Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:09:47, 11.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Сайлаў — 2016

ПУҚАРАЛАРДЫҢ СИЯСИЙ БЕЛСЕНДИЛИГИ АРТПАҚТА

Базар экономикасына негизленген ҳуқықый демократиялық мәмлекеттен күшли пуқаралық жәмийетке өтиў жолында нық қәдемлер таслап киятырған бийғәрез елимиз турмысындағы үлкен сиясий-жәмийетлик ўақыя — 4-декабрьде болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаўға санаўлы күнлер қалды.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 23.11.2016 05:19:54

462 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ТАҢЛАЎЫМЫЗ АРЗЫЎЫМЫЗДЫҢ ӘМЕЛГЕ АСЫЎЫН ТӘМИЙИНЛЕЙДИ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инс­титутында Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў күни мүнәсибети менен «Мениң даўысым — Ўатаным келешегине байланыслы» атамасында ушырасыў кешеси өткерилди. Илажда институт ректоры Қ.Оразымбетов, Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги жетекши мәсләҳәтшиси Б.Доскараев, инс­титуттың үлкен оқытыўшысы Б.Арзиева, институт проректоры Қ.Қадировлар  сөзге шығып, ҳуқықый мәмлекетте, әдалатлы жәмийетте инсан, оның қәдир-қымбаты, ҳуқық ҳәм еркинликлери жоқары қәдирият саналатуғынлығын айрықша атап өтти.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 23.11.2016 05:16:03

435 мәрте оқылды


ШАРЎАШЫЛЫҚ

«ДӘРБЕНТ» ЖОЛҒА ШАШЫЛҒАН ЫРЫСҚЫ-НЕСИЙБЕ

Мал жақсысы сыйыр ҳәм өрисине қарай өседи. Үш ай бурын алыс Германиядан алып келинген гөш-сүт жетистириў бағдарындағы қара-ала «гольштейн» ҳасыл туқымынан, 30 бас сыйырының аяқларын жазыў ушын Үстирт етеклериндеги отлақлы жайлаўларда жайыўға кеткен падасын бираз күтиўимизге туўра келди. Гүлтеленген көк майса жоңышқа буўмаларын арнаўлы агрегатта майдалап, жуғымлы жемлерден гүнжара, шелуха, кепеклерин мөлшери менен аслаўларына араластыра салған Жәнибек Оразбаевқа ҳармасын айттық.

Даўамын окыў: ШАРЎАШЫЛЫҚ

Сәне: 23.11.2016 05:14:12

416 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

САЙЛАЎ ҲУҚЫҚЫ НЫЗАМЛАР МЕНЕН ҚОРҒАЛАДЫ

Жақын күнлерде елимизде Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы болып өтеди. Сайлаўдың демократиялық жағдайда өтиўи ушын мәмлекетимизде бирқанша нызамлар қабыл етилген болып, зәрүр шараятлар жаратылған.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 23.11.2016 04:58:57

421 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҲУҚЫҚЫМНАН  ПАЙДАЛАНЫП...

Жаслық — гөззаллық паслы, инсанның күш-жигерге толған, мийнет заўқы менен жасайтуғын демлери. Сонлықтан, жаслар мәмлекеттиң шешиўши күши саналады. Халқымыздың ү0 проценттен зыятын жаслар қурайды. Бул елимиздеги барлық тараўлардың раўажланыўында олардың қатнасы ҳәм тәсири әҳмийетли орын ийелейтуғынын көрсетеди.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 23.11.2016 04:57:48

418 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

ЎАТАНЫМЫЗ  КЕЛЕШЕГИНЕ  ДАЎЫС  БЕРЕМИЗ

Ҳәр ким арзыў-әрманлары жолында оқып излениў мүмкиншилигине ийе мәмлекетте жасап атырған бахытлы жаслардың бири екенлигимнен бахтиярман.

Ең баслысы, мәмлекетимизде жаслар пикирлерин ашық-айдын, еркин айтыўға теңи-тайы жоқ ҳуқықты бизлерге Ғәрезсизлик бергенлигин ядымыздан шығармаўымыз тийис. Азат, ашық аспан, парахатшылық ҳүким сүрген Ўатанда жасаў бахтын қанша тәриплесек те арзыйды.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 23.11.2016 04:56:34

387 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

ИЙГИЛИКЛИ  ИЛАЖЛАР ИЗЛЕНИСКЕ  ИЙТЕРМЕЛЕЙДИ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы 2-санлы академиялық лицейде Өзбекистан Қаҳарманы, Олий Мажлис Сенатының ағзасы, белгили тарийхшы-археолог Ғайратдин Хожаниязов пенен ушырасыў кешеси өткерилди.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 23.11.2016 04:52:40

382 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

НУРАНЫЙЛАР САЙЛАЎ УЧАСТКАСЫНДА БОЛДЫ

Өтип баратырған ҳәр бир күн бизди мәмлекетимиз тарийхындағы үлкен сиясий ўақыя — Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы күнине жақынластырмақта. Ҳәзирги ўақытта республикамыздағы Президент сайлаўын өткериўши 591 сайлаў участкасында таярлық жумыслары жуўмақлаўшы басқышқа кирип, сайлаўларды жоқары дәрежеде өткериў ушын дерлик таяр ҳалатқа келтирилди.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 23.11.2016 04:46:48

394 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҚЛАЎШЫЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Ғалаба хабар қураллары арқалы бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы ҳүкиметиниң рәсмий мирәт етилиўи тийкарында Европада Қәўипсизлик ҳәм Бирге Ислесиў Шөлкеминиң Демократиялық институтлар ҳәм инсан ҳуқықлары бойынша Бюросы усы жыл 4-декабрьде болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын рәсмий түрде бақлаў жумысын  2-ноябрь күни баслаған еди.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 23.11.2016 04:43:19

429 мәрте оқылды


РЕКЛАМА ОРНЫНА

ХАЛЫҚ  ХЫЗМЕТИНДЕГИ  ИЙГИЛИКЛИ  ИСЛЕР

Ҳүкиметимиз тәрепинен банк тараўын түпкиликли реформалаў нәтийжесинде банк системасына болған исенимди және де арттырыў, халыққа көрсетилип атырған хызметлер сапасын жақсылаў хәм оларға банк хызметлеринен пайдаланыўда бир қатар қолайлықлар жаратыў жақсы жолға қойыл­ған. Бул бағдарда ҳүкиметимиз тәрепинен бир қатар Пәрман хәм қарарлар қабыл етилип, бул ҳуқықый ҳүжжетлер негизинде банклер раўажланыў жолына түсти.

Даўамын окыў: РЕКЛАМА ОРНЫНА

Сәне: 23.11.2016 04:37:20

421 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

УСТАЗ МИЙНЕТИ ШӘКИРТЛЕРИНИҢ ЖЕТИСКЕНЛИГИНДЕ  КӨРИНЕДИ

7-санлы улыўма орта билим бериў мектеби «Тахтакөпир» аўыл пуқаралар жыйыны ора­йында жайласқан болып, бүгинги күни оқыў дәргайында 359 оқыўшы оқып, билим алмақта. Тәлим-тәрбия ислери тийкарынан қарақалпақ ҳәм қазақ тиллеринде жүргизилетуғын мектептиң педагогикалық жәмәәти ҳәм оқыўшылары өзлерине жаратылған мүмкиншиликлерден нәтийжели пайдаланып, район ҳәм республика көлеминде оқыўшылар арасында өткерилетуғын ҳәрқыйлы спорт жарыслары ҳәм таңлаўларға белсене қатнасып келмекте.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 22.11.2016 11:45:39

418 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

САПАР АЙЫ — СӘТСИЗ АЙ... МА?

Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен миллий қәдириятларымыз қайта тикленди, елимизде дин ҳәм ҳүждан еркинлигине кең жол ашылды. Мүбәрек Рамазан ҳәм Қурбан ҳайты сыяқлы муқаддес байрамларымыз хал­қымыздың руўхый дүньясынан және орын ийеледи.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

Сәне: 22.11.2016 11:19:25

405 мәрте оқылды


САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

ХАЛЫҚ  ТӘРЕЗИ...

Ҳәр қашан да базарлар халықтың жасаў жағдайын өзинде сәўлелендиретуғын әҳмийетли орынлардан саналады. Республикамыздың барлық қала ҳәм районларындағы дийқан базарлары менен саўда комплекслериниң жумысларын бүгинги дәўир талаплары дәрежесинде жетилистирип барыў, тутыныўшыларға қолайлы шараятлар жаратып бериў ҳүкиметимиз сиясатының баслы бағдарларының бири.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 22.11.2016 11:16:26

403 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР КӨРИНИСИ

Сайлаўлар нәтийжесинде жәмийет ағзаларының қәлеўи, алып барылып атырған мәмлекет сиясатына қатнасы анықланады. Сондай-ақ, сайлаўлар халықтың ерк-ықрарын сәўлелендириўши демократиялық көриниси болып, халық мәмлекет ҳәкимиятының бирден-бир дереги екенлигинин әмелде көрсетеди. Өзбекистан пуқаралары сайлаў ҳуқықларын улыўмалық тән алынған халық­аралық нормаларға сай түрде, ашықлық, улыўма тең, тиккелей ҳәм де өз пикирин еркин билдириў ҳәм жасырын даўыс бериў жолы арқалы әмелге асырады.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:23:00

449 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

САЙЛАЎ БОЙЫНША ИСЛЕРДИ СУДЛАРДА КӨРИЎ ҲӘМ НЫЗАМШЫЛЫҚТЫ ҚОЛЛАНЫЎ ТӘРТИБИ

Судлар тәрепинен сайлаў комиссиясының ис-ҳәрекетлери (қарарлары) үстинен берилген шағымлар бойынша пуқаралық ислерин көриўде Өзбекистан Республикасы Пуқаралық процессуаллық Кодекси, «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳәрекетлер ҳәм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызам талабына ҳәм «Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды Пленумының 1996-жыл 19-июльдеги «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳәрекетлер ҳәм қарарлар үстинен келтирилген шағымларды судларда көриў әмелияты ҳаққында»ғы 18-санлы қарарына әмел етилиўи лазым.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:18:51

407 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF