Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:11:44, 18.01.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

УСТАЗ МАҚТАНЫШЫ

«ПОД НЕБОМ ПЕТЕРБУРГА»НЫ

ТАҢЛАНДЫРҒАН БАЛА

Бул балаға тәбият инам еткен талант па, яки устазларының мийнети ме, яки өзиниң ықласы ма, қулласы, кишкенелигинен музыка даўысы еситилиўден аяқ-қолы тынбас еди. «Болар бала бес жасынан» дегениндей, ол пайтахтымыздағы «Ашық теа­тр»да болып өтетуғын республикалық байрамларда басына шөгирмени кийип, миллий аяқ-ойынларды атқарып, көпшиликти қайыл қалдырған.

Шерзод Кенжебаевтағы бундай талантты байқаған ата-анасы, оны Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжиниң «Халық ойыны» бөлимине оқыўға алып барады. Колледжимизде оқып жүрген ўақытларынан баслап-ақ күнделикли тапсырмаларды булжытпай орынлады ҳәм шаққанлығы, тил алғышлығы менен өз теңлеслерине өрнек болды.

Даўамын окыў: УСТАЗ МАҚТАНЫШЫ

Сәне: 27.04.2015 06:29:42

438 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ТЕК ЖҮРГЕН, ТОҚ ЖҮРЕДИ

Аграр республика болған Қарақалпақстан экономикасының раўажланыўында пахтаның тутқан орны үлкен. Республикамыздың аўыл хожалығында егилетуғын егинлердиң арасында тийкарғы орын ийелейтуғын, оны жетистириўде көплеген тараўдың ўәкиллери хызмет етеди. Пахтаның егилиўинен баслап оның тәрбиясы, писип жетилискеннен ке­йин жыйнап алыў дийқанлар, фермер хожалықларының ағзалары, агрономлар, суўшылардың ўазыйпасы болса, жыйнап алынған зүрәәтти қайта ислеўге, оннан ҳәр қыйлы өнимлерди ислеп шығарыўға, сыртқа экспорт етиўге  қабыллаў пункт­лери, пахта заводлары қәнигелери жуўапкер.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:27:01

418 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЎАТАНҒА ҚЫЯНЕТ — ДИНГЕ ҚЫЯНЕТ

ЯМАСА ДҮНЬЯ ЖҮЗИНЕ ҚӘЎИП САЛЫП АТЫРFАН ИШИД ҲӘРЕКЕТИ ҲӘМ ОНЫҢ МАҚСЕТЛЕРИ

ҲАҚҚЫНДА

Бүгин дүнья мәмлекетлеринде Ирак ҳәм Шам (Сирия) еллериндеги жер жүзинде өзлериниң басшылығында ислам мәмлекетин дүзиў, халифалықты орнатыўды мақсет етип, ҳәтте ҳаял-қызлар менен жас өспиримлерди де түрли жоллар менен өз қатарларына қосып, бул ҳәрекетлерге қарсы шыққанларды жаўызларша қыйнап, жыртқышларша азаплап атырғанлықлары ҳаққында көп айтылмақта. Ислам динин нықап етип, өз мақсетлери жолында ҳәрқандай жаўызлықлардан тайынбастан ҳәрекетлерин күшейтип атырған ИШИД ҳәрекети деген не? Бул ҳәрекет басшыларының: «...барлық мусылманлар туўылып өскен Ўатанын тәрк етип, оларға көшип барып (ҳижрат) қосылмаса кәпир болады» деген сөзлери ҳақыйқый ислам динине қаншелли дәрежеде жақын? Ислам дининиң тийкарғы мақсетлери қандай ҳәм ИШИД ҳәрекетине көзқарасы қалай, деген сораўлар туўылыўы тәбийғый. Өзбекистан Мусылманлары басқармасы баслығының орынбасары, исламтаныўшы алым А.Тулеповтың «ИШИД фитнаси» атлы китабы әйне ўақтында жарық көрген китап болды ҳәм усындай барлық сораўларға ҳақыйқый ислам дини көзқарасынан жуўап табыў имканиятын жаратты.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 27.04.2015 06:23:09

438 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЕСАП-КИТАБЫҢ

ДҮЗЕЎ БОЛМАСА...

Қәлеген мәкеме, кәрхана ямаса шөлкемде есапшылардың, әсиресе, бас есапшының тутқан орны үлкен. Себеби, ол мәкемениң экономикалық потенциалының беккемлениўинде, кирис-шығыс жумысларының жолға қо­йылыўында, хызметкерлерге айлық ис ҳақы жазыўда, салық ҳәм басқа да төлемлердиң ўақтында төленип барыўында тиккелей жуўапкер шахс есапланады. Бас есапшы шалағайлыққа ямаса қылаплыққа жол қоймай, бул жумысларды шын кеўли менен ҳәм әмелдеги нызамлар тийкарында орынласа, бәри жақсы, ҳеш ким оған ҳеш нәрсе демейди. Лекин, керисинше болса ше?!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:13:04

423 мәрте оқылды


Мақала

«ЖЫҒЫЛҒАНҒА ЖУДЫРЫҚ» БОЛМАСЫН

Мәмлекетимизде пуқаралардың нызамлы мәплерин қорғаў, ҳуқық ҳәм еркинликлериниң қол қатылмаслығын тәмийинлеўге салмақлы итибар берилип келинбекте. Себеби, елимизде ҳәр бир инсан жәми­йетимиздиң ажыралмас элементи сыпатында социаллық қәдирият саналады.

Ҳәр қандай ҳуқықбузарлыққа жол қойған шахс нызам алдында тийисли тәртипте жуўап береди. Қамақта отырып, ислеген қылмысы ушын жазасын өтип атырғанлардың да ҳуқық ҳәм еркинликлери нызам менен қорғалатуғынлығын, олардың инсан сыпатында қәдири аяқ асты етилмейтуғынлығын умытпаўымыз керек.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 27.04.2015 06:12:08

453 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«БРОЙЛЕР» ПОСТТАН ӨТКЕНДЕ...

Ҳәр бир инсан өз кәсибине пидайы болып, меҳир менен қатнас жасаса абырайы артып, дәўлети тасып барары сөзсиз. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, айырымлардың өз жуўапкершилигинен өзге мақсетте пайдаланып, нызам бузыўшылыққа биле тура жол қойып атырғанлығына не дерсең. 1973-жылы Әмиўдәрья районында туўылған, төрт перзенттиң әкеси, «Күйиккөпир» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы Кучкаров Давранбек Матякупович те өз лаўазымынан пайдаланып қалыўға урынғанлардың бири.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:10:52

665 мәрте оқылды


Cтатьи

ПРАЗДНИК В «ПАЛАПАНЕ»

В нашей стране уделяется большое внимание пожилым людям, внесшим свой вклад в развитие Родины. Многие из них сейчас находятся на заслуженном отдыхе, в кругу своих родных. Но к ним часто обращаются за советом и помощью представители молодого поколения. Ведь знания и опыт просто бесценны.

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 08.04.2015 10:07:23

486 мәрте оқылды


Cтатьи

РОЖДЕННЫЙ ПОД СЧАСТЛИВЫМИ СОЗВЕЗДИЯМИ

В этом году 9 апреля исполняется 679 лет со дня рождения великого полководца, государственного деятеля и основателя централизованного государства в Средней Азии Амира Темура. Об Амире Тимуре уже написано столько, что кажется невозможным что-то еще добавить к исчерпывающей характеристике его личности и роли в отечественной и мировой истории. Ведь помимо исторических хроник его современников Шарафатдина  Али Йезди, Ибн Араб-шаха, западноевропейских сочинений Гонсалеса де Клавихо, существует неисчерпаемая литература о нем, созданная в последующие века и, особенно, в последнее время за годы Независимости. Но, если суммировать все написанное об Амире Тимуре, то можно обрисовать его нравственно-психологический и историко-политический портрет с позиций современного восприятия этого неординарного человека.

 

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 08.04.2015 10:06:11

458 мәрте оқылды


Cтатьи

По пути развития садоводства

В Нукусе состоялся учебный семинар, посвященный вопросам обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства сельскохозяйственной продукции и развития виноградарства.

В мероприятии, организованном совместно Министерством сельского и водного хозяйства Республики Каракалпакстан и Советом фермеров, участвовали руководители сельскохозяйственных предприятий, фермеры, опытные садоводы и специалисты.

 

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 08.04.2015 10:04:32

445 мәрте оқылды


Статьи

Солдаты приняли присягу

В Республике Каракалпакстан на торжественном мероприятии, прошедшем в одной из воинских частей пограничных войск Службы национальной безопасности, приведены к присяге молодые солдаты, призванные на срочную военную службу.

В соответствии с постановлением Президента нашей страны "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы" от 26 декабря 2014 года призванные на военную службу солдаты приступили к исполнению воинских обязанностей.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 27.03.2015 10:25:09

563 мәрте оқылды


К Международному дню театра

ПУТЬ АКТЕРА

У каждого народа есть достойные сыновья, которые являются его гордостью. Один из них — известный актер Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха, заслуженный артист Республики Узбекистан, народный артист Республики Каракалпакстан Омирбай Косымбетов. В минувшем году он стал обладателем премии "Эътироф-2014" в номинации "Лучший театральный актер года", за роль в спектакле Кошкара Наркабула "Не видя воды, не снимай сапог".

Омирбай Косымбетов родился и вырос в Караузякском районе. С детства он участвовал в праздничных мероприятиях, исполняя роли в небольших интермедиях.

 

Даўамын окыў: К Международному дню театра

Сәне: 27.03.2015 10:24:03

855 мәрте оқылды


Фауна нашего края

САЗАН

Водоемы Республики Узбекистан, так же, как и водоемы других регионов земного шара, насчитывают  большое количество рыбы разных видов. Одним из наиболее распространенных видов у нас является сазан. Он относится к семейству карповых. Для сазана характерны, в основном, два подвида. Это рыба, обитающая в озерах и реках. Сазан речной выглядит, если можно так выразиться, более красивым и имеет светло-желтую окраску. Он отличается и по качеству вкуса от своего собрата, обитающего в озерах.

Даўамын окыў: Фауна нашего края

Сәне: 27.03.2015 10:21:57

431 мәрте оқылды


Статьи

Прошел День открытых дверей

В настоящее время  в республике ведется широкий комплекс профориентационных работ, направленных на повышение уровня знаний учащихся общеобразовательных школ о профессиональных колледжах и академических лицеях города Нукуса, где учащиеся 9-х классов, после окончания школы могут получить достойное образование,  чтобы стать хорошими специалистами и быть полезными обществу.

 

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 27.03.2015 10:20:31

475 мәрте оқылды


24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом

БОЛЕЗНЬ ВПОЛНЕ ИЗЛЕЧИМА

Проводимые сегодня под руководством Президента нашей страны реформы по охране здоровья населения дают весомые результаты. Осуществляются последовательные меры и по борьбе с различными инфекционными заболеваниями, в том числе  туберкулезом, и по дальнейшему совершенствованию работы по его профилактике, диагностике, лечению и эпидемиологическому надзору. Такие меры осуществляются и в Республике Каракалпакстан, где особое внимание уделяется, прежде всего, профилактике и предотвращению данного заболевания.

Даўамын окыў: 24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом

Сәне: 27.03.2015 10:17:56

498 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЖАҢА КИТАП ЖАСЛАР АРАСЫНДА

Жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында Өзбекистан Мусылманлары басқармасы баслығының орынбасары, исламтаныўшы алым Айдарбек Тулеповтың «ИШИД фитнаси» («ИШИМ қозғалаңы») атлы китабын кең жәмийетшиликке таныстырыў мәресими болып өтти.

Пайтахтымызда жайласқан жоқары оқыў орынларының профессор-оқытыўшылары, студент жаслары, ҳуқық қорғаў уйымларының хызметкерлери, кең жәмийетшилик ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнас­қан бул мәресимди Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Алеўов кирис сөз бенен ашты.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 26.03.2015 05:16:31

427 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF