Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:25:10, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КӘСИПЛИК БИЛИМЛЕНДИРИЎ

КҮТИЛГЕН НӘТИЙЖЕНИ БЕРМЕКТЕ

Дүньяға келген ҳәр бир инсан билим алып, өнер ийелеп, алған тәлим-тәрбиясының ар­қасында бийик-бийик шыңларға көтерилиўди алдына мақсет етип қояды. Сол ушында елимиздиң ертеңги келешеги болған жасларымыздың билим алып, белгили бир қәнигеликти ийелеўи ушын мәмлекетимиз тәрепинен барлық шараятлар жаратылған.

Даўамын окыў: КӘСИПЛИК БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 27.04.2016 10:59:35

540 мәрте оқылды


ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ ИЛАЖЫ

САЛАМАТЛЫҚ ПОЕЗДЫНЫҢ

ГЕЗЕКТЕГИ АКЦИЯСЫ

«Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде аналықты ҳәм балалықты қорғаў, саламат ҳәм бәркамал әўладты тәрбиялаў, халқымызды, соның ишинде, ҳаял-қызлар менен балаларды тереңлестирилген медициналық тексериўден өткериў, оларға мәнзилли қайырқомлық жәрдемин көрсетиў мақсетинде жолға шыққан гезектеги Саламатлық поезды  19-апрель күни республикамызға келди.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ ИЛАЖЫ

Сәне: 27.04.2016 10:58:41

568 мәрте оқылды


АДАМ САЎДАСЫ — ГЛОБАЛ МАШҚАЛА

ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫН ТИЛЕСЕК...

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистан Республикасының жәҳәнниң көплеген абырайлы шөлкемлерге ағза болып, бир қатар халықаралық шәртнама­ларға қол қойғаны бәршемизге мәлим. Солардың бири мийнет миграциясы мәселеси болып, бул бағдарда дүзилген шөлкемлер ҳәм орайлардың хызметинен пайдаланған көпшилик пуқараларымыз нызамлы жол менен сырт еллерде жумыс ислеп, өзлериниң материаллық жағдайларын жақсылап атырғаны да бар гәп.

 

Даўамын окыў: АДАМ САЎДАСЫ — ГЛОБАЛ МАШҚАЛА

Сәне: 27.04.2016 10:57:44

549 мәрте оқылды


Фотокөргизбе

ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР ЖӘМЛЕНГЕН СҮЎРЕТЛЕР

Ғәрезсизлик жылларында бай тарийхымыз, бийтәкирар мийрасымыз, үрп-әдет ҳәм дәстүрлеримиз, бүгинги күндеги меҳир-мүриўбет, кеңпейиллик киби пазыйлетлер, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық қәдириятларға ылайық жасаў, мәмлекетимиздиң түрли тараўларында ерисилген жетискенликлер, Ўатан тәғдири ҳәм келешегине байланыслы сезимниң турмысымыздан ҳәр тәреплеме орын алып атырғанлығын кең үгит-нәсиятлаў мақсетинде Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трликлери  биргеликте «Өзбе­кис­тан ­­— баўыры кең дияр» атлы фотокөргизбе шөлкемлестирип, 18-апрель күни И.В.Савицкий атындағы қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде көргизбениң ашылыў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: Фотокөргизбе

Сәне: 27.04.2016 10:56:33

492 мәрте оқылды


ЖАСЛАР МИНБЕРИ

ТӘРТИП ҲӘМ ҚӘЎЕНДЕРЛИК — ЖӘМИЙЕТ БИРЛИГИ

Ҳуқық — мәмлекет тәрепинен үйренилген, мақулланған, қорғалатуғын ҳәм ҳәмме ушын мәжбүрий болған нормалар жыйындысы болып табылады. Алымларымыз айтып өткениндей, ҳуқық қай жерде енгизилген болса, еркинлик сол жерде ҳүким сүреди. Солай екен, бизиң алға қойған баслы мақсетимиз базар экономикасына тийкарланған пуқаралық ҳуқықый-демократиялық мәмлекетти қурыў болып табылады.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР МИНБЕРИ

Сәне: 27.04.2016 10:55:23

508 мәрте оқылды


Ярмарка

ЖЫЛ САЙЫН АБЫРАЙЫ АРТПАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигине қараслы 2-санлы Республикалық көп тармақлы балалар  ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Экономика, Сыртқы экономикалық байланыслар, Инвестиция ҳәм саўда министрликлери, Өзбекистан Саўда санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасының шөлкемлестириўинде, Қарақалпақстан Республикасы аймақлық санаат ярмаркасы ҳәм кооперация биржасы болып өтти.

Даўамын окыў: Ярмарка

Сәне: 27.04.2016 10:54:05

522 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

«ЖАСЛАР ОРАЙЫ»  ЖАҢА ИМАРАТТА

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма бес жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәми­йетлик ҳәрекети тәрепинен шөлкемлестирилген «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүрени астында өткерилип атырған жаслар фестивалы шеңберинде Нөкис қаласында заманагөй архитектуралық үлгиде қурып питкерилген «Жаслар орайы» пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 27.04.2016 10:52:59

520 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

ЕРТЕҢГИ КҮН БИЗИКИ — КЕЛЕШЕК БИЗИКИ

Елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланып «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен «Биз — уллы журт перзентлеримиз!» сүрени астында төрт күн даўам еткен фестиваль республикамыз жасларын усы мақсет жолында бирлестирди.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 27.04.2016 10:52:02

493 мәрте оқылды


ЯДНАМА

ҚОСЫҚ ӘЛЕМИНИҢ ЖАРҚЫН ЖУЛДЫЗЫ ЕДИ...

Өткен әсирдиң 60-жылларында республикамызда Халық сазлары оркестри ҳәм Нөкис музыка-хореогра­фиялық билим журты жумыс баслағанлықтан көркем өнеримиздиң қосық жанры жақсы раўажланды. Себеби, билим журтына өзлериниң әжайып музыка шығармалары менен халқымызға таныл­ған, атақлы композиторлар Ж.Шамуратов, Ә.Халимов, Н.Когай, Н.Мухамеддинов, К.Абдуллаев киби қарақалпақ музыка өнериниң дар­ғалары устазлық еткенликтен, қысқа ўақытлар ишинде бир топар талантлы қосықшылар пайда болды.

 

Даўамын окыў: ЯДНАМА

Сәне: 27.04.2016 10:49:34

458 мәрте оқылды


ЖАЗЫЎШЫ ОЙ САЛАДЫ, УСЫНЫС ЕТЕДИ

Муратбай Нызанов.

Қарақалпақстан халық жазыўшысы.

Сен күймесең, мен күймесем...

Инсанның қәлбине питкен ҳәр қандай өнер бул жаратылыс тәрепинен берилген бийбаҳа сый. Кимдур хош ҳаўазға ийе қосықшы, кимдур оған кәмине келтирип нама шығарады, тағы бир талант ийеси оған ылайық сөз-қосық дөретеди.

Даўамын окыў: ЖАЗЫЎШЫ ОЙ САЛАДЫ, УСЫНЫС ЕТЕДИ

Сәне: 27.04.2016 10:48:19

588 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

ЖАСЛАР ФЕСТИВАЛЫ БАСЛАНДЫ

Республикамызда елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланып «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен өткерилип киятырған «Биз — уллы журт перзентлеримиз!» сүрени астында жаслар фестивалы басланды.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 27.04.2016 10:46:11

486 мәрте оқылды


Өрт Қәўипсизлиги

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ИЛАЖЛАРДЫ КҮШЕЙТИЎ ЗӘРҮР

Нөкисте Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Өрт қәўипсизлиги бас басқармасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң шөлкемлестириўинде Нормативлик-техникалық экспертиза бағдарлары хызметкерлериниң қатнасыўында үш күнлик семинар-кеңес болып өтти. Оған ӨзИИМ ӨҚББ хызметкерлери, Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы ҳәм ўәлаятлардың Өрт қәўипсизлик басқармаларының басшы ҳәм хызметкерлери, қәнигелери, тийисли минис­трликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың басшылары, мәпдар шөлкемлердиң ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Өрт Қәўипсизлиги

Сәне: 27.04.2016 10:44:56

423 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚЫРЫҚҚА КЕЛИП, НЫРҚҚА...

Әлбетте, ҳәрқандай унамсыз ақыбетлер, орны толмас өкинишлер гиябентлик затлардың тәсиринде жүзеге келетуғынлығын ҳәр бир саналы адам жақсы түсинеди. Себеби, ғырстай жигитлердиң бул затларды қабыл еткеннен кейин өз баўырларын, ҳәттеки, туўған ата-анасын да танымай қалатуғынлығын киноларда көрип, баспасөз бетлеринде оқып жүрмиз. Сонлықтан да, гиябентликке қарсы гүресиў бағдарында турақлы түрде Їгит-нәсият, түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, усындай илажлардың алып барылыўына қарамастан айырым жасларымыздың бул жаман жолға кирип қалғанлықларына ашынамыз.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2016 10:43:04

491 мәрте оқылды


Спорт

ЖАС ГИМНАСТТЫҢ ТАЛПЫНЫСЛАРЫ

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлигине қараслы гимнастика түрлери бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң тәрбияланыўшысы Мийирбек Узақбаев жас болыўына қарамастан үлкен жетискенликлерге ийе болған спортшы. Ол тоғыз жылдан берли спорт гимнастикасы менен турақлы түрде шуғылланып келмекте. Пайтахтымыздағы 3-санлы улыўма билим бериў мектебиниң 9-класында оқып билим алыў менен бирге спорт дөгереклерине жақсы қатнасып, мектеп мақтанышына айланған белсенди оқыўшылардың бири болып табылады.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.04.2016 10:41:58

427 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚУРЫЛЫСТАFЫ ЖЕКЕ МӘП УШЫНБУРЫЛЫСЛАР

Бүгинги күни пайтахтымыздан тартып республикамыздың барлық районларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў ислери нәтийжесинде журтымыздың келбети жыл сайын жаңаланып бармақта. °лги-жойбарда қурылған турақ жайлар, қәд көтерген социаллық ҳәм басқа да объектлер қала ҳәм аўылларымыздың көркине көрк, шырайына шырай қосып, танымаслық дәрежеде өзгеше түс алмақта.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2016 10:41:02

445 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF