Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:42:22, 09.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

ӨРНЕК АЛСА АРЗЫРЛЫҚ ИНСАН ЕДИ

Өмирде сондай адамлар болады, олардың жақсы ислери соңынан да кәсиплеслери ҳәм шәкиртлери жолын жарытып, саўап ислери, түнектей қараңғылықтан жақтылыққа шақырады. Данышпанлар: адам өмири оның неше жыл жасағаны менен емес, ал, өмириниң неше жылын мазмунлы өткергени, қандай саўаплы ислер ислегени менен өлшенеди деседи.

Энгель Хасановты ядқа алар екенбиз, ол басып өткен жол сабыр-тақат, шыдам, кәсибине пида­йылық, бир сөз бенен айтқанда, адам ерки қалай шыңланыўының жарқын мысалы екенлигин аңлаймыз.

Даўамын окыў: 9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 03.05.2017 05:29:14

539 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ҲӘР НӘРСЕНИҢ ӨЛШЕМИ БАР ЯМАСА СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАР СЕБЕПЛИ ӨМИРИҢИЗДИ БИЙКАР ӨТКЕРМЕҢ

Тарийх бетлерине нәзер таслар екенбиз, инсанлар күнделикли турмыста пайдаланатуғын электр энергиясы, тәбийғый газ, телефон яки интернет сыяқлы байланыс қураллары болмаған дәўирде ата-бабаларымыз буларды өзине сай турмыс қыйыншылықлары деп түсинбестен, илим алыў ҳәм өз үстинде излениўден ҳеш қашан шаршамаған.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 03.05.2017 05:26:19

522 мәрте оқылды


мақала

ЖОЛ САЛҒАН САЎАП, БИРАҚ...

Әзелден халқымызда «Жол салған, көпир қурған саўап» деген гәп бар. Әлбетте, бул айтылған ибара терең мазмун ҳәм әҳмийетке ийе. Минген көлигиңде ийниң қозғалмай мәнзилиңе жетсең, бирнешше шақырым узақлықтағы айланыс жолың қысқарып, туўры жолдан салынған көпирден өтип, әдеўир ўақтың тежелип, барар мәнзилиңе жетсең бундай ибратлы ислердиң басы-қасында турған, әмелге асырған қурылысшыларға қайта-қайта рахметлер айтасаң. Ал, қолымыздағы суд ҳүкими менен танысар екенбиз, бул жол қурылысы қәнигелериниң ислеген жынайый ҳәрекетлеринен хабардар болғаннан кейин қалай оларға рахметлер айтамыз!

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 03.05.2017 05:18:19

653 мәрте оқылды


ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ

ТОЙ-ТОЙЛАРҒА УЛАСПАҚТА

Елимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаўды күшейтиў, жәмийетте өз-ара аўызбиршиликти, мийрим-шәпәәтти және де беккемлеў мақсетинде системалы түрде бир қатар илажлар алып барылмақта.

Усындай ийгиликли жумыслар қатарында және бир қайырлы жумыс қолға алынды. Яғный, Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары Федерациясы тәрепинен бир қатар жәмийетлик шөлкемлер менен бирликте республикамыздың барлық районларында жаслардың неке тойлары, балалардың сүннет тойлары өткерилмекте.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ

Сәне: 03.05.2017 05:16:55

520 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

КӨРСЕТПЕ ТАЛАПЛАРЫ ТИЙКАРЫНДА

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер минис­трлигиниң 2017-жыл 14-февральдағы 20/113-санлы көрсетпесине муўапық, ҳәр ҳәптениң пийшемби сәнеси «Профилактика күни» деп белгиленген. Усы көрсетпе талапларын әмелге асырыў мақсетинде «Тақыятас ЫЭС» акционерлик жәми­йети басшылығы менен келисилген түрде ис-илажлар ислеп шығылды.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 03.05.2017 05:13:54

571 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖӘНЕ ДЕ АРТАДЫ

«Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» мәмлекетлик бағдарламасын әмелге асырыўда Ишки ислер уйымларында да нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Елимизде  «Пийшемби-жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика күни» деп белгилениўи ҳуқық қорғаў уйымлары менен кең жәми­йетшиликтиң бирге ислесиўине кең мүмкиншилик жаратты.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 03.05.2017 05:12:24

558 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ ТӘБИЯТ

СУЎДЫ ЫСЫРАП ЕТПЕЙИК

Адам ҳәм тәбият арасындағы көзге көринбейтуғын байланыслылықты жасап турған орталығымыз дәлиллеп тур. Суў — тәбиятымыздың биз адамларға берген бийбаҳа саўғасы. Адамзат тәбияттағы жаратылыстың ең әжайыбы. Ол өзиниң ақылы, билими, мийнети себепли ҳайўанларға салыстырғанда жасап турған орталықтың раўажланыўында айрықша орын тутады.

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ ТӘБИЯТ

Сәне: 03.05.2017 04:59:42

474 мәрте оқылды


ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

ХАЛЫҚ БАЙ БОЛСА...

Президентимиз Ш.Мирзиёев өткен жылы  Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжлисинде шығып сөйлеген сөзинде:

«Банклер енди хал­қымызды исбилерменликке, жеке бизнеске үйретиўи ҳәм усыған жетеклеўи лазым болады» деп  банк хызметкерлериниң алдына бул бағдарда бир қатар орынланыўы ти­йис ўазыйпаларды белгилеп берди.

Биз Өзбекистан Республикасы Орайлық банки Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасы баслығы Баҳадыр Үббиния­зович Алланиязов пенен ушырасып, республикамызда исбилерменлик ҳәм жеке бизнести раўажландырыўда банк­лер тәрепинен қандай илажлар әмелге асырылып атырғанлығы менен қызықсындық.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

Сәне: 03.05.2017 04:58:45

477 мәрте оқылды


КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

КӨП ҚЫРЛЫ ЖИГИТ «АРМИЯ — ЕЛИМИЗ ТЫНЫШЛЫҒЫНЫҢ ҲӘМ ТАТЫЎЛЫҒЫНЫҢ ТЫМСАЛЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАҢЛАЎДЫҢ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ Қарақалпақстан Республикасы бойынша: Баспа ҒХҚ бағдары

1-орын Руслан Арзиев — «Еркин Қарақалпақстан» газетасының арнаўлы хабаршысы Қарақалпақстан Республикасында жасларды Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўда, оларда әскерий хызметке қызығыўшылық оятыўда әмелге асырылып атыр­ған ис-ҳәрекетлерди кеңнен ҳәм сын көз-қарастан сәўлелендиргени ушын.

Баспасөз үйиниң кең дәлизинде сары сынлыдан келген, узын бойлы, ири денели үлкенге ҳәм кишиге бирдей күлимсиреп сәлем беретуғын, тил алғыш жигит, жас журналист Руслан Арзиев буннан бес-алты жыл алдын қатарымызға келип қосылды. Оның  жазған мақалалары газетамызда жәриялана баслады. Кейин ала халқымыздың социал-экономикалық турмысындағы жаңаланыўларды, исбилерменлер турмысынан, банк хызметлери бойынша жазылған көлемли мақалалары газетамызда басылып, оқыўшылар қәўимине аты тез танылды. Ҳәзирги ўақытта газетамыздың экономика ҳәм социаллық мәселелер редакциясында арнаўлы хабаршы болып ислеп атыр.

Даўамын окыў: КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Сәне: 03.05.2017 04:56:26

485 мәрте оқылды


статьи

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА ВОЛЕЙБОЛИСТОК

В новом спортивном зале КГУ имени Бердаха завершились игры 1V тура чемпионата Узбекистана по волейболу команд высшей лиги среди женщин. В  течение трех дней четыре лучшие команды из Джизака, Навои, Ургенча и Нукуса  в  захватывающих играх  боролись за победные очки.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 02.05.2017 12:41:37

487 мәрте оқылды


Спорт

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

В Нукусе на спортивной арене стадиона "Туран" прошел открытый Республиканский турнир по футболу среди учащихся учебно-тренировочных групп спортивных школ и секций по футболу в возрастной категории юношей 2003 г.р. Этот  турнир был посвящен памяти заслуженного тренера Узбекистана А.Есенбаева.  Перед началом спортивных состязаний перед участниками выступил В.Назаров — первый вице-президент Федерации футбола Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 02.05.2017 12:40:52

487 мәрте оқылды


Книголюбы

УСТРЕМЛЕННЫЕ К ВЕЛИКИМ ЦЕЛЯМ

Книги во все времена служили источником знаний людей, помогали развивать интеллект.

На основании Распоряжении Президента Республики Узбекистан "О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения" от 12 января 2017 года у нас проводится большая работа.

Даўамын окыў: Книголюбы

Сәне: 02.05.2017 12:37:22

456 мәрте оқылды


статьи

ДНИ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ

В Амударьинском колледже агробизнеса прошла Неделя каракалпакского языка, в ходе которой учителя Е.Якубова, М.Примбетова и Х.Рахимова проводили открытые уроки по новым педагогическим технологиям, ролевые игры "Думай, ищи, найди". Учащиеся подготовили альбомы, буклеты, рефераты.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 02.05.2017 12:36:04

486 мәрте оқылды


Мероприятия

ОВЕЯНЫ НАРОДНОЙ ЛЮБОВЬЮ

На днях в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошел вечер воспоминаний "Соз зергери, хош хауаз булбил", посвященный 100-летию со дня рождения Айымхан Шамуратовой и 105-летию со дня рождения Амета Шамуратова.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 02.05.2017 12:32:33

496 мәрте оқылды


Искусство

ВЫЯВЛЕНЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

На днях в столичной специализированной школе искусств прошла церемония награждения победителей Недели изобразительного искусства. В торжественной обстановке заслуженный наставник молодежи Узбекистана Женис Лепесов, народный художник Республики Каракалпакстан Сарсенбай Байбосинов, известный скульптор Дарибай Тажимуратов и другие художники вручили победителям дипломы и сертификаты. Золотой медали Академии художеств Узбекистана была удостоена ученица 6 класса Гулжайнар Жумамуратова, серебряных медалей — ученики 7 класса Ажинияз Тангирбергенов и Мийирбек Абдуллаев. За вклад в воспитание юных художников Почетная грамота была вручена преподавателю школы Жамалатдину Тореханову.

Даўамын окыў: Искусство

Сәне: 02.05.2017 12:13:15

494 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF