Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:21:42, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТИЛГЕ ИТИБАР — ЕЛГЕ ИТИБАР

АЙЫРЫМ АТАМАЛАР ҲАҚҚЫНДА ОЙЛАР

Fәрезсизлик жыллары хал­қымыздың миллийлигиниң, сана-сезиминиң, менталитетиниң, ой-өрисиниң, интеллектуал дәрежесиниң, илим ҳәм билиминиң, мәдениятының, әдебиятының, республикамыздың экономикасының, санаатының, халық хожалығының, спорт ҳәм басқа да тараўлардың жедел раўажланыўы тилимиздиң раўажланыўына да үлкен тәсирин тийгизбекте. Өткен аўқам дәўиринде тилимизге орынсыз кирип кеткен оғада көп санлы шет ел сөзлери орнын өзлеримиздиң түпкиликли сөзлеримиз ийелеп, нәтийжели пайдаланылып келинбекте. Мысалы: аптека-дәрихана, баня-монша, больница-емлеўхана, врач-шыпакер, магазин-дүкан, медсестра-ми­йирбийке, овощ-палыз, очередь-нәўбет, парихмахерская-шаш­тәрез, протокол-баянлама, справка-мәлимлеме, удостоверение-гүўалық, фрукты-мийўе ҳәм тағы басқа.

Даўамын окыў: ТИЛГЕ ИТИБАР — ЕЛГЕ ИТИБАР

Сәне: 27.10.2015 08:19:00

809 мәрте оқылды


Қарар ҳәм оның орынланыўы

ӘҲМИЙЕТЛИ ЖОЙБАРЛАР ИСКЕ ТҮСЕДИ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «2015-2018-жылларда Арал бойы регио­нын тиклеў ҳәм социаллық-экономикалық раўажландырыў, Арал апатшылығының ақыбетлерин жумсартыў бағдарындағы илажлардың комплексли бағдарламасы ҳаққында»ғы Қарарының мазмун-мәниси ҳәм тийкарғы бағдарлары ҳаққында Аралбойы регионы халқын жақыннан таныстырыў мақсетинде усы жылдың 12-16-октябрь күнлери Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятында илажлар шөлкемлестириў белгиленген.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 14.10.2015 12:45:59

797 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ЖҮЎЕНИ  ТАРТЫЛДЫ»

Ҳәзир исбилерменлик пенен шуғылланаман, ишки базарларды толтырыўға үлес қосаман, өним ислеп шығарып турмыс шараятларымды жақсылайман, халықтың талабын қанаатландырыўдың талабында боламан деген адам ушын мәмлекет тәрепинен үлкен имканият есиклери ашылған. Оларды тез арада дизимнен өткериў, жумысын баслаў ушын банклерден кредитлер ажыратыў, аяққа турып кеткенше салықтан жеңилликлер бериў, тексериўлерди азайтыў сыяқлы басқа да исбилерменлерди қоллап-қуўатлаўшы қарарлар әмелде қолланылмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 14.10.2015 12:44:52

785 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ПИДАЙЫ ХЫЗМЕТ ЖЕРДЕ ҚАЛМАЙДЫ

Ғәрезсизлик жылларында елимизде қурылыс тараўына айрықша итибар қаратылып, мәмлекетимиздиң барлық орынларында жаңадан-жаңа имаратлар бой тиклемекте. Заманагөй архитектуралық үлгиде оқыў орынлары имаратлары, спорт комплекслери, турақ-жайлар салынып, бундай ийгиликли ислер еле де даўам етпекте. Олардың қәд көтериўи өз-өзинен болмайды, әлбетте. Бунда қолы гүл қурылысшылар менен бир қатарда бул имаратлардың жойбарларын сызған архитекторлар менен инженерлердиң да мийнетлери айрықша. Олардың бири, «Қарақалпақ қала ҳәм аўыл жойбар» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң бас инженери Абат Мухитовтың мийнет жолына нәзер таслар екенбиз, оғада көп қурылыс ислерине белсене қатнасқанының гүўасы боламыз.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 14.10.2015 12:43:52

755 мәрте оқылды


ҚЫСҚЫ МӘЎСИМГЕ ТАЯРЛЫҚ

БАРЛЫҚ  ЖУМЫСЛАР РЕЖЕ  ТИЙКАРЫНДА

Ўақыт атлы қаназат жылдырымдай зымырап, бизди айрықша сынақтан өткеретуғын қыс мәўсимине жақынластырмақта. Ҳәзирги күнлери республикамыздың барлық жерлеринде, мийнет жәмәәтлери менен оқыў орынларында қыстың қәҳәрли күнлеринен қысынбай өтиў ушын қызғын таярлық жумыслары алып барылмақта. Хош, республикамыз пуқараларын тәбийғый газ бенен тәмийинлеўде, ҳәрекеттеги газ қубырлары менен тармақларының талап дәрежесинде ислеўин тәмийинлеўде айрықша хызмет атқаратуғын «Шимолгазтаъминот» унитар кәрханасында бул ислердиң барысы қалайs Биз усы мазмундағы сораўлар менен кәрхананың газ тармақларынан ҳәм газ үскенелеринен пайдаланыў бөлиминиң жетекши инженери Бахытбай Аймурзаевқа мүрәжат еткенимизде ол төмендегилерди айтып берди.

Даўамын окыў: ҚЫСҚЫ МӘЎСИМГЕ ТАЯРЛЫҚ

Сәне: 14.10.2015 12:42:41

775 мәрте оқылды


ҚАРАР ҚАЛАЙ ОРЫНЛАНЫП АТЫР?

РУЎХЫЙ БАЙЛЫҚҚА ҮЛКЕН ИТИБАР

«Инсанға тән арзыў-умтылысларды жүзеге шығарыў, оның саналы турмыс кешириўи ушын зәрүр болған материаллық ҳәм мәнаўий әлемди мисли пәрўаз етип баратырған қустың еки қанатына мегзетемен... Әне усы шынлықтан келип шыққан ҳалда, биз экономикалық оңланыў, экономикалық тиклениў, экономикалық раўажланыў процесс­лерин руўхый пәклениў, руўхый жоқарылаў ҳәрекетлери менен қоса, уйғынлық пенен раўажланып барыўын мәмлекетимиз ҳәм жәмийетимиздиң дыққат орайына қойып келмектемиз» деген еди Президентимиз И.Кәримов өзиниң «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» атлы китабында.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҚАЛАЙ ОРЫНЛАНЫП АТЫР?

Сәне: 14.10.2015 12:41:01

815 мәрте оқылды


СПОРТ

КҮШЛИЛЕР ЖЕҢИМПАЗ БОЛДЫ

Спорт тараўының ҳәр тәреплеме раўажланыўына айрықша итибар қаратылған бизиң елимизде бүгинги күни жаңадан спорт түрлери де көбейип, көплеп спортшыларымыз жетилисип шықпақта. Ҳәзирги күни қайсы бир спорт түрине нәзер салып қарасақ та, спортқа деген қызығыўшы жасларымыздың саны жыл сайын көбейип атырғаны сезиледи. Әсиресе, елимизде спорттың муайтай түри турақлы раўажланып барыўы нәтийжесинде муайтайшыларымыз ҳәр жылы республикамыз көлеминде өткерилип киятырған жарысларда, Азия ҳәм Жәҳән чемпионатларында сыйлы орынларды ийелеп, мәмлекетимиз байрағын бәлент шоққыларға көтерип келмекте.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 14.10.2015 12:39:26

803 мәрте оқылды


Мақала

КОРЕЯЛЫ КӨЗ ШЫПАКЕРЛЕРИНИҢ ҚӘЎЕНДЕРЛИК ЖӘРДЕМИ

Жақында Республикалық көз кеселликлери емлеўханасында Өзбекистанда көздиң көриў қәбилетин тиклеў бағдарламасы тийкарында Корея Республикасының көз шыпакерлери менен биргеликте кем тәмийинленген, кексе жасындағы наўқаслар арасында көздиң көриў қәбилетин хирургиялық жол менен тиклеў бойынша бийпул акция өткерилди.

Бул акция Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги ҳәм KOFIH (халықаралық денсаўлықты сақлаў Корея фонды),  халықаралық «Global together» фондлары, Корея Республикасының Силоам көз емлеўханасы (Siloam Eye Hospital) менен биргеликте шөлкемлестирилди.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 14.10.2015 12:37:50

751 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

НӘПСИНИ ТЫЯ БИЛМЕСЕҢ...

«Қанәәт қарын тойдырар» деген. Усы нақылда айтылғанындай, инсан баласы барына қанәәт етип, шүкирлик пенен жасай бергенге не жетсин! Жаны тыныш, бала-шағасының алдында саў-саламат үйинен кирип-шығып жүре береди. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, арасында тапқан-тупқанына қанаатланбай, нәпси деген бәлеге қулқынының жылаўын берип қоятуғынлар да табылады. 1972-жылы Кегейли районында туўылған пуқара Баҳадыр Сәрсенбаев мине усындай адамлардың тайпасынан болып шықты.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 14.10.2015 12:34:56

812 мәрте оқылды


Театр жаңалығы

«ТӘНҲӘ ЖУЛДЫЗ»

Театр — халықтың айнасы. Турмыс кесилиспелеринен халқымызға ибрат көрсетип киятырған Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрының репертуары және бир лирик комедия менен ба­йыды.

Өткен ҳәптеде премьерасы болып өткен «Тәнҳә жулдыз» атлы бул шығарманың авторы өзбек драматурги Нурылла Аббасхан.

Дана халқымыз «Ярым жолда атың, ярым жолда өмирлик жолдасың өлмесин» дегениндей, шығармадағы образлар тийкарынан қостарынан айырылған, өмирге қуштар, көкиреги сайрап турған инсанлар болып табылады. Жесир қалған тәғдирлес үш дос ҳаялдың өзлерине жараса минез-қулқы, арзыў-үмитлери бар. Улларын уяға, қызларын қыяға қондырып, жалғыз қалған аналар перзентлериниң дәрти менен жасап, олардан меҳир күтеди.

 

Даўамын окыў: Театр жаңалығы

Сәне: 14.10.2015 12:33:50

790 мәрте оқылды


ШАРЎАШЫЛЫҚ

ҲАСЫЛ ТУҚЫМЛЫ МАЛЛАР КӨБЕЙМЕКТЕ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2008-жыл 21-апрельдеги «Жеке жәрдемши дийқан-фермер хожалықларында қарамаллардың бас санын көбейтиўди хошаметлеўди күшейтиў ҳәм шар­ўашылық өнимлерин ислеп шығарыўды кеңейтиў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарын орынлаў бағдарында республикамызда бир қатар жумыслар алып барылмақта. Жақында Германия мәмлекетинен ҳасыл туқымлы «Сименталь» породасындағы 62 бас мал алып келинди.

Даўамын окыў: ШАРЎАШЫЛЫҚ

Сәне: 14.10.2015 12:32:01

787 мәрте оқылды


СПОРТ

ЕСКЕКШИ ҚЫЗ ДӘМЕХАН

1995-жылдың гүзинде Қанлыкөл районының Қуламет жыраў атындағы хожалығында пахта-жыйын териминде жәрдемде болғанымызда усы хожалықтағы 15-санлы мектеп директоры Әбдиқадир Қайыпов пенен таныстық. Ҳә дегеннен әлпимиз алысып, кеўил жақын ағамыз­ға айланған ол бизлерди тез-тезден үйине мийманға шақырып турды. Зайыбы Тиллахан апа да жыллы жүзлилик пенен қарсы алады. Ҳәр сапары Әбдиқадир ағаның шаңарағында болғанымызда бул үйде үш улдан кейин арпа ишинде бир бийдай болып туўылған 1,5 - 2 жасар әтирапындағы кишкене ғана Дәмехан бизлерге таңланыңқырап қарап турар еди. Тәғдирдиң исин қараң, арадан жыллар өтип енди ол бизлерди таңландыратуғынын, келешекте жәҳәнниң гигант еллери арасында ғәрезсиз мәмлекетимиздиң абырайы ушын Италиядай үлкен мәмлекетте ескек есип, Қарақалпақстан спорты тарийхында аты қалатуғынын ким ойлапты дейсиз?!

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 14.10.2015 12:30:27

817 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ТЫНЫШЛЫҚ — УЛЛЫ ЖЕМИС

Бүгинги күнде дүньяның түрли орынларында жүз берип атырған қарама-қарсылықлар, қанлы соқлығысыўлар, мусылман дүньясындағы түрли секта ҳәм ағымлардың арасында күшейип баратырған өз-ара келиспеўшиликлер, оларда жүзлеп, мыңлап бийгүнә адамлардың қурбан болып атырғаны инсаният­ты тәшўишлендирмей қоймайды. Бундай жағдайлардың келип шығыў себеплерин, олардың унамсыз ақыбетлерин терең аңлап, кең жәмийетшиликке, әсиресе, жасларымыздың санасына жеткериў бүгинги күнниң кешиктириўге болмайтуғын ўазыйпаларынан саналады.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 14.10.2015 12:28:49

804 мәрте оқылды


Мақала

ПРЕЗИДЕНТ КИТАБЫ ТАЛАБАЛАР АРАСЫНДА

Хабарыңыз бар, быйыл Ташкенттеги «Өзбекистан» баспасында Президентимиз И.Кәримовтың «Ана журтымыздың ығбалы ҳәм уллы келешеги жолында хызмет етиў ­ ең жоқары бахыт» атлы китабы жарық көрген еди. Ҳәзирги күнлери елимиздиң барлық оқыў орынлары ҳәм мийнет жә­мәәтлеринде ғәрезсиз мәмлекетимиздиң буннан былай да раўажланыўы жолында жол көрсетиўши бағдар болып хызмет ететуғын бул китаптың мазмунын түсиндириў, оның әҳмийетин кең халық қатламына жеткериў бойынша ушырасыўлар, басқоспалар шөлкемлестирилмекте. Усындай илажлардың бири жақында Мухаммад ибн Ахмад әл-Беруний атындағы Нөкис орта арнаўлы ислам билим журтында шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 14.10.2015 12:24:25

821 мәрте оқылды


ҚЫСҚЫ МӘЎСИМГЕ ТАЯРЛЫҚ

АБЗАЛЛЫҒЫ КӨП ОТЫН

Жаздың жәзийрама ыссы, гүздиң бирде жайма-шуўақлы, бирде салқын күнлери де өтип, алдымызда бәршемизди де сынақтан өткеретуғын ызғырықлы қыс киятыр. Әлбетте, бул мәўсимниң қатаң сынақларына пуқта таярланғанлар ғапылда қалмайды. Лекин, арасында тәбияттың бийбаҳа инамы саналған тәбийғый газдиң үзилиске түсип, ямаса газ басымының кемейип кетиў ҳалатлары да ушырасады. Әне, сондай пайытларда тәбияттың және бир байлығы есапланған көмирге болған талаптың артатуғыны турған гәп. Хош, абзал тәрепи көп бол­ған бул отынды алып келиў ҳәм тутыныўшыларға жеткерип бериў ислериниң бүгинги жағдайы қандайs Газетамыз хабаршысының «Қарақалпақкөмир жеткериўши» унитар кәрханасы баслығы Меңлимурат Отамбетов пенен жүргизген сәўбети усы ҳәм басқа да сораўлар дөгерегинде болды.

Даўамын окыў: ҚЫСҚЫ МӘЎСИМГЕ ТАЯРЛЫҚ

Сәне: 14.10.2015 12:23:19

833 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF