Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:12:32, 18.01.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ПАЙТАХТ АҚШАМЫНА СӘН БЕРГЕН ФОНТАН

Күннен-күнге жаңаланып, көркине-көрк қосылып атыр­ған пайтахтымыздың жамалын көрип, үлкен қуўаныш сезимлерине бөленесең.

Жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы сазлы театрынан «Дослық» каналының жағасына шекемги аралықта диаметри 21 метр болған музыкалы реңли фонтанның қурылыс ислери тамамланып, пайдаланыўға тапсырылды.

Өткен жылдың август айынан басланған жаңа фонтан қурылысына «Қарақалпақ махсус инвест» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң 20 дан аслам шебер қурылысшылары қатнасты. Ал, фонтанның музыка ҳәм рең бериўши техникаларының қурылыс жумыслары Ташкент қаласындағы «Аква тех» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен алып барылды. Фонтанға керекли материаллар Ташкент қаласынан алып келинди. Қурылыс жумысларының улыўма сметалық баҳасы 851 миллион сумды қурайды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 29.06.2015 13:03:30

370 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫСТАҒЫ ДӨРЕТИЎШИЛИК

ЖАҢАЛАНЫЎ  ҲӘМ  ЖАСАРЫЎ

ЖОЛЫНДАҒЫ НӘЎҚЫРАН  ҚАЛА

Ямаса соңғы жылларда пайтахтымызда әмелге асырылып атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумысларына бир нәзер

Ғәрезсизликтен кейинги жылларда ҳүрметли Елбасшымыздың басламасы менен республикамыз халық хожалығының барлық тараўларында кең көлемли жаңаланыўлар менен өзгерислер әмелге асырылып, мисли көрилмеген дәрежеде жетискенликлерге ерисип атырғанымызды хал­қымыз үлкен қуўаныш сезимлери менен тилге алып, мақтанышлы түрде сөз етиўге ҳақылы. Қурылыс, илим, билимлендириў, медицина, ири санаат, аўыл-хожалығы ҳәм басқа да барлық салаларды раўажландырыў, усы тийкарда елимиздиң, жәҳәнниң ең алдынғы мәмлекетлери қатарынан мүнәсип орнын ийе­леўи мақсетинде Президентимиз тәрепинен қабыл етилип атыр­ған Пәрман ҳәм қарарларының әмелий орынланыўын тәмийинлеў бағдарындағы халқымыздың беккем бирликли мийнетлери, пидайылығы да бүгинги күнде дүнья жәмийетшилиги тәрепинен тән алынбақта.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫСТАҒЫ ДӨРЕТИЎШИЛИК

Сәне: 29.06.2015 13:01:17

412 мәрте оқылды


МӘДЕНИЙ - ДОСЛЫҚ БАЙЛАНЫСЛАР

ЛАТВИЯ ХУДОЖНИГИНИҢ КӨРГИЗБЕСИ

Жақында пайтахтымыздағы Өзбекистан Көркем өнер академиясы Қарақалпақстан филиалының көргизбе сарайы және байрам түсине енип, қушағына көплеген талантлы көркем-өнер шайдаларын жәмледи. Себеби, бул жерде латвиялы қайталанбас талант ийеси болған Валдис Бушстың жеке көргизбеси шөлкемлестирилди.

Валдис Бушс ҳәзир арамызда болмаса да ислеген мийнетлери менен халқымыздың  кеўил төринен  жай алып, ҳеш қашан умытылмай, дөреткен  уллы мийнетлери болса, жаңаланып әўладтан-әўладқа өтип барары анық. Ол пүткил өмири даўамында тоқтаўсыз дөретиўшилик пенен шуғылланған.

 

Даўамын окыў: МӘДЕНИЙ - ДОСЛЫҚ БАЙЛАНЫСЛАР

Сәне: 29.06.2015 12:57:39

403 мәрте оқылды


Спорт

НУРАНЫЙ ҲҮРМЕТИНЕ

АРНАЛДЫ

Бүгин халықаралық ареналарда елимиз спортшыларының қолға киргизип атырған жеңислери усы елде жасап атырған бәрше заманласларымызды қуўанышқа бөлейди. Әсиресе, ескекшилеримиздиң ҳәр қандай спорт жарысларынан қуры қол қайтпайтуғыны, усы спорттың елимизде жақсы раўажланғанынан дерек береди.

Жақында Қарақалпақстан Ескек есиў федерациясы тәрепинен май айының 28-30-сәнелеринде пайтахтымыздағы «Дослық» каналында «Кекселерди қәдирлеў жылы»на бағышланып, ескек есиўден Қарақалпақстанның туңғыш чемпионатының шөлкемлестириўшиси, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери Николай Григорьевич Чиковтың сыйлығына байдарка ҳәм каноэда ескек есиў бойынша республикалық турнир өткерилди.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 29.06.2015 12:53:27

379 мәрте оқылды


СПОРТЫМЫЗ ПИДАЙЫЛАРЫ

ИЗЗЕТ-ҲҮРМЕТКЕ

ЫЛАЙЫҚ ИНСАН

Республикамызда дене тәр­биясы ҳәм спорттың раўажланып, ғалаба ен жайыўында пидәкерлик пенен мийнет еткен инсанлар көплеп табылады. Солардың бири — биз сөз етпекши болып отырған спорт пидайысы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери Николай Григорьевич Чиковтың өмири ҳәм хызмет жолына нәзер аўдарар екенбиз, оның көпшилик бөлегиниң Қарақалпақстанда спортты раўажландырыўға бағышланғанының гүўасы боламыз.

Даўамын окыў: СПОРТЫМЫЗ ПИДАЙЫЛАРЫ

Сәне: 29.06.2015 12:51:54

345 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ӘМЕЛДЕ

ТАБЫСЛАРЫМЫЗ  ҒӘРЕЗСИЗЛИКТИҢ ЖЕМИСИ

Бүгинги күнде елимизде жасларға болған итибар ҳәм ғам­қорлық мәмлекет сиясаты дәрежесине көтерилген. Буның ай­қын көринисин өзимниң оқып атырған НПМИ қасындағы Нөкис академиялық лицейин мысал етсем болады. Өйткени, лицейимизде топлаған билимимизди еле де шынықтырыў ушын жийи таңлаўлар өткерилип турады. Әсиресе, инглиз тилин жетик билиўге умтылыўым өткен жылы Ташкент қаласында өткерилген «Салық билимлери балаларға» таңлаўында үшинши орын, ал, быйыл болса «Салықлар неге төленеди ҳәм нелерге жумсаладыs» компьютер номинациясы бо­йынша биринши орынды ийелеўиме себепши болды. Соның менен бирге, инглис тили пәнинен өткерилген олимпиаданың республикалық бас­қышында бириншиликти қолға киргиздим.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ ӘМЕЛДЕ

Сәне: 29.06.2015 12:50:29

439 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ДЕКОРАТИВ НӘЛЛЕР — НӘРЎАН

ТЕРЕКЛЕРГЕ АЙЛАНАДЫ

Садағаң кетейин, декоратив ағашлар көшеге сән, қоршаған орталыққа таза ҳаўа береди. Еки тәрепи сая­манлы тереклер, жаздың жәзийрама ыссысында төбеңди күйдирерлик ыссыдан қорғап қалмай, жүргенде өкпеңди таза ҳаўаға толтырады.

Жасыратуғыны жоқ, соңғы ўақытта пайтахтымыздың қақ ортасынан ағып өтетуғын «Дослық» каналы бойында декоратив ағаш ҳәм ҳәр түрли нәллердиң егилиўи, мийманлар түўе ҳәттеки, нөкислилерди де ҳайран қалдырарлық дәрежеге жетти.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 29.06.2015 12:48:58

381 мәрте оқылды


Қурылыс

РЕФОРМАЛАР ИНСАН МӘПЛЕРИН ТӘМИЙИНЛЕЎГЕ БАҒДАРЛАНҒАН

Мәмлекетимизде ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен барлық тараўларда алып барылып атырған реформалар өзиниң унамлы нәтийжесин көрсетип, бүгинги күнде олар ҳәтте, жәҳәнниң раўажланған мәмлекетлери тәрепинен ҳәр тәреплеме тән алынып атырғанлығы барлығымыздың кеўлимизде қуўаныш ҳәм мақтаныш сезимлерин оятады. Әсиресе, елимизде қурылыс тараўында әмелге асырылып атырған ис-илажлар тийкарында тек ғана орайлық қалаларымыздың емес, алыс-алыс аўыллық елатларымыздың да көрки бүгинги дәўир талаплары дәрежесинде заманагөй көринислерге ийе болып, күннен-күнге шырай ашып бармақта. Дерлик ҳәр жылы мәмлекетлик бағдарлама бойынша бой тиклеп атырған социаллық-мәдений имаратлар, оқыў орынлары менен медицина мәкемелери, халыққа турмыслық хызмет көрсетиў орынлары көрген көзди қуўандырмай қоймайды.

Даўамын окыў: Қурылыс

Сәне: 29.06.2015 12:36:24

396 мәрте оқылды


БЫЙЫЛ — КЕКСЕЛЕРДИ ҚӘДИРЛЕЎ ЖЫЛЫ

НУРАНЫЙЛАР ИЗЗЕТ-ҲҮРМЕТТЕ

Халқымыздың ең әжа­йып пазыйлетлериниң бири, бул жасы үлкенлерди, кекселер менен нураный ата-аналарымызды ардақлап, ҳүрметлеп, дастурханымыздың төрине отырғызып, оларға иззет-ҳүрмет көрсетиўден ибарат.

Ҳүрметли Президентимиздиң 2015-жылды «Кекселерди қәдирлеў жылы» деп белгилеўи мүнәсибети менен жасы уллыларға еле де ғамқорлықлар көрсетиў, оларды меҳир ҳәм итибардан шетте қалдырмаў, кекселерге болған дыққатты күшейттириў, олардың турмыс жағдайларынан хабар алыў, қолдан келгенинше нураныйларды қоллап-қуўатлаў олардың изиндеги әўладлардың перзентлик парызы болып есапланады.

Даўамын окыў: БЫЙЫЛ — КЕКСЕЛЕРДИ ҚӘДИРЛЕЎ ЖЫЛЫ

Сәне: 29.06.2015 12:34:30

382 мәрте оқылды


Журналист нәзери менен

НЕГЕ ЕРТЕ ТУРМЫС

ҚУРДЫҢ, ЖАН ҚЫЗЫМ?

— Астапуралла, мына таза келиншек ийбенейин демейди-ғой.

— Ҳаў, еле буның аўзынан «ағы» кетпеген ғой. Колледжде жаңа 1-курс дейди.

— Әйтеўир де бели үзилип кетейин деп тур-аў.

Аллабай ағаның үйине енди ғана ийилип түскен келиншек ҳаққында усындай түрли пикирлер айтылды.

Нәзийра жылаўды да келис­тире алмады ма, топарласқан ҳаяллардың жетегине ерип, үлкен дәрўазаның есигинен атлады.

Даўамын окыў: Журналист нәзери менен

Сәне: 29.06.2015 12:33:18

469 мәрте оқылды


Мақала

ТЕЛЕФОННЫҢ

ПАЙДАСЫНАН ЗЫЯНЫ...

Ҳәрқандай нәрсениң екинши тәрепи болатуғынын есапқа алсақ, соңғы жыллары дүньяның қәлеген мүйеши менен сөйлесип, алысымызды жақын, мүшкилимизди аңсат етип атырған телефонның да унамсыз тәрепиниң барлығын мойынламасқа илажымыз жоқ. Илимпазлардың илимий дәлиллеўлерине сүйенер болсақ, ол инсан организмлерине, денсаўлығына әдеўир зыян келтиреди. Оның үстине, айырым пуқаралар ғайры мақсетлерге, бузғыншы ҳәрекетлер, жаслар санасын ҳәрқыйлы жаман идеялар менен суўғарыўға пайдаланады.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.06.2015 12:31:20

373 мәрте оқылды


СПОРТ

ТЫНЫМСЫЗ МИЙНЕТ

НӘТИЙЖЕДЕН ДЕРЕК...

Ҳәзир елимиздиң қайсы бир шетине бармайық, барлық орынларында, ҳәттеки ең түпкирдеги аўыллық жерлерде де қаладағыдай заманагөй типте бой тиклеген, барлық қолайлы шараят­лар­ға ийе спорт комплекслери менен спорт мектеплери жылдан-жылға шуғылланыўшы жасларды өз қушағына тартпақта. Бул жерде олар интасына бола қәлеген спорт түри менен шуғылланады. Бир тәрептен физикалық жақтан шынығып, денсаўлығын беккемлесе, екинши тәрептен табысларға ерисип, таярлаған тренерин, ата-анасын шексиз қуўанышқа бөлейди.  Тынымсыз мийнети өз нәтийжесин берип, жеңимпаз атанып атырғанлары жийи ушырасады.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.06.2015 12:30:10

368 мәрте оқылды


ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

КИШИ БИЗНЕС ҲӘМ ЖЕКЕ ИСБИЛЕРМЕНЛИК

СУБЪЕКТЛЕРИНЕ ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Бүгинги күнде мәмлекетимиз экономикасында жеке мүлктиң орны ҳәм ролин асырыў, жеке мүлк ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў бағдарындағы тосық ҳәм шеклеўлерди жоқ етиў, экономикада мәмлекет қатнасын кемейтиў, жалпы ишки өнимде жеке мүлк, әсиресе, шет ел капиталы қатнасындағы үлесин даўамлы арттырыў мақсетинде бир қатар нормативлик ҳуқықый ҳүжжетлер қабыл етилмекте.

Даўамын окыў: ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 29.06.2015 12:29:06

334 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

МАЙ  АЙНЫСА  ДУЗ САЛАМЫЗ,  ДУЗ  АЙНЫСА...

Соңғы жылларда елимиздиң суд-ҳуқық системасында жүргизилип атырған кең көлемли реформалар тараў хызметкерлериниң жуўапкершилигин күшейтип, олардың профессионаллық билим дәрежесиниң және де артыўына, өз ўазыйпаларын қатаң нызамлар тийкарында орынлаўына себепши болмақта. Нәтийжеде пуқараларымыздың суд, прокуратура ҳәм бас­қа да ҳуқық қорғаў уйымларының хызметине болған исеними артып бармақта. Лекин, салының шигинсиз болмайтуғынындай, олардың арасында да орнатылған нызам талапларынан шетке шығып, оларға әмел етиўдиң орнына өз қара басының ғамын ойлап, жынаят көшесинен жүретуғынларының да табылып қалатуғыны сыр емес.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2015 12:27:46

386 мәрте оқылды


Жаслар — бизиң келешегимиз

ЖАС ӨСПИРИМЛЕРГЕ ЖАНАШЫР БОЛАЙЫҚ

Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша комиссиясының усы жылдың биринши шерегиндеги жумыс нәтийжелерине бағышланған мәжилис болды. Оған тийисли министрликлер менен ведомстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының, оқыў орынларының басшылары, район ҳәм қала  ҳәкимликлери жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша ҳәм адам саўдасына қарсы гүресиў комиссияларының ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Жаслар — бизиң келешегимиз

Сәне: 29.06.2015 12:22:56

359 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF