Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:29:29, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

САЙҒАҚЛАРДЫ ҚОРҒАЙЫҚ!

Бүгинги күни мәмлекетимизде тәбияттан ақылға уғрас пайдаланыў ҳәм оның байлықларын қорғаў, тә­бият пенен инсан ортасындағы мүнәсибетлерди тәртипке салыў бойынша бир қатар нызамлар шығарылып, турмысымызға енгизилмекте.

Даўамын окыў: СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

Сәне: 28.12.2016 04:59:49

505 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

ЭНЕРГЕТИКА ТАРАЎЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖОЛЫНДА

Илимий техникалық прогресс бурын көрилмеген пәт пенен раўажланып бармақта. Ҳәзирги заманда турмысымызды электр энергиясысыз көз алдымызға келтириўимиз мүмкин емес. Сонлықтан да соңғы жылларда елимизде энергетика тараўын буннан былай да раўажландырыў жолында кең көлемли илажлар әмелге асырылып келинбекте. Бул бағдарда бир қатар ҳүкиметлик қарарлар қабыл етилип, турмысқа енгизилмекте ҳәм олардың орынланыўы тәмийинленбекте.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 28.12.2016 04:59:00

469 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

ҲӘПТЕЛИК ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Елимизде жаслар тәрбиясы мәмлекетлик сия­сат дәрежесине көтерилип, ҳүкиметимиз тәрепинен оларға кең имка­ниятлар жаратылмақта.

Жақында Ташкент қаласында «Жаслар форумы» ҳәптелиги болып өткен еди. Буған Өзбе­кистан Республикасының барлық ўәлаятларынан ҳәм республикамыздан жаслар қатнасып қайтты. Болып өткен ҳәптелик шеңберинде жаслар ушын бир қатар таңлаўлар шөлкемлестирилип, ҳәр қыйлы концерт бағдарламалары қойып берилди.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

Сәне: 28.12.2016 04:57:31

462 мәрте оқылды


«2017-жыл — Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Жаңадан сайланған Президентимиз Ш.Мирзиёев Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына  кирисиў салтанатлы мәресимине бағышланған Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисиндеги баянатында «Бизиң тағы бир әҳмийетли ўазыйпамыз — киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик саласын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеў, мәмлекетимиздиң экономикалық қүдиретин, елимизде тынышлықты ҳәм турақлылықты, жәмийетлик татыўлықты беккемлеўден, бул тараўдың үлесин еле де арттырыў ушын қолай шараятлар жаратып бериўден ибарат.

Даўамын окыў: «2017-жыл — Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»

Сәне: 27.12.2016 11:16:07

512 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ХАЛЫҚ ПЕНЕН БИРГЕ БОЛЫЎ – УЛЛЫ БАХЫТ

Бүгин биз жасап атырған күнлер тарийхтың ең жигерли, батыл, шешиўши адымларынан күш алып, уллылыққа, мақтанышқа толмақта. Бул тарийхый мәўритлер дүньяда өз орнына ийе болған, халқы тыныш-татыў турмыста пәраўан жасап атырған ғәрезсиз Өзбекистанның перзенти екенлигимизден қәлбимиздеги мақтаныш туйғыларын және де беккемлемекте.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 27.12.2016 11:14:20

457 мәрте оқылды


СПОРТ

ПАЛЎАНЛАРЫМЫЗДЫҢ АҚТАЎДАҒЫ  ТАБЫСЛАРЫ

Жақында Қазақстан Республикасының Ақтаў қаласында усы республикаға мийнети сиңген тренер М.Расуловтың естелигине 2000-2002-жылларда туўыл­ған жас өспиримлер арасында екрин гүрес бойынша халықаралық турнир болып өткен еди. Қазақстан ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланып өткерилген бул турнирде Россия Федерациясының Дағыстан Республикасы, Грузия, Өзбе­кистан ҳәм Қазақстан Республикаларының ўәкиллеринен ибарат күшли пал­ўанлар үш күн даўамында жеңимпазлық ушын гүрес жүргизди.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 22.12.2016 11:43:44

481 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

«МЕН  АБАТ  ЖУРТ ПЕРЗЕНТИМЕН»

Өзбекистан — бийтәкирар   мәмлекет. Бул жерде кеңпейил, миймандос, балажанлы халық жасайды.  Түрли миллет ўәкиллери бир шаңарақ ағзаларындай биргеликте той-мерекелерин көтериңки руўхта өткереди. Буның себеби  адамлардың  ҳуқық ҳәм еркинликлери, теңлиги мәмлекетимиздиң Тийкарғы Нызамы болған конституциямызда өз сәўлелениўин тапқан. Пуқаралардың ҳуқықый саўатлылығы елимиз тынышлығын,  парахатшылылығын тәми­йинлеўши күш.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 22.12.2016 11:40:06

479 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ КЕШЕ

ШАЙЫРДЫ  ЕСКЕ  АЛЫП...

Мени еске алатуғын,

Қарақалпақ халқым мениң,

Меннен соңға қалатуғын,

Ҳәр бириңиз даңқым мениң,-деп жырлап өткен ХХ әсир қарақалпақ әдебиятында поэзия бостанының зергери, белгили устаз, Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийе­си Байнияз Қайыпназаровтың туўылғанлығына быйыл 100 жыл толды.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 22.12.2016 11:37:06

458 мәрте оқылды


мақала

БАСЛЫҚТЫҢ БУРЫНҒЫДАЙ БЫЛҒАСЫҒЫ

Суд уйымлары тәрепинен шығарылған ҳүкимлер менен танысар екенбиз, өндирис орынларында, ислеп шығарыў, қурылыс кәрханаларында жуўапкерли лаўазымларда ислеўши шахслардың көпшилигине бурын да жынаят иси қозғатылғанлығының, амнистия актине бола өндиристен қысқартылғанлығының яки тамамланғанлығының гүўасы боламыз. Ал, айырым жәмийет ҳәм фирма баслықларының алдын ислеген нызамға қайшы ҳәрекетлерине тайынланған жаза мүддети өтелмей турып, және лаўазымынан пайдаланып, нызамсыз ислерге қол урыўына не дерсең?!

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 22.12.2016 11:22:43

488 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲУҚЫҚ

ХОЖАЛЫҚ СУДЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК БАЖЫ ҲӘМ ПОЧТА ҚӘРЕЖЕТЛЕРИ

Өзбекистан Республикасы Хожалық процессуал Кодексиниң 90-статья­сы 1-бөлимине көре, суд қәрежетлери мәмлекетлик бажыдан ҳәм исти көриў менен байланыслы шығынлардан, соның ишинде суд ҳүжжетлерин жибериў менен байланыслы почта қәрежетлери, хожалық суды та­йынлаған экспертизаны өткериў, гүўаны шақырыў, дәлиллерди өз орнында көзден кешириў ушын төлениўи керек болған сумма, суд мәжилисин видеоконференцбайланыс режиминде өткериў менен байланыслы қәрежетлер, сондай-ақ, исти көриў менен байланыслы басқа қәрежетлерден ибарат.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲУҚЫҚ

Сәне: 22.12.2016 11:20:24

463 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ХИРУРГИЯ  КОРПУСЫНЫҢ ЖАҢА  ИМАРАТЫ

Ғәрезсизлик жылларында денсаўлықты сақлаў мәкемелериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў, халықтың саламатлығын қорғаў, оларға көрсетилип атырған медициналық хызметтиң сапасын түп-тийкарынан жақсылаў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 22.12.2016 11:09:36

455 мәрте оқылды


Спорт

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

На завершившемся в Ташкенте международном турнире по рукопашному бою среди молодежи и взрослых, посвященном памяти сотрудников специальных частей, погибших при исполнении служебного долга, спортсмены из нашей республики завоевали  2 золотые, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 21.12.2016 06:06:47

500 мәрте оқылды


Выставки

ПОСВЯЩЕНА ПРАЗДНИКУ

Дню принятия Основного Закона нашей страны была посвящена выставка "Я — дитя процветающей земли", открывшаяся в Каракалпакском отделении Академии художеств Узбекистана.

Даўамын окыў: Выставки

Сәне: 21.12.2016 06:05:07

478 мәрте оқылды


Человек. Общество. Закон

ОКОЛЬНЫМ ПУТЕМ

В соответствии со статьей 28 Конституции Республики Узбекистан граждане Республики Узбекистан имеют право на свободный въезд  в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом.

Даўамын окыў: Человек. Общество. Закон

Сәне: 21.12.2016 05:52:07

467 мәрте оқылды


В профсоюзных организациях

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ — ИНТЕРЕСАМ ТРУДЯЩИХСЯ

С первых дней независимости Узбекистана сильная социальная политика является одним из пяти основных принципов реформирования всех сфер жизни страны и общества. Основное ее  содержание: защита прав и интересов человека, рост уровня жизни народа, обеспечение занятости населения и повышение трудовой мотивации граждан.

Даўамын окыў: В профсоюзных организациях

Сәне: 21.12.2016 05:49:19

468 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF