Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:19:34, 18.10.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

ЖӘМИЙЕТ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ҚӘЎИПЛИ ИЛЛЕТ

Өзбекистан Республикасында коррупцияға қарсы гүресиўге бағдарланған бир қанша әҳмийетли илажлар көрилмекте. Әсиресе, нызамшылық базаларын жетилистириў, мәмлекет ҳәм ҳуқық қорғаў уйымлары хызметиниң ашық-айдынлығы, мәлимлемениң жәриялылығын тәмийинлеў ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў саласында халық­аралық бирге ислесиўди беккемлеў бойынша көплеген ислер әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.07.2016 10:27:08

504 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

ТЕГИН ПАЙДАНЫҢ ЖУҒЫМЫ БОЛМАЙДЫ...

Күнделикли турмыста ҳәр ким өз түсиниги менен жасағысы келеди. Жақсы исине алғыс, жаман ислерине ғарғыс еситерин биле тура  қыңыр жоллардың соқпағын таңлағанына ҳайрансаң.

Жеңилдиң асты, аўырдың үсти менен жүрип, нобай пайда таппақшы болған Турсынбай Бекбергенов «Жүзим бағ» аўыл-пуқаралар жыйыны аймағындағы өз үйине аўыз жаласып жүрген Оңғарбай Асановқа ти­йисли болған жуўазын қурады. Жуўаз — халқымыздың ерте заманлардан бери гүнжи, басқа да өсимликлерден май шығаратуғын күн-көрисине жарап келген әсбап-үскенелериниң бири.

 

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.07.2016 10:25:35

462 мәрте оқылды


Мақала

ЖАСЛАР КЕЛЕШЕГИ БИЙПАРҚ ҚАЛДЫРМАЙДЫ

Президентимиз И.Кәримовтың жаслар тәрбиясын мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтериўи олардың бүгинги жетискенликлери менен көзге тасланбақта. Елимизде билим аламан, изленемен, кәсип ийелеймен, заманның озық ойлы инсаны болып жетилисемен, деп мақсет еткен жасларға барлық имканиятлар есиги ашық. Саўлатлы, заман талабындағы мүмкиншиликлерге ийе оқыў орынларында билим алып атырған ҳәм имканиятлардан утымлы пайдаланып, жетискенликлерге ерисип атырған оларды көрип кимниң болса да ҳәўеси келеди. Ал, бул жаслар ертеңимиз, әдиўли перзент­леримиз екенлигин аңласақ, кеўлимизде мақтаныш сезимлери уялайды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.06.2016 06:35:42

597 мәрте оқылды


27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

ЫҚЛАСБЕНТЛЕРИ КӨП ГАЗЕТА

Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының органы есапланған «Қарақалпақ әдебияты» газетасының басып шығарыла баслағанына енди ғана алты жыл болды. Лекин, усы қысқа мүддеттиң ишинде газета ықласбентлер итибарын тартыўға үлгерди. Тек шайыр ҳәм жазыўшылар ямаса әдебиятшы, сыншы илимпазлар ғана емес, ал, зыя­лылардың да қызығып оқыйтуғын басылымларының бирине айланды, десек қәте болмайды.

Даўамын окыў: 27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 30.06.2016 06:34:49

807 мәрте оқылды


27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

УСТАЗЛАР ИСЕНИМИ АКЛАНДЫ

Шақаманның орпаң жолларында қамшысын төбесине былғап, машина-тракторлар менен жарысып ат шаўып, бирде аўыл балаларын жыйнап, қызларды әдираспан моншақларына безеп қосық айтыўды үйреткен, бирде образларға кирип ертек айтқанда кишкене балалар тығыларға тесик таппай турғанларына ҳәз ететуғын, аўылласларының тили менен айтқанда, Қыдырбай агрономның дүўден бас қызы ержете келе сол ҳәрекетлеринен узақласып ҳеш қайда кетпепти. Ол бүгин Қарақалпақстан телевидениесиниң мине деген режиссёрларының бири болып жетилисти. Ташкенттеги Островский атындағы театр ҳәм сүўретшилик институтының музыкалық драма ҳәм комедия актёрлығы факультетин питкерип, Бердақ атындағы мәмлекетлик сазлы театр­ға келгенде аты шыға шаўып, бирден бас рольлер тийискен менен тәғдир өз билдигине көндирген Дәмегүл Алламуратова өз жолын телережиссёрлықтан тапты.

Даўамын окыў: 27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 30.06.2016 06:33:50

743 мәрте оқылды


Жеке пикир

БЕЛГИЛИ  ЖАС  АТҚАРЫЎШЫЛАР ЖАНЛЫ  ҲАЎАЗДАН

ҚОРҚА  МА?

ЯМАСА ТАҢЛАЎДАН СОҢҒЫ ОЙЛАР

Биз өмиримизди музыка намаларсыз, әжайып қосықларсыз көз алдымызға келтире алмаймыз. Қулаққа жағымлы, кеўилге қонымлы, өз мәнисине ийе қосықлар бизиң жан дүньямызға заўық бағышлайды..

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги ҳәр жылы жас атқарыўшылардың талантларын жетилистириў, оларға дурыс бағдар бериў, Ўатансүйиўшилик сезимлерин өз дөретпелери арқалы ен жайдырыўы ушын жас атқарыўшылар арасындағы  бир қанша жанлы ҳаўаздағы таңлаўларды шөлкемлестирип келмекте.

Даўамын окыў: Жеке пикир

Сәне: 30.06.2016 06:32:54

555 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ОРЫНБАЙ ҚАҚПАНШЫНЫҢ СЫРЫ МЕНЕН ЖЫРЫ КӨП...

«Қыран қусты күннен асып ушады» демеклик ништердей нурларына көзин жумбастан тик қарағанына бола айтылар екен. Дүзде жасаған адамның ең жақын досты — ийтине «жаман көз» бенен қарағанлар тийсин, тиймесин жети жини...

Аңшы менен қақпаншылардың сыйынған пири, қоңыратлы Орынбай қақпаншының қулағын шыңлатып, сөз басласақ танып-билгенлер аўыз ашпай қалмайды.

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 30.06.2016 06:31:46

539 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«АНАША»ҒА АҢСАРЫ АЎҒАН АХМЕТ

Жынаят ислери бо­йынша Беруний районы суды ашық суд мәжилисинде жынаят ислери көрип шығылған А.Ниязов, А.Абдуллаев ҳәм Н.Султановлардың үшеўи де ҳеш жерде жумыс ислемейди. Қалаберди алдынғы екеўи бурын да ислеген қылмысларына жараса жазаны өтеген. Әлбетте, бүгингидей кең имканиятлар жаратылған абат журтымызда белгили бир кәсиптиң басына «жип тақпаған» адамнан не үмит, не қайыр. Және бир таңланатуғын жеримиз бәри де шаңарақлы, ҳәр бири үш-төрт перзенттиң әкеси. Сонда қазан қаяқтан қайнайды, ишип-жемей ме, киймей ме, мереке-мейлиске, қулласы...

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 30.06.2016 06:30:49

635 мәрте оқылды


Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетине қарай

ЖОҚАРЫ ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ЖАҒДАЙЫНДА ӨТТИ

Бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы Конституциясының 105-статьясы, «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйым­лары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 23-статьясы және «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 8, 10, 11-статьяларына муўапық, сондай-ақ, пуқаралар жы­йынларының баслықлары  (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлериниң ўәкиллик мүддети усы жылдың май-июнь айларында тамамланыўына байланыслы пуқаралар жы­йынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңес­гөйлериниң гезектеги сайлаўын усы жылдың май-июнь айларында өткериў ҳаққында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кенгашиниң «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўға таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы  усы жыл 5-март­тағы қарарына муўапық Республикамызда усы жылдың 5-май — 9-июнь күнлери аралығында тастыйықланған кесте тийкарында пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлериниң сайлаўлары өткерилди.

Даўамын окыў: Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетине қарай

Сәне: 30.06.2016 06:30:02

545 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

ЖАТ ИЛЛЕТЛЕРГЕ ҚАРСЫМЫЗ

Ҳәзирги ўақытта орынларда жас өспиримлердиң ҳуқық ҳәм еркинликлерин, нызамлы мәплерин қорғаў, жынаятшылық пенен ҳуқықбузарлықларды болдырмаў, адам саўдасынан ҳәм жәмийетимизде ҳәр қыйлы жат ағымлар тәсиринен қорғаў, жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў мақсетинде мәпдар тараў қәнигелериниң қатнасыўында ата-аналар менен ушырасыўлар, мәжилислер ҳәм дөгерек сәўбетлери өткерилмекте.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

Сәне: 30.06.2016 06:27:37

598 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

БОСТАНҒА АЙЛАНЫП АТЫРҒАН САҲРА

Ўатан! Инсанның киндик қаны төгилген топырақ, өзи, перзентлери, шаңарағы жасап атырған муқаддес жер! Бул топырақ ҳаққында  толқынланбай жаза алмайман...

Бул әййемги үлкениң басынан нелер кешпеди, дейсиз! Әсирлер асып өтмишке нәзер салсаңыз, бул топырақты қорғаў ушын гүрескенлер — Тумарис, Гүлпаршын, атын усы топырақ ушын қамшылаған Алпамыс, Гүлайымлар көринеди. Уллы Әмир Темур, Жалалиддин Мангуберди бабаларымыз усы топарықтың азатлығы ушын ат салысты. Ўақыт өткинши, топырақ болса бир орында қатып қалғандай сезиледи. Негизинде олай емес...

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 30.06.2016 06:20:53

544 мәрте оқылды


СПОРТ

САМАРҚАНДТАН ЖАҚСЫ НӘТИЙЖЕЛЕР МЕНЕН...

Соңғы жыллары спорттың спорт гимнастикасы түри республикамызда жақсы раўажланып, жаслар арасында кең ен жаймақта. Бүгинги күнде елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланып, республикамыз спортшылары  бир қатар халықаралық ареналарда мәмлекетимиз байрағын бәлентлерге көтерип келмекте.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 30.06.2016 06:18:23

564 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ КЕШЕ

ПУШКИН ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ АРНАЛДЫ

Өз дөретпелери арқалы инсаният рухиятына унамлы тәсир жасаған рус хал­қының белгили шайыры Александр Сергеевич Пушкин поэзиясы өлмес дүрданалар қатарында жасап келмекте. Оның кишкенелеримизге арнап жазылған ертеклери бәршемизди жақсылыққа, ҳадаллыққа, сабырлылыққа, мийнеткешликке тәрбиялайды.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 30.06.2016 06:17:27

566 мәрте оқылды


ПУБЛИЦИСТИКА

ҚАЛАЙ  МУҚАДДЕС ДЕМЕССЕҢ, АНА-ЎАТАНДЫ...

Бүгин тыныш ҳәм абат журтымызда атып атырған ҳәр бир таң өзгеше жаңаланыўларға, ийгиликли мақсет жолындағы жаратыўшылық ислерге толы болмақта. Әлбетте, мисли көрилмеген бул раўажланыўлар биринши гезекте ғәрезсизликти еле де беккемлеў жолындағы хал­қымыздың беккем аўызбиршилигиниң, келешекке үлкен исеним менен қолға-қол усласып мийнет етиўиниң арқасында екенлигин ҳәммемиз мойынлаймыз. Сонлықтан да, ғәрезсизлик күни елимизде ең уллы байрам сыпатында тән алынып, халқымыз ҳәр жылы жоқары кейпиятта, үлкен жетискенлик ҳәм табыслар менен байрамлаў ушын аўызбиршиликли түрде ат салысады.

Даўамын окыў: ПУБЛИЦИСТИКА

Сәне: 30.06.2016 06:15:45

622 мәрте оқылды


ЖУРНАЛИСТ ОЙ САЛАДЫ

ПӘТИЯНЫ КИМ БЕРИЎИ КЕРЕК?

ТУРМЫСЫМЫЗДА ОРЫН АЛЫП АТЫРҒАН АЙЫРЫМ ЕРСИ ӘДЕТЛЕР ҲАҚҚЫНДА

Ата-бабаларымыздан кия­тырған жақсы дәстүрлер, үрп-әдетлер халқымыз турмысында өз қунын жойт­пастан киятыр. Олардың ҳәр бириниң төркининде тәр­биялық әҳмийет бар. Солардың бири еткен хызмети, көрсеткен сый-ҳүрмети, саўаплы иси ушын оған да жақсылық тилеўи, бул тилеклерге әтирапындағылардың бәри қол жайып тилеклеслигин билдириўи болып, «алтын алма  дуўа ал, дуўа алтын емес пе?» деп, алған дуўа пәтияның қунын ҳәр қандай материаллық байлықтан зыят қояды.

Даўамын окыў: ЖУРНАЛИСТ ОЙ САЛАДЫ

Сәне: 30.06.2016 06:14:32

606 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF