Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:02:51, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕМИНАР

БЕЛСЕНДИЛИКТИ ЕЛЕ ДЕ АРТТЫРЫЎ ЗӘРҮР

«...Жоқары кәсиплик шеберликке ийе журналистлерди, талқылаўшылар ҳәм шолыўшыларды, улыўма айтқанда, өз кәсибиниң ҳақыйқый устасы болған қәнигелерди таярлаў ўазыйпасы елеге шекем әҳмийетли болып тур десек, әйне ҳақыйқатты айтқан боламыз.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 26.08.2016 11:32:25

395 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖАҢА МАЙДАН, СУЛЫЎ ИМАРАТ

Халқымыз ҳәр жылы Ғәрезсизлик байрамын үлкен жетискенликлер, мол табыслар менен күтип алыўды жақсы дәстүрге айландырған. Елимизде ең уллы, ең әзиз әййямға мүнәсип саўғалар таярлаў, халқымыз турмысын буннан былай да абат етиў ҳәм абаданластырыў мақсетинде кең көлемли дөретиўшилик жумыслар әмелге асырылмақта.

Быйыл да уллы байрамымыз қарсаңында елимиздиң барлық аймақларында жаңа кәрханалар, билимлендириў ҳәм медицина мәкемелери, көркем өнер ҳәм спорт имаратлары, турақ жайлар, кең ҳәм рәўан жоллар қурып питкерилмекте. Халқымызға тән ийгиликли дәстүрлерге муўапық быйылғы жылы да бундай объектлер бахытлы ҳәм қуўанышлы күнлерде — Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында пайдаланыўға тапсырылмақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 11:31:10

416 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

АСПАЗЛАР ҚОЛЫНДАҒЫ «АЛТЫН ПЫШАҚ»

Күн өткен сайын жақынласып киятырған ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы мүнәсибети менен орынларда мәдений илажлар ҳәм таңлаўлар шөлкемлестирилмекте. Жақында Өзбекистан Аспазлар шөлкеми менен Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикалық басқармасының шөлкемлестириўинде «Алтын пышақ» аспазлар таңлаўының Республикалық басқышы болып өтти.

Таңлаўды Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикалық Басқармасының баслығы Х.Қайыпназаров кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды. Буннан соң Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң экономикалық мәселелер бойынша секретариат баслығы С.Данияров ҳәм Өзбекистан аспазлар шөлкеми баслығының орынбасары А.Назаров сөзге шығып, таңлаўдың мақсетине кеңнен тоқтап өтти ҳәм қатнасыўшыларға  әўметлер тиледи.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 27.07.2016 05:24:28

751 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ELITE STARS TEXTILE” ӨНИМЛЕРИ  — ЖӘҲӘНДЕ

Бул жерге келгенимизде ELITE STARS TEXTILE”  фабрикасы директорының  ислеп шығарыў бойынша орынбасары Тимур Муратов усы жылы алынған пахта талшығы, ислеп шығарыў, экспортқа жебирилиў барысы ҳаққында мағлыўматлар менен таныстырды.

— Бизлер ушын барлық қолайлықлар жаратылған, арнаўлы жумыс кийимлери менен тәмийинленгенбиз, үш мезгил аўқат, мәнзилимизге апарып, алып қайтыў бийпул, медпункт, асханалар хызметимизде ,-дейди фабрика операторы Н.Муратова.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 05:22:43

639 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ИТАЛИЯ ҚОЯНЛАРЫ БАҒЫЛМАҚТА

Хожели районындағы қояншылыққа қәнигелестирилген «Plutos Lapin» ЖШЖ Италиядан 114 бас ҳасыл туқым қоян алып келип, бағып атыр.  Италиялы «қонақ­лар»дың қоныс­ланғанына бир неше күн болғанлықтан, олар еле бизиң ықлымымыз­ға бейимлесип кете қоймапты.

— Бул қоянлардың пар­қы сонда, олардың гөши аппақ болады, ең әҳмийетлиси, ол адам организми ушын оғада пайдалы. Шыпакерлердиң айтыўынша, оның гөши тез сиңимли бол­ғанлығы себепли, оны диеталық аўқат ретинде қабыл етиўге қолай, әсиресе, қант­лы диабет кеселлигиниң алдын алыўда пайдасы жоқары,-дейди усы фирманың қоян бағыўшысы Х.Абдуллаев.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 05:19:47

799 мәрте оқылды


ТЕННИС

ЖАРЫС ТАБЫСЛЫ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Соңғы жыллары спорттың теннис түри республикамызда ғалабалығы менен кең ен жайып бармақта. Бүгинги күнде елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланыў имка­ниятларына ийе болды.

Жақында Қараөзек ра­йоны балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң ашық ҳәм жабық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы» ҳәм 26-июнь — «Халықаралық нәшебент­ликке қарсы гүресиў күни»не бағышланып 2000-2002, 2003-2004, 2005 ҳәм оннан киши жыллары туўылған балалар ҳәм қызлар арасында район ашық бириншилиги өткерилди.

Даўамын окыў: ТЕННИС

Сәне: 27.07.2016 05:14:32

622 мәрте оқылды


2016-ЖЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

ҲУҚЫҚЫЙ  РЕФОРМАЛАР  — ПӘРАЎАН ТУРМЫС КЕПИЛИ

Мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки жылларынан-ақ барлық тараўларда әмелге асырылып атырған реформалардың, соның ишинде ҳуқықый реформалардың нәтийжесинде инсан мәплериниң үстинлиги тән алынып алып барылып атырғанлығы әйне ҳақыйқат. Буны биз Өзбе­кистан Республикасы Конституциясының 14-бәнтинде айқын белгиленгенлигин көриўимиз мүмкин. Онда «Мәмлекет өз хызметин инсан ҳәм жәмийет пәраўанлығын гөзлеп, социаллық әдалат ҳәм нызамлылық принциплери тийкарында әмелге асырады» деп белгиленген. Ҳәммемизге мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылға атама берилиўинде ең дәслеп инсан мәплери менен тиккелей байланыслы қойылыўы буның қаншелли дәрежеде әҳмийетлилигинен дәрек береди. Итибар беретуғын болсақ, ҳәр бир атама берилген жылдың аты негизинде инсан мәпи, оның пәраўан турмысы, абаданлығын тәмийинлеў сыяқлы мақсетлер жатады.

Даўамын окыў: 2016-ЖЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

Сәне: 27.07.2016 05:11:48

602 мәрте оқылды


Спорт

ТАБЫСЛАР МОЛ, МАШҚАЛАЛАР ДА ЖОҚ ЕМЕС

Соңғы жылларда, әсиресе, елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейинги дәўирде Қарақалпақстанда ең раўажланған спорт түрлериниң бири — бул ескек есиў болып табылады. Академиялық, байдарка ҳәм каноэда ескек есиў менен шуғылланыўшы спортшыларымыздың мәмлекетимиз көлеминдеги жарысларды айтпағанның өзинде жәҳән ҳәм Азия бириншиликлерине, басқа да халықаралық турнирлерге мүнәсип тәризде қатнасып, ҳәр қыйлы дәрежедеги медальлар менен қайтыўы бүгинлигинде таң болмай қалды. Булар, әлбетте, республикамызда спорттың усы түрине дыққат-итибардың күшли екенлигинен дерек береди.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.07.2016 05:00:19

585 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ҚАСҚЫР ТЫРНАЎЛАРДЫҢ СЫРЫ НЕДЕ?

— Өзиме тиймеген қасқырлар мың жасасын! - деп, адам жоқ жерлерде малақайын ортаға қойып ойласқан, қытығыңа ти­йип сөйлегенди жақсы көретуғын, тақымы қатты Айназар шабандоз жақында теңиз бойындағы үйир-үйир жылқыларын түўеллеп қайтыпты.

— Жолбарыстың сүтин ишпедим-дә, сыйырда саўылғанынан жети есе майлы екени анық. Дәрья нәўпир жыллары ағып-тамып жететуғын суўға теңиз ултанындағы ой-шуқырлар толса жабайы жылқы, түйе, өгизлер менен аң-қуслардың артықмаш несийбеси екен. Екинши «Қарамуш»қа l00 шақырымдай жол басып барғанымда тис шуқлайтуғын шөп таппай, сырдандай далаңлығы  жалықтырып жибереди. Баяғының тоғайлары қандай болса, аң-қуслары да сондай еди.

 

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 27.07.2016 04:57:54

603 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

АҚҚУЎДЫ АТПАС БОЛАР...

Базарда шөп-шарлардан дәри-дәрмақ соғып сататуғын майып  ғарры ўақтында атақлы мерген атын көтерипти. Керек затыңды оңашада қулағына сыбырласаң «Сарыүйек»тей уўлы жылан, кирпитикен, қасқырдың тиси, қоянның сүтин ҳәм «пуллап бер деген биреўлерден аманат еди, ем болсын» деп өтирикти қас қақпай сулқыйтады. Аўзына келген баҳасын айтса, жаны қыйналған мүтәжлер қуўана-қуўана алып кетиўге мәжбүр.

«Күйикке аққуўдың майы керек, жақса тыртық қалмай питер екен» деп алдыңда мүләйимсиген заманласлары менен дәртлесип отырғандағы сөзлерине қулақ түрдим.

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 27.07.2016 04:56:39

619 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

КӨТЕРИҢКИ  КЕЙПИЯТ  БАҒЫШЛАП...

Быйылғы ғәрезсизлик байрамы алдынан шөлкемлестирилип атырған салтанатлы илажлардың пүткил республика көлеминде ҳәр жылдағыдан өзгеше екенлигин айрықша атап өтиўимиз керек.

Усындай байрам илажларының бири жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында  болып өтти. Онда шегара әскерлери бөлими қосық ҳәм ойын ансамбли, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының халық артисти О.Назарбеков, «Ниҳол» сыйлығының ийеси М.Эгамбердиева ҳәм республикамыздың көркем-өнер шеберлериниң атқарыўындағы қосық ҳәм аяқ ойын концерт бағдарламасы республикамыздың шегара әскерий бөлиминиң хызметкерлерине, олардың шаңарақ ағзаларына ғәрезсизлик байрамы мүнәсибети менен инам етилди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:55:16

853 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АЙДЫН ЖОЛЛАР ­ ЕЛ ҲӘМ КЕЎИЛЛЕР АБАТЛЫҒЫ ТЫМСАЛЫ

Ҳәзир қайсы тараўды алып қарасақ та жаңаланыўлар, алға илгерилеўлер көзге тасланады. Соның ишинде жол қурылысы тараўында да усындай раўажланыўларды көриўимизге болады. Ғәрезсизлик жылларында бурынғы ески жолларымыз қайта оңлаўдан шығып, айдын ҳәм пәраўан жолларға айландырылды.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:53:11

629 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖЕРИ  БАЙДЫҢ  ЕЛИ  БАЙ...

Бийғәрез елимиздиң ҳәр күни жаңаланыўлар менен жаңалықларға толы. Жақында ғана ели-халқымызды үлкен қуўанышқа бөлеп, «Сүргил» газ кәни негизинде Корея Республикасы менен бирликте «Үстирт газ-химия» комплекси қурылысы табыслы жуўмақланғаны ҳәм салтанатлы рәсмий ашылыўына бағышланған мересим болып өткенде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамына сыйлы саўға ретинде қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:51:57

609 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

КӨШ БАСЫНДАҒЫ ҚУРЫЛЫСШЫЛАР

Күн бир жаўса, теректиң еки жаўғанындай тас төбемиздеги шыжғырған қуяшта «Ақшолақ»тың қурлысларында көш басында жүрген қурылысшылардың көшпели темир үйин қыз­ған тандырдай лаплатқан ыссылық термометрде 42,5 градусқа шықты.

­ Төбеге 3 куб бетон керек,- деп қол телефоны ар­қалы буйыртпа берген участка баслығы Муратбай Камалов қол орамалы менен тершиген маңлайын қайта-қайта сыпырмаса суў болып ағып кетежақ.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:41:39

500 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

НӘРЕСТЕСИН  БАЎЫРЫНА  АЛҒАН АНАНЫҢ  РАХМЕТИН  ЕСИТИЎ  БАХТЫ...

«Гүлбәҳәр апа операцияда» деп қысқа жуўап қайтар­ғанның телефон трубкасын жаўғанына өкпелемедим. Кешеги ис режемиз бойынша туўыў үйиниң бас шыпакери Гүлбәҳәр Сапарбаева менен азанғы пайытта ушырасыўымыз керек еди. Биразға шекем «операция қалай өтти, ана менен баласының денсаўлығы қалай екенs» деп бийтақатланып, оның менен гезлескенше асықтым.

­­ Ул бала дүньяға келди, туңғышы қыз екен. Қан басымы жоқары, биринши баласы ҳәм операция жолы менен туўылып еди. Ҳәзир денсаўлығы жақсы, өзине келген соң баласын емизиўге бердик,-деп Гүлбәҳәрдиң жүзлери қуўаныштан жадырады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:38:15

484 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF