Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:43:20, 25.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТАХТАКӨПИР: FӘРЕЗСИЗЛИК САЛFАН ЖОЛ МЕНЕН

Тахтакөпир республикамыздың арқа-шығыс аймағында жайласқан. Ол түсликте Беруний, батыста Қараөзек, арқа-батыста Арал теңизи, арқада Қазақстан, шығыста Наўайы ўәлаятлары менен шегараласады. Жер майданы 2112218 гектар. Аўыл хожалығында пайдаланатуғын жер майданы 545611 гектар, егислик жерлери 32621 гектар. "Қуўанышжарма” каналының суўынан пайдаланады. Районның бир посёлка, тоғыз аўыл пуқаралар жыйынлары аймақларында 40 мыңға шамалас пуқара жасайды.

Өтип баратырған ҳәр бир күн бизге ҳәммемиз ушын қәдирли, ең уллы ҳәм муқаддес байрам - Өзбекстан Республикасы Fәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамына жақынластырып, бул халқымыздың кеўиллерине көтериңки руўхый кейпият бағышламақта. Көп миллетли Ўатанымыздың барлық халықлары қатары Тахтакөпир районының гүллән халқы да бул уллы байрамға мүнәсип таярлықлар көрип атыр.

Даўамын окыў: ТАХТАКӨПИР: FӘРЕЗСИЗЛИК САЛFАН ЖОЛ МЕНЕН

Сәне: 16.08.2011 09:36:00

1927 мәрте оқылды


БҮГИНИ АБАДАН, КЕЛЕШЕГИ ЖАРҚЫН

Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимиздиң ҳәр бир қаласы менен аўылы, ҳәр бир мәҳәллеси шын мәнисинде жаңаланып, түпкиликли жасармақта. Әне усындай мәканлардың бири — Нөкис қаласы да экономикалық, социаллық, мәдений жақтан ҳәр тәреплеме раўажланып бармақта. Қала халқының турмыс дәрежесин асырыў, мәҳәллелерди абаданластырыў, бағлар, қыябанлар пайда етиў, жаңа имаратлар қурыў ислерине үлкен итибар қаратылмақта.

—Еки-үш жыл алдын Нөкиске келген адам бүгин оны көрсе танымай қалады, - дейди Өзбекстан қаҳарманы, белгили илимпаз Ғайратдин Хожаниязов. — қаншадан-қанша өзгерислер жүз берди. Тек ғана илим-пән, тәлим-тәрбия тараўларын алатуғын болсақ, соңғы жылларда Нөкис мәмлекеттеги үлкен билимлендириў орайларының бирине айланды деп исеним менен айтыўымыз мүмкин. Президентимиздиң басламалары менен Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң, Ташкент педиатрия медицина институтының, Ташкент мәлимлеме-технология университетиниң ҳәм де Өзбекстан Мәмлекетлик көркем-өнер инс¬титутының Нөкис филиаллары шөлкемлестирилди. Бүгинги жасларға ҳәўес пенен қарайсаң. Заманагөй усылда бой тиклеген қаншадан-қанша кәсип өнер колледжлери, академиялық лицейлер оларға тәлим-тәрбия бериў жолында хызмет етип атыр... 

Даўамын окыў: БҮГИНИ АБАДАН, КЕЛЕШЕГИ ЖАРҚЫН

Сәне: 16.08.2011 09:26:00

1605 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

ДӘСЛЕПКИ УШЫЎШЫЛАРДАН БИРИ

"—Ушыўшы боламан деген бала Ташкентке барады, оны екинши қабаттан биринши қабаттағы қараңғы жайға ийтерип жибереди екен. Жығылып түскен баланың жүрегин аппарат салып тексереди”. Не деген садалық? 1959-жылы усындай қорқынышлы сөзден де қорықпастан, оқып атырған медициналық училищени таслап, ушыўшы боламан деп әрман жетегине ерип кете бердим.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 10.07.2011 18:12:00

1571 мәрте оқылды


Новости культуры

ВСТРЕЧА С ПЕВЦАМИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Красота родного края, народные традиции, обычаи — все это с большим мастерством отображают в своих работах художники Каракалпакстана. Их полотна хранятся в музеях республики.

Первыми профессиональными художниками Каракалпакстана были К.Саипов, К.Бердимуратов. Большое развитие изобразительное искусство республики получило в 60-е годы ХХ века. А в начале 70-х начинают развиваться такие виды изобразительного искусства, как графика и скульптура. В настоящее время в республике немало мастеров изобразительного искусства, чьи работы покоряют сердца ценителей прекрасного.

Даўамын окыў: Новости культуры

Сәне: 07.07.2011 13:04:00

1519 мәрте оқылды


«КЕЛЕШЕК ҲАЎАЗЫ — 2011»

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНЫП, ЖОЛЛАМАЛАР ҚОЛFА КИРГИЗИЛДИ

Мәмлекетимизде ертеңги келешегимиз болған жаслардың ҳәр тәреплеме раўажланған кәмил инсанлар болып жетилисиўи ушын барлық қолайлы шараятлар жаратып берилген. Бул имканиятлардан өнимли пайдаланған айрықша талантлы, билимли ҳәм өнерли жасларымыз болса, бүгинги күни дүньяның ең раўажланған еллеринде жайласқан абырайлы жоқары оқыў орынларында Өз билимлерин жетилистирип, республикамыздың еле де өсип-өркенлеўине аянбастан хызмет етип келмекте.

Даўамын окыў: «КЕЛЕШЕК ҲАЎАЗЫ — 2011»

Сәне: 06.07.2011 23:45:00

1412 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

САЛАФИЙЛИК АҒЫМЫНЫҢ ҚӘЛБЕКИ ИДЕОЛОГИЯСЫ

Ғәрезсизликке ерискеннен соңғы жыллары елимизде дин тараўына кең имканиятлар есиги ашылып, "Ҳүждан еркинлиги”, "Диний шөлкемлер ҳаққында” нызамлар қабыл етилди. Бул миллий ғәрезсизлик идеологиясыныңң динлер ара кеңпейиллик идеясында өз сәўлелениўин тапққан. Президентимиз Ислам Каримовтың: "Муқаддес ислам динимизди пәк сақлаў, оны түрли қастыяншылықлардан, дөҳмет ҳәм жалалардан қорғаў, оның тийкарын өсип киятырған жас әўладқа туўры түсиндириў, ислам мәдениятының мийримлилик идеяларын кең тарқатыў ўазыйпасы елеге шекем актуал болып қалып атыр” деп айтқанындай, ҳақыйқатында да әсирлер даўамында миллий мәденият, үрп-әдетлер ҳәм қәдириятларымызды қәстерлеў, раўажланыўдың тийкары болып келген. Руўхыйлығымыздың жоқарылаўына хызмет еткен ислам дининен жаўыз мақсетлерде пайдаланыў, дин менен нықапланған экстремистлик идеяларды тарқатыў ҳәм терроршылық әмелиятының даўам етип атырғаны ашынарлы жағдай. Сонлықтан бундай ҳәдийселер себебин тереңнен үйрениў бүгинги күнде әҳмийетли ўазыйпа болып табылады. Соннан келип шығып айтатуғын болсақ, бул кишигирим мақаламыз тийкарында салафийлик ағымының пайда болыўы ҳәм оның ислам динине жат болған идеяларын ашып бериў болып есапланады.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

Сәне: 06.07.2011 23:35:11

1447 мәрте оқылды


МИЛЛИЙ КИНО ҒАЙРАТКЕРЛЕРИ — АРАЛ БОЙЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2011-жыл y-апрельдеги «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жыллығын белгилеўге таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарары тийкарында орынларда шөлкемлестириўшилик, мәдений-ағартыў ҳәм үгит-нәсият жумыслары көтериңки руўхта өткерилмекте.

«Өзбеккино» миллий агентлиги, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң шөлкемлестириўинде республикамызда 17-19-июнь күнлери «Өзбек миллий кино көркем-өнер күнлерин өткериў белгиленип, «Өзбеккино» миллий агентлиги бас директоры Агзам Исәаков басшылығындағы бир топар кино ғайраткерлери Қарақалпақстанға келди.

Даўамын окыў: МИЛЛИЙ КИНО ҒАЙРАТКЕРЛЕРИ — АРАЛ БОЙЫНДА

Сәне: 06.07.2011 23:23:00

1569 мәрте оқылды


УЛЛЫ ҲӘМ МУҚАДДЕССЕҢ, ҒӘРЕЗСИЗ ЎАТАН!

ҲҮРЛИК — БУЛ МУҚАДДЕС СЕЗИМ


Өзбекстан қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм қарақалпағстан халық шайыры Абдулла Арипов пенен сәўбет. Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик – Ғәрезсизлигиниң 20 жыллығы мүнәсибети менен қалаларымыз бенен аўылларымызда, елатларымызда кең кәлемдеги дөретиўшилик ислери алып барылмақта.

Даўамын окыў: УЛЛЫ ҲӘМ МУҚАДДЕССЕҢ, ҒӘРЕЗСИЗ ЎАТАН!

Сәне: 04.07.2011 05:37:00

1635 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF