Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:50:36, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫНДА ИСЛЕМЕКШИ БОЛСАҢЫЗ

Соңғы жылларда елимизде турмыстың барлық тараўларындағы сыяқлы ишки ислер уйымларында да кең көлемли реформалар жүргизилип, тараў жумысларын және де жақсылаў мақсетинде қатар илажлар әмелге асырылмақта. Бул бағдарда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы тәрепинен 2016-жыл 12-августта қабыл етилип, 24-августта Сенат тәрепинен мақулланған ҳәм жақын күнлерде турмысқа енгизилиўи күтилип отырған «Ишки ислер уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының тутатуғын орны үлкен.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.03.2017 11:08:05

227 мәрте оқылды


ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

АНА ҲӘМ БАЛА, НЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДИНИМИЗ ТАЛҚЫСЫНДА

Халқымыз жасларды әййемги дәўирлерден бери халық педагогикасы дәстүрлери ҳәм ислам дини тәртиплери жәрдеминде тәрбиялап, ержеттирип, қатарға қосып келгенлиги мәлим. Тәрбия исинде  динимиз тәлийматларының орны айрықша мазмун ийелеп, әҳмийетли мәселелерди көтерип келгенлиги бәршемизге аян. Ислам дини мазмунында жаслар тәрбиясы мәселелериниң қойылыўын үйренип, изертлеў тараўы өз алдына үлкен илимий машқала есапланып, буны жүзеге шығарыўда белгили исламтаныўшы алым, Өзбекистан мусылманлары басқармасының Қарақалпақстандағы ўәкили, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамсуддин Сали улы Баҳаўаддиновтың хызметлери дыққатқа ылайық екенлигин атап өтиў орынлы.

Даўамын окыў: ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

Сәне: 14.03.2017 11:06:42

205 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ИМКАНИЯТТАН НӘТИЙЖЕЛИ ПАЙДАЛАНЫП

Соңғы жыллары елимиздиң билимлендириў мәкемелеринде шет тиллерин үйрениў мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилди. Мәмлекетимиздиң Биринши Президенти И.Кәримовтың 2012-жыл 10-декабрьдеги «Шет тиллерди үйрениў системасын буннан былайда жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары талапларынан келип шығып, республика ҳүкимети тәрепинен барлық тәлим-тәрбия дәргайларының материаллық-техникалық базасы беккемленип, олар жаңа оқыў қолланбалар ҳәм заманагөй мультимедиа қураллары менен тәмийинленди.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 14.03.2017 11:03:40

200 мәрте оқылды


мақала

ГЛОБАЛЛАСЫЎ ҲӘМ МЕДИА МӘДЕНИЯТ

Ғалаба хабар қураллары халықаралық терминологияда «масс-медиа» атамасы менен жүргизиледи, ғалаба халық, кең массаға арналған медиа мәнисинде қолланылады. Усы орында «медиа» сөзиниң этимологиясына нәзер аўдарсақ, «Медиа» латын тилиндеги «mass media» сөзинен келип шыққан болып, «дәл-дәлшы, ортадағы, төреши» деген мағаналарды аңлатады. Бул атама бүгинги глобалласып атырған дәўирде тек ғалаба хабар қураллары мәнисинде емес, ал, бирнеше мағаналарда қолланылып атырғаны да белгили.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.03.2017 10:58:06

188 мәрте оқылды


Ой-пикир толқынлары

ЖАНСЫЗ КИТАПТАҒЫ ЖАНЛЫ ҲАҚЫЙҚАТ

«Медицина әлеминиң жалғыз ҳәм ең жетик сыры» атамасындағы қалың қаплы китап 1738-жылы Голландиялы белгили шыпакер Герман Бурховенниң өлиминен кейин табылған болып, ол 10 мың АҚШ долларына сатылған.

Китапты ашып көрсе, оған ҳеш нәрсе жазылмаған, барлық бетлери тап-таза екен. Тек китаптың биринши бетинде «Басыңды суўықта, аяғыңды ыссыда тут, сонда ең жақсы шыпакерди де кәмбағал етесең» деген жазыў болған.

Даўамын окыў: Ой-пикир толқынлары

Сәне: 14.03.2017 10:39:28

194 мәрте оқылды


мақала

ҚУНЫН ЖОЙТПАҒАН ШЫҒАРМАЛАР

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик пединститутының мәжилислер залында болып өткен «Гөззаллықты жырлайман» атамасындағы ушырасыў кешеси жаслар тәрбиясында әҳмийетли мәселелерди есапқа алып шөлкемлестирилди. Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёевтың усы жыл 12-январьда қабыл етилген «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдениятын арттырыў және үгит-нәсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы бийлигине бола оқыў орнында тәлим алып атырған жасларды китап оқыўға қызықтырыў мәселеси алға мақсет етип қойылған болса, республикамызға белгили жазыўшы-шайыр ҳәм аўдармашы Узақбай Пиржановтың 80 жасқа толыўына байланыслы «Ақ тал астындағы ақшам» повестиниң презентациясы болды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.03.2017 10:33:22

170 мәрте оқылды


АБАДАНЛАСТЫРЫЎ

АСЫҒЫҢ, БӘҲӘР КҮТИП ТУРМАЙДЫ

Соңғы ўақытлары пайтахтымыз Нөкис қаласы жылдан-жылға көркейип, гөззал түске енип бармақта. Қаланың орайлық көшелери кеңейтилип, оның бойларында заманагөй архитектуралық үлгидеги зәўлим имаратлар қәд көтермекте. Қала халқы жас шаңарақлар менен толысып, айдын келешекке қарай исенимли қәдем атпақта.

Усындай әжайып көринисти буннан да азада, шырайлы түске ендириўде ҳәм сақлаўда Нөкис қалалық Абаданластырыў басқармасы хызметкерлериниң атқарып атырған хызметлери айрықша болмақта.

Даўамын окыў: АБАДАНЛАСТЫРЫЎ

Сәне: 14.03.2017 10:31:06

187 мәрте оқылды


АбаданластырыЎ

ДӨРЕТИЎШИЛИК ҲӘМ ЖӘМЛЕСКЕНЛИКТИҢ ҮЛГИСИ

Республикамызда усы жыл 11-12 март күнлери болып өткен улыўмахалықлық қайырқомлық шембилик даўамында халқымыз және бир мәрте дөретиўшилик және жәмлескенликтиң ҳақыйқый үлгисин көрсетти.

Үлкемизге бәҳәр мәўсиминиң кирип келиўи менен абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў жумыслары басланады. Әсиресе, жасарыў ҳәм жаңаланыў әййямы болған улыўмахалықлық Наўрыз байрамын мүнәсип күтип алыў халқымыздың әзелден киятырған жақсы үрп-әдетлеринен бири есапланады.

Даўамын окыў: АбаданластырыЎ

Сәне: 14.03.2017 09:53:58

187 мәрте оқылды


ҲӘММЕ ШЕМБИЛИККЕ!

ХАЛЫҚЛЫҚ ИСТЕ ИСКЕРЛИК КӨРСЕТЕЙИК

Өзинде халқымыздың арзыў-нийетлерин, бийтәкирар қәдириятларын, ийгиликли мақсетлерди жәмлеген Наўрыз әййямы ең ески ҳәм ең уллы байрам сыпатында ҳәр биримиздиң қәлбимизден терең орын алған. Быйылғы Наў­рыз улыўма халықлық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериўге байланыслы елимиз Президентиниң қабыл еткен қарары хал­қымызға өзгеше руўхланыўшылық бағышламақта.

Даўамын окыў: ҲӘММЕ ШЕМБИЛИККЕ!

Сәне: 14.03.2017 09:45:19

197 мәрте оқылды


БӘНТЛИК БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖАСЛАРДЫ ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ ТАРТЫЎ — БАСЛЫ ЎАЗЫЙПА

Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалардың тийкарғы бағдарларының бири — киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў, олар ушын қолайлы шараятлар жаратыўдан ибарат. Әсиресе, Өзбекис­тан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрьдеги «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы тараўға көплеген жеңилликлер жаратып берди.

Даўамын окыў: БӘНТЛИК БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 14.03.2017 09:42:24

192 мәрте оқылды


КИТАПҚУМАРЛАР ЖАРЫСЫ

«УЛЛЫ МАҚСЕТЛЕРГЕ УМТЫЛЫЎШЫЛАР»

Быйылғы жылдың 12-январындағы Президентимиздиң «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў сис­темасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдения­тын арттырыў, және де үгит-нәсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы бийлигиниң қабыл етилиўи менен республикамыздың барлық оқыў орынларында жасларды китап оқыўға қызықтырыўға қаратылған илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: КИТАПҚУМАРЛАР ЖАРЫСЫ

Сәне: 14.03.2017 09:32:36

166 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

«ТЫНЫШЛЫҚ ҚӘДИРИ»

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында ҳуқықый демократиялық мәмлекет тийкарларын беккемлеў, социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў ҳәм жаслар арасында диний экстремизм иллетлерине қарсы гүресиў мәселелерине бағышланған «Тынышлық қәдири» атамасында ушырасыў болып өтти.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 14.03.2017 09:29:12

164 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

ЕЛИМИЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫҢ ТИЙКАРЫ

Елимиздиң 2017-2021-жыллар аралығындағы бес жыллық раўажланыўына бағышланған Ҳәрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи ҳәм турмысымызға енгизилиўи — мәмлекетимиз ҳәм жәмийетимиздиң алға илгерилеўин және де жоқары басқышқа көтереди. Ҳәрекетлер стратегиясының биринши тийкарғы бағдары мәмлекет ҳәм жәми­йет қурылысы системасын жетилистириўди нәзерде тутады. Мәмлекетлик ҳәкимият системасында Олий Маж­лис­тиң ролин күшейтиў, мәмлекеттиң ишки ҳәм сырт­қы сиясатына тийисли әҳмийетли ўазыйпаларды шешиў, атқарыў ҳәкимияты жумысы үстинен парламент қадағалаўын әмелге асырыў бойынша ўәкилликлерин және де күшейтиў белгиленген.  Нызам дөретиўшилиги жумысының сапасын арттырыў, мәмлекет ҳәм жәмийет турмысында сиясий партиялардың ролин күшейтиў, саламат бәсеки орталығын қәлиплестириў менен байланыслы. Бул мәселелер ҳаққында сиясий партиялар халық арасында болып, дөгерек сәўбетлерин шөлкемлестирмекте.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 14.03.2017 07:18:15

171 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

«ГӨЗЗАЛСАҢ, УСТАЗСАҢ, БАХТЫМСАҢ —   АНА»

Бүгинги күнде жәмийетлик турмыстың қайсы бир тараўын алып қарамайық, онда зәбердес ҳаял-қызларымызды ушыратамыз. Шаңарақ аталмыш муқаддес дәргайдың уйтқысы болған олардың мийнеткешлигине, сабыр-тақатлылығына қайыл қалмай илаж жоқ. Өйткени, ошақ басының аўызбиршилиги, берекети де тиккелей ҳаялларға байланыслы. Солай екен, ерлер менен бир сапта ийин тиресип, пидайы мийнет етип атырған ҳаял-қызларымыздың хызметлери бәрқулла ардақланып, ҳүрмет пенен тилге алына береди.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 14.03.2017 07:14:35

154 мәрте оқылды


БАЙРАМҒА АРНАЛҒАН КЕШЕЛЕР

ӨМИРИМИЗ   МАЗМУНЫ

Елимиздиң биринши Президенти Ислам Кәримовтың «Дүньядағы барлық таң қаларлық қүдирет ҳәм гөззаллық, бәркамаллық, және шексиз меҳир-мухаббат тымсалы бол­ған аналармызды, дилбар ҳаял-қызларымызды ардақлаў, керек болса олардың уллылығы алдында бас ийиў ҳәр қандай инсанның әдиўли ўазыйпасы» деп атап өткен еди. Ҳақыйқатында да, мәмлекетимизде ҳаял-қызларға қаратылып атырған итибардың нәтийжесинде олар ҳәр бир тараўда ерлер менен бир сапта турып, өзлериниң белсендилигин көрсетпекте.

Даўамын окыў: БАЙРАМҒА АРНАЛҒАН КЕШЕЛЕР

Сәне: 14.03.2017 07:13:08

168 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF