Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:03:33, 22.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕРГЕКЛИК

ҚЫРАҒЫЛЫҚ

БӘРШЕМИЗГЕ ТИЙИСЛИ

Халқымыздың тынышлығы биринши нәўбетте елимиздиң гүллеп-раўажланыўына тийкар жарататуғыны анық. Сонлықтан да, бүгинги күни мәмлекетимизде ҳәр қыйлы кеўилсиз жағдайлардың алдын алыў мақсетинде бир қатар жумыслар алып барылмақта.

Соңғы жыллары елимиздиң бай тарийхый орынларын зиярат етиўши сырт елли мийманлардың ағып келиўи, әлбетте, мәмлекетимиз экономикасының, туризм саласының раўажланыўына алып келеди. Мийманларға қолайлы шараятлар жаратып бериў, олардың қәўипсизлигин тәмийинлеў болса баслы ўазыйпалардан есапланады.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК

Сәне: 29.12.2015 11:27:35

630 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

ӘДЕБИЯТТАНЫЎ ИЛИМИНИҢ

САРҚЫЛМАС САҒАСЫ

Буннан бир неше жыл бурын «Еркин Қарақалпақстан» газетасында К.Смамутовтың «Жақсы адамлардың жыллы алақаны» атамасындағы эссесин оқыған едим. Шығармада жазыўшы Қазақстан мәмлекетлик университетине оқыўға тапсырыў барысында дәслепки имтиханларды тапсырыў пайытында оған қарата уллы жазыўшы М.Әўезов: «Егер Нәжим Дәўқараев тири болғанда қарақалпақтың илимпазлары маған пикир алысыўға келип жүрмеген болар еди»,-деп айтқан жери бар.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 29.12.2015 11:25:11

654 мәрте оқылды


Медицина

БАҒДАРЛАМА ӨЗ НӘТИЙЖЕСИН БЕРМЕКТЕ

Республикамызда аўыр кеселликлер, соның ишинде туберкулез кеселлигиниң алдын алыў, наўқасларды емлеў бойынша соңғы он жылда айтарлықтай жетискенликлерге ерисилди.

Дүнья жүзилик денсаўлықты сақлаў шөлкеми (ВОЗ) тәрепинен усынылған DOTS+ бағдарламасы бойынша жумыслар алып барылып, 2003-жылы Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрликлери, «Шегарасыз шыпакерлер» — Голландия халықаралық шөлкеми менен дүзилген техникалық жәрдем ҳаққындағы Мемарандум тийкарында 2-санлы Республикалық туберкулезге қарсы гүресиў емлеўханасы ашылған еди.

 

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 29.12.2015 11:24:09

624 мәрте оқылды


СПОРТ

ҚЫСҚА ЎАҚЫТТАҒЫ

ҮЛКЕН ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР

Тарийхта Тумарис, Гүлайым, Сәрбиназ, Қумар аналықтай өзиниң батырлығы менен даңқ таратқан қарақалпақ қызларының бүгинги әўлады олар әмелге асырған мәртлик ислерди даўам еттирип атыр. Олар бүгинги күнде спорттың дерлик барлық түрлери бойынша ер балалар менен теңдей нәтийжелер көрсетип, елимиз байрағын көклерге көтерип келмекте.

Гәпти булай баслаўымыздың мәниси, қылышпазлық спорты бойынша жақында 1999-жылы туўылған ҳәм оннан төмен жастағы спортшылар арасында өткерилген Өзбекистан чемпио­натында бул спорт түриниң сабля жөнелисинде қыз балалар арасындағы беллесиўлерде пьедесталдың барлық текшесин қарақалпақ қызлары ийеледи.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.12.2015 11:22:38

655 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ҮЙРЕНГЕН ӘДЕТ ҚАЛА МА...

Жынаят ислери бойынша Кегейли районы суды тәрепинен Өзбекистан Республикасы атынан шығарылған бул ҳүким менен танысар екенбиз, нызамға қайшы ҳәрекет еткен бул үш пуқара да алдын-ала жынаятқа қол урып, амнистия актине тийкар жуўапкершиликтен азат етилген. Бир мәрте басы тасқа тийсе де оннан дурыс жуўмақ шығармастан және жынаят көшесине киргенине не деўге болады?

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.12.2015 11:20:40

686 мәрте оқылды


Әнжуман

ЖӘМИЙЕТШИЛИК ТӘРЕПИНЕН

ҚЫЗҒЫН ДОДАЛАНБАҚТА

Бурын хабар етилгениндей, усы жылдың 3-4-декабрь күнлери Ташкент қаласында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының төртинши жалпы мәжилиси болып өткен еди. Илажда улыўма он бес мәселе, соның ишинде жети нызам көрип шығылды.

Ҳәзирги ўақытта Сенаттың төртинши жалпы мәжилисинде көрип шығылған ҳәм мақулланған мәселелерди орынларда кең жәмийетшиликке жеткериў мәселесине айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Әнжуман

Сәне: 29.12.2015 11:19:46

634 мәрте оқылды


2016-жыл — Саламат ана ҳәм бала жылы

АНАЛАРЫ ҲӘМ БАЛАЛАРЫ БАХЫТЛЫ ЖУРТ

Ҳәр жылы мәмлекетимиздиң бас Нызамы — Конституциямыз байрамына бағышланған салтанатлы мәжилисти асығыслық пенен күтиў халқымызда жақсы дәстүрге айланғаны азат елдиң пуқарасы сыпатында жеке өзимди қуўандырады. Байрам нәпеси кеўиллерге қуўаныш бағышлайтуғын күни, Президентимиз Өзбекистан Республикасы Конс­титуциясы қабыл етилгенлигиниң we жыллығына бағышлан­ған салтанатлы мәресимде кирип кия­тырған жаңа жыл­ға  жақсы нийетлер басламасы ушын 2016-жылды «Саламат ана ҳәм бала жылы» деп жәриялаўы, халқымыздың саламатлығы барлық нәрседен үстин екенлигин тағы бир мәрте дәлилледи.

 

Даўамын окыў: 2016-жыл — Саламат ана ҳәм бала жылы

Сәне: 29.12.2015 11:16:37

1303 мәрте оқылды


СПОРТ

САМБОШЫЛАРЫМЫЗДЫҢ

СЫЙЛЫ САЎҒАСЫ

Республикамыз ҳүкиметиниң дене тәрбиясы ҳәм спортқа, әсиресе, балалар спортына болған күшли дыққат-итибарының нәтийжесинде соңғы жылларда қарақалпақстанлы спортшылар спорттың бир қатар түрлери бойынша көз қуўандырарлық табысларға ерисип киятыр. Жуўмақланып  атырған 2015-жылдың өзинде олардың Азия, жәҳән чемпионатлары, кубок беллесиўлери ҳәм халықаралық турнирлерде 20 алтын, 33 гүмис ҳәм 48 қола — жәми 101 медальды қолға киргизгени бул пикиримизди тастыйықлайды.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.12.2015 11:15:04

672 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ТЕМИР ЖОЛДАН «ЖОЛЫН» ТАЎЫП...

Жынаят ислери бойынша Шоманай районы судының усы жыл 25-июньдеги ҳүкимине наразылық билдирип, Жынаят ислери бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы судына апелляция тәртибинде арыз еткен жынаятшылар ҳәм олардың адвокатларының арзасы апелляция тәртибинде көрип шығылды ҳәм ажрым шығарылды.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.12.2015 11:13:10

709 мәрте оқылды


СПОРТ

ЖАС ТАЭКВОНДОШЫЛАР ТАБЫСЫ

Елимизде дене тәрбиясы ҳәм спортқа, әсиресе, балалар спортына қаратылған күшли дыққат-итибар унамлы нәтийжелер берип атырғанын күнделикли турмысымызда көрип жүрмиз. Пайтахтымызда, район орайларында, ҳәтте ең шетки аўылларда да қәд көтерген заманагөй спорт объект­леринде өзлери қызыққан спорт түрлери менен шуғылланып атырған жас өспирим балалар ҳәм қызларды көрип ҳәўесиң келеди. Усындай спорт дөгереклериниң бири Нөкис мелиориация ҳәм суў хожалығы кәсип-өнер колледжиниң спорт залында болып, бул жерде 100 ден аслам балалар ҳәм қызлар бир неше жылдан берли спорттың таэквондо ИТФ түри менен турақлы түрде шуғылланып келмекте.

 

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.12.2015 11:12:18

655 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ОЙЛАНБАСТЫҢ

ТҮБИ ЎАЙРАН...

Ҳәрқандай тағамды нормадан зыят­лаў жесең гәпти болып, бийтақатланасаң. Асқазан үсти-үстине үйтип, жаныңды жейди. Өзи тойса да, көзи тоймайтуғын бундай тайпадағы адамларға гөрқаў, мешкей ямаса нәпсиқаў делинеди.

Биз сөз етпекши болған бир топар заманласларымызды кимлер деп атаўға болады? Буған өзлериңиз баҳа бериң.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.12.2015 11:11:21

729 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ҚӘЛБЕКИЛЕСТИРИЛГЕН  АКТЛЕР

Ҳәр қандай жуўапкершиликли лаўазым исеним менен тапсырылғаннан ке­йин оны сап ҳүжданың, бар билимиң менен атқарыўың тийис. Нызамға қайшы ҳәрекет етсең, күни келип өкпедей қалқып шығатуғынлығы турған гәп. Шоманай районы суў тутыныўшылар бирлеспеси ассоциациясы баслығы болып ислеп келген Сайпов Пермебай Мәмбетназарович ҳәм усы районның электр тәмийинлеў кәрханасы баслығы лаўазымында ислеген Мняжов Сипатдин Айтбаевичлердиң де өз-ара тил бириктирип ислеген нызамға қайшы ҳәрекетлери осылмаған өкпедей қалқып шықты.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.12.2015 10:56:48

645 мәрте оқылды


МИЛЛИЙ МИЙРАС

ЖҮЗТОМЛЫҚ «ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫ» —

ОРТАҚ ҚУЎАНЫШ

Өз ўақтында академик Әлкей Марғулан қарақалпақ халқының бай мийраслары, аўызеки әде­бияты туўралы «Жыраўлары да, жырлары да көп журт» деп тебирене айтқан екен. Өзиниң қарақалпақ сапарынан мол тәсирлер менен қайтқан Ә.Марғулан қарақалпақ алымларының көптомлық шығарыўға сол ўақыттың өзинде-ақ бел байлағанлығын жийи сөз етип, буның илим ушын оғада әҳмийетке ийе екенлигин атап өткен еди. Ҳақыйқатында да, илимдеги нәтийже, жаңалық, шынын айтқанда, пүткил халықтың қуўанышы.

Даўамын окыў: МИЛЛИЙ МИЙРАС

Сәне: 29.12.2015 10:50:30

726 мәрте оқылды


Национальное-интернациональное

О ТВОРЧЕСТВЕ МАХТУМКУЛИ

В поэзии известного поэта туркменской классической литературы Махтумкули отражены все его гуманистические взгляды. Стихотворения поэта привлекают читателя простотой языка, глубиной содержания и разносторонностью затрагиваемых тем. Читая его произведения, задумываешься о том, насколько духовно богатой личностью был он. В нынешнем году любители поэзии отмечают 282 года со дня рождения поэта. В нашей стране тоже проводятся различные литературные мероприятия, посвященные творчеству Махтумкули.

Даўамын окыў: Национальное-интернациональное

Сәне: 29.12.2015 10:33:15

717 мәрте оқылды


Бдительность — веление времени

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Сегодня террористическая организация ИГИЛ своими действиями подвергает угрозе мир и спокойствие не только в близлежащих государствах, но и далеких от региона странах. Число невинных жертв их деятельности трудно сосчитать.

В настоящее время по всей нашей стране проводятся мероприятия, призванные разъяснить глубину угрозы для человечества, эффективно противодействовать ему. Такие мероприятия на днях были проведены в воинских частях пограничного командования, дислоцированных в Шуманайском, Ходжейлийском районах, поселке "Каракалпакстан" Кунградского района, а также в столице республики.

Даўамын окыў: Бдительность — веление времени

Сәне: 29.12.2015 10:31:52

655 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF