Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:33:40, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

ЖҮЗИЎШИЛЕРИМИЗДИҢ ЖОҚАРЫ НӘТИЙЖЕЛЕРИ

Жүзиў — Қарақалпақстанда ең генже спорт түрлеринен саналады. 2008-жылғы «Бәркамал әўлад» ойын­ларының финаллық басқышы Нөкисте өткерилиўи мүнәсибети менен салынған «Арал» жүзиў бассейниниң пайдаланыўға тапсырылыўы бул спорт түрине тийкар салды десе де болады. Дурыс, дәслепки ўақытлары мәмлекетимиз көлеминдеги жарысларда спортшыларымыздың көрсеткен нәтийжелери айтарлықтай болмады.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 17.02.2017 09:45:23

211 мәрте оқылды


ЖАҢАЛЫҚ

ЖАҢА СПОРТ КОМПЛЕКСИ

Елимизде билимлендириў тараўында жүргизилип атырған реформалар жасларымыздың озық ойлы, билимли қәнигелер болып жетилисиўине тийкар жаратпақта. Олардың бул тараўдағы жетискенликлери мәмлекетимиз келешегиниң жарқын болыўын тәмийинлейди. Жасларымыздың спорт тараўындағы қолға киргизген табыслары да олар­ға жаңа имканиятлар есигин ашпақта.

Даўамын окыў: ЖАҢАЛЫҚ

Сәне: 17.02.2017 09:42:46

240 мәрте оқылды


Хызмет сапарынан соҢ

ЖУРНАЛИСТ — ЖӘМИЙЕТ АЙНАСЫ

Басқоспа — сабақ алыўға, тәжирийбе алмасыўға имканият жаратты.

Журналист көбирек сапарда жүрсе, халық ишинде болса қәдеми шыйрақласып, қәлеми өткирлеседи. Ал, олардың бир жерге жыйналысып устазлардан сабақ алыўы, өз-ара тәжирийбе алмасыўының орны айрықша.

Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Ферғана ўәлаяты бөлими баслығы Муҳаммаджон Обидовтың интасы менен февраль айының биринши ҳәптелигинде өткерилген оқыў семинары бизиң бул сөзимиздиң дәлили.

Даўамын окыў: Хызмет сапарынан соҢ

Сәне: 17.02.2017 09:39:44

218 мәрте оқылды


ТУРМЫС САБАҚЛАРЫ

ҒАРҒЫСТАН САҚЛАНЫҢ

Турмыста инсан өмири даўамында руўхый дүньямызды байытып, кеўлимизге жақсылық, меҳир-мүриўбет нурларын шашатуғын үрп-әдетлер, салт-дәстүрлер менен, оларға қарама- қарсы, гейде басқарыўдың илажы жоқ қубылыслар қатар жүреди. Олардан еле сыры намәлим болған көз тийиў, ғарғыс ҳәм басқа қубылысларды келтириў мүмкин. Булар қәўипли болып, оны жоқ деп бийкарлаўға болмайды.

Даўамын окыў: ТУРМЫС САБАҚЛАРЫ

Сәне: 17.02.2017 09:32:34

229 мәрте оқылды


ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ИСЕНИМ КЕЛЕШЕККЕ БАҒДАРЛАЙДЫ

Өзбекистан Республикасында өз абырайына ийе педагог қәнигелерди таярлайтуғын Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының педагог хызметкерлери ҳәм студент-жаслары ушын өткен 2016-жыл табыслы жыллардың бири болды. Себеби, институттың көпшилик студентлери өз билими, талапшаңлығы, зийреклигиниң нәтийжесинде ҳүкиметимиз тәрепинен жара­тыл­ған шараятлардан кең пайдаланып, бир қатар жетискенликлерге еристи.

Даўамын окыў: ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 17.02.2017 09:31:32

233 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

ФАРМАЦЕВТИКА ТАРАЎЫНДАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР

2016-жыл 31-октябрьде Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Халықты дәри-дәрмақ қураллары ҳәм медициналық буйымлар менен тәмийинлеўди буннан былай да жақсылаўға байланыслы илажлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилген еди. Усы қарар талапларының орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети «Реклама жумысларын қадағалаў ҳәм тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў» бөлиминиң бас қәнигеси Алима Шагиловаға мүрәжат еткенимизде ол төмендегилерди айтып берди:

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 16.02.2017 12:08:23

238 мәрте оқылды


ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

ӘСКЕРИЙ ОКРУГТИҢ ДҮЗИЛГЕН КҮНИ БЕЛГИЛЕНДИ

Ғәрезсиз елимиз Қураллы Күшлериниң қәлиплесиўиниң дәслепки басқышында әскерий округлер, шегара регионлары, ең әҳмийетли бағдарларда жоқары жаўынгерлик қәбилетке ийе болған күшлер шөлкемлестирилди. Усы орында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  1999-жыл 10-февральдағы арнаўлы қарары, Өзбекистан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң 1999-жыл  26-февральдағы директивасына тийкарланып Арқа-Батыс әскерий округиниң шөлкемлестирилиўи тарийхый ўақыялардың бири болды. Быйыл усы әскерий округ дүзилгенине 18 жыл толды.

Даўамын окыў: ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

Сәне: 16.02.2017 12:06:57

195 мәрте оқылды


мақала

НӘШЕБЕНТЛИК КӨШЕСИНЕ КИРГЕНЛЕР

Көпшилик жағдайда кеўилсиз жағдайлардың, нызамбузыўшылық ҳәрекетлердиң жүз бериўине наркотикалық затлар, спиртлик ишимликлер себеп болатуғынлығын турмыстың өзи дәлиллемекте. Өйткени, спиртли ишимликке мәс бол­ған яки наркотик затларды қабыллап ес-ақылынан айырылған адамның ҳәр қандай жаўызлық ҳәрекетлерди ислемеўине ким кепиллик бере алады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 16.02.2017 12:00:10

217 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ӨНИМЛЕРИ ТАЛАП ДӘРЕЖЕСИНДЕ

Жақында Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы мәжилислер залында «GRAND VISTA» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен жәмийетте АКФА, Lider Line ҳәм IBoard брендлери астында ислеп шығарылатуғын өнимлерин көп қабатлы турақ жайларды бөлип алып ислеўши ҳәм қурылысшыларға таныстырыў мақсетинде көргизбели семинар болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 16.02.2017 11:59:18

187 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

ҚӘНИГЕ БИЛИМЛИ ҲӘМ ТӘЖИРИЙБЕЛИ БОЛСА...

Ҳәзирги күнде пүткил дүнья жүзинде жанылғы-энергетика ресурсларын тежеў ҳәм оннан үнемли пайдаланыў, кем қаржы есабына көп муғдарда сапалы өним ислеп шығарыў ең әҳми­йетли мәселелерден бири саналады. Солай екен, ҳәр қандай ири қуўатлылықта өним ислеп шығарыў ҳәм оған теңлестирилген кәрханаларда жоқарыдағы келтирилген ўазыйпаларды орынлаў ушын, әлбетте, электр энергиясы тараўын түсинетуғын, билимли, тәжирийбели қәнигелер зәрүр.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 16.02.2017 11:57:58

188 мәрте оқылды


СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

САПАНЫ ЖАҚСЫЛАЎ ЗАМАН ТАЛАБЫ

Соңғы жыллары республикамыз кәрханаларында халықаралық стандартлар талапларына муўапық басқарыў системаларын енгизиўге, әмелдеги миллий стандартларды халықаралық нормаларға уйғынластырыў­ға, өнимлердиң сапасын анықлаў ислериниң талапқа муўапықлығын ҳәм өлшеў лабораторияларының тән алыныўын тәмийинлеўди басқышпа-басқыш әмелге асырыўды жетилистирип барыўда бир қатар илажлар әмелге асырылды. Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл етилген нызам-ҳүжжетлерде усындай халықаралық стандартларда белгиленген сапаны басқарыў системасын енгизген кәрханаларға жеңилликлер белгилеп қойыл­ған.

Даўамын окыў: СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 16.02.2017 11:56:42

194 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

КАДРЛАРДЫ ТАҢЛАЎ ҲӘМ МАМАНЛЫҒЫН АРТТЫРЫЎ, ОЛАРДЫ ҚАЙТА ТАЯРЛАЎ СИСТЕМАСЫ ЖӘНЕ ДЕ ЖЕТИЛИСТИРИЛЕДИ

Ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған реформалар тийкарында суд-ҳуқық системасын демократияластырыў ҳәм еркинлестириўге, суд ҳәкимиятының пуқаралардың ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў барысындағы роли менен әҳмийетин арттырыўға кең шараят жаратылды.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 16.02.2017 11:55:38

206 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ХАЛЫҚ ИСЕНИМИН АҚЛАЎ — МИННЕТИМИЗ

Бүгин турмысымызды автомобиль транспортларсыз көз алдымызға келтириўимиз қыйын. Усы тараў жумысларын шөлкемлестириў, тәртипке салыў ҳәм оны және де раўажландырыўда Өзбекистан автомобиль ҳәм дәрья транспорты агентлигиниң атқарып атырған хызметлери айрықша.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 16.02.2017 11:52:41

188 мәрте оқылды


ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ

ЕЛИМИЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНДА­Ы ЖАҢА БАСҚЫШ

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың усы жыл 7-февральдағы Пәрманы менен тастыйықланған 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясы кең жәмийетшилик тәрепинен турақлы раўажланыўымыздың әҳмийетли тырнағы, анық мақсет ҳәм ўазыйпаларды қамтып алған турмыслық бағдарлама сыпатында жоқары баҳаланбақта.

Даўамын окыў: ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ

Сәне: 16.02.2017 11:51:04

263 мәрте оқылды


Қарар

ИМАМ ТЕРМИЗИЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИЛИМИЙ-ИЗЕРТЛЕЎ ОРАЙЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Ислам дининиң раўажланыўына үлкен үлес қосқан уллы ойшыл, ўатанласымыз Абу Иса Термизий (Имам Термизий) ҳәм Термизий ойшылларының бийбаҳа мийрасын илимий тийкарда терең үйрениў, муқаддес елимиздиң дияры әзел-әзелден уллы ағартыўшылардың, әзиз-уламалардың ўатаны болып келгенин жерлеслеримиз ҳәм халықаралық жәмийетшилик арасында кеңнен үгит-нәсиятлаў, миллий-диний қәдириятларымызды қәстерлеп-сақлаў ҳәм раўажландырыў, усы тийкарда жас әўладты ийгиликли идеялар руўхында тәрбиялаў, олардың қәлбинде Ўатанға сүйиспеншилик ҳәм садықлық сезимин және де арттырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 16.02.2017 11:49:24

192 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF