Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:08:32, 19.09.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

ЖАСЫРЫН  ЦЕХ ҚУРҒАНЛАР...

Мәмлекетимизде исбилерменликти раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып, қаншадан-қанша жеңилликлер жаратылмақта. Ел-халқыма пайдамды тийгизейин деген жақсы нийетте исбилерменликке қәдем қойыўшылардың ҳешким жолына кедерги бола алмайды. Белгиленген нызам ҳүжжетлерине муўапық жумыс алып барыўшылардың бири еки болып атырған заманда жасап атырмыз. Тек ғана бундай имканияттан пайдаланғанлар утады. Тилекке қарсы, айырым пуқараларымыз нобай дәрамат табыў нийетинде нызамсыз «исбилерменликке» қол урып атырғаны өкинишли.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 29.11.2016 10:30:55

208 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

КҮШ — ӘДАЛАТТА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН НАРИМОН МАЖИТОВИЧ УМАРОВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎЫНДАҒЫ БАЯНАТЫ

Ассалаўма әлейкум, ҳүрметли сайлаўшылар, қәдирли қарақалпақ­станлылар!

Мен өзимниң узақ жыллық мийнет жолым ҳәм илимий излениўлерим себепли Қарақалпақстанға келип, усы журттың адамлары менен көп мәрте сәўбетлес болған, олардың ой-пикирлери, арзыў-әрманлары менен жақыннан танысқан инсан сыпатында және бир мәрте Қарақалпақ ели менен ушырасып турғанымнан шексиз қуўанышлыман.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 10:15:07

312 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

САЙЛАЎДЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ НЕГИЗЛЕРИ

Мәмлекеттиң раўажланыўына тәсир етиўши, жәмийетте демократиялық принциплердиң үстинлигин көрсетиўши тийкарғы факторлардан бири — бул сайлаў системасы болып табылады. Сайлаўлар, ең әўели, халық ҳәм жәми­йеттиң мәплерине хызмет етеди. Усы көзқарастан қарайтуғын болсақ, быйылғы жылдың 4-декабрь күни елимизде болып өтетуғын Президент сайлаўы мәмлекетимиздиң келешектеги раўажланыўын белгилеўде айрықша әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 10:05:32

221 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

КЕЛЕШЕГИМИЗДИ БЕЛГИЛЕЎШИ ИЛАЖ

Усы жылдың 4-декабрь сәнесинде болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы Ўатанымыз тарийхында, халқымыздың турмысында оғада әҳмийетли жәмийетлик-сиясий ўақыя болып табылады. Себеби, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң келешеги, оның буннан былай да раўажланыўы усы сайлаўға қатнасатуғын барлық пуқараларымыздың белсендилигине, сиясий билимине ҳәм ақырғы жуўмақта олар қабыл ететуғын қарарға байланыслы.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 29.11.2016 10:04:03

215 мәрте оқылды


Спорт

ЖЕРЛЕСИМИЗ ЖЕҢИМПАЗ БОЛЫП ҚАЙТТЫ

Республикамызда спортты раўажландырыў, спорт пенен шуғылланыўшылар ушын қолайлы шараятларды жаратыў мақсетинде әмелге асырылған илажлар нәтийжесинде бүгинги күнде жасларымыз халық­аралық жарысларда жеңимпазлар қатарынан орын алып, үлкен жетискенликлерге ерисип келмекте.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 29.11.2016 10:02:12

203 мәрте оқылды


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘНЖУМАН

ЖОҚАРЫ МАМАНЛЫҚТАҒЫ ҚӘНИГЕЛЕР ЕЛ ХЫЗМЕТИНДЕ

Пайтахтымызда Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының 25 жыллығына бағышланып «Жоқары медициналық билимлендириўдиң әҳмийетли мәселелери» темасында халықаралық илимий-әмелий конференция болып өтти.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘНЖУМАН

Сәне: 29.11.2016 09:42:34

238 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

БАҚЛАЎШЫЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚ ҲӘМ ЎӘКИЛЛИКЛЕРИ

Елимизде сайлаўларды демократиялық принциплер бойынша  өткериў жасырын даўыс бериўге тийкарланған. Сайлаўда бақлаўшылардың  қатнасыўы ҳуқықый демократиялық мәмлекет ҳәм де сайлаў процесиниң ашық ҳәм жәриялылық тийкарда өтиўиниң зәрүрли шәрти болып есапланады. Сондай-ақ, бул пуқараларда сайлаўлардың еркин ҳәм әдил өтиўине болған исенимин арттырып, олардың усы сиясий илаж­ға белсене қатнасыўын тәми­йинлейди.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 29.11.2016 09:37:32

202 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

ШЫМБАЙ:  ТАЯРЛЫҚ ЖУМЫСЛАРЫ  ҚЫЗҒЫН

Усы жылы 4-декабрь күни болып өтетуғын тарийхый сәне — Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериў ушын елимиздиң барлық аймақлары сыяқлы Шымбай районында да қызғын таярлықлар көрилмекте. Әсиресе, сайлаўға таярлық көриў ҳәм оны өткериўге байланыслы илажларды  шөл­кемлескенлик жағдайда өткериў мақсетинде нызам ҳүжжетлерине муўапық участкалық сайлаў комиссияларына көмеклесиў, сондай-ақ, сайлаўшылар ушын ҳәр тәреплеме қолайлы шараятлар жаратып бериў ушын әмелий жумыслар алып барылмақта. Атап айтқанда, Шымбай районы аймағында жайласқан 44 сайлаў участкасында 73 мың 259 сайлаўшының қатнасыўы нәзерде тутылмақта.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 29.11.2016 09:35:42

222 мәрте оқылды


СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

ТӘЖИРИЙБЕ АРТТЫРЫЎ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Бүгинги күни дүнья жәмийетшилигинде журналистика төртинши ҳәкимият дәрежесинде жүргизиледи. Себеби, журналис­тиканың тийкарғы буўынлары болған баспасөз, телевидение, радио ҳәм интернет журналистикасы жәмийетшилик пикирин қәлиплестириўде ҳәм раўажландырыўда ең тәсирли ҳәм де нәтийжели қурал болып есапланады. Демократиялық жәмийетимизде журналистика еркинлик хызметин нызам тийкарында әмелге асырыўы лазым.

Даўамын окыў: СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

Сәне: 24.11.2016 09:58:27

276 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ЖАҚСЫ СӨЗГЕ ЖАНЫ ҚУМАР ҚОСЫҚШЫ

Ол қосықты еплемей етип айтыўды хош көрмейди, оған ҳәрекет те етпейди. Қосықтың сөзлерин шертип-шертип таңлап алады. Тыңлаўшы кеўлинен орын табалмайтуғын қосық уятқа қалдыратуғынын әллеқашан түсинетуғын дәўирден өтисти. Мазмун-мағанасы сыйқақ, сайызларына қол урмайды.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 24.11.2016 09:41:17

276 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕП АЛЫНДЫ

Усы жылдың 20-ноябрь күни 1-Қарақалпақстан сайлаў округинде Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши участкалық сайлаў комиссияларының жумысларын нәтийжели шөлкемлестириў мәселелерине бағышланған аймақлық семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 24.11.2016 05:41:41

260 мәрте оқылды


Узбекистан — наш общий дом

СЛАВИМ ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

В центре образования и развития "Прогресс" состоялось торжественное открытие месячника Русского языка и литературы. Праздничное мероприятие подготовила преподаватель центра Фофанова Г.П. — участница Х Ассамблеи Фонда  "Русский Мир". Под задорные русские народные песни проходила  ярмарка, где в национальных русских костюмах коробейники  зазывали  покупать их товар.

Даўамын окыў: Узбекистан — наш общий дом

Сәне: 23.11.2016 06:28:21

302 мәрте оқылды


Люди нашего края

ДВЕ ПОДРУГИ

Моя мама была акушером и жили мы  в Муйнаке  в больничном дворе. Повседневное общение с медиками, обсуждение их проблем, вопросов  жизни и смерти  с детства оставило неизгладимое впечатление, отразилось на моем выборе профессии и вообще жизненного пути. Но сегодня хотелось бы рассказать не о себе, а о тех людях, с которыми мне довелось работать и общаться.

Даўамын окыў: Люди нашего края

Сәне: 23.11.2016 06:26:12

336 мәрте оқылды


Год здоровой матери и ребенка

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

В целях  реализации Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка" продолжается работа, направленная на совершенствование системы охраны семьи, материнства и детства, воспитание здорового и гармонично развитого поколения.

Даўамын окыў: Год здоровой матери и ребенка

Сәне: 23.11.2016 06:21:23

287 мәрте оқылды


Аграрный сектор

I МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПЛОДООВОЩНАЯ ЯРМАРКА: ИТОГИ

На днях в Ташентском выставочном комплексе "Узэкспоцентр" прошла I Международная плодоовощная ярмарка, собравшая производителей, представителей перерабатывающих предприятий со всей страны для демонстрации успехов агропромышленного комплекса.

Даўамын окыў: Аграрный сектор

Сәне: 23.11.2016 06:19:01

322 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF