Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:44:08, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

БИРИ-БИРИНЕ  САЙ, ЖАҢА  МЕКТЕП  ИМАРАТЫ

Ертеде, Қараўымбеттеги қәсийетли дуз кәнине кәрўан тартып келген түйекеш-сәрўанлардың көзине «Жезкем­пир»диң қулаўында үзик-шолақ көринген тикжарлықлар «Ақшолақ» деп тилге алынса, елимиз өз ғәрезсизлигине ерискен жыллары «Қырыққыз» деп ат қойылған елатта бүгинги күнде толық қуўатлылығында ислеп турған Қоңырат сода заводы, Үстирт газ-химия комплексиндей пүткил дүньяға танылған ири  өндирис орнына айланып, саҳра қойнындағы дала гүллериндей ашылған бул қалаға ҳәмме ҳәўес пенен қарайтуғын болды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 07.09.2017 10:25:01

328 мәрте оқылды


Президент сапарынан соҢҢ

ЖАСЛАР ҚУЎАНЫШҚА БӨЛЕНДИ

Бүгинги күнде республикамыздың барлық жерлеринде үлкен қурылыс жумыслары алып барылмақта. Жаңадан-жаңа имаратлар бой тиклеп, абаданластырыў жумыслары қызғын пәт алмақта.

Даўамын окыў: Президент сапарынан соҢҢ

Сәне: 07.09.2017 10:19:21

306 мәрте оқылды


мақала

ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ ҮЛКЕН ҮМИТЛЕР МЕНЕН...

Быйылғы оқыў жылында улыўма билим бериў мектеплеринде бирқанша жаңалықлар жүз бермекте. Билимлендириў тараўына енгизилип атырған өзгерислер ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў минис­триниң орынбасары Жумагүл Уснатдинова менен гүрриңлескен едик.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 07.09.2017 10:18:16

425 мәрте оқылды


мақала

МАШҚАЛАЛАР ОРЫНЛАРДА ШЕШИМИН ТАППАҚТА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманының орынланыўын тәмийинлеў, сондай-ақ, «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»  мүнәсибети менен Халық қабыллаўханаларының орынларда көшпели қабыллаўлары шөлкемлестирилмекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 07.09.2017 10:17:02

275 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТ САПАРЫНАН СОҢ

«НӨКИС ПОЛИМЕР» КӘРХАНАСЫ ИСКЕ ТҮСТИ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў ҳәм пикирлесиў мақсетинде усы жыл январь айында республикамызға сапары ўақтында қурылысы басланған «Нөкис полимер» жуўапкершилиги шекленген жәмийети ғәрезсизлик байрамы күнлери пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТ САПАРЫНАН СОҢ

Сәне: 07.09.2017 10:08:41

272 мәрте оқылды


ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

СТУДЕНТЛЕРГЕ ГҮЎАЛЫҚЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

2-сентябрь күни республикамыздың барлық жоқары оқыў орынларында ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллығы мүнәсибети менен «Пидайың болғаймыз сениң, Өзбекистан!» сүрени астында Ғәрезсизлик сабақлары ҳәм де Биринши Президентимиз И.Кәримовтың естелигине бағышланған «Еслеў сабақлары» өткерилди. Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик университетинде де усы мүнәсибет пенен дәслепки сабақлар басланды.

Даўамын окыў: ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 07.09.2017 10:06:29

283 мәрте оқылды


Пәрман

ВАЛЮТА СИЯСАТЫН ЛИБЕРАЛЛАСТЫРЫЎ БОЙЫНША БИРИНШИ ГЕЗЕКТЕГИ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Соңғы жыллары валюта сиясаты ҳәм сыртқы саўда жумысы саласын жетилистириў бойынша көрилген илажлар елимиз экономикасына шет ел инвестицияларын тартыў, экспорт потенциалын арттырыў, заманагөй, экспортқа бағдарланған өндирислерди және киши бизнес ҳәм жеке меншик  исбилерменлик субъектлерин турақлы раўажландырыўға хызмет еткени атап өтилсин.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 07.09.2017 10:04:43

250 мәрте оқылды


Айрықша итибар

НӨКИСТЕ  ИБРАЙЫМ  ЮСУПОВ АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА  ТАПСЫРЫЛДЫ

Президентимиз Ш.Мирзиёев хал­қымыз бенен өзиниң сайлаўалды ушырасыўында Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан Қаҳарманы,  қарақалпақ ҳәм өзбек әдебиятының раўажланыўына үлкен үлес қосқан ири тулғалардың бири Ибра­йым Юсупов атындағы қәнигелестирилген мектеп-интернатын қурыў бо­йынша усынысын берип ҳәм усы жылы 20-21-январь күнлери елимизге сапары даўамында усы имараттың ирге тасын қалаған еди. Сондай-ақ, имарат алдында шайырдың бюстин орнатыў, мектеп базасында киши баспахана шөлкемлестириў, ҳәр қыйлы әдебиятларды қарақалпақ тилине аўдарыў, басып шығарыў лазымлығын да атап өткен еди.

Даўамын окыў: Айрықша итибар

Сәне: 07.09.2017 10:02:22

252 мәрте оқылды


Конкурсы

ДЕМОНСТРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Недавно в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана открылась выставка участников конкурса "Национальная мужская и женская одежда".

Даўамын окыў: Конкурсы

Сәне: 05.09.2017 10:12:43

285 мәрте оқылды


статьи

УРОКИ МАСТЕР-КЛАССА

В результате реформ в области образования из года в год все более совершенствуются учебные процессы, внедряются передовые технологии в систему образования с целью повышения их эффективности. Недавно преподаватели русского языка и литературы академических лицеев и профессиональных колледжей города и Нукусского района собрались на августовский педагогический совет, проходивший в академическом лицее при НГПИ имени Ажинияза, с целью обсудить планы на учебный год, обменяться опытом.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 05.09.2017 10:11:39

249 мәрте оқылды


Образование

ВРЕМЯ НА ВОЛШЕБСТВО

После занятий в школе или колледже  хочется отдохнуть или пообщаться с друзьями. Для многих ребят — это обычный распорядок  дня, свободное от учебы время они проводят дома или в компании ровесников. Для Шахрибану Сейтниязовой, Мирата Сабирова  и еще почти 250 учащихся, занимающихся в кружках при Центре молодежи Республики Каракалпакстан, такой отдых неприемлем. Они считают важным повышать и развивать свои  знания, приобретать умения и навыки, пробовать себя в творчестве — ведь все это обязательно пригодится в жизни.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 05.09.2017 10:10:51

248 мәрте оқылды


Экология

СФЕРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Для осуществления кардинального совершенствования государственного  управления в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, улучшения экологической обстановки, предотвращения воздействия отходов на состояние здоровья граждан, создания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, дальнейшего совершенствования системы сбора, хранения, транспортировки, утилизации, переработки и захоронения бытовых  отходов Президент Республики Узбекистан  Ш.Мирзиёев 21 апреля 2017 года издал Указ "О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды".

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 05.09.2017 10:10:17

262 мәрте оқылды


Награда — достойным

СПАСАТЕЛЬ

— Приезжайте скорее, девушка тонет в канале!

Этот страшный звонок, поступивший в дежурную часть два года назад, все еще иногда звучит в ушах Муратбека. Да, за тринадцать лет службы в Управлении по чрезвычайным ситуациям он многое слышал,  видел опасные происшествия. Но тот случай запомнился почему-то навсегда. Ведь речь шла о спасении человека. А это и является  основной функцией инструктора-спасателя поисковой спасательной группы Муратбека Мирзамуратова.

Даўамын окыў: Награда — достойным

Сәне: 05.09.2017 10:09:29

212 мәрте оқылды


статьи

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

В Нукусе состоялось торжественное открытие новой экспозиции Государственной музея искусств имени И.Савицкого.

Церемонию открыл и вел председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 05.09.2017 10:04:54

251 мәрте оқылды


статьи

САМЫЙ ВЕЛИКИЙ, САМЫЙ ДОРОГОЙ

Тот   факт,   что   Шавкат  Мирзиђев свои поездки по стране в качестве главы государства с целью ознакомления с ходом социально-экономических реформ начал с Каракалпакстана, говорит об особом внимании и уважении Президента к его народу. В республике идут широкомасштабные преобразования, в атмосфере открытого диалога с народом своевременно решаются волнующие людей проблемы.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 05.09.2017 09:47:38

233 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF