Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:11:27, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

УМЫТЫЛМАС ТУЛҒАЛАР

ШЕРНАЗАР БАҚСЫ ҲАҚҚЫНДА СӨЗ

Халықтың аўызеки әдебиятының заманнан-заманға, атадан-балаға жетиўине, халық дөретпелерин ядлап, оны өзи жасаған заман талабына сай қайта ислеп кәмине келтирип атқарып, бул өнерге өз өмирин сарп еткен халықтың жыршылары — жыраў, бақсы, қыссахан ҳәм қосықшылары болады. Мен мақаламда еки әсир жүзин көрген, қарақалпақ хал­қының тулға бақсысы Шерназар бақсы ҳаққында сөз етпекшимен.

Даўамын окыў: УМЫТЫЛМАС ТУЛҒАЛАР

Сәне: 09.02.2017 05:49:09

500 мәрте оқылды


мақала

КИТАП — БИЛИМ БУЛАҒЫ,

ямаса Президент бийлигинен кейинги ойлар

«Китап — билим булағы», - деп хал­қымыздың айтқан даналық пикирлери бизге келип жеткенше мың жыллық сынақлардан өткенлиги даўсыз. Ата- бабаларымыз китапты маңлайларына тийгизип, үйиниң ең бийик текшесинде қәдирлеп сақлап келгенин, кеңес дүзими тусында араб жазыўындағы нусқалардың барлығын «диний китаплар» деп атап, оларды услаўдың өзине сескенген үлкен жастағы әўлад ўәкиллериниң ески мийраслардан аўлағырақ жүриўге тырысқан пайытлары да болғанлығын биз жақсы билемиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 05:47:48

498 мәрте оқылды


Семинар

САЙҒАҚЛАРДЫ ҚОРҒАЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Жәмийеттиң раўажланыўы инсан менен қоршаған орталық, яғный,  тә­бият байлықлары болған ҳайўанатлар ҳәм өсимликлер дүньясына тиккелей байланыслы.

Ҳайўанат дүньясы тәбийғый ресурс­ларының басқарылыўы ҳәм ақылға уғрас пайдаланыўы Өзбекистан Республикасы «Ҳайўанат дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық әмелге асырылады. Жақында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Арал тә­биятты қорғаў прокуратурасы, Ишки ислер минис­трлиги, Бажыхана комитети ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери менен биргеликте «Сайғақларды қорғаў» атамасында семинар-тренинг шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 09.02.2017 05:44:26

473 мәрте оқылды


мақала

ЛИЦЕНЗИЯҢ ҚӘНЕ, ЖОЛДАС САФАРОВ?!

Елимизде исбилерменлер ушын барлық шараятлар жаратылған. Буның ушын арнаўлы лицензияға ийе болып, ўақтында салық төлемлерин төлеп, нақ пулды банк кассаларына тапсырып турсаң, асығың алшы. Өзиң де мәпленесең, жәмийетке де пайда келтиресең. Тилекке қарсы, исбилермен сыпатында дизимнен өтпей, арнаўлы лицензияға ийе болмастан жасырын түрде жумыс алып барып атырған кимселер де ушырасып турады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 05:10:13

376 мәрте оқылды


СЕМИНАР

САПА СИСТЕМАСЫ ТАЛАП ДӘРЕЖЕСИНДЕ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен республикамыздағы өнимлерин экспорт етиўши кәрханаларда ISO 9001: 2015 халықаралық стандарт талаплары тийкарында сапа менеджмент системасын енгизип, халықаралық дәрежеде тән алынған уйым тәрепинен сертификатластырыў режеси тасты­йықлан­ған еди. Усы реже бо­йынша халықаралық стандартлар талапларын енгизиў, кәрханалар ушын сапа системасының абзаллықлары ҳәм әҳмийети, заманагөй басқарыў системасына кәрхана баслықларының (басқарыўдың заманагөй методларын енгизиўде) билим ҳәм көнликпелерин арттырыў мақсетинде семинарлар өткериў белгиленген.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 08.02.2017 11:50:14

389 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ

ЖАСЛАРДЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ ҒАМҚОРШЫСЫ ЕДИ...

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримов миллетимиздиң әзелий қәдириятларын тиклеў, жасларымыздың ҳеш кимнен кем болмай, нәўқыран әўлад болып камал­ға келиўинде тарийхый роль ойнады, пүткил дүньяда тән алынған раўажланыўдың «Өзбек модели» тийкарында елимизди танып болмайтуғын раўажланыў дәрежесине алып шықты. Елимиз өз ғәрезсизлигиниң шерек әсири даўамында дүньяда өзиниң атына, орнына ҳәм статусына ийе болды.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ

Сәне: 08.02.2017 10:07:03

454 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ

ҚӘЛБИМИЗДЕ МӘҢГИ ЖАСАЙДЫ

Республикамыздың барлық орынларындағы сыяқлы Шымбай районында да уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың ардақлы перзенти Ислам Кәримовты еске алыў кешеси болып өтти. Кешеге Жоқарғы Кеңес, районлық кеңес депутатлары, районда жайласқан мәкеме-шөлкем ҳәм кәрхана басшылары, оқыўшы жаслар ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ

Сәне: 08.02.2017 10:06:03

432 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ

БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар ора­йында Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси тәрепинен ғәрезсиз елимиздиң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың әдиўли ҳәм ардақлы перзенти, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовты еслеў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ

Сәне: 08.02.2017 10:05:09

378 мәрте оқылды


«ҚОҢЫРАТ-МОЙНАҚ» СУЎ ТАРМАҚЛАРЫНЫҢ ЫЛҒАЛЛЫ ҚУРЫЛЫСЫ БАСЛАНДЫ

ТЕҢИЗДИҢ  ЕСКИ ЖАҒЫСЫНА ТУТАСАЖАҚ ПОЛИЭТИЛЕН ТРУБА —  «ДӘРЬЯ»

ЖУМЫСТЫҢ БЕСИНШИ КҮНИ

Қулақ еситкенди көз көрген заманда жасап атырмыз. «Нөкис-Қоңырат» магистрал асфальт жолының район орайына кире беристеги дәрбент, ай дала үлкен қурылыс майданшасына айланған. Ис басы шөлкем­лестириў басқышы қыйынлықтан аўыр. Урда-тут жумыс, ҳәрким өз иси менен бәнт. Не түрли маркадағы арнаўлы техникалар ҳәрекетте. Шүй-шүйине қағысқан аўыр жүк машиналары вагон-вагон полиэтилен трубаларды еле толық қоршалып, тегислеп үлгермеген майданшаға тасып атыр. Жүк көтериўши кранлар менен узын тумсықлы эксковаторлардың қыймылын көз илмейди. Кепсерлеў агрегатларының жарқылдысы көз қамастырады.

Даўамын окыў: «ҚОҢЫРАТ-МОЙНАҚ» СУЎ ТАРМАҚЛАРЫНЫҢ ЫЛҒАЛЛЫ ҚУРЫЛЫСЫ БАСЛАНДЫ

Сәне: 07.02.2017 12:04:31

472 мәрте оқылды


Спорт

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

28 января в спортивном комплексе г.Нукуса "Манеж" состоялись массовые спортивные мероприятия с участием учащихся более десятка городских общеобразовательных школ. Спортивные состязания среди школьников были организованы Каракалпакским отделением объединения воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана "VETERAN" при содействии министерств народного образования, по делам культуры и спорта, Нукусского городского хакимията, Республиканского совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Республиканского совета объединения профсоюзных организаций и ОДМ "Камолот".

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 03.02.2017 11:09:12

466 мәрте оқылды


Созидание

ОБНОВЛЯЕТСЯ «ЖИДЕЛИ БАЙСУН»

В последние годы  в Нукусе активно проводится застройка окраинных местностей. Сегодня расположенный на  въезде со стороны Ходжейлийского района поселок "Жидели Байсун" со своими новыми домами и административными зданиями выглядит совершенно иначе, приобретает современный вид. До настоящего времени местные жители ездили за покупками в центральный рынок на общественном транспорте, что было  достаточно накладно. В прошлом году для улучшения оказания услуг населению было начато строительство нескольких торговых точек и пунктов.

Даўамын окыў: Созидание

Сәне: 03.02.2017 11:07:56

435 мәрте оқылды


Пассажирский транспорт

Обеспечивая комфорти безопасность

Сегодня в республике насчитывается  триста тридцать с лишним  автотранспортных предприятий, более двухсот из них заняты пассажир­скими перевозками.

— За этими предприятиями на тендерной основе закреплено свыше четырехсот пассажирских маршрутов, по которым курсируют около  шестисот единиц  автобусов и микроавтобусов,  свыше двух с половиной тысяч  единиц легковых автомобилей, — рассказывает исполняющий обязанности начальника Каракалпакского республиканского отделения  Узбекского  агентства  автомобильного  и  речного  транспорта А.Бердиев. — В ушедшем году в целом по республике было открыто семнадцать новых маршрутов, пять из них — в сельской местности.

Даўамын окыў: Пассажирский транспорт

Сәне: 03.02.2017 11:04:41

446 мәрте оқылды


Мнение специалиста

Помочь полюбить предмет

Развитию способностей, интересу  и любви учащихся к математике,  учитель должен уделять самое серьезное внимание, как и  проведению разнообразных видов внеклассной работы.

Даўамын окыў: Мнение специалиста

Сәне: 03.02.2017 11:02:10

453 мәрте оқылды


Рыбоводство

ДЛЯ  СТАБИЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

В  вопросах   обеспечения населения  ценными  продуктами   питания особое место отводится  рыбе, которая  является  источником сбалансированных  белков  для  питания  человека. Для  нашей   республики  таким  нормативом  установлено  10-12 кг рыбопродуктов  в год  на  человека.  В  результате  резкого сокращения  водных  ресурсов,  поступающих  из  Амударьи,  в 1982  году речная  вода  впервые  не дошла до Арала и способствовала  усыханию  Аральского  моря  и  уничтожению   биоресурсов. После  деградации моря  промысел  рыбы  стал в  основном  базироваться   на  озерах   и  искусственных  водоемах.

Даўамын окыў: Рыбоводство

Сәне: 03.02.2017 10:58:16

520 мәрте оқылды


Отклик

Современная учебная клиника — новая ступень развития филиала ТашПМИ

Визит Президента страны Шавката Миромоновича Мирзиђева 20-21 января 2017 года в Республику Каракалпакстан проходил в особой атмосфере демократичности и прозрачности, был полон уважения к региону и проживающему здесь населению. Совсем немного времени прошло со дня предвыборной встречи Шавката Мирзиђева в Шуманае, и вот уже практически готовая комплексная программа по развитию и коренному улучшению социально-экономической, экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Каракалпакстан, поддержке предпринимательства.

Даўамын окыў: Отклик

Сәне: 03.02.2017 10:56:37

519 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF