Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:45:15, 23.07.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

ТӘРТИПКЕ БОЙСЫНЫЎ  ШӘРТ

Ҳәрқандай мәмлекеттиң өз тәртиби, өз Нызамы, қағыйдалары бар. Бул талапларға мәмлекеттиң ҳәр бир пуқарасы бойсыныўы шәрт. Ал, бойсынбаған адам ислеген айыбына ылайық жазасын алады.

1973-жылы Хожели ра­йонында туўылған Қалбазар Жапақова Хожели ра­йонының «Әмиўдәрья» аўыл пуқаралар жыйынында жасайды. Түркменстан пуқарасы.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:28:19

540 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

СУЎЫҚ ҚУРАЛ САҚЛАЎДЫҢ АҚЫБЕТИ

Оқ атыў қураллары адам өмири ушын ҳәмме ўақыт қәўипли болып келген. Сонлықтан, оларды нызамсыз түрде сақлаў, алып жүриў ҳәм пайдаланыў нызам тәрепинен қадаған етилген. Тилекке қарсы, соған қарамастан, айырым пуқаралардың оларды үйлеринде нызамсыз сақлаўы ҳәм жабайы аңларға пайдаланыўы өкинишли.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:22:02

570 мәрте оқылды


ХАБАРЫҢЫЗ БАР МА?

ҲҮРМЕТЛИ АТАҚЛАРҒА ТӨЛЕМЛЕР

Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлерди тайынлаў ҳәм әмелге асырыў тәртиби жаңа редакцияда қайта тастыйықланды.

Бул жаңалық көпшиликти қызықтырары тәбийғый. Сонлықтан биз Қарақалпақстан Республикасы ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлердеги өзгерислер туўралы газета оқыўшыларын таныстырыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги жанындағы бюджеттен тысқары Пенсия қоры Қарақалпақстан Республикасы бас­қармасы баслығының орынбасары Оңалбай Жақсымбаевты сәўбетке тарттық.

Даўамын окыў: ХАБАРЫҢЫЗ БАР МА?

Сәне: 04.08.2014 10:09:25

680 мәрте оқылды


Интервью

МИЛЛИЙ  МИЙРАСЛАРЫМЫЗДЫҢ  ЖАНКҮЙЕРИ

(ПРОФЕССОР САРЫГҮЛ БАҲАДЫРОВА МЕНЕН СӘЎБЕТ)

Қысқаша мағлыўмат:

Сарыгүл Баҳадырова — филология илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери. Ол 1944-жылы Қараөзек районында туўылған. Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының тарийх-филология факультетин питкерген. Мийнет жолын Өзбекистан Илимлер академиясы Қарақалпақстан филиалының Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил ҳәм әдебият институтында лаборант хызметинен баслап, 1991-жылдан усы институт директоры лаўазымында ислеген. Ҳәзир ҳүрметли демалыста.

 

— Сиз К.Рерих атындағы халықаралық сыйлықтың лау­реаты, белгили илимпаз, жазыўшы, журналистсиз. Быйыл сизиң жетпис жыллық юбилейиңиз. Өмир — ағар дәрья. Газетамыз оқыўшылары жаңарып барары тәбийғый. Соның ушын, өмир­баяныңыз бенен таныстырсаңыз...

Даўамын окыў: Интервью

Сәне: 04.08.2014 10:06:21

745 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚАРА  БАСТЫҢ  ҒАМЫН  ГӨЗЛЕГЕНЛЕР

Бүгинги күни мәмлекетимизде истиң көзин билетуғын, билимли заманласларымызға жеке фирмалар ашып, жумыс алып барыўлары ушын кең мүмкиншиликлер есиги ашық екенлиги бәршемизге мәлим. Солай болса да өзлерине жүклетилген ўазыйпаларын билип, нызам шеңберинде жумыс алып барып атырған исбилерменлеримизге сөзимиз жоқ-дә, бирақ, базы бир кимселердиң усы шеңберди бузып, өзлеринше бурмалап, туўры баратырған жолларын қыя тәреплерге өзгертип, өз жеке мәплерине пайдаланып атырғанлар да табылады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 04.08.2014 10:01:44

635 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ҮЙРЕНГЕН ӘДЕТ ҚАЛА МА...»

Бүгинги күнде мәмлекетимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып, бул тараў ўәкиллери елимиздиң социал-экономикалық раўажланыўына, халқымыз турмысының абаданласыўына өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып келмекте. Нызам жолы менен ҳәрекет етип атырған көпшилик жеке кәрханалар менен жуўапкершилиги шекленген жәмийетлер, басқа да исбилерменлик субъектлери пуқаралардың турмыс зәрүрлиги ушын керекли болған ҳәр қыйлы өнимлерди ислеп шығарып, халықтың алғыс ҳәм миннетдаршылықларына миясар болмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 04.08.2014 10:00:51

578 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҲАРАМ ПУЛ ҚАРА ГҮРСИГЕ ОТЫРFЫЗДЫ

Нәпсиқаўлық түбинде басқа бәле болатуғынлығын биреўлер билсе, биреўлер билмейди. Нәпсиқаўлық пенен «жутқан» ҳарам нәрсеси өңешине барып тирелип, «түйилген» гезде ғана пушайманлық гирдабына гирипдар болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 04.08.2014 09:59:36

596 мәрте оқылды


Мақала

Жоғалсын бузғыншылар яки ким өзи Сагидулаев Аман?

Айрым ўақытлары, халқымыздың тыныш ҳәм татыў өмирин көрип кимлердур кеўлинде жаўызлык ҳәм көреалмаўшылық сезимлерин көгертеди. Бундай адамлардын албетте аты-заты, акесинин аты, ҳәмде лакабыда болады. Ондай бәлематлардың бири Аман Сагидуллаев («Аман шортик» лақаблы). Онын кеўлиндеги ҳалқына деген көгерген жаўызлық, көреалмаўшылық, жек көриўшилик сезимлери өсти-өнди ҳәм ол бир адамның ишине сыймайтуғын дәрежеге жетип барып, әтраптағыларғада бул сезимлерди жуқтырып зыян келтириўди баслады. Соның менен ол ашықтан-ашық тәсир етиўден қорқып, өзинин бундай иллетлерин вертуал ислемекте, бул ушын ол «Марип Кунградский» профильин қолланады яки «Алға Қарақалпақстан» топарында пикирлер билдиреди. Солай етип, «Қарақалпақстанның өз алдына мәмлекет болып шығыўы ҳәм Украинадағы болып атырған бузғыншылықлар» сыяқлы биймәни мақалалар пайда болады, бул әлбетте сол аймақ халқының күлкисин келтиреди. Буларға жуўап бериўдиң не кереги бар ҳәм келиспеген, тоқылған гүрринлердиӊ не пайдасы бар!

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 24.07.2014 07:44:08

1309 мәрте оқылды


Вести Каракалпакстана-95

О КОЛЛЕГАХ — С ЛЮБОВЬЮ

Прежде всего, мне хочется поздравить всех, кто  работал и сегодня  работает в  средствах  массовой  информации  и  печати  с их  профессиональным праздником, пожелать  им  удачи, успехов в творчестве, интересных материалов, признания многочисленных  читателей,  зрителей,  слушателей.

Даўамын окыў: Вести Каракалпакстана-95

Сәне: 03.07.2014 10:55:28

953 мәрте оқылды


Наш современник

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЛАЗЗАТ

За патриотизм, сильный характер и целеустремленность однокурсники называли ее "каракалпакской Жанной д'Арк". И это не случайно. Любовь к родному краю, преданность выбранной профессии — это то, что позволяет ей успешно заниматься любимой работой.

Даўамын окыў: Наш современник

Сәне: 03.07.2014 10:54:21

828 мәрте оқылды


Память

МЫ С НИМ РАБОТАЛИ БОК О БОК

С фотокорреспондентом Константином Кимом нас связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения. Он много лет плодотворно трудился в газете "Вести Каракалпакстана". Окончив факультет физического воспитания, К.Ким сначала работал преподавателем физкультуры в одной из школ Ходжейлийского района. Практически никогда не расставался с фотоаппаратом, снимая необычные и интересные моменты из жизни. Свои лучшие работы он часто присылал в редакции газет, которые с удовольствием публиковали их.

Даўамын окыў: Память

Сәне: 03.07.2014 10:51:28

625 мәрте оқылды


Вести Каракалпакстана-95

С ЛЮБОВЬЮ К ГАЗЕТЕ

Дорогие читатели газеты "Вести Каракалпакстана"!

Разрешите мне от вашего и своего имени поздравить коллектив газеты с 95-летним юбилеем. Это значительная дата для любого человека, а уж тем более для целого коллектива, который сумел на протяжении почти целого века, в нелегкие перестроечные годы, а затем и в жестких конкурентных условиях рыночной экономики выстоять, сохранить свое лицо.

 

Даўамын окыў: Вести Каракалпакстана-95

Сәне: 03.07.2014 10:50:31

855 мәрте оқылды


Вести Каракалпакстана-95

О газете с теплом и благодарностью

Мое знакомство с журналистским коллективом газеты состоялось с написанной мною небольшой заметки про Дом культуры ССО "Аралводстрой". Вроде бы безобидная заметка вызвала негодование начальства этой странной организации, которая строила то, чего уже нет — Арал давно уже был потерян.

 

Даўамын окыў: Вести Каракалпакстана-95

Сәне: 03.07.2014 10:49:17

718 мәрте оқылды


Шелководство

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ ОТРАСЛИ

Второй год продолжается реализация перспективного проекта  Территориального акционерного объединения "Каракалпакпахтасаноат", который предусматривает создание прочной базы для дальнейшего развития в республике шелководства.

Данный проект был поддержан протокольным решением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 октября 2012 года, специальным постановлением Совета Министров Республики Каракалпакстан от 19 октября 2012 года и соответствующими распоряжениями "Узбекпахтасаноат".

Даўамын окыў: Шелководство

Сәне: 03.07.2014 10:47:54

767 мәрте оқылды


Вести Каракалпакстана-95

С днем рождения, любимая газета

Все мы — жители Республики Каракалпакстан — накануне большого исторического события — 95-летнего юбилея любимой газеты. За эти годы сформировалось лицо этого издания, которое отличает глубокий гуманизм, широта охвата  различных общественно-политических событий, нахождение "на  одной волне" с читателями.  Газета "Вести Каракалпакстана" — единственное русскоязычное издание и поэтому  оно является окном в мир для представителей русскоязычной диаспоры. О судьбе ярких представителей науки и культуры, поэтах и писателях, политических деятелях часто рассказывается на страницах этой газеты.

 

Даўамын окыў: Вести Каракалпакстана-95

Сәне: 03.07.2014 10:46:45

811 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF