Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:40:33, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ИЛАЖЛАР НӘТИЙЖЕ БЕРМЕКТЕ

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мир­зиёевтың басламасы менен мәмлекетимизде ҳәр ҳәптениң «Пийшемби — жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика күни» деп жәрияланыўы мүнәсибети менен аймақта жынаятшылықтың алдын алыў мақсетинде орынларда мәмлекетлик уйым ўәкиллери, район прокуратурасы ҳәм ишки ислер бөлими, мәҳәлле, сондай-ақ, жуўапкерли мәкеме басшылары менен биргеликте  ушырасыўлар өткерилип, ҳуқықбузарлық ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша бирқанша жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 20.06.2017 05:47:38

236 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ПӘРМАНЛАР ОРЫНЛАНЫЎЫ МЕНЕН ҚУНЛЫ

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың басшылығында инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў, миллий ҳәм улыўма инсаныйлық қәдириятларды беккемлеў жумыслары избе-излик пенен әмелге асырылып келинбекте. Атап айтқанда, Президентимиздиң Конституциямыз қабыл етилгенлигиниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы жыйналысындағы баянатында ҳәм де 2016-жыл 14-декабрьде Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына кирисиўи мүнәсибети менен өткерилген Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисиндеги ҳәм 2017-жыл 14-январь күни Минис­трлер Кабинетиниң мәмлекетимизди 2016-жылдағы социал-экономикалық раўажланыўының жуўмақларын ҳәр тәреплеме талқылаў ҳәм де республика ҳүкиметиниң 2017-жыл ушын экономикалық ҳәм социаллық бағдарламасының ең әҳмийетли бағдарлары ҳәм ўазыйпаларына бағышланған кеңейттирилген мәжилисиндеги шығып сөйлеўлеринде мәмлекетти еле де раўажландырыў, инсан ҳәм оның мәплери үстинлиги кепиллиги бағдарындағы бир-бирин толтырыўшы ең әҳмийетли ҳәм анық ўазыйпалар белгилеп берилди.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 20.06.2017 05:44:40

235 мәрте оқылды


МҮбӘрек Рамазан

ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ ИЛАЖЛАРЫ ӨТКЕРИЛДИ

Өткен жыллар даўамында ислам мәдениятына тән болған ата-бабаларымыздан қалған мың жыллық тарийхқа ийе муқаддес орынлар, қойымшылықлар, мешит ҳәм медреселер қайта тикленип, олардың илимий мийрасы жас әўлад тәрепинен кеңнен үйренилмекте. Ислам дини нәўқыран әўладты тәрбиялаў, руўхыйлық ҳәм әдеп-икрамлылыққа шақырыў менен бир қатарда, оны жаман иллетлерден қайтарады. Сол себепли де жәмийетимиздиң миллий, мәдений-ағартыўшылық буўыны саналған Ислам дини ҳәзир руўхый әдеп-икрамлылық жақтан жетилисип өсиўимиздиң әҳмийетли дәреклериниң бири болып хызмет етпекте.

Даўамын окыў: МҮбӘрек Рамазан

Сәне: 20.06.2017 05:43:17

202 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ — ӘҲМИЙЕТЛИ ЎАЗЫЙПА

Төрткүл районы прокуратурасы тәрепинен де жынаяттың келип шығыўын анықлаў ҳәм олардың алдын алыўға қаратылған илажлардың өткерилиўи және де күшейтилип, нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Анықлаўларға қарағанда, өткен жылы район бойынша улыўма жынаятшылық кескин көбейип кеткен.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 15.06.2017 10:30:09

375 мәрте оқылды


мақала

«ЖАС  ӨРТ  ӨШИРИЎШИ»

Жақында пайтахтымыздағы «Туран» стадионында ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Өрт қәўипсизлиги басқармасының спорт базасында Министрлер Кеңеси Орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасына қараслы академиялық лицейлер ҳәм кәсип-өнер колледжлери оқыўшылары арасында «Жас өрт өшириўши» спорт жарысының республикалық басқышы болып өтти. Оған жарыстың биринши басқышында жеңимпаз болған 11 команда қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 15.06.2017 10:28:46

252 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ИТИБАРЛЫ  БОЛҒАНЫМЫЗ  ЖАҚСЫ

Бүгинги күнде республикамыз аўыл хожалығы хызметкерлериниң баслы итибары атызларымызда жетистирилген гүзлик бийдай өнимин зая етпей жыйнап-терип алыўға қаратылған.

Орым-жыйым дәўиринде өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў тийкарғы ўазыйпамыз болып табылады. Усыны есапқа алып, мәўсим алдынан райондағы дән жетистиретуғын фермер хожалықларының басшылары ҳәм ғәллекешлери менен өрт қәўипсизлиги бойынша сәўбетлесиўлер өткерилди.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 15.06.2017 10:24:06

231 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

КӨП ҚЫРЛЫ ДӨРЕТИЎШИ ИНСАН

Шайыр, жазыўшы, аўдармашы ҳәм фольк­лоршы алым, филология илимлериниң кандидаты Жалғас Хошниязов 1967-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының немец тили, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты факультетин табыслы жуўмақлап, Өзбекистан Республикасы Илимлер академия­сының Қарақалпақстан бөлиминде жемисли мийнет етип келмекте. Оның усы күнге шекем 150 ден артық илимий мақала, тезис ҳәм рецензиялары республикамыздың ҳәм бир қатар шет еллердиң баспасөзлеринде жарық көрди.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 15.06.2017 10:22:25

266 мәрте оқылды


СЕМИНАР

КЕЛЕШЕГИМИЗ КИТАПХАНА ҲӘМ КИТАПҚУМАРҒА БАЙЛАНЫСЛЫ

«Истиқлол» балалар жазғы демалыў ора­йындағы Балалар китапханасында  «Мәлимлеме — китапхана мәкемелери бирге ислесиўиндеги инновациялық искерликтиң тийкарғы жөнелислери» атамасында Республикалық әмелий семинар болып өтти. Онда Республикалық илимий педагогикалық китапханасы методика бөлими баслығы Р.Ратнер, Қарақалпақстан Республикасы Халық Билимлендириў минис­трлигиниң жуўаплы қәнигелери, Қашқадәрья, Сурхан­дәрья, Самарқанд ўәлаятлары ҳәм республикамыздағы қала ҳәм ра­йонлардың МРО директорлары қатнасты.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 15.06.2017 10:19:41

270 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

«ДЕПУТАТ ПЕНЕН ЖҮЗБЕ-ЖҮЗ»

Жақында пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис нызамшылық Палатасы депутатлары ҳәм Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси «Жаслар қанаты» менен биргеликте «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ­ искерлигимиз бағдарламасы» ҳәм «Депутат пенен жүзбе-жүз» атамасында ушырасыў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 15.06.2017 10:18:41

270 мәрте оқылды


мақала

УЛЛЫ ИСЛЕР БИЛИМ ҲӘм ТӘрбиядан БАСЛАНАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 20-апрель күни  қабыл етилген «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары мәмлекетимизде жоқары билимлендириў системасын түп-тийкарынан жетилистириўдиң анық ҳәм мақсетли жөнелислерин өзинде жәмлегенлиги менен әҳми­йетли.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 15.06.2017 10:15:33

241 мәрте оқылды


мақала

НЫЗАМЛАРДЫ ҮЙРЕНИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жыл 27-май күни Ташкент қаласында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының оныншы жалпы мәжилиси болып өткен еди.

Ҳәзирги ўақытта орынларда усы жалпы мәжилисте көрип шығылған мәселелер ҳәм нызамлардың мазмун-мәнисин халықтың кең қатламына жеткериў және үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 15.06.2017 10:13:54

242 мәрте оқылды


статьи

МЫ  ГОРДИМСЯ  ТОБОЙ, ИСЛАМБЕК!

О воспитанниках каракалпакской школы гребли знают не понаслышке их почитатели не только из нашей республики, но и всей страны. Молодые спортсмены  Каракалпакской республиканской специализированной  детско-юношеской  школы по водным видам спорта внесли и вносят значительный вклад в популяризацию этого вида спорта, прославляют нашу страну на престижных международных соревнованиях. Надо отдать должное тренерам этой школы, которые, не покладая рук, преодолевая имеющиеся трудности, делают все возможное и невозможное, чтобы спортсмены  достигали высоких рубежей.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 14.06.2017 05:23:01

279 мәрте оқылды


Советы врача

БЕРЕГИТЕСЬ МАЛЯРИИ

Малярия — инфекционное заболевание, появляющееся в результате размножения одноклеточных паразитов. Источник болезни — заболевший человек. Обычно переносчиками малярии являются комары, питающиеся кровью человека. Стоит отметить, что болезнь может передаваться от больной беременной женщины ее ребенку, а также при переливании крови больного человека здоровому.

Даўамын окыў: Советы врача

Сәне: 14.06.2017 05:16:33

237 мәрте оқылды


статьи

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ КАРАКАЛПАКСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

Начал работать новый официальный веб-сайт Каракалпакского информационного агентства (kknews.uz) с обновленным дизайном.

На веб-сайте, в основном, освещаются материалы, опубликованные на сайте Узбекского информационного агентства (uza.uz), в том числе в переводе на каракалпакский язык, официальные сообщения, свежие новости, события, касающиеся жизни Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 14.06.2017 05:15:47

259 мәрте оқылды


Археология

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ АМУДАРЬИНСКОГО РАЙОНА

Как и в других районах Каракалпакстана, в Амударьинском районе находится немало памятников седой старины, которыми гордятся местные жители. Вместе с тем они представляют также немалый интерес для туристов и всех любителей истории. Самый известный из них, конечно, Чилпык, ставший за последние годы одним из наиболее посещаемых в республике туристических объектов.

Даўамын окыў: Археология

Сәне: 14.06.2017 05:14:55

292 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF