Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:05:12, 20.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

МАЛ ДА, ТАЎЫҚ ТА БАҚҚАНҒА ПИТЕДИ

Беруний районы орайында жайласқан «Гүлистан» мәкан пуқаралар жыйынына жолыңыз түссе, әлбетте, қуўанышлы хабар еситесиз ямаса жаңалықтың үстинен шығасыз. Бул жердиң адамлары мийнет етиўге  бир ата жақын, қолы ашық сақый, жаңалыққа қумар. Мөлдек жеринен помидор, гешир, пияз, картошка дейсиз бе, ишип-жемеге керек затларын өндиргеннен соң, базарға шаба бермейди. Ебин тапқанлары саўын саўып, қысы-жазы ағарғаннан арылмайды.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 25.04.2017 10:55:36

407 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎЛАР

НУРАНЫЙЛАР ЖАСЛАР  АРАСЫНДА

Узақ жыллар даўамында ел-халқының ийгилиги ушын пидайы хызмет етип, туўылып өскен үлкесиниң социал-экономикалық раўажланыўына салмақлы үлес қосқан мийнет нураныйларының басып өткен ибратлы өмир жолы өсип киятырған жас әўлад ушын ҳәр қашан да үлги болары анық. Олар менен ушырасып, мазмунлы сәўбетлерин тыңлаған жаслардың келешеги айдын болып, өмир жолының мазмунлы кешетуғыны турған гәп.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎЛАР

Сәне: 25.04.2017 10:26:28

333 мәрте оқылды


ҚАРАР

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

2011-2016-жылларда Жоқары билимлендириў мәкемелериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳәм жоқары маманлықтағы қәнигелерди таярлаўдың сапасын түп-тийкарынан жақсылаў илажлары бағдарламасын әмелге асырыў шеңберинде 25 жоқары билимлендириў мәкемесиниң 202 объектинде жаңа қурылыс, ири оңлаў ҳәм реконструкциялаў жумыслары орынланғанын атап өтиў керек.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 25.04.2017 09:58:26

450 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «ЖоҚары билимлендириЎ системасын буннан былай да раЎажландырыЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына  ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары жоқары билимлендириў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарындағы тийкарғы ўазыйпаларға сәйкес ҳалда, кадрлар таярлаўдың мазмун-мәнисин түпкиликли қайта көрип шығыў, халықаралық стандартлар дәрежесинде жоқары маманлықтағы қәнигелер таярлаў ушын зәрүр шараятлар жаратыў мақсетинде қабыл етилген.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 25.04.2017 09:56:09

387 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ ЖАНЫНДА ИШИМЛИК СУЎЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ҚАДАҒАЛАЎ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК ИНСПЕКЦИЯНЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Республика халқын сапалы ишимлик суўы менен тәмийинлеўди түп-тийкарынан жақсылаў, суў тәмийнаты ҳәм канализация системасы объектлерин нәтийжели эксплуатациялаў, ишимлик суўы ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў, сондай-ақ, ишимлик суўынан пайдаланыўды мәмлекет тәрепинен қадағалаўдың бирден-бир системасын жаратыў мақсетинде:

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 25.04.2017 09:53:08

408 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанында Ишимлик суЎынан пайдаланыЎды ҚадаҒалаЎ бойынша мӘмлекетлик инспекцияны шӨлкемлестириЎ ҲаҚҚында»Ғы ПӘрманына ТҮСИНИК

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда халықты сапалы ишимлик суўы менен тәмийинлеўди жақсылаў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылды. Елимизде ишимлик суўы тәмийнаты системасын раўажландырыўға байланыслы әҳмийетли бағдарламалардың ҳәм жойбарлардың турмысқа избе-из енгизилиўи қала ҳәм районларда, соның ишинде, аўыллық жерлерде орайластырылған суў тәмийнаты жағдайын түп-тийкарынан жақсылаў имканиятын берди.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 25.04.2017 09:50:46

353 мәрте оқылды


9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

КЕКСЕ  ЖАЎЫНГЕРГЕ  ҲҮРМЕТ

Быйыл XX әсирдиң биринши ярымында пүткил дүньяны ләрзеге салып, өзиниң қорқыныш искенжесинде услап турған фашизм иллетиниң тамырына балта урылып, жеңис дабылы қағылғанына 72 жыл толады. Лекин, оның аңсатлық пенен қолға киргизилмегенине, буның ушын миллионлап инсан өмириниң зая болғанына тарийх гүўа. Солай екен, өзлериниң жаслық жылларын келешек әўладтың, яғный, бизлердиң азатлығымызды қорғаўға арнаған, қатары күн сайын сепсип баратырған урыс қатнасыўшыларына қанша ҳүрмет-иззет көрсетсек те арзыйды.

Даўамын окыў: 9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 25.04.2017 09:44:50

350 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ТУРАҚ ЖАЙ КОММУНАЛЛЫҚ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ СИСТЕМАСЫН БАСҚАРЫЎДЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Республика халқының сапалы турақ жай коммуналлық хызметлери менен қамтып алыныўын түп-тийкарынан жақсылаў, турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласында барлық шөлкемлердиң өз-ара бирге ислесиўи, үйлескен технологиялық байланысты қәлиплестириў тийкарында турақ жай фондынан пайдаланыў системасын буннан былай да жетилистириў, көп квартиралы жайлардың сақланыў талапларына әмел етилиўи үстинен техникалық қадағалаўдың нәтийжели системасын жаратыў, сондай-ақ, жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлериниң жумыс сапасын арттырыў ҳәм қаржы-экономикалық турақлылығын тәмийинлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 25.04.2017 07:13:23

388 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «ТураҚ жай коммуналлы хызмет кӨрсетиЎ системасын басҚарыЎды буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПӘрманына ТҮСИНИК

Халықтың барлық қатламларының турмыс дәрежеси ҳәм жәмийетимиздеги социаллық орталық үлкен социаллық әҳмийетке ийе болған турақ жай коммуналлық хызмет саласының нәтийжели жумыс ислеўине байланыслы. Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда коммуналлық хызметлер көрсетиў бойынша заманагөй базарды қәлиплестириўге қаратылған кең көлемли реформалар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 25.04.2017 06:57:05

365 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

ЖУМСАЛҒАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНА ШЕГИРМЕ ҲӘМ ҮСТЕМЕ ТӨЛЕЎ ТӘРТИБИ

Ҳәзирги күнде пүткил дүнья жүзинде жанылғы-энергетика ресурсларын тежеў ҳәм оннан үнемли пайдаланыў, кем қаржы есабына көп муғдарда сапалы өним ислеп шығарыў ең әҳми­йетли мәселелерден бири саналады. Солай екен, ҳәр қандай ири қуўатлылықта өним ислеп шығарыў ҳәм оған теңлестирилген кәрханаларда жоқарыдағы келтирилген ўазыйпаларды орынлаўда, пайдаланылған электр энер­гиясы ушын төлемлер де мине усыннан келип шығып әмелге асырылады. Негизинде, электр энергиясы тутыныўшылары он тариф топарына бөлинеди. Сонлықтан да, тийисли тариф топарларына киретуғын реактив энергия ҳәм қуўатлылық орнын толтырыўшы электр энергиясы пайдаланыўшыларына өз алдына шегирме ҳәм үстеме тарифлер тийкарында ҳақы төлеў белгиленген.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 20.04.2017 12:08:14

424 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

УШЫРАСЫЎ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ АРНАЛДЫ

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёев өзиниң «Сын талқылаў, қатаң тәртип-интизам ҳәм жеке жуўапкершилик — ҳәр бир басшы жумысының күнделикли қағыйдасы болыўы керек» атлы баянатында «Турмыстың өзи ҳәм халықтың талаплары бизиң алдымызға әмелий шешимин табыў лазым болған жаңа ҳәм және де қыйын ўазыйпаларды қоймақта» деген еди.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 20.04.2017 12:06:59

407 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

БИЗ УШЫН ЕҢ ҚӘДИРЛИСИ ­ ТЫНЫШЛЫҚ

«Маған қатнасы жоқ иске басымды аўыртып не қыламан» деп бийпәрўалық ҳүким сүрген, майда-шүйде көринген, лекин әҳмийетли мәселелерге қол силтеген жерлерде руўхый-ағартыўшылық жумыслары ҳәлсизленип, бослық пайда болады. Керисинше, сергеклик, жанкүйерлик, пида­йылық елге, Ўатанға сүйиспеншилик руўхында үгит-нәсият жумыслары жүргизилсе ҳеш қашан көплик етпей, мәнаўият жеңилмес күшке айланады. Бизиң халқымыз, әзелден аўыл-аймақ қоңсы-қобалар тыныш-татыў, аўызбиршиликте жасап келген. Ҳәр бир баланың тәрбиясына, минез-қулқына итибарлы болған. Тентек, гүдибузарларын ортаға алып, ислеген айыбын мойнына қойып уялтып, туўры жол силтеген. Тап ҳәзирги күнде де усындай қоллаўға ылайық дәстүрлер қәдирин жойытпады.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 20.04.2017 12:05:52

408 мәрте оқылды


ҲӘПТЕЛИК

«РУЎХЫЙ ГӨЗЗАЛЛЫҚ ТЫМСАЛЫ»

XIX әсир қарақалпақ әдебиятының  көрнекли ўәкиллериниң бири Әжинияз Қосыбай улының дөретиўшилиги өз заманласларына қарағанда бирқанша өзгешеликлерге ийе болып, ол араб-парсы ҳәм түркий тиллерди жақсы өзлестирген . Әжинияз  шығыс халықларының уллы шайырлары Хафыз, Саадий, Наўайы, Физулий ҳәм Мақтымқулы мийрасларын халық  арасында тарқатып,  қарақалпақ поэзиясын ғәззел, мухаммес, тәрийп, рубайы жанрлары менен байытыўға, салмақлы үлес қосты.

Даўамын окыў: ҲӘПТЕЛИК

Сәне: 20.04.2017 11:58:01

318 мәрте оқылды


СЕМИНАР

БАБАМЫЗ РУЎХЛАРЫ ШАД БОЛДЫ

Едигетаныў мәселелери бойынша тюрколог алым сыпатында илимий-жәмийетшиликке кеңнен танылған илимпаз К.Алламбергеновтың «Қарақалпақстан» баспасынан «Әмир Темур ҳәм Ер Едиге (Уллы атланыс)» шығармасы жарық көрди. Бул дөретпе «Едиге» дәстаны ҳәм автордың «Мың-мың жыллық машқала» романының сюжети тийкарында жазылған үш актли, жети картиналы тарийхый музыкалы драмасы саналады. Жазыўшының бул шығармасы Әмир Темур бабамыздың туўылғанының 680-жыллығы ҳәм қарақалпақ халық дәстаны «Едиге»ниң пайда болғанының 625-жыллығына бағышланып жазылған еди.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 20.04.2017 11:56:40

361 мәрте оқылды


ҚОЙ ҚОЗЫЛАТЫЎ МАПАЗЫНДА

ЖАЙЛАЎ КӨРКИ — ҚОЙ-ҚОЗЫ

Үстирттей кең жазық жайлаўына тарыдай шашылып кеткен отарларды қуўалап,   «Қум  қу­лаў»да туўым алып атырған бас шопан Нурлан Ешамановқа ҳармасын айтыў ушын қайырылдық.  Бүгинги күнде шарўаның ертлеўли атына айланған, тақ мотоциклдеги тумлы-тусқа зымырап жүрген баласы Кәмилжан бизлер менен кеўилли сәлемлес­ти.

Даўамын окыў: ҚОЙ ҚОЗЫЛАТЫЎ МАПАЗЫНДА

Сәне: 20.04.2017 11:50:31

435 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF