Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:16:44, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

БАХЫТЛЫ ЖУРТТЫҢ БАХЫТЛЫ ПЕРЗЕНТЛЕРИ

«Инсанлардың дәртлери ҳәм тәшўишлерин ойлап жасаў инсаныйлықтың ең жоқары өлшеми», деген еди ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев.

Ҳақыйқатында да, быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»ның тийкарғы мақсет ҳәм ўазыйпаларынан келип шыға отырып, пуқаралар менен мүнәсибетлерди түп-тийкарынан жақсылаў, халық пенен турақлы пикирлесип барыў, оларды қыйнап атыр­ған машқалаларды шешиўдиң жаңа механизми ҳәм нәтийжели усылларын енгизиўде белсене қатнасыў мәмлекетлик уйымлары хызметкерлериниң ең әҳми­йетли ўазыйпаларынан бири болыўы керек.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 06.06.2017 12:10:40

251 мәрте оқылды


1-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЎ КҮНИ

БАЛАЛАР ТӘРБИЯСЫНА  ИТИБАР

Бағман тиккен нәлин тәрбия­лап, оған меҳир көрсетеди. Өз гезегинде нәлше ўақты келип шақалары кең қулаш жайып, тамыры тереңге урқан атып, жемис береди. Перзент тәрбиясы да солай. Мисли периштедей дүньяға келген нәрестеге итибар ҳәм күтим, меҳир, туўры тәрбия керек. Солай екен, перзенти бақша яки мектеп жасына келсе, қайсы ата-ана болса да шараятлары жақсы жерге бериўди қәлейди. Ал, буннан бир неше жыл алдын Саманбай халқы  ушын бундай таңлаў имканияты жоқ еди.   Қыстың суўығында, жаздың қайнаған ыссысында жол әўерегершилигине дусласып, қай жерде бақша болса, перзентин сол жерге апарып, көпшилик қыйыншылық көрди.

Даўамын окыў: 1-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЎ КҮНИ

Сәне: 06.06.2017 12:06:47

253 мәрте оқылды


Халық пенен пикирлесиў ҲЎм инсан мЎплери жылы

ТОЙЛАР ТОЙЛАРҒА УЛАСТЫ

Өзбекистан Республикасы Кәсиплик аўқамлары Федерациясының басламасы менен «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда пүткил мәмлекетимиз бойлап социаллық қорғаўға, мүтәж, кем тәмийинленген шаңарақлар перзентлериниң сүннет және неке тойлары жоқары шөлкемлескенлик жағдайында ҳәм көтериңки руўхта белгиленип өтилди.

Даўамын окыў: Халық пенен пикирлесиў ҲЎм инсан мЎплери жылы

Сәне: 06.06.2017 12:05:49

263 мәрте оқылды


ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

МИЛЛЕТЛЕР АРАЛЫҚ ТАТЫЎЛЫҚ — МУҚАДДЕС ҚӘДИРИЯТ

Ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, Өзбе­кистан ҳүкимети миллетлер аралық татыўлықты ҳәм конфессиялар аралық аўызбиршиликти тәмийинлеўди және беккемлеўди, барлық пуқараларды миллетине және диний исенимине қарамастан, теңдей ҳуқықлар менен тәмийинлеўди елимизде демократиялық, ҳуқықый мәмлекетти дүзиўдиң, пуқаралық ҳәм әдалатлы инсанпәрўар жәмийетти қәлиплестириўдиң баслы бағдарларынан бири деп есаплады.

Даўамын окыў: ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

Сәне: 06.06.2017 12:05:01

318 мәрте оқылды


САНААТ

ӨЗИҢДЕ ШЫҚҚАНҒА НЕ ЖЕТСИН!

Жасырарлығы жоқ, «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп аталған 2017-жылдың ҳәр бир күни елимиз турмысында жақсы жаңалықлар ҳәм ири өзгерислерге толы болмақта. Бундай ийгиликли басламаларды бүгин республикамыздың барлық қала ҳәм районларында гүзетиў мүмкин. Әсиресе, Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳәм республика ҳүкиметиниң исбилерменликти және де раўажландырыўды қоллап-қуўатлаў бойынша шығарып атырған Пәрман ҳәм қарарлары тийкарында соңғы ўақытлары аймақларда исбилерменлик субъектлериниң қатары көбейип бармақта. Истиң көзин, заманның бағытын жақсы түсинетуғын адамлар ишки ҳәм сыртқы базарларға тек шийки зат жеткерип қоймастан, оны өндиристе қайта ислеп, халықты арзан ҳәм сапалы өнимлер менен тәми­йинлеўге ҳәрекет етпекте.

Даўамын окыў: САНААТ

Сәне: 06.06.2017 11:58:56

225 мәрте оқылды


УНАМЛЫ БАСЛАМА

АКАДЕМИКТИҢ  ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ  ЖӘРДЕМИ

Өзбекистан Илимлер академиясының академиги, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиңген илим ғайраткери, белгили илимпаз Жуманазар Базарбаев Мойнақ районындағы «Тикөзек» аўыл пуқаралар жыйынына 14 дана тигиў машинасын саўға етти.

Даўамын окыў: УНАМЛЫ БАСЛАМА

Сәне: 06.06.2017 11:53:40

233 мәрте оқылды


Президент сапарынан соң

ҚОСЫМША 400 ЖАҢА ИМАРАТ ҚУРЫЎ БОЙЫНША ЖУМЫСЛАР БАСЛАП ЖИБЕРИЛДИ

Президентимиз тәрепинен быйылғы жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп жәрияланыўы ҳәм Журтбасшымыздың усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға келип, халық пенен пикирлесип, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар бергени көплеген тараўларда жумыслар барысына қызғын пәт ендирмекте.

Даўамын окыў: Президент сапарынан соң

Сәне: 06.06.2017 11:52:56

257 мәрте оқылды


мақала

СОЦИАЛЛЫҚ ШЕРИКЛИК НӘТИЙЖЕ БЕРМЕКТЕ

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы жәмийетлик қордың қаржыларын басқарыў бо­йынша Парламентлик комиссияның қарары тийкарында аймақларда усы жылдың 29-май — 13-июнь аралығында «Раўажланыўдың ҳәрекетлер стратегиясы: әмелият, нәтийже ҳәм перспектива» темасында илажлардың өткерилиўи режелестирилген.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 06.06.2017 11:51:33

208 мәрте оқылды


Қарар

«ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ӨЗБЕКИСТАН» АЖ ИСЛЕП ШЫҚАРЫП АТЫРҚАН ӨНИМЛЕРГЕ БАҲАЛАРДЫҢ ҚӘЛИПЛЕСИЎИН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

«Дженерал Моторс Өзбекистан» АЖниң  ишки ҳәм сырт­қы базарларда сатылып атырған өнимлерине баҳалардың қәлиплесиў буннан былай да  механизмин жетилистириў мақсетинде:

1. Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги, Қаржы министрлиги ҳәм «Өзавтосанаат» АКның 2017-жылдың 1-июнинен баслап «Дженерал Моторс Өзбекистан» АЖниң барлық автомобиль модельлерин ишки базарда миллий валюта-сумға сатыўға өтиў ҳаққындағы усынысларына келисим берилсин.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 06.06.2017 11:50:38

176 мәрте оқылды


Қарар

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛЕНЕТУҒЫН ЭНЕРГЕТИКАНЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ, ЭКОНОМИКА ТАРМАҚЛАРЫНДА ҲӘМ СОЦИАЛЛЫҚ САЛАДА ЭНЕРГИЯНЫҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жылдың 5-майдағы ПҚ-2343-санлы қарары менен тастыйықланған, 2015-2019-жылларда экономика тармақларында ҳәм социаллық салада энергияны жумсаў көлемин қысқартыў, энергияны үнемлейтуғын технологияларды енгизиў илажлары Бағдарламасы шеңберинде соңғы жылларда республикамыздың экономика тармақлары менен социаллық саласында энергияның үнемлениўин тәмийинлеўге қаратылған кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 06.06.2017 11:49:07

206 мәрте оқылды


СӨНБЕС ШЫРАҚ

ЯМАСА ГАЗЕТАМЫЗДЫҢ ЖИГИРМА МЫҢЫНШЫ САНЫ

Бүгин, яғный, жанға жағымлы жаз мәўсиминиң туң­ғыш сәнеси — «Еркин Қарақалпақстан» газетасы ушын айрықша, тарийхый күн. Неге дегенде, алыс 1924-жылдың ызғырықлы ноябринде дәслепки саны «Биринши адым» аты менен жарық көрген бул газета не бир аласапыранлы дәўирлерди басынан өткерип, өз оқыўшылары менен жигирма мыңыншы мәрте дийдар көрисип отыр.

Даўамын окыў: СӨНБЕС ШЫРАҚ

Сәне: 06.06.2017 11:19:28

192 мәрте оқылды


МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

РАХМЕТ САҒАН, ФЕРЯЛ!

ЯМАСА ҚАРАҚАЛПАҚ ҚОСЫҒЫ ТҮРК САХНАСЫНДА

Буннан 16-17 жыл бурын белгили қосықшы, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист Лариса Москалева тәрепинен қарақалпақ тилинде атқарылған «Қарақалпақтың неси бар» қосығы «Ёшлар» телеканалы арқалы эфирге берилгенде көкирегимизди мақтаныш сезимлери бийлегени күни кешегидей ядымызда.

Даўамын окыў: МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

Сәне: 06.06.2017 10:58:12

245 мәрте оқылды


Голос молодежи

Активно бороться со злом

Торговля людьми является одним из главных вызовов современного мира. Она наносит огромный удар государственным интересам в сфере обеспечения защиты прав и свобод граждан. Необходимо подчеркнуть,что  данный вид преступления приносит страдания людям не меньше, чем торговля оружием, наркотиками.

Даўамын окыў: Голос молодежи

Сәне: 06.06.2017 06:21:32

206 мәрте оқылды


Нотариат

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В Узбекистане стремительно развивается система "электронного правительства", которое призвано повысить прозрачность и  открытость деятельности органов государственной власти и их динамичное развитие по взаимодействии с заявителями, обратившимися за получением государственных услуг посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в режиме реального времени через персональный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Даўамын окыў: Нотариат

Сәне: 06.06.2017 06:20:33

212 мәрте оқылды


Археология

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ

Территория Узбекистана — один из крупнейших очагов человеческой цивилизации, где классовое общество сложилось еще в I тысячелетии до н.э. С VIII века до н.э. здесь существовали древние государства Хорезм, Согд, частично Бактрия и Парфия, причем Хорезм среди них играл особую роль. Как сказал в своей книге "Узбекистан на пороге XXI века" Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов "исключительно важное место в процессе возрождения и роста национального самосознания и национальной гордости занимает историческая память, восстановление объективной и правдивой истории народа, родного края, территории государства.

Даўамын окыў: Археология

Сәне: 06.06.2017 06:17:21

233 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF