Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:31:23, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Алданып қалмаң, адамлар

Өзлериниң жеркенишли мақсети жолында ҳәр қандай пәсликтен қайтпайтуғын айырым кимселер тәрепинен мийнетсиз пул табыў нийетинде сада ҳәм исениўшең пуқараларды көп муғдардағы ис-ҳақы ҳаққындағы ўәделер менен алдап, негизинде болса оларды сырт еллерге апарып сатыў ҳалатлары ашшы болса да бар ҳақыйқат.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 23.05.2016 11:33:10

297 мәрте оқылды


Семинар

КОРПОРАТИВЛИК БАСҚАРЫЎДЫҢ

НӘТИЙЖЕЛИ УСЫЛЛАРЫ

Нөкисте Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитетлери, Қарақалпақстан Республикасы қымбат баҳалы қағазлар базарын муўапық­ластырыў ҳәм раўажландырыў ора­йының шөлкемлестириўинде Корпоративлик басқарыў кодекси — корпоративлик басқарыў стандартларын енгизиўдиң нәтийжели усылы ҳәм усы системаға байланыслы әҳми­йетли мәселелерге бағышланған семинар болып өтти. Оған республикамыздағы акционерлик жәмийетлери бақлаў кеңеси ҳәм атқарыўшы уйымларының ағзалары, бас есапшылары, ишки аудит ҳәм таллаў комиссияларының хызметкерлери, қала ҳәм район ҳәкимлериниң экономика ҳәм социаллық раўажландырыў мәселелери бойынша орынбасарлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 23.05.2016 11:30:13

262 мәрте оқылды


ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

ТЫНЫШ-ТАТЫЎ ЕЛГЕ БАЙРАМЛАР ЖАРАСАДЫ

Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки жыллардан баслап тынышлық-турақлылықты ҳәм қәўипсизликти тәмийинлеўге, пуқаралар ҳәм миллетлер аралық дослық ҳәм татыўлықты беккемлеўге айрықша әҳмийет берилмекте. Ҳүрметли Президентимиздиң атап өткениндей, қолға киргизилип атырған ҳәр қандай табысларымыз бенен жетискенликлеримиздиң тийкары бул елимизде ҳүким сүрип турған тынышлық,  пуқараларымыз арасындағы аўызбиршиликтиң нәтийжеси болып табылады.

Даўамын окыў: ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

Сәне: 23.05.2016 11:29:00

328 мәрте оқылды


Спорт

ҲАҚЫЙҚЫЙ МӘРТЛЕР БЕЛЛЕСИЎИ

Бурын хабар еткенимиздей, пайтахтымыздағы спорт манежинде жаўынгерлик самбо ҳәм нураный палўанлар арасында самбо бойынша еки күн даўамында болып өткен Өзбекистан чемпионаты өз жуўмағына жетти. Чемпионаттың жуўмақлаўшы күнинде палўанлар жаўынгерлик самбо ҳәм самбо гүресиниң WММАА (аралас усыллар) жөнелиси бойынша сыйлы орынлар ушын гүрес жүргизди.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 23.05.2016 11:27:23

277 мәрте оқылды


ДҮНЬЯ ЖӘМИЙЕТИ ҲӘМ БИЗ

БИРГЕ ИСЛЕСИЎ — ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ

ПРИНЦИПЛЕРГЕ ТИЙКАРЛАНАДЫ

Өзбекистан мәмлекети ғәрезсизликке ерискеннен кейин өз сыртқы сиясатын халықаралық жәмийеттиң толық субъекти сыпатында әмелге асырыў ушын үлкен имканиятларға ийе болды.

Жәмийет ҳәм мәмлекетлер тарийхы соны көрсетеди, бирде-бир мәмлекет басқа мәмлекетлер менен бирге ислеспестен раўажланыўға ерискен емес. Шығыс ҳәм Батыс мәмлекетлерин бир-бирине байланыстырған Уллы жипек жолының орайында жайласқан Өзбекистан бир неше әсирлерден берли динлер аралық татыўлықты, миллет хам мәдениятларды бирлес­тириўшиси болып келмекте.

Даўамын окыў: ДҮНЬЯ ЖӘМИЙЕТИ ҲӘМ БИЗ

Сәне: 23.05.2016 11:25:34

288 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ЖЕТЕКШИЛИК КӨНЛИКПЕЛЕРИН

АРТТЫРЫЎҒА АРНАЛДЫ

Жақында пайтахтымызда Европа Аўқамы тәрепинен қаржыландырылатуғын ҳәм исбилерменлер потенциалын арттырыўға қаратылған MTP (Managment training Programme — Басқарыў кадрларын таярлаў бағдарламасы) жойбары шеңберинде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы менен  биргеликте кәрханалардың орта ҳәм жоқары буўын басшылары ҳәм жеке исбилерменлер ушын «Маркетинг изленислери ҳәм базар анализи» атамасында оқыў семинары болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 23.05.2016 11:24:33

270 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

КИТАПҚУМАРЛАРҒА САЎҒА

Келешегимиз болған жас әўладты ҳәр тәреплеме билимли, жоқары мәнаўиятлы инсанлар етип тәрбиялаўда, олардың дүньяға көз-қарасын, сиясий ҳәм ҳуқықый билимин жетилистириўде китаптың тутатуғын орны айрықша. Оны оқыў арқалы инсанның сана-сезими раўажланады, пикирлеў дүньясы кеңейеди. Сонлықтан да, «Китап — билим булағы» деп бийкарға айтылмаған.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 23.05.2016 11:21:59

311 мәрте оқылды


Ақсақаллар сайлаўы

КЕҢЕЙТИЛГЕН МӘЖИЛИС

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Пуқаралар жыйынларының жумысын муўапықластырыў бойынша аймақлық кеңестиң ҳәм сайлаўға көмеклесиўши республикалық комиссиясының селектор усылындағы кеңейтилген мәжилиси болып өтти.

 

Даўамын окыў: Ақсақаллар сайлаўы

Сәне: 23.05.2016 10:48:14

290 мәрте оқылды


Спорт

ЕҢ КҮШЛИ САМБОШЫЛАР — НӨКИСТЕ

Республикамыз пайтахты Нөкис қаласы кейинги ўақытларда мәмлекет көлеминде өткерилетуғын спорт жарысларының ора­йына айланбақта. Жақында ғана «Универсиада-2016» ойынлары аймақлық таңлап алыў басқышындағы беллесиўлерди қызығып тамашалаған нөкислилер ҳәм пайтахт мийманлары өткен демалыс күнлери және бир әжайып спорт жарысларының гүўасына айланды. 24-25-апрель күнлери 1-санлы көп тармақлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде (манеж) жаўынгерлик самбо ҳәм нураный палўанлар арасында самбо бойынша болып өткен Өзбекистан чемпионаты бул пикиримизди тас­тыйықлайды.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.04.2016 11:13:41

371 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

ОЛИМПИАДА ЧЕМПИОНЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Нөкис Олимпия резервлери колледжинде бокс  бойынша  Олим­пиада ойынларының чемпионы Мухаммедқәдир Абдуллаев пенен жас спортшылардың ушырасыўы болып өтти.

Илажды колледж директоры Е.Қутыбаев басқарып барды.

Қарақалпақстан Республикасы бокс федерациясы баслығының биринши орынбасары Б.Алланиязов жыйналғанларды боксшының өмир жолы, спорттағы дәслепки қәдеми, устазлары, қолға киргизген жеңислери, ҳәзирги ўақыттағы жумыслары менен жақыннан таныстырды.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 27.04.2016 11:12:54

405 мәрте оқылды


МӘҲӘЛЛЕ — ДЕМОКРАТИЯ АЙНАСЫ

САЙЛАЎДА НЕЛЕРГЕ ИТИБАР БЕРИЛИЎИ КЕРЕК?

Ҳәр бир сайлаў мапазы пуқаралардың социаллық-сиясий белсендилигин асырыўға хызмет етеди, олардың ең әҳмийетли мүтәжликлерин ҳәм мәплерин көрсетип, орынланыўына тийкар жаратады. Алдымыздағы болажақ сайлаў мапазы шын мәнисинде орынлардағы ең тийкарғы сиясий, социал-экономикалық мәселелерди шешиўде халықтың кең қатламларының белсене қатнасын тәмийинлейтуғын демократия мектеби десек алжаспаймыз.

Даўамын окыў: МӘҲӘЛЛЕ — ДЕМОКРАТИЯ АЙНАСЫ

Сәне: 27.04.2016 11:11:07

382 мәрте оқылды


ШАРЎАШЫЛЫҚ

ЖАЙЛАЎ ҚОЙНЫН ТОЛТЫРҒАН ЫЛАҚЛАР

Төрт түлик малдың ишинде ешки туяғының тез көбейеди ҳәм бағыўға қолай. Соған бола, «Еси кеткен ешки жыяр, ешки жы­йып есин жыяр» деген гәпке әмел қылғанлардың бири еки болып атырғанларын көзимиз көрип жүр. Негизинде, ешки тарығып сатсаң пул, қазаның майлы, ебин тапсаң пайдасын тийгизер түлик.

Даўамын окыў: ШАРЎАШЫЛЫҚ

Сәне: 27.04.2016 11:10:02

395 мәрте оқылды


Семинар

БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИҢ ӘМЕЛИЙ ТҮРЛЕРИ

«Билимлендириўди тәрбиядан, тәрбияны болса

билимлендириўден ажыратыўға болмайды».

Ислам Кәримов.

 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Шаңарақ-мәҳәлле-билимлендириў мәкемеси» арасындағы бирге ислесиў механизмин енгизиўдиң әмелий түрлери» атамасында оқыў-семинары болып өтти. Оған Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының тийисли министрликлери менен ведомстволарының, шөлкемлердиң, оқыў орынларының басшы хызметкерлери ҳәм қәнигелери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 27.04.2016 11:06:39

403 мәрте оқылды


Мақала

ЖУЎМАҚЛАР  ШЫҒАРЫЛЫП,

ЎАЗЫЙПАЛАР  БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 22-апрель күни Нөкисте 2016-жылдың биринши шерегинде республикамызды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм быйылғы жылғы экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли ўазыйпаларының орынланыўына бағышланған мәжилис болып өтти. Оған Өзбекистан Республикасының айырым министрликлери менен шөлкемлериниң, коммерциялық банклериниң басшылары, Жоқарғы Кеңестиң комитет баслықлары, ҳүкимет ағзалары, қала ҳәм район ҳәкимлери, ҳуқық қорғаў уйымларының, министрликлер менен ведомстволардың, мәмлекетлик комитетлердиң, мәкеме ҳәм кәрханалардың  басшылары, исбилерменлер ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 27.04.2016 11:05:02

405 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

МӘДЕНИЙ БАЙЛЫҚЛАР —  МИЛЛИЙ МИЙРАСЫМЫЗ

Ҳүрметли Президентимиздиң «Өтмишин билмеген халықтың келешеги де болмайды», деп атап өткениндей, ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап-ақ халқымыздың миллий мийрасларын, мәдений байлықларын жыйнаў ҳәм сақлаўға айрықша итибар қаратылып, бул бойынша бир қатар тийисли ҳүжжетлер қабыл етилди.

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 27.04.2016 11:04:09

381 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF