Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:12:09, 18.01.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

БЕС БАРМАҚ БИРДЕЙ ЕМЕС

Мәмлекетимизде ғәрезсизлик жылларында қурылыс тараўында қаншадан-қанша жаңа имаратлар бой тиклеп, қалаларымыздың көркине көрк қоспақта.

Әзелден жол, көпир қурылысы саўаплы ис саналып келинген. Қала ҳәм алыс аўылларымызда бир тегис жол ҳәм көпирлер, бийик, заманагөй етип безелген турақ жайлардың қурылысы кимниң болса да ҳәўесин келтирери анық. Бирақ, бес бармақтың бирдей болмағанындай тараўдағы айы­рым адамлардың жеке мәптиң қурбанына айланып атырғанлары да ушырасып турады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2015 12:21:44

309 мәрте оқылды


ПЕДАГОГ МИНБЕРИ

СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫНЫҢ

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СЫПАТЛАМАСЫ

Спортта шахс физикалық жақтан камалға жетиседи, физикалық раўажланыў болса, инсанның психикалық сыпатламаларының өсиўине күшли тәсир көрсетеди. Бул еки процесс бир-бири менен органикалық рәўиште байланысқан болып, оларды ажыратып қараў мүмкин емес. Демек, буннан жуўмақ шығарсақ, жасларды демократиялық руўхта тәрбиялаўда спорт үлкен әҳмийетке ийе болып есапланады. Солай екен, келешегимиз ийелери болған жасларды ҳәр тәреплеме жетик, физикалық саламат ҳәм руўхый бәркамал етип тәрбиялаў бүгинги күндеги ең әҳмийетли ўазыйпалардың бири.

Даўамын окыў: ПЕДАГОГ МИНБЕРИ

Сәне: 29.06.2015 12:19:23

352 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ӨЗБАСЫМШАЛЫҚТЫҢ

ПУШАЙМАНЛЫ АҚЫБЕТЛЕРИ

1975-жылы Елликқалада туўылған Данияр Бабаев усы районда «Айтбай механизатор» фермер хожалығының баслығы лаўазымында ислеп келип, жуўаплы хызметте бола турып, өз хызмет ўазыйпасынан пайдаланған ҳалда 2013-жылдың 31-январы күни дүзилген жер ижара шәртнамасына муўапық район ҳәкимлигиниң запас жер фондынан жәми 184,6 гектар жер майданы узақ мүддетке ижараға берилип, 1998-жылдың 30-апрелинде қабыл етилген Өзбекистан Республикасы «Фермер хожалығы ҳаққында»ғы Нызамының 13-статьясы 2-бәнтине ҳәм Жер кодексиниң 24-статьясы 4-бөлимине тийкарланып ижараға берилген жер участкасы яки оның бир бөлегин екилемши ижараға бериў қадаған етилгенлигине ҳәм усы статьяның 5-бөлимине тийкарланып ижараға берилген жер участкалары алды-сатты, гиреў, саўға, алмастырыў объекти болыўы мүмкин емеслигине қарамастан,

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2015 12:18:14

306 мәрте оқылды


СПОРТ

ГҮЗАРҒА АЙЛАНЫП АТЫРҒАН СОҚПАҚ

Ғәрезсизлик жылларында елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратыл­ған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәми­йинлениўи нәтийжесинде тек қала орайларында ғана емес, ал, ең шетки, алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып, үлкен ареналарға жол алмақта. Бүгинлигинде олар ерисип атырған табыслар мәмлекетимиз бағдар алған жолдың, әсиресе, жаслар тәрбиясындағы сиясатының қаншелли туўры екенлигин көрсетип атыр.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.06.2015 12:16:23

255 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

САЛЫҚТАН ҚАШАМАН ДЕП...

Бүгинги күни республикамызда жумыс алып барып атырған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерине жеңилликлер жаратылып, олардың жумысларын раўажландырыў мақсетинде ҳүкиметимиз тәрепинен көплеп әмелий жәрдемлер берип келинбекте. Лекин, республикамыздағы жумыс алып барып атырған исбилерменлик субъектлери арасында мәмлекетлик салық ҳәм бас­қа да мәжбүрий төлемлерден қашып, қара басының ғамын ойлап, соңғылығында ислеген қылмысларына өкинип қалып атыр­ғанлар да ушырасып турады.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.06.2015 12:15:15

352 мәрте оқылды


Спорт

ЖАС ӨСПИРИМЛЕРИМИЗ ДЕ,

ҚЫЗЛАРЫМЫЗ ДА ҮРГЕНИШТЕ ОЙНАЙДЫ

Спортта «өз үйиңде дийўаллар да жәрдем береди» деген ибара бар. Оның қаншелли дәрежеде дурыс екенлигин өткен ҳәптеде пайтахтымызда қол тобы бо­йынша быйыл «Үмит нәлшелери» спорт ойынларының Хорезм­де болып өтетуғын финаллық беллесиўлерине жоллама алыў ушын шөлкемлестирилген таңлап алыў ойынлары және бир мәрте дәлилледи. Тамашагөйлердиң тынымсыз қоллап-қуўатлаўы арқасында жас өспиримлеримиз де, қызларымыз да өзлериниң барлық ойынларын жеңис пенен жуўмақлап, Үргениште ойнаў ҳуқықын қолға киргизди.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 01.05.2015 06:04:44

369 мәрте оқылды


Мақала

АЛЫМНЫҢ МӘРТЛИККЕ

ТОЛЫ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ

(Н.Дәўқараевтың 110 жыллығына)

Президентимиз Ислам Кәримов «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» китабында «Жаратқанымыздың өзи ҳәр бир нәрсеге мәртлик көрсетиў имканиятын береди ҳәм саналы ой-пикир ийеси бол­ған инсанлар буннан ибрат алып жасайды» - деп атап көрсеткен еди.

Мине, усындай инсанлар қатарында Қарақалпақстан үлкесинде мазмунлы өмирди сүрип өткен атақлы алым Нәжим Дәўқараевтың ылайықлы орны бар.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 01.05.2015 06:03:21

471 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН

ЖЕРДЕ

Ҳәзир республикамыздың қайсы жерине барсаңыз да кең көлемде жүргизилип атырған абаданластырыў ҳәм қурылыс ислериниң гүўасына айланасыз. Бул бойынша пайтахтымыз Нөкис қаласы ҳәм Беруний районындағы жумысларды айтпағанның өзинде басқа районларда әмелге асырылып атырған қурылыс ҳәм реконструкция ислери көзди қуўандырады.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 01.05.2015 05:59:35

421 мәрте оқылды


Мақала

ҚАНШЕЛЛИ ИМКАНИЯТ, ҚАНШАМА БАХЫТ!

Қараөзектеги Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң

жаңа имаратындағы бурын көрилмеген шараятлар

Шерек әсирлик хызмети даўамында өз имаратына, жетерли имканиятларға ийе болмаған бул спорт мектебиниң өткен жылы ноябрь айында жаңадан салынып, пайдаланыўға берилгенин көрген, ондағы шараятлар менен таныс­қан адамда «бүгинги дәўир баласы болғанымда ма...» деген ойлар кешери анық.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 01.05.2015 05:54:47

360 мәрте оқылды


УСТАЛЫ ЕЛ ДҮЗЕЛЕР

БӘСЕКИГЕ ТӨТЕПКИ

БЕРИЎ ОҢАЙ ЕМЕС

Өзиңде барына жетпейди. Қай дүканда болмасын үй мебельлерин ислеп шығарып атырған усталарымыздың қолынан шыққан бу­йымлар сырт еллерден келтирилгенлерге ынтықлардың ҳәўирин әдеўир пәсейттиргендей. Сонлықтан бурын­ғыдай сырт ел мебельлерин излеўшилер сийрек.

Даўамын окыў: УСТАЛЫ ЕЛ ДҮЗЕЛЕР

Сәне: 01.05.2015 05:53:01

407 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

КӘСИБИНЕ ТАЛАПШАҢ УСТАЗ

Базыда адам кәсипти таңлай ма яки кәсип адамды ма, деген сораў қыялымыздан өтеди. Кимдур өзи ислеп атырған қәнигеликке тосаттан келип қалады, ал, басқалар ықласына бола бир кәсипке араласады. Биз сөз етпекши болған Алимжан Бекимбетов болса өзиниң қызығыўшылығы, ықласына бола таңлан­ған кәсип ийеси тайпасындағы инсанлар қатарынан.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 01.05.2015 05:51:20

431 мәрте оқылды


САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

Акобир ҚУРБАНОВ:

«ТӘСИРЛЕРИМ ӨЗ АЛДЫНА»

Биз чемпионат барысында самбо ҳәм миллий гүрес бойынша жәҳән ҳәм Азия чемпионы, халықаралық дәрежедеги спорт шебери, Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Академиясы «Физикалық таярлық» кафедрасының баслығы, «Өзбекистон ифтихори» көкирек нышанының ийеси Акобир Қурбанов пенен қысқаша сәўбетлескен едик.

— Акобир, Нөкис сизде қандай тәсир қалдырды?

— Шынын айтсам, Нөкиске биринши мәрте келиўим. Соған қарамастан, бир дүнья тәсирлер менен қайтаман деп ойлайман. Қаладағы қурылыслар, бой тиклеп атырған шырайлы имаратлар ҳәм спорт объектлери кимниң болса да ҳәўесин келтиретуғыны тур­ған гәп.

 

Даўамын окыў: САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

Сәне: 27.04.2015 06:50:41

428 мәрте оқылды


САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

ҲАҚЫЙҚЫЙ МӘРТЛЕР БЕЛЛЕСИЎИ

Бурын хабар еткенимиздей, усы жылдың 10-11-апрель сәнелеринде пайтахтымыздағы спорт манежинде жаўынгерлик самбо бойынша ересеклер арасында ҳәм спорт самбосы бойынша ветеранлар арасында Өзбекистан чемпионаты болып өтти. Еки күн даўамында манежди толтыр­ған спорт ықласбентлери әжа­йып беллесиўлердиң, палўанлардың күши, шаққанлық ҳәм шеберликлериниң, жеңиске деген умтылысларының гүўасына айланды.

Даўамын окыў: САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

Сәне: 27.04.2015 06:48:09

447 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИНСПЕКТОР ТОҚТАТҚАНДА...

Ҳақыйқатында қала иши ҳәм тысқарыдағы рәўан жолларда техникалық қуралларды басқарып киятырған айдаўшыларын тоқтатқан мәмлекетлик автоинспекция хызметкерлери нызамлы рәўиште олардың ҳүжжетлериниң дурыслығын, автомобильлердиң техникалық сазлығын тексериўлери тийис. Тилекке қарсы, тараўда ислеўши айы­рым қәнигелер өзине тапсырылған ўәкилликтен нызамға қылап, ғәрезгөй мақсетлерде пайдаланып, шофёрлардың ҳүжжетлерине емес, «қолына» қараўға өткен.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:42:12

492 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚОЛЫНАН КЕЛИП,

ҚОНЫШЫНАН БАСҚАНЛАР

Бүгинги күнге шекем баспасөз бетлеринде исбилерменлик субъектлери тәрепинен коммерциялық банклерден түрли бағдарларда кредитлер алып, оны ҳәр қыйлы қыңыр ислерди әмелге асырыў нийетинде мақсетсиз сарплап, нәтийжеде жынайый жуўапкершиликке тартылып атырған «истиң көзин билген»лер ҳаққында бир қатар материалларды оқып жүрсек те, бүгинги сөз етпекши болып отырған, қолымыздағы суд ҳүкимине нәзер тасласақ ҳайран бол­ғанымыздан жағамызды услаймыз. Суд мәжилисинде жуўапкершиликке тартылып атырған «Худайберген Нукус» фермер хожалығы баслығы Полат Абдуллаев, көрилип атырған жынайый истеги ўақыялардың ҳеш биринен хабары да жоқ, фермер хожалығындағы былғасықлардан ҳеш бирин билмейди де. Сонлықтан, келиң суд ҳүкиминдеги ўақыя менен бир бастан танысып шығайық.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:34:05

486 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF