Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:57:53, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕДИЦИНА

ҚУТЫРЫЎ  КЕСЕЛЛИГИ: ОНЫҢ АҚЫБЕТЛЕРИ  ҲӘМ АЛДЫН  АЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ

Қутырыў — бул жуқпалы кеселликлер  арасында ең қәўипли, ақыбети  өлим менен тамамланыўшы, қоздырыўшысы вирус болған ҳайўанлардан жуғатуғын, нерв системасы зыянланыўы менен  кешетуғын кеселлик. Кеселликтиң  себепшиси  ийтлер, соңынан  жыртқыш  жабайы  ҳайўанлардан қасқыр, сағал ҳәм түлкилер  болып есапланады. Адамға вирус тийкарынан қутырған  ҳайўанлар тислегенде, тырнағанда  яки оның силекейи ҳәм териниң силекей қабатының пүтинлиги бузылған  жерге тийсе (жағылса) жуғады. Адам организминде  бул  кеселлик  бирден басланбайды.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 06.06.2017 12:43:01

520 мәрте оқылды


МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

РАХМЕТ САҒАН, ФЕРЯЛ!

ЯМАСА ҚАРАҚАЛПАҚ ҚОСЫҒЫ ТҮРК САХНАСЫНДА

Буннан 16-17 жыл бурын белгили қосықшы, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист Лариса Москалева тәрепинен қарақалпақ тилинде атқарылған «Қарақалпақтың неси бар» қосығы «Ёшлар» телеканалы арқалы эфирге берилгенде көкирегимизди мақтаныш сезимлери бийлегени күни кешегидей ядымызда.

Даўамын окыў: МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

Сәне: 06.06.2017 12:40:16

525 мәрте оқылды


БИЛИП ҚОЙҒАНЫҢЫЗ ЖАҚСЫ

ЖҮРЕККЕ БИЙПАРҚ БОЛМАҢ

Инсан баласының денсаўлығының беккем болып, аўырмай жүриўинде жүректиң тутқан орны айрықша. Адамның геўде қуўысының сол тәрепинде жайласқан бул ағза иши қуўыс, булшық етли мүше болып, салмағы орташа 250-300 граммды қурайды.

Даўамын окыў: БИЛИП ҚОЙҒАНЫҢЫЗ ЖАҚСЫ

Сәне: 06.06.2017 12:37:34

348 мәрте оқылды


ФОЛЬКЛОР ҲӘМ ӘДЕБИЯТ

ҚАРАҚАЛПАҚ ПОЭЗИЯСЫНДА, ҚОСЫҚ ҲӘМ САЗ ӨНЕРИНДЕ ҚЫССАХАНЛЫҚТЫҢ РОЛИ

XVIII ҳәттеки, XIX әсирге дейинги қарақалпақ әдебияты, оның тарийхы, бас жанры поэ­зияға нәзер салғанымызда тек ғана дәстанларда сәўлеленген фольклорлық поэзияға — тол­ғаўларға көзимиз түседи, лирика сыпатындағы туўындыларды ушыратпаймыз. Шын мәнисиндеги қарақалпақ поэзиясы XIX әсирге туўра келеди. Бул қубылыс халқымыздың тарийхындағы жаңа дәўир — Орта Азия, Хорезм дәўири менен тығыз байланыслы.

Даўамын окыў: ФОЛЬКЛОР ҲӘМ ӘДЕБИЯТ

Сәне: 06.06.2017 12:36:27

382 мәрте оқылды


САЯХАТ

ЖУРНАЛИСТЛЕР АРАЛ БОЙЫНДА

Усы жылдың 27-28-май күнлери жәми 40 қа шамалас ғалаба хабар қураллары ҳәм қәнигелер қатнасында Арал теңизи ҳәм Мойнақ районы аймағына медиатур шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: САЯХАТ

Сәне: 06.06.2017 12:32:38

377 мәрте оқылды


СЕНАТОР МӘЖИЛИСТЕН ҚАЙТТЫ

НЫЗАМЛАР ИЙГИЛИКЛИ  ИСЛЕРГЕ

Президентимиздиң «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманы елимизди раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдарын белгилеп бергени менен үлкен әҳми­йетке ийе болмақта. Ҳәрекетлер стратегиясында мәмлекет ҳәм жәмийет қурылысын жетилистириў, нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм суд-ҳуқық системасын және де реформалаў, экономиканы буннан былай да раўажландырыў ҳәм либералластырыў, социаллық саланы раўажландырыў, қәўипсизлик, миллетлераралық татыўлық ҳәм диний кеңпейилликти тәмийинлеў, терең ойланған, өз-ара пайдалы ҳәм әмелий руўхтағы сыртқы сиясат мәселелери тийкарғы орынды ийелемекте.

Даўамын окыў: СЕНАТОР МӘЖИЛИСТЕН ҚАЙТТЫ

Сәне: 06.06.2017 12:25:51

383 мәрте оқылды


мақала

ЖЕРЛЕРДИ ҚОРҒАЎ ҲӘМ ОЛАРДАН АҚЫЛҒА УҒРАС ПАЙДАЛАНЫЎ БОЙЫНША ҚАДАҒАЛАЎДЫ КҮШЕЙТИЎ, ГЕОДЕЗИЯ ҲӘМ КАРТОГРАФИЯ ЖУМЫСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ, МӘМЛЕКЕТЛИК КАДАСТРЛАРДЫ ЖҮРГИЗИЎДИ ТӘРТИПКЕ САЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Соңғы жылларда республикамызда жерлерден ақылға уғрас ҳәм нәтийжели пайдаланыўды шөлкемлестириў, тәсиршең қадағалаўды тәми­йинлеў ҳәм жер ресурсларын, геодезия, картография ҳәм мәмлекетлик кадастр саласындағы қатнасықларды комплекс­ли тәртипке салыўда бир қатар илажлар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 06.06.2017 12:24:46

424 мәрте оқылды


Қарар

МӘДЕНИЯТ ҲӘМ КӨРКЕМ ӨНЕР ТАРАЎЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА ҲӘМ ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Ғәрезсизлик жылларында елимизде мәденият ҳәм көркем өнер тараўын раўажландырыў, дүнья көлеминдеги алдынғы тәжирийбелер тийкарында заманагөй мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерин қурыў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў, дөретиўши инсанларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў мәселелерине мәмлекетимиз тәрепинен үлкен итибар қаратылып келинбекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 06.06.2017 12:22:25

351 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК

ШҮЙИК-ШҮЙИК ШӨЖЕЛЕРИМ...

Исбилерменликте табанлы мийнет етиўден талабың орал­ғаны менен алжасық, қәте-кемшиликлерсиз тәжирийбе топлай алмайсаң. Қанлыкөлли исбилермен Нуржан Шәмшетов ийелеген кәсип-кәри қурылысқа байланыслы өткен әсирдиң сексенинши жылларында «Сары алтын» хожалығынан жеке меншикке жақын көп тармақлы «Қораз ой» кооперативин шөлкемлестиреди. Дәслеп салы ҳәм бийдай қаразлары, қам гербиш цехларын ашып, сымнан көзгенек торлар тоқыған. Сап пайдасы есабынан еки жалғыз баслы адамға турақ жай салып береди.  Жаңалыққа жаны қумар, илгир зейни менен ойлап табыўшылық уқыбының арқасында заманласларынан бир қәдем озып жүрген.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК

Сәне: 06.06.2017 12:21:06

347 мәрте оқылды


мақала

ҲӘР БИР  ПЕРЗЕНТ  МЕҲИР ҲӘМ  ИТИБАРДА

Республикамыздың барлық қала ҳәм районларында 1-июнь халықаралық балаларды қорғаў күнине арналған түрли байрам илажлары өткерилди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев Хожелидеги 1-санлы «Меҳрибанлық үйи»нде болып, тәрбияланыўшыларды байрам менен қутлықлады ҳәм бул жерде жаратылған шараятлар менен танысты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 06.06.2017 12:19:32

341 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ  ЖЕҢИМПАЗ

Жақында Ташкент қаласындағы «Ҳадичаи Қубро» ҳаял-қызлар орта арнаўлы ислам билим журтында Өзбекистан Мусылманлары басқармасына қараслы Ташкент ислам институты студентлери ҳәм орта арнаўлы ислам билим журтлары оқыўшылары арасында дәстүрий «Биз жаслар — жат идеяларға қарсымыз» интеллектуал таңлаўы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 06.06.2017 12:15:23

337 мәрте оқылды


мақала

БАХЫТЛЫ ЖУРТТЫҢ БАХЫТЛЫ ПЕРЗЕНТЛЕРИ

«Инсанлардың дәртлери ҳәм тәшўишлерин ойлап жасаў инсаныйлықтың ең жоқары өлшеми», деген еди ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев.

Ҳақыйқатында да, быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»ның тийкарғы мақсет ҳәм ўазыйпаларынан келип шыға отырып, пуқаралар менен мүнәсибетлерди түп-тийкарынан жақсылаў, халық пенен турақлы пикирлесип барыў, оларды қыйнап атыр­ған машқалаларды шешиўдиң жаңа механизми ҳәм нәтийжели усылларын енгизиўде белсене қатнасыў мәмлекетлик уйымлары хызметкерлериниң ең әҳми­йетли ўазыйпаларынан бири болыўы керек.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 06.06.2017 12:10:40

353 мәрте оқылды


1-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЎ КҮНИ

БАЛАЛАР ТӘРБИЯСЫНА  ИТИБАР

Бағман тиккен нәлин тәрбия­лап, оған меҳир көрсетеди. Өз гезегинде нәлше ўақты келип шақалары кең қулаш жайып, тамыры тереңге урқан атып, жемис береди. Перзент тәрбиясы да солай. Мисли периштедей дүньяға келген нәрестеге итибар ҳәм күтим, меҳир, туўры тәрбия керек. Солай екен, перзенти бақша яки мектеп жасына келсе, қайсы ата-ана болса да шараятлары жақсы жерге бериўди қәлейди. Ал, буннан бир неше жыл алдын Саманбай халқы  ушын бундай таңлаў имканияты жоқ еди.   Қыстың суўығында, жаздың қайнаған ыссысында жол әўерегершилигине дусласып, қай жерде бақша болса, перзентин сол жерге апарып, көпшилик қыйыншылық көрди.

Даўамын окыў: 1-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЎ КҮНИ

Сәне: 06.06.2017 12:06:47

365 мәрте оқылды


Халық пенен пикирлесиў ҲЎм инсан мЎплери жылы

ТОЙЛАР ТОЙЛАРҒА УЛАСТЫ

Өзбекистан Республикасы Кәсиплик аўқамлары Федерациясының басламасы менен «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда пүткил мәмлекетимиз бойлап социаллық қорғаўға, мүтәж, кем тәмийинленген шаңарақлар перзентлериниң сүннет және неке тойлары жоқары шөлкемлескенлик жағдайында ҳәм көтериңки руўхта белгиленип өтилди.

Даўамын окыў: Халық пенен пикирлесиў ҲЎм инсан мЎплери жылы

Сәне: 06.06.2017 12:05:49

378 мәрте оқылды


ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

МИЛЛЕТЛЕР АРАЛЫҚ ТАТЫЎЛЫҚ — МУҚАДДЕС ҚӘДИРИЯТ

Ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, Өзбе­кистан ҳүкимети миллетлер аралық татыўлықты ҳәм конфессиялар аралық аўызбиршиликти тәмийинлеўди және беккемлеўди, барлық пуқараларды миллетине және диний исенимине қарамастан, теңдей ҳуқықлар менен тәмийинлеўди елимизде демократиялық, ҳуқықый мәмлекетти дүзиўдиң, пуқаралық ҳәм әдалатлы инсанпәрўар жәмийетти қәлиплестириўдиң баслы бағдарларынан бири деп есаплады.

Даўамын окыў: ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

Сәне: 06.06.2017 12:05:01

445 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF