Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:17:09, 22.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ТЕЛЕФОННЫҢ

ПАЙДАСЫНАН ЗЫЯНЫ...

Ҳәрқандай нәрсениң екинши тәрепи болатуғынын есапқа алсақ, соңғы жыллары дүньяның қәлеген мүйеши менен сөйлесип, алысымызды жақын, мүшкилимизди аңсат етип атырған телефонның да унамсыз тәрепиниң барлығын мойынламасқа илажымыз жоқ. Илимпазлардың илимий дәлиллеўлерине сүйенер болсақ, ол инсан организмлерине, денсаўлығына әдеўир зыян келтиреди. Оның үстине, айырым пуқаралар ғайры мақсетлерге, бузғыншы ҳәрекетлер, жаслар санасын ҳәрқыйлы жаман идеялар менен суўғарыўға пайдаланады.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.06.2015 12:31:20

475 мәрте оқылды


СПОРТ

ТЫНЫМСЫЗ МИЙНЕТ

НӘТИЙЖЕДЕН ДЕРЕК...

Ҳәзир елимиздиң қайсы бир шетине бармайық, барлық орынларында, ҳәттеки ең түпкирдеги аўыллық жерлерде де қаладағыдай заманагөй типте бой тиклеген, барлық қолайлы шараят­лар­ға ийе спорт комплекслери менен спорт мектеплери жылдан-жылға шуғылланыўшы жасларды өз қушағына тартпақта. Бул жерде олар интасына бола қәлеген спорт түри менен шуғылланады. Бир тәрептен физикалық жақтан шынығып, денсаўлығын беккемлесе, екинши тәрептен табысларға ерисип, таярлаған тренерин, ата-анасын шексиз қуўанышқа бөлейди.  Тынымсыз мийнети өз нәтийжесин берип, жеңимпаз атанып атырғанлары жийи ушырасады.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.06.2015 12:30:10

459 мәрте оқылды


ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

КИШИ БИЗНЕС ҲӘМ ЖЕКЕ ИСБИЛЕРМЕНЛИК

СУБЪЕКТЛЕРИНЕ ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Бүгинги күнде мәмлекетимиз экономикасында жеке мүлктиң орны ҳәм ролин асырыў, жеке мүлк ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў бағдарындағы тосық ҳәм шеклеўлерди жоқ етиў, экономикада мәмлекет қатнасын кемейтиў, жалпы ишки өнимде жеке мүлк, әсиресе, шет ел капиталы қатнасындағы үлесин даўамлы арттырыў мақсетинде бир қатар нормативлик ҳуқықый ҳүжжетлер қабыл етилмекте.

Даўамын окыў: ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 29.06.2015 12:29:06

431 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

МАЙ  АЙНЫСА  ДУЗ САЛАМЫЗ,  ДУЗ  АЙНЫСА...

Соңғы жылларда елимиздиң суд-ҳуқық системасында жүргизилип атырған кең көлемли реформалар тараў хызметкерлериниң жуўапкершилигин күшейтип, олардың профессионаллық билим дәрежесиниң және де артыўына, өз ўазыйпаларын қатаң нызамлар тийкарында орынлаўына себепши болмақта. Нәтийжеде пуқараларымыздың суд, прокуратура ҳәм бас­қа да ҳуқық қорғаў уйымларының хызметине болған исеними артып бармақта. Лекин, салының шигинсиз болмайтуғынындай, олардың арасында да орнатылған нызам талапларынан шетке шығып, оларға әмел етиўдиң орнына өз қара басының ғамын ойлап, жынаят көшесинен жүретуғынларының да табылып қалатуғыны сыр емес.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2015 12:27:46

481 мәрте оқылды


Жаслар — бизиң келешегимиз

ЖАС ӨСПИРИМЛЕРГЕ ЖАНАШЫР БОЛАЙЫҚ

Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша комиссиясының усы жылдың биринши шерегиндеги жумыс нәтийжелерине бағышланған мәжилис болды. Оған тийисли министрликлер менен ведомстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының, оқыў орынларының басшылары, район ҳәм қала  ҳәкимликлери жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша ҳәм адам саўдасына қарсы гүресиў комиссияларының ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Жаслар — бизиң келешегимиз

Сәне: 29.06.2015 12:22:56

446 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БЕС БАРМАҚ БИРДЕЙ ЕМЕС

Мәмлекетимизде ғәрезсизлик жылларында қурылыс тараўында қаншадан-қанша жаңа имаратлар бой тиклеп, қалаларымыздың көркине көрк қоспақта.

Әзелден жол, көпир қурылысы саўаплы ис саналып келинген. Қала ҳәм алыс аўылларымызда бир тегис жол ҳәм көпирлер, бийик, заманагөй етип безелген турақ жайлардың қурылысы кимниң болса да ҳәўесин келтирери анық. Бирақ, бес бармақтың бирдей болмағанындай тараўдағы айы­рым адамлардың жеке мәптиң қурбанына айланып атырғанлары да ушырасып турады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2015 12:21:44

400 мәрте оқылды


ПЕДАГОГ МИНБЕРИ

СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫНЫҢ

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СЫПАТЛАМАСЫ

Спортта шахс физикалық жақтан камалға жетиседи, физикалық раўажланыў болса, инсанның психикалық сыпатламаларының өсиўине күшли тәсир көрсетеди. Бул еки процесс бир-бири менен органикалық рәўиште байланысқан болып, оларды ажыратып қараў мүмкин емес. Демек, буннан жуўмақ шығарсақ, жасларды демократиялық руўхта тәрбиялаўда спорт үлкен әҳмийетке ийе болып есапланады. Солай екен, келешегимиз ийелери болған жасларды ҳәр тәреплеме жетик, физикалық саламат ҳәм руўхый бәркамал етип тәрбиялаў бүгинги күндеги ең әҳмийетли ўазыйпалардың бири.

Даўамын окыў: ПЕДАГОГ МИНБЕРИ

Сәне: 29.06.2015 12:19:23

437 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ӨЗБАСЫМШАЛЫҚТЫҢ

ПУШАЙМАНЛЫ АҚЫБЕТЛЕРИ

1975-жылы Елликқалада туўылған Данияр Бабаев усы районда «Айтбай механизатор» фермер хожалығының баслығы лаўазымында ислеп келип, жуўаплы хызметте бола турып, өз хызмет ўазыйпасынан пайдаланған ҳалда 2013-жылдың 31-январы күни дүзилген жер ижара шәртнамасына муўапық район ҳәкимлигиниң запас жер фондынан жәми 184,6 гектар жер майданы узақ мүддетке ижараға берилип, 1998-жылдың 30-апрелинде қабыл етилген Өзбекистан Республикасы «Фермер хожалығы ҳаққында»ғы Нызамының 13-статьясы 2-бәнтине ҳәм Жер кодексиниң 24-статьясы 4-бөлимине тийкарланып ижараға берилген жер участкасы яки оның бир бөлегин екилемши ижараға бериў қадаған етилгенлигине ҳәм усы статьяның 5-бөлимине тийкарланып ижараға берилген жер участкалары алды-сатты, гиреў, саўға, алмастырыў объекти болыўы мүмкин емеслигине қарамастан,

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 29.06.2015 12:18:14

399 мәрте оқылды


СПОРТ

ГҮЗАРҒА АЙЛАНЫП АТЫРҒАН СОҚПАҚ

Ғәрезсизлик жылларында елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратыл­ған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәми­йинлениўи нәтийжесинде тек қала орайларында ғана емес, ал, ең шетки, алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып, үлкен ареналарға жол алмақта. Бүгинлигинде олар ерисип атырған табыслар мәмлекетимиз бағдар алған жолдың, әсиресе, жаслар тәрбиясындағы сиясатының қаншелли туўры екенлигин көрсетип атыр.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.06.2015 12:16:23

332 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

САЛЫҚТАН ҚАШАМАН ДЕП...

Бүгинги күни республикамызда жумыс алып барып атырған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерине жеңилликлер жаратылып, олардың жумысларын раўажландырыў мақсетинде ҳүкиметимиз тәрепинен көплеп әмелий жәрдемлер берип келинбекте. Лекин, республикамыздағы жумыс алып барып атырған исбилерменлик субъектлери арасында мәмлекетлик салық ҳәм бас­қа да мәжбүрий төлемлерден қашып, қара басының ғамын ойлап, соңғылығында ислеген қылмысларына өкинип қалып атыр­ғанлар да ушырасып турады.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.06.2015 12:15:15

437 мәрте оқылды


Спорт

ЖАС ӨСПИРИМЛЕРИМИЗ ДЕ,

ҚЫЗЛАРЫМЫЗ ДА ҮРГЕНИШТЕ ОЙНАЙДЫ

Спортта «өз үйиңде дийўаллар да жәрдем береди» деген ибара бар. Оның қаншелли дәрежеде дурыс екенлигин өткен ҳәптеде пайтахтымызда қол тобы бо­йынша быйыл «Үмит нәлшелери» спорт ойынларының Хорезм­де болып өтетуғын финаллық беллесиўлерине жоллама алыў ушын шөлкемлестирилген таңлап алыў ойынлары және бир мәрте дәлилледи. Тамашагөйлердиң тынымсыз қоллап-қуўатлаўы арқасында жас өспиримлеримиз де, қызларымыз да өзлериниң барлық ойынларын жеңис пенен жуўмақлап, Үргениште ойнаў ҳуқықын қолға киргизди.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 01.05.2015 06:04:44

462 мәрте оқылды


Мақала

АЛЫМНЫҢ МӘРТЛИККЕ

ТОЛЫ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ

(Н.Дәўқараевтың 110 жыллығына)

Президентимиз Ислам Кәримов «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» китабында «Жаратқанымыздың өзи ҳәр бир нәрсеге мәртлик көрсетиў имканиятын береди ҳәм саналы ой-пикир ийеси бол­ған инсанлар буннан ибрат алып жасайды» - деп атап көрсеткен еди.

Мине, усындай инсанлар қатарында Қарақалпақстан үлкесинде мазмунлы өмирди сүрип өткен атақлы алым Нәжим Дәўқараевтың ылайықлы орны бар.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 01.05.2015 06:03:21

555 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН

ЖЕРДЕ

Ҳәзир республикамыздың қайсы жерине барсаңыз да кең көлемде жүргизилип атырған абаданластырыў ҳәм қурылыс ислериниң гүўасына айланасыз. Бул бойынша пайтахтымыз Нөкис қаласы ҳәм Беруний районындағы жумысларды айтпағанның өзинде басқа районларда әмелге асырылып атырған қурылыс ҳәм реконструкция ислери көзди қуўандырады.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 01.05.2015 05:59:35

510 мәрте оқылды


Мақала

ҚАНШЕЛЛИ ИМКАНИЯТ, ҚАНШАМА БАХЫТ!

Қараөзектеги Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң

жаңа имаратындағы бурын көрилмеген шараятлар

Шерек әсирлик хызмети даўамында өз имаратына, жетерли имканиятларға ийе болмаған бул спорт мектебиниң өткен жылы ноябрь айында жаңадан салынып, пайдаланыўға берилгенин көрген, ондағы шараятлар менен таныс­қан адамда «бүгинги дәўир баласы болғанымда ма...» деген ойлар кешери анық.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 01.05.2015 05:54:47

447 мәрте оқылды


УСТАЛЫ ЕЛ ДҮЗЕЛЕР

БӘСЕКИГЕ ТӨТЕПКИ

БЕРИЎ ОҢАЙ ЕМЕС

Өзиңде барына жетпейди. Қай дүканда болмасын үй мебельлерин ислеп шығарып атырған усталарымыздың қолынан шыққан бу­йымлар сырт еллерден келтирилгенлерге ынтықлардың ҳәўирин әдеўир пәсейттиргендей. Сонлықтан бурын­ғыдай сырт ел мебельлерин излеўшилер сийрек.

Даўамын окыў: УСТАЛЫ ЕЛ ДҮЗЕЛЕР

Сәне: 01.05.2015 05:53:01

489 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF