Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:30:34, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОЛОГИЯ

АРАЛ ТЕҢИЗИНИҢ ОРТАЛЫҚҚА ТӘСИРИ

Орайлық Азиядағы ең үлкен дәрья Әмиўдәрьяның Аралға жетпей қалыўы себепли теңиз дерлик қурып қалған. Сол себепли соңғы жыллары суўымыз шорланып, шаң көтерилип, аўыр экологиялық жағдайға алып келди. Ҳақыйқатында да, Арал жағалаўындағы теңсалмақлылық кескин өзгерди. Буның тийкарғы себеби — Арал теңизиниң қурыўы.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 06.03.2018 11:08:42

339 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЕҢ ҮЛГИЛИ КОМИССИЯ АНЫҚЛАНДЫ

Соңғы жыллары мәмлекетимизде мәҳәлле институты жумысларында түпкиликли өзгерислер болып, халқымыздың пәраўан турмыста жасаўында мәҳәллелердиң абырайы күннен-күнге артып, халықтың шын мәнисиндеги мәсләҳәтшиси ҳәм көмекшисине айланып бармақта.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 06.03.2018 11:07:36

339 мәрте оқылды


ҚАРАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЮРИДИКАЛЫҚ  ХЫЗМЕТ  ЖУМЫСЫ  ЖЕТИЛИСПЕКТЕ

Мәмлекетимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет ҳәм пуқаралық жәмийет қурыўда юридикалық хызметтиң орны айрықша. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 19-январьдағы «Юридикалық хызмет жумысын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарарында юридикалық хызметтиң тийкарғы ўазыйпалары, ҳуқықлары ҳәм миннети белгиленип, оның хызметкерине әдиллик уйымы тәрепинен белгили дәреже бериў ҳәм көп жыллық хызмети ушын үстеме ҳақы төлеў тәртиби орнатылды.

Даўамын окыў: ҚАРАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 06.03.2018 10:34:53

330 мәрте оқылды


Қарар

ВИНОШЫЛЫҚ ТАРАЎЫН ҲӘМ АЛКОГОЛЬ ӨНИМЛЕРИН РЕАЛИЗАЦИЯЛАЎДЫ ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Өткен ўақыт ишинде шийки зат базасын жаратыў ҳәм раўажландырыў, сапалы ҳәм бәсекиге шыдамлы виношылық ҳәм алкоголь өнимлерин (кейинги орынларда алкоголь өнимлери) реализациялаў, экспорт потенциалын арттырып барыў, сондай-ақ, бул тараўға шет ел инвестицияларын тартыў бойынша салмақлы жумыслар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 06.03.2018 10:28:35

283 мәрте оқылды


Қарар

ПАХТА ШИЙКИ ЗАТЫН ҲӘМ МАСАҚЛЫ ДӘН ЖЕТИСТИРИЎДИ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Базар қатнасықларын кеңнен енгизиў және аўыл хожалығында қаржыландырыў ҳәм өз-ара есап-санақлар механизмлерин түп-тийкарынан жетилистириў, сол тийкарда аўыл хожалығы өнимлерин жетистириўшилер ҳәм оларға хызмет көрсететуғын кәрханалардың қаржы-экономикалық жағдайын жақсылаў, рентабельлигин арттырыў, жетис­тирилип атырған өнимлердиң көлемлери турақлы өсиўин тәмийинлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 06.03.2018 10:19:28

309 мәрте оқылды


Қарар

МӘМЛЕКЕТЛИК МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ  МӘКЕМЕЛЕРИ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНИҢ АЙЫРЫМ КАТЕГОРИЯЛАРЫ  МИЙНЕТИНЕ ҲАҚЫ ТӨЛЕЎДИ ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Үзликсиз билимлендириў бирден-бир системасының әҳмийетли буўыны сыпатында мектепке шекемги билимлендириў системасын буннан былай да жетилистириў, хызметкерлердиң мийнетине ҳақы төлеў ҳәм материаллық хошаметлеўдиң мүнәсип шараятларын жаратыў, жоқары маман кадрларды, соның ишинде, питкериўшилерди тартыў, жәмийетте мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери педагогларының абырайын арттырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 06.03.2018 09:41:42

304 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ ӘНЖУМАН

«ЗУЛЬФИЯНЫҢ ПОЭЗИЯ САБАҚЛАРЫ

1-март  өзбек халқының ардақлы перзенти Зульфияның туўылған күни. Бул сәне ҳәр жылы республикамыз бойлап жоқары көтериңкилик руўхта өткериледи.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ ӘНЖУМАН

Сәне: 06.03.2018 09:40:23

337 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ӨРТ ҚӘЎПИНЕН  САҚЛАЙЫҚ

Көпшиликке мәлим, 2017-жыл 23-май сәнесинде Өзбекстан Республикасының Президенти Ш.Мирзиёев тәрепинен «Ишки ислер уйымлары өрт қәўипсизлиги бөлимлериниң жумысын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди ҳәм ҳәр ҳәптениң сәршемби күни «Өртлер профилактикасы күни» деп белгиленди.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 01.03.2018 11:36:21

353 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

ВАЛЮТА ДЕКЛАРАЦИЯСЫ  ТӘРТИБИН БИЛМЕКШИ  БОЛСАҢЫЗ...

Физикалық шахслар тәрепинен Өзбекстан Республикасы бажыхана шегарасы арқалы нақ сырт ел валютасын алып кириў ҳәм алып шығыў тәртибин әпиўайыластырыў мақсетинде усы жыл 1-январьдан баслап физикалық шахслар тәрепинен эквиваленти 2000 (еки мың) АҚШ долларға тең яки оннан аспаған муғдардағы нақ сырт ел валютасын Өзбекстан Республикасына алып кириў ямаса алып шығыўда жазба рәўиште мәжбүрий декларацияны усыныў тәртиби:

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 01.03.2018 11:34:16

344 мәрте оқылды


КӘСИПЛИК БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖАҢА МЕТОДЛАРДЫҢ АБЗАЛЛЫҚЛАРЫ

Бүгинги дәўир оқыўшысының сана-сезими жоқары, ой-өриси кең, талғамы күшли болғанлықтан муғаллимди ҳәр бир сабаққа күшли таярлықлар менен келиўге ийтермелейди. Сабаққа оқыўшының дыққатын жәмлеў, қызығыўшылығын арттырыў болса, устаздың ең баслы ўазыйпасы. Бунда оқыўшылардың заман талабына сай билим ийелеўинде биз оқытыўшылар сабақ барысында ҳәр қыйлы методлардан пайдалансақ, жақсы нәтийжелерге ерисемиз.

Даўамын окыў: КӘСИПЛИК БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 01.03.2018 11:33:37

334 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫ  ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎДЫҢ  ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЛАРЫ

Жақында қабыл етилген Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысты түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманында елимиздеги ҳаял-қызлар турмысын еле де жақсылаў, қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын буннан былай да жетилистириў бойынша ҳәзирги ўақытта орын алған кемшиликлер ҳәм машқалалар ҳәр тәреплеме талқыланған.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 01.03.2018 11:32:24

353 мәрте оқылды


ЖАҢА НЫЗАМ ҚАБЫЛЛАНДЫ

ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗДИ ЗЫЯНЛЫ  МӘЛИМЛЕМЕЛЕРДЕН ҚОРҒАЙЫҚ

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң дәслепки күнлеринен-ақ заманагөй талаплар ҳәм халықаралық бирге ислесиўши жәмийетлер тән алған принциплерге тийкарланған өзиниң миллий ҳуқықый-норматив ҳүжжетлер базасын жаратыўға киристи.

Даўамын окыў: ЖАҢА НЫЗАМ ҚАБЫЛЛАНДЫ

Сәне: 01.03.2018 11:31:24

316 мәрте оқылды


мақала

ӘМИЎДӘРЬЯ ҲӘМ ТӨРТКҮЛДЕ АЙРЫҚША  ЖАҒДАЙЛАРҒА ТАЯРЛЫҚ КӨРИЛДИ

Усы жыл 20-22-февраль күнлери Әмиў­дәрья ҳәм Төрткүл районларында «Басқарыў уйымлары, Айрықша жағдайлар бо­йынша мәмлекетлик структуралардың аймақлық структуралары ҳәм функционаллық төменги структураларының тәбийғый ҳәм техногенлик қәсийетке ийе айрықша жағдайлардың ақыбетлерин сапластырыў бо­йынша ҳәрекети» темасында командалық штаб оқыў-шынығыўлары болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 01.03.2018 11:29:50

283 мәрте оқылды


МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

ПРЕЗИДЕНТ НӘЗЕРИ ТҮСКЕН БАҚША

Президентимиз Шавкат Мирзиёев өткен жылы 15-16-декабрь күнлери республика­мызға болған сапары даўамында Шымбай районындағы 8-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде болған еди.

Биз бул «Ғумша»МШБ мәкемесинде болып, олардың жумысы менен таныстық.

Даўамын окыў: МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Сәне: 01.03.2018 10:27:21

388 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ДОСЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ЖАҢА

БАСҚЫШ БОЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаевтың республикамызға сапары шеңберинде Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде «Қарақалпақстан Республикасының инвестициялық потенциалы» темасында семинар болып өтти.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 01.03.2018 10:09:58

385 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF