛТЫН МЕДАЛЬ

БОКСШЫ  ХАСАНБАЙ ДУСМАТОВТЫҢ МОЙНЫНА  ТАҒЫЛДЫ

Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өткерилип атырған XXXI жазғы Олимпиада ойынларының тоғызыншы күни Ўатанымыз спортшылары ушын әжайып нәтийжени инам етти. Бокс бойынша беллесиўлерде 49 килограммға шекемги салмақ категориясында қатнасқан журтласымыз Хасанбай Дусматов алтын медальды жеңип алып, пүткил халқымызды үлкен қуўанышқа бөледи. Өзиниң дәслепки ушырасыўларында қазақстанлы Биржан Жақыпов, америкалы Нико Эрнандес сыяқлы күшли қарсыласларын жеңип, финалға шыққан Хасанбай шешиўши беллесиўде колумбиялы Юверген Мартинес Ривес пенен күш сынасты. Екшемби күни болып өткен бул беллесиўде үш раундта да жақсы ҳәрекет еткен ол қарсыласын упайлар есабында тәслим етти ҳәм Олимпиада чем­пионы деген атақты қолға киргизди.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 26.08.2016 12:42:19

237 мәрте оқылды


Публицистика

АЯҚ  ОЙЫН ӨНЕРИНДЕ МИЛЛЕТ РУЎХЫ ЖАСАЙДЫ

(Қарақалпақ миллий аяқ ойын өнери: кеше ҳәм бүгин)

Инсан дүньяға келер екен, өзин, туўылған ата-мәканын таный баслағаннан кейин қәлбинде өзгеше сезимлер пайда бола баслайды. Аспанды, жулдызларды, дәрья ҳәм кеңликлерди, өсип турған ҳәр бир нәл, майса шөплерди, бағларды — барлық тәбиятты кеўлине жайғастыра алады. Буларды ҳәр ким өзинше сүйеди, ардақлайды. Оларды шайыр дөретпелеринде, қосықшы қосықларында, художник түрли реңдеги сүўретлеринде жанландырады.

Даўамын окыў: Публицистика

Сәне: 26.08.2016 12:37:38

325 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҲУҚЫҚЫЙ  МӘДЕНИЯТТЫ  АРТТЫРЫЎҒА  БАҒЫШЛАНДЫ

Өзбекистан Республикасы Конс­титуциясында елимиз пуқараларының ҳуқық ҳәм миннетлери анық етип көрсетилген. Сол айтқандай, Бас нызамымыз ҳәм Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл етилген нызамлар нызам ҳүжжетлерине әмел етиў ҳәр бир пуқараның ўазыйпасы болып есапланады. Сондай-ақ, елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейинги дәўирде пуқараларымыздың сиясий ҳәм ҳуқықый сана-сезими раўажланып, өз ҳуқықларын жетик билиў дәрежесине жетти десек қәтелеспеймиз. Бундай нәтийжелерге ерисиўдеги факторларды атап өтетуғын болсақ, бириншиден, пуқараларымыздың өз ҳуқықларын билиўге болған қызығыўшылығы болса, екиншиден, ҳуқық қорғаў уйымларының хызметкерлери тәрепинен оқыў орынларында, мийнет жәмәәтлеринде ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында өткерилип атырған илажлар да үлкен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 26.08.2016 12:32:36

307 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

ҒӘРЕЗСИЗЛИКБУЛ ҲУҚЫҚ

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы алдынан байрамды көтериңки кейпиятта өткериў мақсетинде республикамыз бойлап ҳәр қыйлы илажлар шөлкемлестирилип келинбекте. Усындай байрам алды илажларының бири жақында «Камалат» ЖЖҲ Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси «Жаслар орайы»ның мәжилислер залында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик минис­трлигиниң шөлкемлестириўинде «Ғәрезсизлик — бул ҳуқық» сүрени астында «Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлери тараўындағы нызамшылықты жетилистириў»  атамасында семинар шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 26.08.2016 12:31:37

245 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНДЫ

Усы күнлери елимиз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығын мүнәсип күтип алыў ушын қызғын таярлықлар, байрам ҳүрметине ҳәр қыйлы илажлар, таңлаўлар өткерилмекте.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги, Жазыўшылар аўқамы, Телерадиокомпаниясы, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының Қарақалпақстан бөлими, «Сүўретлеў айнасы» дөретиўшилик аўқамы, «Қарақалпақфильм» киностудиясы мәмлекетлик кәрханасы тәрепинен өткерилген «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўы жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 26.08.2016 12:30:35

238 мәрте оқылды


Брифинг

МИЛЛИЙ  МИЙРАСЛАРЫМЫЗ  ИНТЕРНЕТТЕ

Өзбекистан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминде Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Орайлық Кеңеси тәрепинен елимиз бойлап «Муқаддес орынлар — заманласлар нәзеринде» жойбары шеңберинде өткерилетуғын онлайн саяхатына бағышланған ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери ушын брифинг өткерилди.

Даўамын окыў: Брифинг

Сәне: 26.08.2016 12:28:40

261 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЖАҢА КИТАПТЫ ТАНЫСТЫРЫЎ МӘРЕСИМИ

Тарийхқа нәзер салар екенбиз, адамзаттың бахытлы ҳәм пәраўан жасаўы, еркин ҳәм азат, ҳақыйқый инсан сыпатында турмыс кешириўи қандай аўыр ҳәм машақатлы сынақларды басынан кеширгениниң гүўасы боламыз. Ҳәр сапары ҳақыйқый шыдам, беккем ерк-ықрар, күшли исеним ҳәм саламат пикирлеў ар­қалы инсаният өзиниң басына түскен түрли қыйыншылықларды жеңип өтип, ертеңги күни қәте ҳәм кемшиликлердиң тәкирар жүз бермеслиги ушын зәрүр жуўмақларды шығара алған.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 26.08.2016 12:27:44

239 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҒӘРЕЗСИЗЛИК  ПЕРЗЕНТИ

Еркинлик туўы көтерилген жылы туўылған перзентлер бүгинлиги тепсе темир үзетуғын, қайнап пискен, әйне жигитлик 25 жасқа шығып атыр. Соңғы жыллары Президентимиз тәрепинен жасларға қаратылып атырған итибар, көрсетилип атырған ғамқорлықлар өзиниң унамлы нәтийжелерин бермекте. Усындай жаратылған имканиятлардан ақылға уғрас пайдаланып атырған қәбилетли жасларымыз илим-билим, мәденият, көркем-өнер, спорт киби тараўларда өз жетискенликлери менен дүнья ареналарында мәмлекетимиз байрағын бәлент желбиретип, елимиз абырайын шоққыларға көтермекте. Усындай жаслардың бири Элёр Машарипов.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:26:21

265 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АЎЫЛДЫҢ  АЯҚ  КИЙИМИ

Тийкарғы хызмет түри ҳәр мәўсимге сай ерлер аяқ кийимин ислеп шығарыўды жолға қойған «Байовул пойабзали» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң ис баслағанына алты жылға шамалас ўақыт болды.

— Мынаў аяғымдағыны екинши жаз кийип жүрмен, усы жәмийетте ислеп шығарылған аўылдың аяқ кийими. Еле беккем, кеткен жери жоқ,-дейди саўда орнына барғанымызда қарыйдарлардан бири.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:25:15

287 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖИГЕРЛИ ЖАСЛАР ЖӘМЛЕНГЕН ЖӘМИЙЕТ

Ғәрезсизлигимиз себеп Италия, Германия мәмлекетлеринен заманагөй технологиялар алып келинип орнатылған, 20l4-жылы иске түсирилген «AMUDARYO­TEX» жуўапкершилиги шекленген жәмийетинде ислеўшилердиң басым көпшилигин жаслар қурайды. Бүгинги күни жәмийетте жәми 420 адам жумыс пенен бәнт болса, тең ярымы жергиликли колледж питкериўши жаслардан ибарат. Сонлықтан да, бул жерди жигерли жаслар жәмленген жәмийет деп ҳеш екиленбестен айта аламыз.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:24:12

277 мәрте оқылды


Спорт

МАЙДАН ИЙЕЛЕРИ ЖЕҢИМПАЗ   БОЛДЫ

Нөкисте қызлар арасында футбол бойынша «Жасыл майдан маликалары» спорт жарысының регионаллық басқышы болып өтти.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2014-жыл 6-февральдағы «Өзбекистан Республикасында жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық жасларды спортқа кеңнен тартыў, олар арасында спорттың ғалабалығын тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 26.08.2016 12:22:51

250 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF