Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:25:33, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Мийнет ҲаҚы, пенсия, напаҚа ҲӘм стипендияларды тӨлеЎ механизмин жетилистириЎге байланыслы Қосымша илажлар ҲаҚҚында»Ғы Қарарына

ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў механизмин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарында пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин исенимли ҳәм нәтийжели қорғаў, олар Өзбекистан Республикасының барлық аймақларында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыўы ушын қолай шараятлар жаратыўға байланыслы қатаң илажлар белгиленген.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:22:28

546 мәрте оқылды


мақала

МИЙНЕТ ҲАҚЫ, ПЕНСИЯ, НАПАҚА ҲӘМ СТИПЕНДИЯЛАРДЫ ТӨЛЕЎ МЕХАНИЗМИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўды сөзсиз тәмийинлеў, олардың Өзбекистан Республикасының барлық аймағында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў мақ­сетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:19:00

592 мәрте оқылды


мақала

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Соңғы жыллары елимизде жеке меншикти исенимли қорғаў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти жедел раўажландырыўды тәмийинлеў бойынша қолайлы шараятлар жаратылды.

Исбилерменлик структураларына мәмлекетлик хызметлер көрсетиў сапасын ҳәм олардан пайдаланыў имканиятларын түп-тийкарынан арттырыўға байланыслы комплексли шөл­кемлестириўшилик-ҳуқықый илажлар көрилди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:16:27

583 мәрте оқылды


мақала

БАЛАЛАР   ЖАНКҮЙЕРИ

Ямаса шыпакердиң шыпабағыш сөзлери

Оның қолында шыпа тап­қан балалардың ата-аналарының өтиниши менен олардың қуўанышына себепши болған ислери ҳаққында кишигирим мақала жазбақшы екенлигимизди билдиргенимизде, ол қысынып: «Сизлер жоқары баҳалап отырған бул ислердиң бәри мениң шыпакерлик ўазыйпам, сизлер мениң кең жәмийетшиликке шыпакер қәниге сыпатында айт­пақшы болған сөзлеримди ғана жеткериң»,- деди мақаламыз қаҳарманы.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:12:34

463 мәрте оқылды


КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

ГАЗЕТАДА АТЫ КӨРИНБЕЙТУҒЫН ЖИГИТ

Күнделикли газета қолыңызға барып тийгеннен кейин бир оқып, көз жуўыртасыз. Ана автор анадай, мына автор мынадай етип жазыпты деп, баҳа бересиз. Бирақ, газетаның қәйтип, қандай жағдайда басылып шығатуғынына көпшилигиңиз итибар бере бермейсиз.

Даўамын окыў: КӘСИПЛЕСИМИЗДИ ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Сәне: 09.02.2017 06:10:42

491 мәрте оқылды


УМЫТЫЛМАС ТУЛҒАЛАР

ШЕРНАЗАР БАҚСЫ ҲАҚҚЫНДА СӨЗ

Халықтың аўызеки әдебиятының заманнан-заманға, атадан-балаға жетиўине, халық дөретпелерин ядлап, оны өзи жасаған заман талабына сай қайта ислеп кәмине келтирип атқарып, бул өнерге өз өмирин сарп еткен халықтың жыршылары — жыраў, бақсы, қыссахан ҳәм қосықшылары болады. Мен мақаламда еки әсир жүзин көрген, қарақалпақ хал­қының тулға бақсысы Шерназар бақсы ҳаққында сөз етпекшимен.

Даўамын окыў: УМЫТЫЛМАС ТУЛҒАЛАР

Сәне: 09.02.2017 05:49:09

597 мәрте оқылды


мақала

КИТАП — БИЛИМ БУЛАҒЫ,

ямаса Президент бийлигинен кейинги ойлар

«Китап — билим булағы», - деп хал­қымыздың айтқан даналық пикирлери бизге келип жеткенше мың жыллық сынақлардан өткенлиги даўсыз. Ата- бабаларымыз китапты маңлайларына тийгизип, үйиниң ең бийик текшесинде қәдирлеп сақлап келгенин, кеңес дүзими тусында араб жазыўындағы нусқалардың барлығын «диний китаплар» деп атап, оларды услаўдың өзине сескенген үлкен жастағы әўлад ўәкиллериниң ески мийраслардан аўлағырақ жүриўге тырысқан пайытлары да болғанлығын биз жақсы билемиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 05:47:48

582 мәрте оқылды


Семинар

САЙҒАҚЛАРДЫ ҚОРҒАЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Жәмийеттиң раўажланыўы инсан менен қоршаған орталық, яғный,  тә­бият байлықлары болған ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньясына тиккелей байланыслы.

Ҳайўанат дүньясы тәбийғый ресурс­ларының басқарылыўы ҳәм ақылға уғрас пайдаланыўы Өзбекистан Республикасы «Ҳайўанат дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық әмелге асырылады. Жақында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Арал тә­биятты қорғаў прокуратурасы, Ишки ислер минис­трлиги, Бажыхана комитети ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери менен биргеликте «Сайғақларды қорғаў» атамасында семинар-тренинг шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 09.02.2017 05:44:26

558 мәрте оқылды


мақала

ЛИЦЕНЗИЯҢ ҚӘНЕ, ЖОЛДАС САФАРОВ?!

Елимизде исбилерменлер ушын барлық шараятлар жаратылған. Буның ушын арнаўлы лицензияға ийе болып, ўақтында салық төлемлерин төлеп, нақ пулды банк кассаларына тапсырып турсаң, асығың алшы. Өзиң де мәпленесең, жәмийетке де пайда келтиресең. Тилекке қарсы, исбилермен сыпатында дизимнен өтпей, арнаўлы лицензияға ийе болмастан жасырын түрде жумыс алып барып атырған кимселер де ушырасып турады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 05:10:13

445 мәрте оқылды


СЕМИНАР

САПА СИСТЕМАСЫ ТАЛАП ДӘРЕЖЕСИНДЕ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен республикамыздағы өнимлерин экспорт етиўши кәрханаларда ISO 9001: 2015 халықаралық стандарт талаплары тийкарында сапа менеджмент системасын енгизип, халықаралық дәрежеде тән алынған уйым тәрепинен сертификатластырыў режеси тасты­йықлан­ған еди. Усы реже бо­йынша халықаралық стандартлар талапларын енгизиў, кәрханалар ушын сапа системасының абзаллықлары ҳәм әҳмийети, заманагөй басқарыў системасына кәрхана баслықларының (басқарыўдың заманагөй методларын енгизиўде) билим ҳәм көнликпелерин арттырыў мақсетинде семинарлар өткериў белгиленген.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 08.02.2017 11:50:14

449 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ

ЖАСЛАРДЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ ҒАМҚОРШЫСЫ ЕДИ...

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримов миллетимиздиң әзелий қәдириятларын тиклеў, жасларымыздың ҳеш кимнен кем болмай, нәўқыран әўлад болып камал­ға келиўинде тарийхый роль ойнады, пүткил дүньяда тән алынған раўажланыўдың «Өзбек модели» тийкарында елимизди танып болмайтуғын раўажланыў дәрежесине алып шықты. Елимиз өз ғәрезсизлигиниң шерек әсири даўамында дүньяда өзиниң атына, орнына ҳәм статусына ийе болды.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ

Сәне: 08.02.2017 10:07:03

532 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ

ҚӘЛБИМИЗДЕ МӘҢГИ ЖАСАЙДЫ

Республикамыздың барлық орынларындағы сыяқлы Шымбай районында да уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың ардақлы перзенти Ислам Кәримовты еске алыў кешеси болып өтти. Кешеге Жоқарғы Кеңес, районлық кеңес депутатлары, районда жайласқан мәкеме-шөлкем ҳәм кәрхана басшылары, оқыўшы жаслар ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ

Сәне: 08.02.2017 10:06:03

503 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ

БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар ора­йында Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси тәрепинен ғәрезсиз елимиздиң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың әдиўли ҳәм ардақлы перзенти, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовты еслеў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ

Сәне: 08.02.2017 10:05:09

441 мәрте оқылды


«ҚОҢЫРАТ-МОЙНАҚ» СУЎ ТАРМАҚЛАРЫНЫҢ ЫЛҒАЛЛЫ ҚУРЫЛЫСЫ БАСЛАНДЫ

ТЕҢИЗДИҢ  ЕСКИ ЖАҒЫСЫНА ТУТАСАЖАҚ ПОЛИЭТИЛЕН ТРУБА —  «ДӘРЬЯ»

ЖУМЫСТЫҢ БЕСИНШИ КҮНИ

Қулақ еситкенди көз көрген заманда жасап атырмыз. «Нөкис-Қоңырат» магистрал асфальт жолының район орайына кире беристеги дәрбент, ай дала үлкен қурылыс майданшасына айланған. Ис басы шөлкем­лестириў басқышы қыйынлықтан аўыр. Урда-тут жумыс, ҳәрким өз иси менен бәнт. Не түрли маркадағы арнаўлы техникалар ҳәрекетте. Шүй-шүйине қағысқан аўыр жүк машиналары вагон-вагон полиэтилен трубаларды еле толық қоршалып, тегислеп үлгермеген майданшаға тасып атыр. Жүк көтериўши кранлар менен узын тумсықлы эксковаторлардың қыймылын көз илмейди. Кепсерлеў агрегатларының жарқылдысы көз қамастырады.

Даўамын окыў: «ҚОҢЫРАТ-МОЙНАҚ» СУЎ ТАРМАҚЛАРЫНЫҢ ЫЛҒАЛЛЫ ҚУРЫЛЫСЫ БАСЛАНДЫ

Сәне: 07.02.2017 12:04:31

567 мәрте оқылды


Спорт

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

28 января в спортивном комплексе г.Нукуса "Манеж" состоялись массовые спортивные мероприятия с участием учащихся более десятка городских общеобразовательных школ. Спортивные состязания среди школьников были организованы Каракалпакским отделением объединения воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана "VETERAN" при содействии министерств народного образования, по делам культуры и спорта, Нукусского городского хакимията, Республиканского совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Республиканского совета объединения профсоюзных организаций и ОДМ "Камолот".

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 03.02.2017 11:09:12

536 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF