Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:09:51, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

ЖАСАЛМА ЖОЛДЫҢ ӨМИРИ ҚЫСҚА

Күнниң ызғырған суўық күнлеринде бир күн газсиз яки электр энергиясыз отырып көр. Сонлықтан да, газге, ток­қа төлегениң тийеди. Соңғы жыллары тутыныўшылар коммунал төлемлерин өз ўақтында төлеўге үйренип те атыр. Лекин, тутыныўшылардың абонент карталарына пайдаланылмаған өнимлерин тийкарсыз рәўиште киргизип, нызам менен қорғалатуғын мәплерине зыян жеткизиў жағдайлары да айырым жуўапкер шахслар тәрепинен әмелге асырылыў фактлери ушыраспақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.12.2016 10:22:35

213 мәрте оқылды


2016-ЖЫЛ 10-НОЯБРЬ — 2017-ЖЫЛ 10-ЯНВАРЬ — «ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ»

ҮГИТ- НӘСИЯТЛАР НӘТИЙЖЕЛИ БОЛСА...

Мәмлекетимиздиң ғәрезсизлик жылларында елимиздиң тынышлығы ҳәм хал­қымыздың пәраўанлығын тәмийинлеўге баслы ўазыйпа деп қаралмақта. Әсиресе, халқымыздың өмири, денсаўлығы ҳәм мал-мүлкин өрт қәўпинен сақлаўға да итибар қаратылып, бул бо­йынша мәмлекетлик көлемде ис-илажлар ислеп шығылып, ҳүкиметимиз қарарлары қабыл етилген.

Даўамын окыў: 2016-ЖЫЛ 10-НОЯБРЬ — 2017-ЖЫЛ 10-ЯНВАРЬ — «ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ»

Сәне: 14.12.2016 10:12:56

205 мәрте оқылды


КЕЛЕШЕККЕ ИТИБАР

ҲЕШ БИР БАЛА ДЫҚҚАТТАН ШЕТТЕ ЕМЕС

«Өзбекистан арнаўлы олимпиадасы» жәмийетлик бирлеспеси Қарақалпақстан Республикасы бөлими 2011-жылдан өз жумысларын баслаған еди.

Бирлеспениң алдына қойған тийкарғы мақсети — айрықша итибарға мүтәж балаларды жәмийетке тартыў ҳәм олардың ҳуқықларын қорғаўдан ибарат.

Даўамын окыў: КЕЛЕШЕККЕ ИТИБАР

Сәне: 14.12.2016 10:11:32

213 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

«АНА ҲӘМ БАЛА САЛАМАТЛЫҒЫ БАСЛЫ ИТИБАРЫМЫЗДА»,

— ДЕЙДИ ШЫПАКЕР Р.ҚАЛБАЕВА

Соңғы жылларда республикамызда инсан саламатлығы, әсиресе, ана ҳәм бала саламатлығын беккемлеў, нәўқыран әўладты камалға келтириў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 14.12.2016 10:03:35

250 мәрте оқылды


ӨЛМЕС ҚӘДИРИЯТЛАРЫМЫЗ

БАҚСЫ  ҚЫЗ  ҲАЎАЗЫ ЖАҢЛАҒАН  ЖЕРЛЕР

Саз бенен сәўбет бул өмирдиң нақшы,

Олсыз қуўрылар дүньяның әпши,

Ҳүрлиман қолына дуўтарын алып,

Халық қәлеўлиси болған Қыз бақсы.

Қарақалпақ халқының көркем өнери ала сапыранлы дәўирлерди бастан кеширди.

Даўамын окыў: ӨЛМЕС ҚӘДИРИЯТЛАРЫМЫЗ

Сәне: 14.12.2016 09:42:15

261 мәрте оқылды


Т.АЛЛАНАЗАРОВТЫҢ 100 ЖЫЛЛЫҒЫНА

ТЕАТР  ТӨРЕСИ

Тәбият қызық, жаратылыс қүдиретли, адамлар ўәлий. «Гейде аўзына периште салғандай адамның исми оның жолшы жулдызы ретинде оны саналы өмиринде халыққа хызмет етиўге ийтермелейди. Қаҳраманымыз қарақалпақ театрының пайда болыўы менен қатар туўылған ҳәм өмиринше өзиниң режиссёрлық ҳәм илимий дөретиўшилиги менен театрдың төр ағасы болып төрешилик еткен инсан.

Даўамын окыў: Т.АЛЛАНАЗАРОВТЫҢ 100 ЖЫЛЛЫҒЫНА

Сәне: 13.12.2016 06:49:19

268 мәрте оқылды


ЭКОНОМИКА

ӘМЕЛГЕ  АСЫРЫЛАТУҒЫН РЕФОРМАЛАР ЕЛДИ  ЖОҚАРЫ БАСҚЫШҚА  КӨТЕРЕДИ

«2016-жыл ҳәм келеси жылларда әмелге асырылып атырған реформаларымызды және де тереңлестириў ҳәм олардың нәтийжесин күшейтиўде және де жоқары басқыш болады, деп айтыўға толық тийкарымыз бар.

Бул жерде гәп экономикада сапа жағынан структуралық өзгерислерди әмелге асырыў, жеке меншик ҳәм исбилерменликти жедел раўажландырыў, олардың мәплерин ҳәр тәреплеме қорғаў, сырт елли шериклер әлбетте, акционерлери болатуғын жаңа корпоратив шөлкемлерди қәлиплестириў, мәмлекетимиз экономикасында мәмлекеттиң үлесин қысқартыў, сондай-ақ, сырт ел инвестицияларын және де кең тартыў ҳәм буның ушын барлық зәрүр шараят ҳәм жеңилликлерди жаратыў ҳаққында бармақта».

Ислам КӘРИМОВ.

Даўамын окыў: ЭКОНОМИКА

Сәне: 13.12.2016 06:46:54

238 мәрте оқылды


8-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ЖАРКЫН КЕЛЕШЕГИМИЗ  КЕПИЛИ

Конституция ҳуқықый мәмлекеттиң тийкарғы белгиси болып, онда жәми­йеттиң социаллық-сиясий өзгешелиги, раўажланыўдың бас буўынлары, мәмлекеттиң ишки ҳәм сыртқы сиясатының тийкарғы бағдарлары өз сәўлелениўин табады.

Өзбекистан Республикасы Олий Кенгашиниң 1990-жыл 20-июньде болып өткен екинши сессиясында Ғәрезсизлик декларациясы қабыл етилип, бул ҳүжжетте Өзбекистанның ғәрезсиз мәмлекет сыпатында қойған дәслепки қәдемлериниң ҳуқықый тийкары жаратылды. Өз әҳмийетине көре, оны «Ўақтынша киши Конституция» деп тәрийплеў мүмкин.

Даўамын окыў: 8-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 13.12.2016 06:18:14

229 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

АЙДЫН КЕЛЕШЕККЕ  АЙҚЫН ҚӘДЕМ

(Пайтахтымыздағы сайлаў участкаларынан репортаж)

Нөкистиң Гөне қала аймағындағы ең үлкен көшелердиң бири П.Сейтов көшеси екшемби күни таң азаннан баслап ҳәр қашанғыдан да гәўжим. Кең гүзардың еки бойында кетип баратырған адамлардың саны барған сайын көбейер еди. Көшени жағалап жайлас­қан, Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши 56, 57, 58 ҳәм 59-санлы сайлаў участкаларының алды байрамдағыдай безетилген, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары желбиреп, әтирапқа айрықша сән берип тур.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 13.12.2016 06:03:54

243 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

АЙДЫН КЕЛЕШЕККЕ  АЙҚЫН ҚӘДЕМ

(Пайтахтымыздағы сайлаў участкаларынан репортаж)

Нөкистиң Гөне қала аймағындағы ең үлкен көшелердиң бири П.Сейтов көшеси екшемби күни таң азаннан баслап ҳәр қашанғыдан да гәўжим. Кең гүзардың еки бойында кетип баратырған адамлардың саны барған сайын көбейер еди. Көшени жағалап жайлас­қан, Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши 56, 57, 58 ҳәм 59-санлы сайлаў участкаларының алды байрамдағыдай безетилген, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары желбиреп, әтирапқа айрықша сән берип тур.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 13.12.2016 06:03:54

201 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

НЫЗАМ  ҮСТИНЛИГИН  ҲӘМ  ИНСАН  МӘПЛЕРИН  ТӘМИЙИНЛЕЎ — ЕЛИМИЗДИ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫҢ  ҲӘМ  ХАЛЫҚ  АБАДАНЛЫҒЫНЫҢ  ГИРЕЎИ

Өзбекистан Республикасының сайланған Президенти Шавкат Мирзиёевтың Өзбекистан Республикасы Конс­титуциясы қабыл етилгениниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги баянаты

Ассалаўма әлейкум, әзиз ўатанласлар!

Ҳүрметли ханымлар ҳәм мырзалар!

Ўатанымыз турмысындағы қутлы сәне — Конституциямыз қабыл етилген күнди белгилеў қарсаңында гөззал ҳәм саўлатлы «Өзбекистан» әнжуманлар сара­йында сизлер менен ушырасып турғанымнан оғада қуўанышлыман.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 12.12.2016 11:22:51

845 мәрте оқылды


Таможенная служба

ВВОЗ И ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

В целях профилактики незаконных действии и на основании Постановления Кабинета Министра Республики Узбекистан "Об упорядочении ввоза и вывоза культурных ценностей Республики Узбекистан через границу" от 23 марта 1998 года введен единый порядок выплаты для проведения творческой экспертизы, в котором будут принимать участие специалисты-эксперты. Введенный порядок  применяется  относительно всех культурных ценностей, и граждане Республики Узбекистан обязаны следовать ему. Культурные ценности, которые имеют 50-летний и более  возраст,  запрещается вывозить за границу.

Даўамын окыў: Таможенная служба

Сәне: 06.12.2016 11:10:55

317 мәрте оқылды


Трибуна педагога

СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ И МОЛОДЕЖЬ

За последние четверть века значительно изменилась к лучшему жизнь нашей страны. Кардинально меняется облик городов и сел, появляется все больше зданий, возведенных с использованием последних технологий, радуют глаз парки, аллеи. И нынешние населенные пункты, расположенные в отдаленной местности, мало чем отличаются от городов.

Даўамын окыў: Трибуна педагога

Сәне: 06.12.2016 11:09:38

257 мәрте оқылды


Общество

СЕМЬЯ — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Все мы — родом из детства, и то, какими мы стали, чего добились, мы благодарны семье, своим родителям. Именно в  семье происходит формирование личности,   отношения к труду, окружающим людям, обществу в целом. В  Конституции Республики Узбекистан провозглашается — семья находится под защитой государства, это положение конкретизируется семейным, трудовым, гражданским, финансовым законодательствами, законами, регулирующими сферы социального обеспечения,  здравоохранения, образования и другими актами.

Даўамын окыў: Общество

Сәне: 06.12.2016 11:08:30

233 мәрте оқылды


3 декабря — Международный день инвалидов

РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Международный день инвалидов утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи  ООН в 1992 году с целью обратить внимание населения на проблемы лиц, утративших трудоспособность, защиты их прав, свобод и достоинства, предоставления им возможности участия в жизни общества. С 2003 года Паршагуль Даулетярова возглавляет Каракалпакское отделение Узбекского общества инвалидов. Над решением каких задач работает общество, чего оно успело достичь, каковы планы на будущее, — тема беседы корреспондента газеты с П.Даулетяровой.

Даўамын окыў: 3 декабря — Международный день инвалидов

Сәне: 06.12.2016 11:05:49

258 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF