Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:26:21, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МАҚАЛА

САЛТАНАТЛЫ МӘЖИЛИС БОЛЫП ӨТТИ

Бүгинги күнде республикамыздың билимлендириў мәкемелеринде 30 мыңнан аслам устаз ҳәм муғаллимлер келешегимиз болған жас әўладтың тәрбиясы менен шуғылланбақта. Ҳү­киметимиз тәрепинен олардың тынымсыз мийнетлерин ҳәр тәреплеме материаллық ҳәм руўхый жақтан хошаметлеўге де үлкен итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 11:58:51

339 мәрте оқылды


ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

МАРҚАБАЙ  БАТЫР  КИМ БОЛҒАН?

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы белгиленип атырған бир пайытта бир басқоспада елимизде соңғы жылларда бурын көрилмеген дәрежеде ерисилген жетискенликлер, миллийлигимиздиң қайта тиклениўи менен бирге елине пана, ерлиги әпсана, елим деп, журтым деп еңиреген, жазықсыздан жазықлы, репрессия қурбаны болып қамалып, туўылған жериниң топырағы буйырмаған ер азаматлар ҳаққында сөз болғанда, районда жемисли мийнетлери менен елге танылған ақсақаллардың бири Шәрибай Аққасынов маған:

- Аға, сизиң қәнигелигиңиз тарийхшы, оның үстине Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамына ағзасыз, халық аўзында әпсана болып жүрген Марқабай батыр Оразымбетов ҳаққында мақала жазғаныңызда бир саўаплы ис ислеген болар ма едиңиз, -деген еди.

Даўамын окыў: ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

Сәне: 10.10.2016 06:40:07

290 мәрте оқылды


СӨЗ УСТАЗЛАР ҲАҚҚЫНДА

ӘДЕБИЯТЛАР ДОСЛЫҒЫНЫҢ ҒАЙРАТКЕРИ

1976-жылы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы халқымыздың тарийхында үлкен ўақыя болды. Жаңа университет илимий билимлер саласында халықлар ҳәм әдебиятлар, тиллер туўысқанлығы менен дослығының және нығайып раўажланыўына, оның тез пәт пенен алға илгерилеўине кең мүмкиншиликлер ашып берди. Өйткени, бул оқыў орнының ашылыўы арқасында басқа да жаңа қәнигелерге байланыслы жаңа кафедралар менен факультетлердиң иске түсиўи үлкен қубылыслардың қатарына жатады. Солардың ишинде бир ўақытлары пединституттың қурамында болып, ўақытша болса да жабылып қалған қазақ филологиясы кафедрасының ашылыўы биз айтқан халықлар, миллетлер ара дослықтың оғада күшейиўине, оның әмелий түрде беккемлениўине үлкен түртки болды.

Даўамын окыў: СӨЗ УСТАЗЛАР ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 10.10.2016 06:22:51

380 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ОҚЫЎ ЖЫЛЫН ЖАҢА ИМАРАТТА КҮТИП АЛДЫ

Ҳәрқандай байрамды елимизде айрықша салтанат ҳәм табыслар менен күтип алыў дәстүрге айланған. Әсиресе, халық хожалығының ҳәрқыйлы тараўларында бир қатар жаңа социаллық объектлердиң иске түсирилиўи ертеңги күнге деген исенимин беккемлеп, оларға айрықша күш-жигер ҳәм қуўаныш бағышламақта.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 10.10.2016 06:18:23

378 мәрте оқылды


МӘДЕНИЯТ

ТЕАТР ЖАҢА МӘЎСИМИН БАСЛАДЫ

Театр — өмир айнасы. Ҳақыйқатында да, театр — бул өрнек алатуғын, тәрбия мәсканы. Ол өзимиздиң күнделикли турмысымызды ҳәр қыйлы тәшўишли, қуўанышлы күнлеримизди, машқалаларымызды дурыс шешиўге ямаса жаман иллетлерден аўлақ болыўға шақырады, тарийхымызды үйретеди. 1926-жылы 8-ноя­брь күни Қ.Әўезовтың «Тилек жолында» спектакли менен пердесин ашқан ҳәзирги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театры 90 жыллық мерекесин белгилеў алдында.

Даўамын окыў: МӘДЕНИЯТ

Сәне: 10.10.2016 06:11:50

324 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ЖУЎМАҒЫНА ЖЕТПЕГЕН ЖЫНАЙЫЙ РЕЖЕ

1990-жылы Тақыятас қаласында туўылған Жанибек Оразаев ҳәм l992-жылы Қанлыкөл районында дүньяға келген Бердақ Нәжимовлар мәмлекетимизде жасларға жаратылған имканиятлардан өзлери қатарлы теңлеслериндей кең пайдаланғанда бүгингидей жүзлери төмен болып отырмас еди.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 06:06:34

400 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ПАХТАНЫ ӨРТТЕН САҚЛАЙЫҚ

Усы күнлерде халқымыздың миллий байлығы болған пахтаны жыйнап-терип алыў ислери қыз­ғын даўам етпекте. Әлбетте, бул мапазда ҳәр бир фермер хожалығы басшысы, дийқанлар, теримшилер, көмекшилер ҳәм терилген пахтаны қабыллаў пунктлерине тасыўға жуўапкер хызметкерлер өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына қатаң итибар бериўи, жүз бериўи мүмкин болған өрттиң алдын алыўға белсене қатнасыўы талап етиледи. Буның ушын пахта жыйын-теримине қатнасатуғын ҳәр бир қәниге ямаса теримши төмендеги қағыйдаларға итибарлы болыўы тийис.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 10.10.2016 06:02:59

344 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНДЫ

Жақында Ташкент қаласында Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлигиниң шөлкемлестириўи менен усы тараўда мийнет етип атырған хызметкерлер арасында елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллық байрамына бағышланып «Ең жақсы мақалалар» таңлаўының жуўмақлаўшы бас­қышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 10.10.2016 05:57:13

311 мәрте оқылды


МАҚАЛА

АКЦИОНЕРЛИК ЖӘМИЙЕТЛЕРДЕ ДИВИДЕНТ ТӨЛЕЎ ТӘРТИБИ

Акционерлик жәми­йетлер тәрепинен төленетуғын дивидент жәмийет сап пайдасының акционерлер арасында бөлистирилетуғын бөлеги есапланады.

Жәмийет жылдың биринши шереги, ярым жыллық, тоғыз айлық ҳәм (яки) финанслық жыл нәтийжелерине көре, егер усы Нызам ҳәм жәмийет уставында басқаша қағыйда белгиленбеген болса, жайластырылған акциялар бо­йынша дивидендлер төлеў ҳаққындағы қарар қабыл етиўге ҳақылы.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 05:51:11

306 мәрте оқылды


АНА ТӘБИЯТ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ НЕ УШЫН КЕРЕК?

Экологиялық мәденият дүньялық мәденияттың ажыралмас бир бөлеги болып есапланады. Оның қәлиплесиўи узақ дәўирлерди өз ишине алады.

Экология латынша сөз болып «экос» —  үй, «логос» — илим», яғный дүньядағы жасайтуғын тири жанзатларды үйренетуғын илим тараўы дегени.

Даўамын окыў: АНА ТӘБИЯТ

Сәне: 10.10.2016 05:41:29

323 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

МИЙНЕТ ТАРТЫСЛАРЫНА БАЙЛАНЫСЛЫ ПУҚАРАЛЫҚ ИСЛЕР

Мийнет тартысларын көрип шығыўшы уйымлар қатарында суд айрықша орын тутады. Судларға жүклетилген тийкар­ғы ўазыйпалар — пуқаралардың мийнет ҳуқықлары ҳәм кәрханалардың нызамлы мәплерин қорғаўдан  ибарат.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 10.10.2016 05:38:56

360 мәрте оқылды


АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ

\ХОШАМЕТ КҮШИНЕ КҮШ ҚОСТЫ

«Әкеге қарай ул өсер...» дейди дана халқымыз. Сол айтқанындай, кишкене гезлеринен баслап-ақ әкеси Турсынбай аға Бегжановтың изине ерип аўыл хожалығы жумысларына араласқан Сәбиттиң несийбеси жерден екен. Әскерий хызметти өтеп келгеннен соң Нөкис аўыл хожалығы техникумының агрономия бөлиминде оқып, оны тамамлаған ол бирқанша жыл даўамында «Қараөзек» хожалығында салыгершилик ҳәм пахташылық бригадасын басқарды. Ал, 2004-жылдан сол аймақтан «Турсын ата» фермер хожалығын шөлкемлес­тирип, жемисли ислеп келмекте.

Даўамын окыў: АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ

Сәне: 10.10.2016 05:36:05

338 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

КӨРКЕМ ӨНЕРИМИЗГЕ ИТИБАРДЫҢ КӨРИНИСИ

Парахатшылық болған жерде ғана алға илгерилеў болады. Буны Ғәрезсиз мәмлекетимиз экономикасының турақлы раўажланып, республикамыздың барлық аймақларында үлкен қурылыс ҳәм абаданластырыў ислериниң избе-из даўам етип атырғанлығында да көремиз.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 10.10.2016 05:31:38

325 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ГРАНТ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фонды қаржыларын басқарыў бойынша Парламентлик комиссиясы усы жылдың июнь айынан июль айына шекем «Қоршаған орталықты қорғаў, тәбийғый ресурслардан ақылға уғрас пайдаланыў мәселелерин шешиўде халықтың, пуқаралық жәмийети институтларының белсендилигин арттырыў» ҳәм «Ғәрезсизлик жылларында республика турмысының ҳәр қыйлы тараўларында ерисилген жетискенликлер ҳаққында кең жәмийетшиликти хабардар етиўге қаратылған жойбарларды қоллап-қуўатлаў» темаларында мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң ҳәм пуқаралық жәмийетиниң бас­қа да институтларының социаллық әҳмийетке ийе жойбарларына мәмлекетлик грантлар ажыратыў ушын ҳүжжетлерди қабыллаған еди.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 04:38:20

327 мәрте оқылды


1-ОКТЯБРЬ — МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ АЛДЫНАН

ҚОРҒАЎ БӨЛИМИ НУРАНЫЙЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Устаз... Бул түсиник ҳәр биримиздиң санамызда ең дәслеп перзентлер, келешегимиз бол­ған жас әўладты ертеңги күнге жетик, кәмил инсанлар етип тәр­бия­лайтуғын кәсип ийеси екенлигин аңлатады. Қайсы бир тараўды алып қарамайық, сол тараўдың өз усталары ҳәм оның устазлары болады. Бизлердиң Нөкис қалалық Ишки ислер бөлими жанындағы район­лар­аралық қорғаў бөлиминиң де пидайы мийнет нураныйлары, әдиўли устазлары ҳәр қашанда ҳүрмет-иззетте.

Даўамын окыў: 1-ОКТЯБРЬ — МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.10.2016 07:33:35

429 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF