Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:55:43, 09.12.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

С.С.Данияровты МойнаҚ районы ҲӘкими лаЎазымына тайынлаЎ ҲаҚҚында

ҚараҚалпаҚстан Республикасы ЖоҚарҒы КеҢеси БаслыҒыныҢ БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Данияров Сайлаўбай Сапарбаевич Мойнақ районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 10.05.2017 09:52:18

293 мәрте оқылды


ТАШАББУС — 2017

ТАҢЛАЎ  ЖАҢА ТАБЫСЛАРҒА БАҒДАРЛАЙДЫ

Экономиканың тийкар­ғы буўыны болған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик дүнья тәжирийбесинде ишки базарларды керекли өнимлер ҳәм хызметлер менен толықтырыўдың тийкарғы дәреги болып хызмет етеди. Бүгинги күнде елимизде исбилерменликти раўажландырыўға қаратылған кең ҳуқықый база жаратылды. Тараўды тәртипке салып барыўшы 400 ден аслам нызамлар, Президент пәрманлары ҳәм ҳүкиметлик қарарлар қабыл етилген.

Даўамын окыў: ТАШАББУС — 2017

Сәне: 10.05.2017 09:49:44

350 мәрте оқылды


мақала

«НӘПСИ ДЕГЕН БӘЛЕДУР...»

Ҳақыйқатында инсанның ҳәр қандай бахытқа, тахтқа жетисиўи бир майданда. Теңгениң екинши тәрепи болғанындай, адамның қәдир-қымбатын жойтыўы, абырайының айрандай төгилиўи де бир майданда. «Нәпси деген бәледур, түрли жолға саладур» деп ата-бабаларымыз айтқанындай, нәпсиңди өз ўақтында тыя билмесең, басыңа тәшўиш арттыратуғының турған гәп. Қараң, ўақтында өз нәпсин жылаўлай билмеген, Беруний районы «Мақтымқулы» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Ибрагимов Каримбай бүгинги күни өз басына қаншама тәшўиш арттырмады дейсиз!

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 04.05.2017 10:55:00

442 мәрте оқылды


Пән Ҳәптелиги

ОҚЫЎШЫЛАР БИЛИМИН ЖЕТИЛИСТИРДИ

Жаслар — келешегимиз. Олардың күш-жигери, қызығыўшылығынан ақылға уғрас пайдаланыў әҳмийетли. Республикамызда билимлендириў тараўына қаратылып атырған айрықша итибар жасларымыздың тыянақлы билим алыўына тийкар жаратпақта.

Даўамын окыў: Пән Ҳәптелиги

Сәне: 04.05.2017 10:54:22

393 мәрте оқылды


Спорт

ЖҮЗИЎШИЛЕРИМИЗДИҢ ЖОҚАРЫ ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕРИ

Соңғы пайытларда Қарақалпақстан Республикасында тез пәт пенен раўажланып киятырған спорт түрлериниң бири — бул жүзиў болып, оның менен шуғылланатуғын спортшыларымыз ерискен ҳәм ерисип атыр­ған табыслардың салмағы бар­ған сайын артпақта. Әлбетте, бул жетискенликлер усы жолда тасланып атырған қәдемлердиң, жүзиў бойынша қәниге инсанлардың, тренерлердиң машақатлы мийнетлериниң әмелий жемиси болып табылады.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 04.05.2017 10:51:56

426 мәрте оқылды


ЖЕТИСКЕНЛИК

ҚАНЛЫКӨЛДИҢ АЛТЫН САҚАДАЙ  ГЕРБИШЛЕРИ

Елимиз бойлап жүргизилип атырған экономикалық реформалар өз жемисин бермекте. Тереңирек ойлап қарасаң, ярым әсирден көбирек тарийхы бар Қанлыкөл районы турмысындағы бул жаңалық, жетискенликти  елеўсиз қалдырмаўымыз керек. Қурылыстың тийкар­ғы «наны» болған тас гербишти усы ўақытларға шекем сырттан тасымаллап, имарат қурғаны ҳешкимге сыр емес. Қурылыс қызғын түс алған ўақытлары ямаса объектлер иске түсирилетуғын гезлери тас гербиш жетиспесе өзине түсер баҳасының қымбатлығына қарамастан алыс-алыслардан, темир жол арқалы тасыўға мәжбүр болысар еди. Ендиликте бул аўыр машқаладан қутылып, өзлери айланба печьли қумбыз қурған. Бул ийгиликли исти жас болса да исбилерменликте район, республика көлеминде көзге түскен Мақсет Жуманиязов қолға алады.

Даўамын окыў: ЖЕТИСКЕНЛИК

Сәне: 04.05.2017 10:48:06

414 мәрте оқылды


9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ

АДАМ АДАМҒА АМАНАТ

Кеўил деген, гейде толып, гейде босап қалады. Ким менендур тиллескиң, кимлер ҳаққындадур сөз еткиң келеди. Қыялды бәнтлеген жақын инсанлар сағынышы, өткен өмирдиң ибраты ҳәм өкиниши бир-бир көз алдыңа елеслейди. Әмелге аспай қалған арзыўлар, қатал тәғдирдиң инсан қәлеўине жүре бермеслиги, адамның адамға аманат, адамның адамға мийман екенлиги, көз қыймасыңның көзден жырақ кетиўи...

Даўамын окыў: 9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ

Сәне: 04.05.2017 10:45:38

393 мәрте оқылды


9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ

МӘРТ ЖАЎЫНГЕР, ҮЛГИЛИ УСТАЗ

Екинши  дүнья  жүзилик  урыс  хал­қымыз тарийхында  өшпес  из  қалдырды. «Урыста жеңимпазлар болмайды, бирақ қаҳарманлар болады» дегениндей, елимиздиң  тынышлығы  ушын  гүрескен усындай еркин ҳәм пәраўан күнлеримиз себепкерлери болған нураныйларымыз алдында ҳәмийше бас ийе­миз.  Генжемурат ата Алланиязов та урыс қатнасыўшысы. Ол   жас  болыўына  қарамастан  көкирегин  қалқан  етип, заманласлары  менен  бирге Шымбай  районы  комиссариаты  тәрепинен  1943-жылы  фронтқа  атланды. Әскерий  таярлықтан соң 3-Украина фронтынан Суворов  атындағы 59-гвардия  дивизиясының  83-батальонында Полтава  қаласын  душпанлардан  азат  етиўде өзиниң  бар  күшин  аямады.

Даўамын окыў: 9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ

Сәне: 04.05.2017 10:39:51

357 мәрте оқылды


9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ӨЛМЕЙДИ ЯМАСА  ШАРАФ РАШИДОВ ҲАҚҚЫНДА СӨЗ

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың белгили мәмлекетлик ғайраткер ҳәм жазыўшы Шараф Рашидовтың l00 жыллығын белгилеў ҳаққындағы қарары кексе әўлад ўәкиллерине қуўаныш бағышлады. Өйткени, бул инсанның өмири ҳәм мийнет жолы елимиздиң  социал-экономикалық раўажланыўында гиреўли болып, бурынғы аўқамның қыйын, басымы күшли заманына туўры келди. Оның пидайы мийнет жолы Өзбекистанның  тиккелей раўажланыўы менен байланыслы екенлигин бизиң әўладымыз жақсы биледи.

Даўамын окыў: 9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 04.05.2017 10:32:04

364 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК АРХИТЕКТУРА ҲӘМ ҚУРЫЛЫС

КОМИТЕТИНИҢ ЖУМЫСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Ғәрезсизлик жылларында қала ҳәм аўыллық елатлы пунктлердиң заманагөй архитектуралық келбетин қәлиплестириў, турақ жай ҳәм социаллық-турмыслық қурылысты жедел раўажландырыў, инженерлик-коммуникация ҳәм жол-транспорт инфраструктурасын реконструкциялаў ҳәм жаңалаў бағдарында комплексли илажлардың әмелге асырылғаны атап өтилсин.

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 04.05.2017 10:29:15

433 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Өзбекистан Республикасы МӘмлекетлик архитектура ҲӘм Қурылыс комитети жумысын тҮп-тийкарынан жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПӘрманына ТҮСИНИК

Соңғы жылларда қала ҳәм аўыллық елатлы пунктлердиң заманагөй архитектуралық келбетин қәлиплестириў, турақ жай ҳәм социаллық-турмыслық қурылысты жедел раўажландырыў, инженерлик-коммуникация ҳәм жол-транспорт инфраструкциясын жаңалаў және реконструкциялаў бо­йынша әмелге асырылған комплексли илажлар Ташкент, Әндижан, Ферғана, Наманган, Қоқанд, Үргениш, Қаршы, Шаҳрисабз қалаларының архитектуралық-жойбарлаў системасын сезилерли дәрежеде жақсылаў имкания­тын берди. Гүлистан, Термиз ҳәм Жиззақ қалаларын реконструкциялаў жумыслары жедел пәтлерде алып барылмақта.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 04.05.2017 10:25:13

442 мәрте оқылды


ҚАРАР

БАЛЫҚШЫЛЫҚ ТАРМАҒЫН БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Балықшылық тармағын басқарыў системасын жетилистириў, балықшылық ҳәм балық аўлаў шөлкемлериниң жумыс нәтийжелигин арттырыў, балық өнимлерин қайта ислеў бойынша өндирис қуўатлықларын кеңейтиў, тәбийғый ҳәм жасалма суў  сақлағышларынан ақылға уғрас пайдаланыў, сондай-ақ, балық жетистириўдиң илимий тийкарланған усылларын ҳәм интенсив технологияларды енгизиў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 04.05.2017 10:23:43

408 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «БалыҚшылыҚ тармаҒын басҚарыЎ системасын жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Соңғы жылларда республикада халықтың азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў, соның ишинде, сапалы балық өнимлерин ислеп шығарыў көлемлерин көбейтиў бойынша бир қанша бағдарламалық илажлар қабыл етилди.

Әмелге асырылып атырған илажлардың нәтийжесинде 2016-жылы дерлик 3 мың гектар жаңа жасалма ҳәўизлер шөлкемлестирилди, оларда 900 ге шамалас жаңа балықшылық хожалығы исбилерменлик жумысын әмелге асырмақта. Балықшылық хожалықларын материаллық қоллап-қуўатлаў мақсетинде «Ипотека-банк» акционерлик коммерциялық ипотека банки тәрепинен 116 миллиард сумнан аслам кредитлер ажыратылды. Халықтың балық өнимлерине бол­ған талабын тәмийинлеў мақсетинде 2016-жылы 76 мың тоннаға жақын балық жетистирилди, бул 2015-жылға қарағанда 16 мың тонна артық болып табылады.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 04.05.2017 10:21:20

393 мәрте оқылды


ҚАРАР

ӨЗБЕКИСТАН СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ, МЕТРОЛОГИЯ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ

АГЕНТЛИГИНИҢ ЖУМЫСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Стандартластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў системасын буннан былай да жетилис­тириў, халықаралық стандартларды ҳәм техникалық регламентлерди сис­темалы енгизиў, Өзбекис­тан Республикасы Миллий эталонлар базасын раўажландырыў тийкарында жергиликли өнимлердиң бәсекиге шыдамлылығын арттырыў, сондай-ақ, «Өзстандарт» агентлигиниң структурасын халықаралық талап­ларға муўапықластырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 04.05.2017 07:19:13

480 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ 2017-жыл 28-апрельдеги «Өзбекистан стандартластырыЎ, метрология ҲӘм сертификатластырыЎ агентлигиниҢ жумысын жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПҚ-2935-санлы Қарарына ТҮСИНИК

Жергиликли өнимлердиң сапасын ҳәм сыртқы базарлардағы бәсекиге шыдамлылығын тәмийинлеўдиң әҳмийетли факторларынан бири стандарт­ластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў саласындағы миллий нормативлик-ҳуқықый базаның халықаралық талапларға сәйкес дәрежеси, сондай-ақ, республикамыздың сынаў ҳәм өлшеў лабораторияларының материаллық-техникалық базасының жағдайы болып есапланады.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 04.05.2017 07:18:00

383 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF