Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:07:53, 21.04.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Сайлаў — 2016

ӘҲМИЙЕТЛИ ИЛАЖҒА ПУҚТА ТАЯРЛЫҚ

ЕЛЛИҚАЛА. Әҳмийетли сиясий ўақыя, Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы күн сайын жақынласпақта. Усы күнлери Елликқала районында да сайлаў участ­к­аларын зәрүр техника, байланыс қураллары менен тәми­йинлеў, имаратларды даўыс бериў ушын таярлаў бағдарында жумыслар шөлкемлескенлик пенен жүргизилмекте. Атап айтқанда, районда 37 сайлаў участкасы дүзилип, 96450 сайлаўшы даўыс бериўи күтилмекте.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 06:05:26

328 мәрте оқылды


АГРОСАНААТ

ТӘЖИРИЙБЕ ДИЙҚАНҒА ПӘНТ БЕРМЕЙДИ

Гүзлик бийдай егиўдиң әдисин алған Елликқала районындағы «Зийнат-Саховат» фермер хожалығы баслығы Хурсанд Матрасулов быйылғы жылда туқым шашыўды өзиниң тәжирийбесине сүйенген ҳалда баслады. Әўеле, жерге туқым араластырыўдың қолайлы мәўрити, сентябрьдиң басында қолға алып 20-сәнесине байытты. Қуяштың қызғынынан, топырақтың ыссылығынан нәр алып көгерип шыққан нәллер бой көрсеткенде, егиске таярлық кәмине келтирилгенине исеним арттырды.

Даўамын окыў: АГРОСАНААТ

Сәне: 16.11.2016 06:02:39

295 мәрте оқылды


Қурылыс

БЛОК ПОСТТЫҢ ЖАҢА ИМАРАТЫ

Елимизде халықтың абадан ҳәм тыныш-татыў турмысын тәмийинлеў, оны көздиң қарашығындай қорғаў бағдарында бир қатар унамлы ислер әмелге асырылмақта. Әсиресе, ишки ислер уйымы тараўы хызметкерлери ушын қолайлы шараятлар жаратыўға, саланың материаллық-техникалық базасын беккемлеўге ҳәм кадрлардың кәсиплик маманлығын арттырыўға, олар ушын мүнәсип мийнет шараятын қәлиплестириўге айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Қурылыс

Сәне: 16.11.2016 05:57:29

293 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ТАЛАБАННЫҢ САЙЛАЎШЫЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎЫ

8-ноябрь күни Өзбекистан Республикасы Президентлигине Өзбекистан Халық демократиялық партиясынан көрсетилген талабан Хатамжон Кетмонов Қарақалпақстан Республикасы сайлаўшылары менен ушырасты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 05:54:48

320 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

МИЛЛИЙ МӘПЛЕР ҲӘМ  МИЛЛИЙ ҚӘДИРИЯТЛАРЫМЫЗДЫҢ

ҚОРҒАЛЫЎЫ — БИЗИҢ БАСЛЫ ЎАЗЫЙПАМЫЗ САНАЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан
Сарвар Садуллаевич Отамуратовтың Қарақалпақстан

Республикасы сайлаўшылары менен ушырасыўындағы

БАЯНАТЫ

Ассалаўма әлейкум, ҳүрметли ўатанласлар!

Ўатанымыздың арқа дәрўазасы есапланған, әййемги ҳәм бай тарийхқа ийе, ғәрезсизлик жылларында гүллеп-жаснап атырған Қарақалпақстанның пидайы ҳәм мийнеткеш халқының ўәкиллери менен ушырасып турғанымнан оғада қуўанышлыман.

Топыраққала тарийхый естелиги, «Султан Увайс баба», «Мазлумхан сулыў», «Шылпық қорғаны» зиярат орынлары ҳәм тек ғана мәмлекетимизде емес, ҳәтте Орайлық Азияда бирден-бир болған Савицкий атындағы Мәмлекетлик көркем-өнер музейи мине усы муқаддес жеримиздиң узақ тарийхы, мәнаўияты ҳәм мәдениятының тымсалына айланды.

Бул үлкеден жетисип шыққан Әжинияз, Бердақ, Күнхожа, Төлепберген Қа­йыпбергенов, Ибрайым Юсупов ҳәм басқа да  көплеген сөз зергерлери қарақалпақ әдебиятының қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўына салмақлы үлес қосты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 05:31:15

328 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛАЎЫН ӨТКЕРИЎШИ 591-САНЛЫ САЙЛАЎ УЧАСТКАСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛАЎЫН ӨТКЕРИЎШИ 1-ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАРАРЫ

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 05:21:04

318 мәрте оқылды


2016-жыл — Саламат ана ҲӘМ бала жылы

НӘЎҚЫРАН   ӘЎЛАД ЕЛИМИЗ  ТАЯНЫШЫ

Нөкисте «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының ҳәм басқа да бағдарламалардың орынланыўы үстинен депутатлық қадағалаўдың нәтийжелери: жетискенликлер, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпалар» темасында регионаллық семинар болып өтти.

Даўамын окыў: 2016-жыл — Саламат ана ҲӘМ бала жылы

Сәне: 16.11.2016 05:18:49

285 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ТАЛАНТЫҢА ГӘП ЖОҚ, ЭЛЬВИРА!

(Өзин майып, — деп есапламайтуғын кишкене қыз ҳаққында көп сөзлер)

Ҳәр жылы жаңа оқыў күни басланыўдан Эльвира:

—Мен де оқыўға бараман, — деп жылайды. Оның айтқанына бола мектепке де апарып, оқытып көрди. Дослары менен мектепке барып-келиўдиң гәшти өз алдына ғой. Парта, тахта бәри-бәри сезимталлы қызды өзине соншелли тарта береди. Бирақ...

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 14.11.2016 12:36:07

365 мәрте оқылды


Экология

СОХРАНИМ ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИАРАЛЬЯ

За  годы независимости по инициативе Первого  Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова была проведена  большая работа по смягчению тяжелых последствий Аральской  катастрофы.

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 10.11.2016 09:47:53

393 мәрте оқылды


Мероприятия

ПОСВЯЩЕН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

На днях в конференц-зале Каракалпакского Республиканского регионального отделения НИМФОГО состоялся "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы обеспечение ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защиты частной собственности". Организаторами мероприятия выступили Каракалпакское Республиканское региональное отделение НИМФОГО, Министерство юстиции Республики Каракалпакстан и Каракалпакское республиканское территориальное управление Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 10.11.2016 09:45:38

383 мәрте оқылды


Предпринимательство

ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Руководитель общества с ограниченной ответственностью "Памир" Памир Сержанов впервые заявил о себе в прошлом году, став лучшим на городском этапе конкурса "Ташаббус-2015". В этом году он был признан победителем  в  номинации "Самый лучший молодой предприниматель" уже на республиканском уровне. К работе мастер подходит творчески, стараясь не повторяться и удивлять  заказчика. Изготавливают Памир и его братья скамьи и  колыбели, мебель для сада и фонари причудливой формы. Строить отношения с бизнесом молодой человек начал два года назад, сейчас они стремительно развиваются.

Даўамын окыў: Предпринимательство

Сәне: 10.11.2016 09:43:24

361 мәрте оқылды


Предпринимательство

РАЗВИВАЯ БИЗНЕС

В прошедшей в Нукусе I территориальной плодоовощной  ярмарке приняли участие предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции, спрос на которую в регионе постоянно растет. Среди них — общества с ограниченной ответственностью ООО "STROY VEKTOR", ООО "IBROXIM KUDRATI XAYBAT", "Нукус Дилиша", наладившее производство молочной продукции, "Каракалпакские деликатесы" и "Jayxun Delikates", выпускающие мясные изделия, другие предприятия, поставляющие потребителям различные  продукты питания.

Даўамын окыў: Предпринимательство

Сәне: 10.11.2016 09:38:45

324 мәрте оқылды


Указ и его исполнение

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА «ХАБЕАС КОРПУС» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Одним из ключевых приоритетов демократического обновления страны является последовательная демократизация, либерализация судебно-правовой системы, направленная на обеспечение верховенства закона, законности, надежную защиту прав и интересов личности. Именно поэтому с первых же лет достижения независимости этому направлению было уделено особое внимание.

Даўамын окыў: Указ и его исполнение

Сәне: 10.11.2016 09:36:19

369 мәрте оқылды


Мероприятия

ОХРАНА ТРУДА — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В Нукусе, в конференц-зале АО "Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей" состоялся  "круглый стол", посвященный разъяснению сути  и значения Закона Республики Узбекистан "Об охране труда" в новой редакции.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 10.11.2016 09:21:04

326 мәрте оқылды


СПОРТ

ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В столичной детской и юношеской спортивной школе №1 состоялся открытый турнир по рукопашному бою среди двух возрастных категорий — 16-17 летних и 18 лет и выше.

Турнир был организован Федерацией рукопашного боя правоохранительных органов и Министерством по делам культуры и спорта республики. В нем приняли участие более 150 атлетов в 9 весовых категориях.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 10.11.2016 08:49:20

371 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF