Нураныйлар да министрлик ҳәм район ҳәкимлигиниӊ өзлерине қаратып атырған дыққат-итибары ҳәм ғамқорлығы ушын, өзлериниӊ тереӊ миннетдаршылықларын билдирди.

Қарақалпақстан хабар агентлиги