Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:50:54, 26.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

АДАМДЫ АЗҒЫРЫЎШЫ

КИТАПЛАРҒА ЫҚЛАС ҚОЙЫП...

Дүньяда китаплардың түри көп. Олардың арасында оқылатуғынлары да, оқылмайтуғынлары да, оқыў қадаған етилгенлери де баршылық. Айтайық, әдебий, илимий китапларды оқысаң, өзиңе керекли көп нәрселерди аласаң ҳәм олардың жәмийет ушын ҳешқандай қәўпи жоқ. Сол ушын да, бундай китаплар қадаған етилмейди. Ал, диний китаплар мәселесинде, керисинше, олардан айырымларының қатықтай уйып отырған елимиздеги аўызбиршиликке иритки салыў, жәмийетти ыдыратыўға алып келетуғын  идеялар менен толы болғанлығы салдарынан оларды мәмлекет шегарасынан алып кириў, көширип алыў, көбейтиў, тарқатыў қатаң қадаған етилген.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.02.2016 09:58:21

513 мәрте оқылды


Наука и молодежь

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза прошло мероприятие на тему "Труды А.Бутлерова: вчера и сегодня", организованное кружком "Юный химик".

В нем приняли участие профессорско-преподавательский состав, студенты высших учебных заведений республики, специалисты отрасли.

Даўамын окыў: Наука и молодежь

Сәне: 26.02.2016 09:56:36

467 мәрте оқылды


Мақала

ПСИХОТРОП  ӨНИМЛЕР —  БУЛ НЕ?

Өзбекистан Республикасында нәшебентлик қураллары, психотроп өнимлер ҳәм прекурсорлардың айланыста болыўына байланыслы социаллық мүнәсибетлерди тәртипке салыў ҳәм олардың нызамға қайшы рәўиште айланыста болыўына тосқынлық етиў, халықтың денсаўлығын сақлаў ҳәм мәмлекет қәўипсизлигин тәмийинлеў мақсетинде 1999-жыл 19-августта «Нәшебентлик қураллары ҳәм психотроп өнимлер ҳаққында»ғы Нызам қабыл етилген. Усы нызамның 3-статьясында психотроп өнимлерге айрықша түсиник берилген. Бул психотроп өнимлер дизимине киргизилген ҳәм Өзбекистан Республикасында қадағалаўға алынатуғын, келип шығыўы синтетик яки тәбийғый өнимлер есапланады.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 26.02.2016 09:53:31

451 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ҚАРА ДӘРИ»НИҢ

ТОРЫНА ТҮСКЕНЛЕР

Бүгинги күни ҳәр қыйлы қарама-қарсылықларға, жынайый ҳәрекетлерге себепши болып атырған наркотикалық затлардың саўдасы пүткил дүньялық баслы машқалалардың биринен саналады.  «Қара дәри» саўдасы аўыр ақыбетлерге, орны толмас өкинишлерге алып келетуғынын биле тура бизиң журтымызда да айырым заманласларымыздың бул иллет пенен шуғылланып атырғаны, әсиресе, ҳаял-қызларымыздың араласыўы қатты тәшўишлендиреди. Нәшебентлик затларды қабыллап, оның нәшесине берилип баратырған инсанларды жолдан қайтарыў бағдарында әҳмийетли жумыслар алып барылмақта.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.02.2016 09:51:47

483 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

КӨТЕРИҢКИ РУЎХТА БЕЛГИЛЕНДИ

Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәўир ишинде сиясий-экономикалық, руўхый тараўларда ерискен жетискенликлеримиздиң ең тийкарғы көриниси бул ­— мәмлекетимизде орнатылған тынышлық, миллетлер арасындағы татыўлық, мәмлекет қәўипсизлигин сақлаў илажлары болды деп исеним менен айта аламыз. Себеби, тек тынышлық ҳүким сүрген елде ғана сиясий-экономикалық реформаларды ҳәм мәдений-руўхый ағартыўшылық ислерин табыслы әмелге асырыў мүмкин.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 26.02.2016 09:50:21

499 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ХЫЗМЕТТИҢ ҚӘРЕЖЕТИ БОЛАДЫ»...

Экономикасы жыл сайын турақласып атырған елимиздиң еле де раўажланыўына мүнәсип үлес қосаман деген исбилерменлик субъектлерине ҳәр тәреплеме қолайлы шараятлар жаратылмақта. Жумысымды кеңейтемен, жаңа жумыс орынларын жаратаман деген исбилерменлерге банклер тәрепинен қысқа ҳәм узақ мүддетли жеңиллетилген кредит қаржылары берилип, ийгиликли мақсетлерге жумсалмақта. Лекин, кредит қаржыларын ажыратыў яки есап беттен - есап бетке пул қаржыларын өткериўде банк қарыйдарларын әўере-сарсаңлыққа салатуғын жағдайлар да ушырасып туратуғынлығын жасырып болмайды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.02.2016 09:46:47

509 мәрте оқылды


ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫ

МИЙМАНДОС

ҲӘМ  ТЫНЫШ-ТАТЫЎ  ЕЛ

Күнделикли жумыслардан босап, арасында китап оқыўдың да басқаша заўқы бар. Мен де усындай бир пайытта кеўлим китап оқыўды күсеп үй китапханамды ақтардым. Текшеде тақланып турған китапларымды узақ тинтип отырсам, буннан илгериректе оқып шыққан китабым қолыма түсти. Бул Расул Гамзатовтың «Мениң Дағыстаным» деген китабы еди. Китаптың муқабасындағы автор тәрепинен жазылған «Дорогому Смету Мадияровичу с добрыми дагестанскими пожеланиями» деген жыллы сөзлерге көзим түсти.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫ

Сәне: 31.01.2016 10:00:16

630 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ХЫЗМЕТ  ЛАЎАЗЫМЫНАН

ПАЙДАЛАНЫП...

Fәрезсиз елимизде аўыл хожалығы өнимлеринен ғәлле ҳәм пахтаға мәмлекетлик буйыртпа бар. Fәлле халқымыз тоқшылығының тийкары, дастурханымыздың берекети болса, пахта стратегиялық бас байлығымыз саналады. Сонлықтан, ҳәр жылы бул өнимлерди жетистириўге айрықша итибар қаратылып келинбекте. Тилекке қарсы, халқымыздың сонша маңлай терлер менен жетистирген пахта өнимин қабыллап алыўшы ҳәм қайта ислеўши кәрхана басшыларының өзлериниң хызмет ўазыйпаларына жуўапкерсизлик пенен қарап, жәмийет мәплерине зыян жеткерилиўине себепши болып атырған жағдайлар да ушырасып турады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.01.2016 09:58:34

615 мәрте оқылды


В Комитете женщин Республики Каракалпакстан

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ИНТЕРЕСЫ ЖЕНЩИН

В нашей стране задачи повышения общественно-политической активности женщин, их духовного и интеллектуального потенциала, укрепления здоровья, охраны семьи, материнства и детства являются приоритетными направлениями государственной политики. Указ Президента страны И.Каримова "О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана" от 25 мая 2004 года служит важным программным документом по повышению активности женщин в экономической, социальной и политической жизни страны, реализации их потенциала.

Даўамын окыў: В Комитете женщин Республики Каракалпакстан

Сәне: 31.01.2016 09:57:20

650 мәрте оқылды


Год здоровой матери и ребенка

ВНИМАНИЕ  РАЗВИТИЮ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

С первых дней независимости в стране огромное внимание уделяется   искусству и культуре. И особенно это касается области  развития музыкального образования и творческих способностей детей. Постановление Президента Республики Узбекистан "О государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы" от 8 июля 2008 года — яркое тому подтверждение. Согласно документу были разработаны  территориальные программы нового строительства и капитальной реконструкции детских школ музыки и искусства, разработаны и утверждены нормативы по оснащению детских школ музыки и искусства музыкальными инструментами, техническими средствами, инвентарем и современным оборудованием.

Даўамын окыў: Год здоровой матери и ребенка

Сәне: 31.01.2016 09:55:21

637 мәрте оқылды


В органах самоуправления граждан

МАХАЛЛЯ — ГАРАНТ МИРА И СОГЛАСИЯ

Издавна на Востоке махалля играла большую роль в  жизни народа. Не случайно еще 13 лет назад по инициативе Президента страны  2003 год был объявлен Годом махалли. В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, глава государства отмечал, что в махалле царят мир и спокойствие, взаимное уважение и почитание, дружба и сплоченность, достаток и благосостояние. Далее он подчеркнул уникальность института махалли, который сплачивает людей, укрепляется правопорядок в местах проживания, внедряется система самоуправления. Поэтому с каждым днем все более и более повышается роль и значимость махалли, осуществляется ряд мер по укреплению материально-технической базы органов самоуправления.

Даўамын окыў: В органах самоуправления граждан

Сәне: 31.01.2016 09:54:24

617 мәрте оқылды


«ЎЗБЕКИСТОН ҲАВО ЙЎЛЛАРИ» МИЛЛИЙ АВИАКОМПАНИЯСЫНА 24 ЖЫЛ

ЖАҢА ШЕКЛЕРГЕ ҚАРАЙ...

Қарақалпақстанға 1927-жылы туңғыш мәрте ҳаўа жолы ашылып, Төрткүл Республикамыздағы авиацияның биринши мәканы болған. Соң Мойнақ, Қоңырат районларында да аэродромлар менен самолётлар қонатуғын полосалар ушын жер ажыратылып, аэропортлар шөлкемлестирилген. Авиация тарийхы усылай басланған республикамызда 1969-жылы Нөкис аэропортының аэровокзалы пайдаланыўға тапсырылды.

Өзбекистан авиациясы 1992-жыл 28-январьдан «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпаниясы болып қайта дүзилип, ғәрезсизлик жылларында үлкен жетискенликлерге ерисилди.  Миллий авиакомпаниямызға қараслы Нөкис аэропорты да дүньяның қәлеген авиакомпа­ниясы менен бәсекиге түсе алатуғын аэропортқа айланды.

Даўамын окыў: «ЎЗБЕКИСТОН ҲАВО ЙЎЛЛАРИ» МИЛЛИЙ АВИАКОМПАНИЯСЫНА 24 ЖЫЛ

Сәне: 31.01.2016 09:52:56

574 мәрте оқылды


ӘЛИШЕР НАЎАЙЫ — 575

«ИНСАН ТИЛ АРҚАЛЫ

ТИРИШИЛИК ДҮНЬЯСЫНЫҢ ГҮЛТАЖЫ»

ЯМАСА НАЎАЙЫНЫҢ «МУҲОКАМАТУ-Л ЛУҒАТАЙН» МИЙНЕТИ ҲАҚҚЫНДА

Уллы ойшыл Әлишер Наўайының «Муҳокамату-л-луғатайн» («Еки тилдиң сәўбети») мийнети 1499-жылы жазыл­ған. Ол бул мийнетин жигитлик туйғылары йош урып тур­ған жыллары емес, ал, өмириниң соңғы пайытларында бай турмыслық тәжирийбе топлаған, өмир бағының мийўелери писип жетилисип, кәмилликке ерискен дәўиринде дөреткен. «Муҳокамату-л-луғатайн» мийнетиниң төрт қол жазба нусқасы сақланған.

Даўамын окыў: ӘЛИШЕР НАЎАЙЫ — 575

Сәне: 31.01.2016 09:51:27

649 мәрте оқылды


Личное мнение

ХАРАКТЕР ФОРМИРУЮТ СЕМЬЯ И ШКОЛА

Целеустремленный человек всю жизнь учится и не останавливается на достигнутом. Ведь знания никогда не бывают лишними. Не зря в народе говорится, что "Ученье — свет, а неученье — тьма".

С детства перед нами открывается волшебный мир знаний. Благодаря школьным педагогам мы усваиваем полезное и интересное. А самое главное  — осознаем, что значит для нас Родина и край, где мы родились и живем.

Даўамын окыў: Личное мнение

Сәне: 31.01.2016 09:50:01

548 мәрте оқылды


Это интересно

ЧТО ТАКОЕ ПЕРГА?

Зимой, когда высоки риски заболеваемости ОРВИ и простудой, каждый из нас принимает меры по их профилактике. Витаминотерапия, закаливание, занятия спортом — все это способствует предупреждению этих болезней. Ну, а уж если заболели, то используется  широкий ассортимент медикаментов, и дополнительно  средства народной медицины — всевозможные целебные травы и снадобья. Не обойтись в эти дни без меда, который также способствует и укреплению иммунитета человека, и имеет целебные свойства. А любой пчеловод назовет еще и другие продукты пчеловодства, которые являются панацеей не только от респираторных заболеваний, но и от многих других.  Сегодня мы хотим вам рассказать об одном из них — перге.

Даўамын окыў: Это интересно

Сәне: 31.01.2016 09:48:52

565 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF