Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:55:25, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

НЫЗАМСЫЗ ҚУРАЛ УШЫН НЫЗАМЛЫ ЖАЗА

Тийисли уйымлар тәрепинен өткерилип атырған ҳәр қандай профилактикалық илажлар, үгит-нәсият жумысларына әмел қылмаған айырым пуқараларымыз елеге шекем өз үйлеринде нызамсыз оқ атар қуралын сақлап, ақыбетинде суд уйымлары тәрепинен нызамлы жазаға тартылып атыр.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 18.04.2016 09:47:20

434 мәрте оқылды


СЕМИНАР

БОЛАЖАҚ САЙЛАЎДЫҢ

ШӨЛКЕМЛЕСТИРИІШИЛИК — ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЛАРЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында «Пуқаралар жыйынлары баслығын (ақсақалын) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўдың шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый тийкарлары» темасында семинар болып өтти.

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кенгашиниң ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў және өткериўге көмеклесиўши комиссиялары тәрепинен бирликте шөлкемлестирилген илаж­ға сенаторлар, қала ҳәм район ҳәкимликлериниң шөлкемлестириў-қадағалаў топарларының басшылары, пуқаралар жыйынларында сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм оны өткериўге көмеклесиўши комиссияларының баслықлары және ағзалары, «Мәҳәлле» қайырқомлық жәми­йетлик фонды  қалалық ҳәм ра­йонлық бөлимлериниң баслықлары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 07.04.2016 10:49:30

429 мәрте оқылды


ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНА САЙЛАЎЛАР АЛДЫНАН

МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫ — КҮШЛИ

ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТ ТЫРНАҒЫ

Орынларда усы жылдың май-июнь айларында болып өтетуғын пуқаралар жыйынларының баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаўға таярлық жумыслары даўам етпекте.

Елимизде ғәрезсизлик жылларында мәҳәлле институты күшли пуқаралық жәмийетин қурыўдың негизги факторы ҳәм тийкарына айланды.

 

Даўамын окыў: ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНА САЙЛАЎЛАР АЛДЫНАН

Сәне: 07.04.2016 10:46:54

425 мәрте оқылды


СПОРТ

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНДЫ

Мәмлекетимизде спортқа қаратылып атырған дыққат-итибардың нәтийжесинде елимиз спортшылары халық­аралық ареналарда Ўатанымыз байрағын бәлентлерге көтерип, республикамыздың даңқын шығарып келмекте. Сонлықтан да, ҳүрметли Президентимиз «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт сыяқлы тез дүньяға таныта алмайды» деп атап көрсеткен еди.

Усы жылдың 31-март ҳәм 1-2-апрель сәнелеринде пайтахтымызда жайласқан 2-санлы балалар ҳәм жас  өспиримлер спорт мектебинде Қарақалпақстан Республикасы ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери арасында «9-апрель - Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы күни»не бағышланып спорттың қол урысы түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы «Динамо» дене-тәрбия ҳәм спорт жәмийети бириншилиги болып өтти.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 07.04.2016 10:45:28

410 мәрте оқылды


9-АПРЕЛЬ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ҚУРАЛЫМЫЗ ДА, СӨЗИМИЗ ДЕ,

ҚАЛҚАНЫМЫЗ ДА ­ НЫЗАМ

Конституция айрықша юридикалық қәсийетлерге ийе бол­ған сиясий-ҳуқықый ҳүжжет  болып — мәмлекеттиң тийкарғы нызамы, халықтың ерк-ықрарын билдиреди, оның мәплерине хызмет етеди.

Өзбекистан Республикасы Президенти И.Кәримовтың айтқанындай: «Инсан  ҳуқықын нызамда  ҳәм әмелде тәмийинлей  алмаған, буның ушын жетерли  кепилликлер жаратып бере алмаған жәмийет демократиялық жәмийет  емес».

 

Даўамын окыў: 9-АПРЕЛЬ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 07.04.2016 10:42:54

677 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ТЫНЫШЛЫҚ САҚШЫЛАРЫ

БЕЛЛЕСКЕНДЕ...

Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәўир ишинде сиясий-экономикалық, руўхый тараўларда ерискен жетискенликлеримиздиң ең тийкарғы көриниси бул — мәмлекетимизде орнатылған тынышлық, миллетлер арасындағы татыўлық, мәмлекет қәўипсизлигин сақлаў илажлары болды деп исеним менен айта аламыз. Себеби, тек тынышлық болған елде ғана сиясий-экономикалық реформаларды табыслы әмелге асырыў мүмкин.

Өзбекистан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрликлериниң тийисли буйрықлары тийкарында усы жылдың 24-25-март күнлери аралығында Қарақалпақстан Республикасы ИИМ Патруль-пост хызмети сап бөлимшелери хызметкерлери арасында «Патруль-пост хызмети ағла милиционери» таңлаўы өткерилди.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 07.04.2016 10:40:59

398 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ҚӘНӘӘТ  ҚАРЫН  ТОЙДЫРАР»  ДЕЙМИЗ-А?,  БИРАҚ...

Инсан бул дүньяға келгеннен кейин барына қәнәәт, жоғына шүкирлик етип жасай берсе қандай жақсы. Ўақты хош, уйқысы пүтин, кеўли қәтержам, ең баслысы, бала-шағасының алдында тыныш өмир сүреди. «Қәнәәт қарын тойдырар», «қәнәәтке берекет» деп ата-бабаларымыз бийкарға айтпаған. Бул нақыллар нешше әсирлик турмыс тәжирийбесинен келип шығып дөрелген. Ҳақыйқатында да, өмиринше ҳадал мийнет етип, ел-халқының алғысына, әтирапындағылардың ҳүрмет-иззетине миясар болғанлар қанша дейсиз?

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 07.04.2016 10:38:45

451 мәрте оқылды


Мәдений дем алыс

ЖОҚАРЫ КЕЙПИЯТ БАҒЫШЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы ишки ислер уйымларына қәнигели жетик кадрларды таярлап бериўде Өзбекистан Республикасы Ишки ислер минис­трлигиниң Академиясы, Ташкент Жоқары әскерий техникалық билим журты, Өрт қәўипсизлиги жоқары техникалық мектеби ҳәм Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Академиясының Сержантлар қурамын таярлаў бойынша жоқары курслары айрықша әҳмийетке ийе. Бүгинги күнде усы жоқары оқыў орынларында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң жолламасы менен жиберилген l66 жас оқып атыр.

Даўамын окыў: Мәдений дем алыс

Сәне: 07.04.2016 10:37:17

404 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КРЕДИТ ҚАРЖЫЛАРЫ ҚАЙДА КЕТТИ?

1978-жылы Шымбай районында туўылған, ўақытша жумыссыз Камил Салабаев 1980-жылы НЈкис қаласында туўылған, бурын Әмиўдәрья районындағы «Аму агро» жуўапкершилиги шекленген жәмийети баслығы болып ислеп келген Сабыр Хожамуратов ҳәм усы жәмийеттиң бас есапшысы лаўазымында ислеген Гүлистан Бегдуллаева өз-ара тил бириктирип, көп муғдардағы кредит қаржыларын өзлестириў жолы менен талан-тараж еткен.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 07.04.2016 10:31:07

415 мәрте оқылды


Спорт

ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗДИҢ ТАБЫСЛАРЫ

Қылышпазлық спортының турмысымызға кирип келгенине азғана ўақыт болса да, оннан бүгинги күнге келип көплеп чемпионлар жетилисип шықпақта. Бул спорт түри өсип киятырған жасларымызды еркин пикирлеў қәбилетине ийе, ҳәр тәреплеме билимли, мәрт, жигерли етип тәрбиялаўда үлкен әҳмийетке ийе.

Усы спортты өзине жолдас етип алған елимиз жаслары республикамыз көлеминде өткерилип киятырған чемпионатлар менен басқа да жарысларда жоқары орынларды ийелеп, жақсы нәтийжелерге ерисип келмекте.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 07.04.2016 10:29:14

436 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЖАМАН ИЛЛЕТЛЕРДЕН АЎЛАҚ БОЛАЙЫҚ

Бүгинги күнде дүньяның түрли регион ҳәм аймақларында ҳәўиж алып атырған қарама-қарсылық, соның ишинде, Жақын Шығыста, Ирак ҳәм Сирия еллеринде болып атыр­ған қанлы урыслар, мусылман дүньясындағы түрли секта ҳәм ағымлардың арасында күше­йип баратырған өз-ара қарама-қарсылықлар, бийгүнә адамлардың қурбан болып атыр­ғаны бәршемизди тәшўиш ҳәм қәўетерге салмай қоймайды. Ең баслысы, бул кимселер глобал интернет тармағы арқалы жасларымыздың санасына өзлериниң бузғыншы идеяларын сиңдириўге ҳәрекет етпекте.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 07.04.2016 10:23:27

410 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ШЕГАРАНЫ ШЕТЛЕЙМЕН ДЕП...

Ҳәрқандай ислеген ҳәрекетимиз, атқан қәдемимиз нызамға қайшы келмесе атқан адымымыз алшы. Болмаса, нызам алдында жуўап бериўимиз турған гәп.

1965-жылы 1-майда Шоманай районында туўылған, бес перзенттиң әкеси, бурын да Жынаят ислери бойынша Қара­өзек районы судының 2003-жылғы ҳүкими менен Өзбекис­тан Республикасы Жынаят Кодексиниң 25, 188-статья 2-б «в» пункти менен айып қойылған Сарқулов Членбай Алтыбаевич бул ҳәрекетлеринен тийисли жуўмақ шығармаған көринеди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 07.04.2016 10:21:29

432 мәрте оқылды


Спорт

КОРТТАҒЫ БЕЛЛЕСИЎЛЕР

25-март күни Нөкис қалалық 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебине қараслы теннис спорт комплексиниң ашық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы», халықаралық Наўрыз байрамына бағышланып 1998-2000, 2001-2003, 2004 ҳәм оннан киши жыллары туўыл­ған балалар ҳәм қызлар арасында мектеп ашық бириншилиги өткерилди.

— Елимизде спортқа, әсиресе, балалар спортына бол­ған дыққат-итибар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип келмекте. Өткерилип атырған ашық бириншилик жарыслары жас ракетка усталарына тәжирийбе арттырыў мектеби болды десек қәтелеспеймиз.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 31.03.2016 10:01:56

420 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ДӘМЕГӨЙЛИКТИҢ  ДУЗАFЫНДАFЫ  ДӘЎРАНБЕК

Қам сүт емген бендемиз. Айырым ўақытлары барын базар, шүкиршилик етиўди умытып, қулқынымызды тыя алмай, шайтан азғырғаннан кейин барып пушайман боламыз. Болмаса, 1980-жылы Нөкис районында туўылған, төрт перзенттиң әкеси Майлыбаев Дәўранбек Дүйсенбаевич те дәмегөйлик жолы менен мәп көриўге урынбағанда жынаятлы айып қо­йылып, суд ҳүкими оқылмаған болар ма еди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:58:13

515 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

НАЎРЫЗ ӘЙЙЯМЫ СҮННЕТ ТОЙЫНА УЛАСТЫ

Үлкемизде Наўрыз байрамы салтанатлары даўам етип атырған бир пайытта Хожели районы «Тақыятас Балалар үйи»ниң бес тәрбияланыўшысының сүннет тойы болып өтти.

Илаж быйылғы Саламат ана ҳәм бала жылында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызметиниң басламасы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң, бир қатар министрликлер менен шөлкемлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының­ қәўендерлигинде өткерилди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 31.03.2016 09:56:19

478 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF