Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:04:35, 09.12.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ТАТЫЎЛЫҚТЫҢ ТЫМСАЛЫ

Елликқала районының «Қырыққыз» аўыл пуқаралар жыйынына узақ-жақыннан келип кетиўшилер елаттың көркемлиги, таза ҳәм азадалығына ҳәўес етеди. Кең, тегис жоллардан жүргенлер қурылысшылардың мийнетине рийза. Аўылдың шетки көшелерине жол салыныўында тур­ғынлардың бир жағадан бас шығарып жәмлесиўи, қолы ашық сақый фермерлердиң ел ушын қабырғасы қайысыўы қол келди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 10:33:26

636 мәрте оқылды


Мақала

ЖУЎМАҚЛАР ШЫҒАРЫЛЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Нөкисте Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңестиң мәжилиси болып, оны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң баслығы А.Ҳамраев басқарып барды. Мәжилиске кеңес ағзалары, қала ҳәм район ҳәкимлериниң орынбасарлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың, жәмийетлик шөлкемлердиң басшылары қатнасты.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 10:30:47

655 мәрте оқылды


АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ

НЫЗАМСЫЗ МИГРАЦИЯНЫҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

Бүгин мәмлекетимизде пуқаралардың сырт еллерге барып, нызамлы ислеўи ушын имканиятлар бар. Бирақ, ҳуқықый саўатлылық жетиспеўи ҳәм базыбир кимселердиң алдаўларына ерип, нызамға қайшы рәўиште шет елге жумысқа кетип, қуллыққа гирипдар болып атырғанлар баршылық. Усы айтқанымыздай, бийтаныс журт­ларға жумыс излеп, нызамсыз жол менен кетип атырғанлардың саламатлығы, я ҳуқық-еркинликлери, яки мийнет ҳақы төлеми кепиллестирилмеген. Булардың барлығы тек жалған ўәделерден ибарат. Себеби, сырт елде олардың өмири ҳаққында қайғыратуғын бир де шөлкем жоқ.

 

Даўамын окыў: АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ

Сәне: 29.09.2015 10:29:33

618 мәрте оқылды


ШЫПАКЕР КЕҢЕСИ

БАЛА  САЛАМАТЛЫFЫНА  ВИТАМИНЛЕРДИҢ  ӘҲМИЙЕТИ

Витаминлер организмниң физикалық ҳәм ақылый жумыс ислеў қәбилетин асырады, ҳәрқыйлы кеселликлерге шыдамлылығын тәмийинлейди. Баланың өсиўинде витаминлердиң әҳмийети үлкен. А, Д витаминлери, булардан басқа В топары витаминлери де үлкен тәсир жасайды. Иммунитет ҳәм кеселликлерге қарсы гүресиў шыдамлылығын асырыў ушын алмастырып болмайтуғын С витамининиң орны да айрықша.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕР КЕҢЕСИ

Сәне: 29.09.2015 10:28:33

722 мәрте оқылды


МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

АЙМАҚ ТУРFЫНЛАРЫ ҚУЎАНЫШҚА БӨЛЕНДИ

Хожели районы Тақыятас қаласындағы «14-көпир қурыў отряды» аймағы ең шетки орынлардың бири. Бул аймақта 5 мыңнан аслам халық жасайды. Аймақта 29-санлы улыўма билим бериў мектеби, 36-санлы балалар бақшасы жайласқан. Мектепте 346 оқыўшы тәлим-тәрбия алып атырған болса оларға 50 ге шамалас муғаллимлер сабақ береди. Мектеп оқыўшылары ушын таза ишимлик суўы менен тәмийинлениў машқаласы көптен берли өз шешимин күтип турған еди.

Даўамын окыў: МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

Сәне: 29.09.2015 10:27:28

643 мәрте оқылды


СПОРТЫМЫЗ МАҚТАНЫШЛАРЫ

АЙСӘНЕМДЕЙ ҚЫЗЛАРЫ БАР ЕЛИМНИҢ

(Очерк)

Шығыс жекпе-жек спорт түрлериниң ишинде каратэ-до инсанның денесин тек шынықтырып ғана қоймастан, оның руўхын, санасын жақсылыққа да бағдарлайды. Себеби, ол нешше мың жыллардан берли қәлиплескен турмыслық тәжирийбелердиң жыйындысынан ибарат.

Заманагөй каратэ-доның тийкарын салыўшы, япониялы Гичин Фунакоси: «Каратэ-до — туўры жол, ҳақлық жолы»,-деп көрсетеди. Яғный, каратэши өзиниң үйренген әмеллерин адамға қарата ислетпей, ал, туўрылық, жақсылық жолында қолланыўы керек деп айрықша атап өтеди.

Бул спорттың дүнья жүзине кеңнен ен жайыўы ХХ әсирдиң басларына туўра келеди. Ал, бизиң республикамызда болса ХХ әсирдиң 80-жылларынан раўажланып баслаған. Лекин, ол ўақытлары бул спорт түри менен адамлар жасырын түрде шынығып келген. Ал, ғәрезсизлигимиз қолға киргизилгеннен соң каратэ-до өзиниң жәриялылығына ҳәм ғалабалығына еристи. Нәтийжеде бүгинги күнде республикамыздың көплеген жаслары шуғылланып, халықаралық ареналарда елимиз байрағын бәлент желбиретип келмекте. Бүгинги очеркимиздиң қаҳарманы — солардың бири.

Даўамын окыў: СПОРТЫМЫЗ МАҚТАНЫШЛАРЫ

Сәне: 23.09.2015 08:22:07

729 мәрте оқылды


СПОРТ

КҮШЛИЛЕР АНЫҚЛАНДЫ

Газетамыздың өткен санларында хабарлағанымыздай, усы жылдың 10-12-сентябрь сәнелеринде пайтахтымыздағы «Туран» стадионында спорттың регби-7 түри бойынша Өзбекистан кубогы ҳәм мәмлекет чемпионатының II тур ойынлары болып өтти. Беллесиўлердиң дәслепки күнинде кубок ийелери анықланған болса, жума ҳәм шемби күнлери чемпионат ойынлары өткерилди.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 23.09.2015 08:18:59

682 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

«ГҮЗЕ КҮНДЕ ЕМЕС, КҮНИНДЕ СЫНАДЫ»

Халқымызда «Гүзе күнде мес, күнинде сынады» деген даналық гәп бар. Сол айтылғанындай 2012-жылдың сентябрь айы­нан 2014-жылдың сентябрь айлары аралығында «Қарақалпақ жем» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң баслығы лаўазымында ислеп келген, жоқары мағлыўматлы, шаңарақлы, алдын судланбаған, еки перзенттиң әкеси ҳәм жақсы минез-қулыққа ийе болған Хожамуратов Мақсет Алламбергеновичтиң өз нәпсин ойлап, тез арада нобай дәрамат арттырыў мақсетинде әмелге асырған қыңыр ислери де күни келип ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери тәрепинен алып барылған тексериў ислери нәтийжесинде әшкара болып жынайый жуўапкершиликке тартылды.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 23.09.2015 08:17:40

730 мәрте оқылды


РЕГБИ-7. ӨЗБЕКИСТАН КУБОГЫ

ҒАЛАБАЛАСЫП АТЫРҒАН СПОРТ

Бурын хабар еткенимиздей, пийшемби күни пайтахтымыздағы «Туран» стадионында регби-7 бойынша ерлер ҳәм ҳаял-қызлар арасында Өзбекистан чемпионаты ҳәм кубок ойынлары старт алды. Командалар дәслеп мәмлекет кубогы ушын беллесиўлерге киристи. Соны айтыў керек, ҳәр бир ушырасыў оғада кескин гүреслер астында өтти. Жәмәәтлердиң жеңиске деген умтылыўшылығы, регбишилердиң техникалық ҳәм тактикалық шеберликлери, майданда бири-бирин түсинисиўи олардың биз ушын жаңа болған бул спорт түри қағыйдаларын әдеўир дәрежеде меңгергенлигинен, елимизде регбидиң раўажланып киятырғанынан дерек берер еди.

Даўамын окыў: РЕГБИ-7. ӨЗБЕКИСТАН КУБОГЫ

Сәне: 23.09.2015 08:16:28

710 мәрте оқылды


Мақала

ТАРИЙХЫМЫЗДЫ ТЕРЕҢ

ҮЙРЕНИЎ ЖОЛЫНДА

Халықаралық  археологиялық  экспедицияға  жигирма  жыл

Президентимиз И.Кәримов Қарақалпақстанға гезектеги бир сапарында халқымыздың бай мәдений мийрасларына жоқары баҳа берип: «Бул жердеги Қыят қала ҳәм Қырққыз, Миздақхан ҳәм Гүлдирсин, Аяз ҳәм Айдос қала усаған сийрек ушырасатуғын археологиялық естеликлер бул үлкеде қандай әййемги мәденият ҳәм  цивилизация  болғанын көрсетеди...» - деп атап өткен еди.

Ғәрезсизлик жылларында мәдений ҳәм тарийхый мийраслардың қорғалыўын тәмийинлеў, үйрениў ҳәм бул бойынша халық­аралық бирге ислесиўди раўажландырыў Өзбекистанда мәмлекет сиясатының ең әҳми­йетли бағдарларының бирине айланды.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 23.09.2015 08:15:19

1057 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ХЫЗМЕТ ЛАЎАЗЫМЫНАН

ПАЙДАЛАНҒАНЛАР

Ҳәр қандай жуўапкерли, басшылық лаўазымларға сол жуўапкершиликти, обал-саўапты терең түсинетуғын, өз ўазыйпасына ҳүждан ҳәмири менен қатнас жасайтуғын, ҳәр тәреплеме саўатлы қәнигелер сайланады. Бул дәлиллеўди талап етпейтуғын турмыс шынлығы. Олар өз жумысларын әмелдеги нызамлар тийкарында алып барса, абырайы да, әтирапындағылар алдындағы ҳүрмет-иззети де артып, басқарып атырған мәкемесине де, жәмийетке де пайда келтиреди. Тилекке қарсы, бес бармақтың бирдей болмағанындай, арамызда хызмет лаўазымынан өз мәпи жолында пайдаланатуғынлар да ушырасып қалады.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 23.09.2015 08:11:48

716 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

САРАЕВОДАН ҚОС МЕДАЛЬ

МЕНЕН

Ғәрезсизликтен бурын, ары барса Ташкенттеги жарысларға қатнасып жүрген әпиўайы қарақалпақ ул-қызларының бүгинлигинде дүньяның раўажланған еллериндеги турнирлерге қатнасып, тек қатнасып ғана қоймай, ал, сыйлы орынларды ийе­леп қайтыўы ҳеш кимге таң болмай қалды. Ең уллы, ең әзиз байрамымыздың 24 жыллығы қарсаңында жас спортшыларымыздың жәҳән чемпионатларында ерискен табыслары ҳақыйқый байрам саўғасы болды десек, асыра силтеген болмаймыз.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 23.09.2015 08:10:22

693 мәрте оқылды


Мәдений турмыс

САҲРАДА «ЛУВР» ЖАРАТҚАН ИНСАНДЫ УЛЫҒЛАП...

Быйыл республикамызда мәденият ҳәм көркем өнерди раўажландырыўда өшпес  из қалдырған тулғалардың бири, Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген көркем өнер ғайраткери, Қарақалпақстан халық художниги, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты  Игорь Витальевич Савицкийдиң туўылғанына 100 жыл толды.

4-сентябрь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында усы даңқлы сәнеге бағышланған юбилей кешеси болып өтти. Оны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, Министрлер Кеңеси ҳәм Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги шөлкемлестирди. Илажға бир-қатар министрликлер менен шөлкемлердиң басшылары, халықаралық шөлкемлердиң ўәкиллери, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларының оқытыўшылары менен студент- жаслары, көркем-өнер ықласбентлери қатнасты.

Даўамын окыў: Мәдений турмыс

Сәне: 23.09.2015 07:10:19

738 мәрте оқылды


ҚАРАР

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА

ҚЫРFАЎЫЛЛАР БАС САНЫН КӨБЕЙТИЎ

ИС-ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

Қарақалпақстан Республикасы аймағында кейинги жылларда қырғаўыллардың жасаўы ҳәм көбейиўи ушын қолайлықлар жаратылғанлығы ҳәм олардың нызамсыз аўланыўының алдын алыў нәтийжесинде ҳәр 100 гектарға қырғаўыллардың салыстырмалы тығызлығы орташа 15,1 қырғаўылға туўра келмекте.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 03.09.2015 10:13:03

842 мәрте оқылды


Спорт

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

В Намангане завершился чемпионат Узбекистана по баскетболу среди девочек 2001-2002 годов рождения. В нем дебютировала  команда из Нукуса. Сыграв  четыре игры с соперницами из Алмалыка, Андижана, Намангана и Сырдарьи,  уверенно их обыграв, наши спортсменки  вышли в полуфинал. Но удача, на этот раз, сопутствовала команде из Намангана. В матче за 3-е место наши девочки встретились  с командой из Алмалыка и обыграли ее со счетом 64:38 и вошли в тройку призеров.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 31.07.2015 06:33:52

917 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF