Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:42:37, 23.04.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОНОМИКА

СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 28-апрельдеги «Өзбекстан стандартластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў агентлигиниң жумысын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы 2935-санлы қарарында көрсетилгендей, жергиликли өнимлердиң сапасын арттырыў ҳәм сыртқы базарда бәсекиге шыдамлылығын тәмийинлеўдиң әҳмийетли факторларының бири — бул стандартластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў саласындағы миллий норматив-ҳуқықый базаның халықаралық талапларға сәйкес дәрежеси, сондай-ақ, республикамыздың сынаў ҳәм өлшеў лабораторияларының материаллық-техникалық базасы беккемлениўи мәмлекетимиздиң турақлы түрде раўажланыўының тийкарғы принциплериниң бири болып есапланады.

Даўамын окыў: ЭКОНОМИКА

Сәне: 23.04.2018 09:41:56

0 мәрте оқылды


21-АПРЕЛЬ ­ ӨЗБЕКСТАН ХУДОЖНИКЛЕРИ КҮНИ

СҮЎРЕТЛЕРДЕГИ ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ

Өзиниң әжайып дөретпелерин келеси әўладқа мийрас етип қалдырыўшы қыл қәлем ийелери болған художниклердиң  кәсиплик байрамы елимизде ҳәр жылы кең түрде белгиленип киятыр.

Даўамын окыў: 21-АПРЕЛЬ ­ ӨЗБЕКСТАН ХУДОЖНИКЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 23.04.2018 09:40:38

0 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘЛИМ —  КЕЛЕШЕГИМИЗ ТИЙКАРЫ

1950-1960-жылларда жас өспиримлердиң мектепке шекемги дәўиринде теректен-терекке секирип жығылып аяқ-қоллары сын­ғанлығының, таяқ ағашлар менен қылышпазлық ойнап, кесеклесип, рогатка атысып көзден айрылғанлығының олар менен бирге ойнап жүрип гүўасы болғанбыз.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 23.04.2018 09:36:33

0 мәрте оқылды


Пәрман

АЎЫЛ ҲӘМ СУЎ ХОЖАЛЫҒЫ МӘМЛЕКЕТЛИК БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН  ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Елимизде аўыл ҳәм суў хожалығын раўажландырыў ушын зәрүр экономикалық ҳәм шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый тийкарлар жаратыў бойынша кең көлемли жумыслар алып барылмақта. Структуралық өзгерислерди әмелге асырыў ҳәм базар қатнасықлары механизмлерин енгизиўде фермер хожалықлары ушын қосымша шараятлар жаратыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 23.04.2018 06:13:34

1 мәрте оқылды


23-МАРТ ­ 23-АПРЕЛЬ ­ «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ

ИЗЛЕНГЕНГЕ ИМКАН  КӨП

Халқымыз жылдан-жылға дийқаншылыққа илимий тийкарда әҳмийет қаратыўға бейимлесип, базар талабы ҳәм мүтәжликлеринен келип шығып, өним жетистириўдиң жаңа инновациялық усылларын қолланып атыр.

Даўамын окыў: 23-МАРТ ­ 23-АПРЕЛЬ ­ «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ

Сәне: 23.04.2018 06:02:02

1 мәрте оқылды


Пәрман

ДИНИЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ТАРАЎЫНЫҢ ЖУМЫСЛАРЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Көп әсирлик миллий ҳәм диний қәдириятларымызды қәстерлеп сақлаў, илим ҳәм мәденияттың раўажланыўына үлкен үлес қосқан бабаларымыздың бийбаҳа мийрасын үйрениў, сол тийкарда жасларды кәмил инсан етип тәрбиялаў жәмийетте турақлы социаллық-руўхый орталықты тәмийинлеўдиң әҳмийетли шәртлеринен бири болып есапланады.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 19.04.2018 10:07:03

17 мәрте оқылды


Қарар

ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИНЕ ТАЯРЛЫҚ КӨРИЎ ҲӘМ ОНЫ ӨТКЕРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы  Президентиниң Қарары

Халқымыздың қәдир-қымбатын, ар-намысын, миллий дәстүрлеримизди ҳәм үрп-әдетлеримизди қорғаўда, басып алыўшы ҳәм жаўыз күшлерге қарсы машақатлы гүреслерде ийилмейтуғын ерк-ықрар үлгисин әмелде көрсетип, бүгинги тыныш ҳәм абадан күнлер ушын жанын пида еткен ата-бабаларымыздың муқаддес естелигин еске алып, жақсы ислерин даўам еттириў-бизге тынышлық, аманлық керек деп жасайтуғын кеңпейил халқымызға тән әзелий қәдирият болып табылады.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 19.04.2018 10:05:41

20 мәрте оқылды


Пәрман

МӘМЛЕКЕТЛИК ҲУҚЫҚЫЙ СИЯСАТТЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎДА ӘДИЛЛИК УЙЫМЛАРЫ ҲӘМ МӘКЕМЕЛЕРИНИҢ ЖУМЫСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан республикасы Президентиниң пәрманы

Ҳуқықый демократиялық мәмлекет ҳәм әдалатлы пуқаралық жәмийетин қурыў процесинде, биринши гезекте, бирден-бир мәмлекетлик ҳуқықый сиясатты, соның ишинде, ҳуқық дөретиўшилиги жумысын сапалы шөлкемлестириў, избе-из ҳәм бирдей ҳуқықты қолланыў әмелиятын қәлиплестириў, инсан ҳуқықлары менен еркинликлериниң нәтийжели қорғалыўын тәмийинлеў, сондай-ақ, халықтың ҳуқықый мәдениятын арттырыўдың бир пүтин системасын енгизиў жолы менен әмелге асырыўды гөзлейтуғын әдиллик уйымларына ҳәм мәкемелерине әҳмийетли роль ажыратылмақта.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 19.04.2018 10:04:02

12 мәрте оқылды


23-МАРТ ­ 23-АПРЕЛЬ ­ ҚЫЙТАҚ ЖЕРЛЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ АЙЛЫҒЫ

ҚОҢСЫ ҚОҢСЫДАН ӨРНЕК АЛАР

ямаса ақлық-шаўлықларына қыйтақ жерлеринен  мийўе-жемис жедирмесе уялатуғын кемпир-ғарры...

Қалаға қарағанда аўыллық жерлердиң тийкарғы тиришилиги үй қапталы-қыйтақ жерлеринен кешеди. «Қаңлы» АПЖ аймағындағы мақтаўлы Мақсет Жуманиязовтың шаңарағына келгенимизде, келиншеги Лала менен ыссыханасына өсирген овощ-палызлардың нәллерин ашық майданға көширип атыр екен.

Даўамын окыў: 23-МАРТ ­ 23-АПРЕЛЬ ­ ҚЫЙТАҚ ЖЕРЛЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ АЙЛЫҒЫ

Сәне: 19.04.2018 09:52:57

75 мәрте оқылды


Пәрман

ЕКИНШИ ЖЕР ЖҮЗИЛИК  УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫН  ХОШАМЕТЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы  Президентиниң пәрманы

Елимизде 9-май улыўмахалықлық байрам — Еслеў ҳәм Қәдирлеў күни өткерилиўин, сондай-ақ, Екинши жер жүзилик урыста қайтыс болғанлардың естелигин мәңгилестириў, бүгин де қатарымызда турып Ўатанның абырай-мәртебесин көтериўге, жасларды руўхый әдеп-икрамлылық жақтан тәрбиялаўға үлес қосып атырған ветеранларды қәдирлеў және фашизм үстинен ерисилген жеңистиң 73 жыллығының белгилениўи мүнәсибети менен урыс қатнасыўшыларын ҳәм майыпларды материаллық хошаметлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 19.04.2018 09:28:16

19 мәрте оқылды


Личное мнение

Как белый лист бумаги

Я думаю, что на учителей начальных классов школы возложена очень большая ответственность. Таких маленьких и озорных ребятишек нелегко направить в одно русло. Ведь они воспитывались в разных семьях со своими правилами и традициями.

Даўамын окыў: Личное мнение

Сәне: 17.04.2018 12:29:13

21 мәрте оқылды


Спорт

ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА УЗБЕКИСТАНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В Нукусе  в спортивном зале КГУ имени Бердаха проходит третий тур ХХV-го чемпионата Узбекистана по волейболу среди женских команд. В столицу Каракалпакстана приехали команды из Джизака, Самарканда, Андижана, Хорезма, Чирчика. На базе НГПИ имени Ажинияза сформирована команда Каракалпакстана.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 17.04.2018 12:27:20

26 мәрте оқылды


Конкурсы

СОСТЯЗАЛИСЬ ИСКУСНЫЕ ПОВАРА

В Нукусе состоялся конкурс поваров, посвященный празднику Навруз.

Мероприятие было организовано Советом Министров Республики Каракалпакстан, Каракалпакским управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана, Каракалпакской ассоциацией предприятий общественного питания. Повара из ресторанов и кафе Нукуса и районов продемонстрировали разнообразные блюда национальной и европейской кухни.

Даўамын окыў: Конкурсы

Сәне: 17.04.2018 12:18:46

27 мәрте оқылды


Образование

Кузница автодорожных кадров

Наверно трудно найти среди парней тех, кого не интересует вождение автомобиля, его устройство и  многое другое. Вот уже более 50 лет Нукусский автодорожный техникум, а ныне — Нукусский профессиональный колледж автодорожного транспорта и оказания услуг — готовит достойных специалистов для нашей республики, которые вносили и сегодня продолжают вносить свой вклад в оказание услуг по уходу за автомашинами.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 17.04.2018 12:06:41

22 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

ЗАБОТА О НАУЧНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ — ЗАБОТА О ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ

Реформы происходящие в сфере высшего образования и науки, направлены на достижение качественно нового уровня в подготовке  высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.

Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 17.04.2018 11:54:07

25 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF