Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:38:58, 23.10.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҚАРАҚАЛПАҚТЫҢ АРҚА ДӘРЎАЗАСЫ

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң қолға киргизилген уллы тарийхый сәне 1-сентябрь — халқ ымыздың жәмийетлик-сиясий, руўхый турмысында айрық ша орын тутатуғын, ҳәр жылы ең уллы, ең әзиз байрам сыпатында үлкен қуўаныш ҳәм салтанат пенен белгиленетуғын қутлы әййям. Усы байрамның быйыл белгиленетуғын жигирма жыллық даңқлы сәнесин көтериңкилик пенен күтип алыўға елимиздиң басқа орынларындағы сыяқлы Қоңырат районында да қызғын таярлықлар көрилмекте.

Дүзилгенине дерлик 85 жыл болған Қоңырат Қарақалпақстанның социал-экономикалық турмысында гиреўли орын тутқан районлардың бири болып, ол республикамыздың арқа-батысында жайласқан. Районның батыс тәрепин ийелеп жатырған Үстирт тегислиги жүдә үлкен жер асты қ азылма байлық ларына ийе. Бул жерде ҳәк тасы, пор, гипс, мергель, ас дузы, нефть, газ конденсатлары ҳәм басқа да қазылма байлық ларының ири кәнлери бар. Жылына 160 мың тонна өним ислеп шығаратуғын Қоңырат сода заводы тек республикамызда ғана емес, ал, пүткил Орайлық Азияда үлкен стратегиялық әҳмийетке ийе санаат орынларынан саналады. Сондай-ақ , район аймағындағы «Барса келмес» ҳәм «Қараўымбет» дуз кәнлериде республикамыз экономикасында айрықша орын тутады.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚТЫҢ АРҚА ДӘРЎАЗАСЫ

Сәне: 19.08.2011 16:13:00

1642 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИКТЕН ЖАҢАРҒАН, ЖАСАРҒАН ШОМАНАЙ

Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизликке ерискен 20 жыл ишинде әсирлерге татырлық жаңаланыў жолларын басып өтти. Елимиз турмысының қайсы бир бағдарын алып қарасақта таңқаларлық жаңаланыўлардың болып атырғанының гүўасы боламыз. Елимиздиң социаллық-экономикалық жақтан пүткиллей жаңа бағдар алыўы менен бирқатарда халқымыздың сана-сезиминде руўхый-идеологиялық пәклениў қәлиплесип, жаңаша көзқарастың пайда болыўы, келешекке үлкен исенимлер менен қәдем атыўы нәтийжесинде үлкен демократиялық реформалар турмысқа асырылмақта.

Бир сөз бенен айтқанда, ғәрезсизлик жылларында Өзбекстан мәмлекет сыпатында жарқын келешекке батыл қәдем таслап баратырған ғәрезсиз ел сыпатында өзин дүньяға танытыўға үлгерди. Нәтийжеде дүнья еллери бизди ҳәр тәреплеме өз келешегине ийе мәмлекет сыпатында тән алмақта ҳәм елимиз бенен сиясий және экономикалық қатнасықларды орнатыўдың тәрепдары болмақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИКТЕН ЖАҢАРҒАН, ЖАСАРҒАН ШОМАНАЙ

Сәне: 19.08.2011 15:48:00

2030 мәрте оқылды


ҚАНЛЫКӨЛДИҢ FӘРЕЗСИЗЛИК ЖАМАЛЫ

Быйылғы жылы Ана-Ўатанымыз тарийхына алтын ҳәриплер менен жазылатуғын уллы сәне - елимиз ғәрезсизлигине 20 жыл толады.

Районымызда аўыллардың социаллық инфраструктурасын жақсылаў, халықты тәбийғый газ, электр энергиясы, таза ишимлик суў менен тәмийинлеў, медициналық ҳәм халыққа турмыс жағынан хызмет көрсетиў, мектеплер, колледжлер қурылысын жеделлестириў бағдарында да бир қатар итибарлы жумыслар исленди.

Фермер хожалықларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў бағдарында лизингке техникалар алыў ушын 86,6 миллион сум аванс қаржылары төленип, шәртнамалары тийкарында 2 дана "ТТЗ-80” маркалы трактор, 11 дана қос қатар сеялка, 2 дана плуг алып келинди. Бүгинги күнге 336,2 гектар майданға овощ, 701,4 гектарға палыз егинлери, 224 гектар майданға картошка, сондай-ақ, 29 гектарға жаңадан бағ егилди. "Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 20 жыллығына 20 түп терек - мениң саўғам” сүрени тийкарында районда 540 мың түптен аслам мийўели ҳәм декоратив терек нәллери отырғызылды.

Даўамын окыў: ҚАНЛЫКӨЛДИҢ FӘРЕЗСИЗЛИК ЖАМАЛЫ

Сәне: 19.08.2011 10:48:00

1784 мәрте оқылды


ЖӘННЕТ МӘКАНҒА АЙЛАНҒАН ЕЛЛИКҚАЛА

Ғәрезсизликти азатлық, еркинлик тымсалы деп билген елликқалалылар ҳәр жылы бул сәнени ылайықлы күтип алыўға умтылады. Байрамға ылайықлы саўға таярлаў оларда айрықша дәстүрге айланған. Сонлықтан да быйылғы жылғы Ғәрезсизлигимиздиң 20 жыллығына айтарлықтай мүнәсип таярлықлар көрилмекте. Атап айтқанда, районымызда барлық тармақ ҳәм тараўлардың келешеги терең анализ етилип, алып барылып атырған социал-экономикалық реформалардың нәтийжели әмелге енгизилиўиниң илажлары көрилмекте. Мине усындай излениўлер нәтийжесинде экономиканы раўажландырыў жолында жетискенликлер қолға киргизилип атыр.

Районымыз дийқанлар елаты. Бизде үй қапталы қыйтақ жерлеринен тартып, атыздан дийқаншылық егинлеринен дақыл алыўға айрықша кеўил бөлинген. Жерди бос қалдырғанды айып санайды. Соның ушын да дийқанларымыз аўыл хожалығы тараўында жүргизилип атырған экономикалық реформалардың мазмунын терең аңлайды.

Даўамын окыў: ЖӘННЕТ МӘКАНҒА АЙЛАНҒАН ЕЛЛИКҚАЛА

Сәне: 19.08.2011 10:26:00

1433 мәрте оқылды


УЛЛЫ ӨЗГЕРИСЛЕР МЕНЕН МАҚТАНАМЫЗ

Әлбетте, инсаниятты айтпағанның өзинде, ушқан қус, жортқан жейран, қулласы, тири жанзаттың бәри еркин жасаўды әрман етеди. Ҳәр бир атқан таң бизди елимиздиң ең уллы байрамы — ғәрезсизлигимиз байрағы желбиреген күнге жақынластырған сайын өткен жылларда не иследим, бүгин не ислеп атырман, келешекте нелер ислеўим керек, деген сораўларға жуўап излейди екенсең.

20 жыл... Айтар аўызға аңсат болғаны менен бул жыллар ишинде көрилмеген жаңалықлар жүз берди, үлкен табысларға еристик. Ең баслы утысымыз, елимиз тыныш, халқымыздың санасы түп-тамырынан өзгерди, ертеңги жарқын келешегимизге болған исеним артты. Fәрезсиз елимизди дүньяның раўажланған мәмлекетлери қатарында көриў ушын үлкен аўызбиршилик пенен келешекке нық қәдем тасланбақта.

Даўамын окыў: УЛЛЫ ӨЗГЕРИСЛЕР МЕНЕН МАҚТАНАМЫЗ

Сәне: 19.08.2011 10:14:00

1746 мәрте оқылды


АҚМАҢҒЫТ: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ЖЫЛЛАРЫНДАҒЫ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР

Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин республикамызда халық хожалығының барлық тараўларында түпкиликли реформалар әмелге асырылып, ҳәр тәреплеме раўажланыўлар жүз бермекте. Өткен қысқа дәўир ишинде ерискен жетискенликлеримиз, халқымыздың пәраўан ҳәм абадан турмысын тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған илажлар бәршемиздиң қәлбимизде үлкен мақтаныш сезимлерин пайда етпекте.

Пүткил дүнья жүзи еллери ишинде өзиниң салмақлы орнына ийе болған ана Ўатанымыздың айдын келешеги ушын елимиздиң ҳәр бир пуқарасы пидайылық пенен мийнет етип атырғанлығының нәтийжесинде бүгинги, бәршемиз ушын ең уллы ҳәм муқаддес болған — Ғәрезсизлигимиздиң 20 жыллық байрамы қарсаңында турып мақтаныш ететуғын тәреплеримиз көп. Усындай ийгиликли ислерди әмелге асырыўда беккем аўызбиршилик пенен жигерли мийнет етип атырған Нөкис районы халқының да мийнетлери айрықша.

Даўамын окыў: АҚМАҢҒЫТ: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ЖЫЛЛАРЫНДАҒЫ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР

Сәне: 17.08.2011 16:35:00

1583 мәрте оқылды


ТАҚЫЯТАС — КЕЛЕШЕККЕ НЫҚ ҚӘДЕМ

Республикамыздың район ҳәм қалаларында мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң 20 жыллығы байрамы белгиленетуғын сәне жақынласқан сайын көтериңки руўхта байрамлаў ушын таярлықлар қызғын түс алмақта. Энергетиклер қаласы есапланған бизиң қаламызда байрамды ылайықлы ҳәм салтанатлы белгилеўге халқымыздың көтериңки кейпиятын тәмийинлеў ушын барлық илажлар көрилип атыр. Аймақларда абаданластырыў, көклемзарластырыў, коммуналлық хызметлер көрсетиўдиң сапасын жақсылаў, социаллық инфраструктураны раўажландырыў, шөлкемлестириў, кәрханалар, хызмет көрсетиў ҳәм сервис хызмети шақапшаларын иске түсириў, кем тәмийинленген шаңарақлардан хабар алыў ҳәм басқа да бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта. Байрам алдынан қалада әмелге асырылатуғын ис-илажлардың тийкарында 55 күнлик бағдарлама ислеп шығылды. Бағдарламада бирқанша илажлар әмелге асырылыўы режелестирилди. Байрам мүнәсибети менен қала аймағындағы сметалық баҳасы 406 миллион сум болған ПҲАЖдың жаңа имараты, жаслар ушын 126 миллион сум болған Оқыўшылар сарайы базасында шөлкемлестирилип атырған "Жаслар орайы” имараты саўға ретинде пайдаланыўға тапсырылды. 

Даўамын окыў: ТАҚЫЯТАС — КЕЛЕШЕККЕ НЫҚ ҚӘДЕМ

Сәне: 17.08.2011 16:21:00

1580 мәрте оқылды


МОЙНАҚ — ГАЗ-НЕФТЬ ҮЛКЕСИ

Елимиз ғәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамын Арал бойы жағалаўындағы Мойнақ районы халқы мийнетте ылайықлы күтип алыў ушын қызғын таярлықлар көрмекте. бүгинги күнде районымызда 3 аўыл хожалығы ширкети, 23 фермер хожалығы, 2 хожалықлар аралық машина-трактор парки, 2 суў тутыныўшылар бирлеспеси жумыс алып барады. Соның менен қатар, 2 емлеўхана, 1 районлық поликлиника, 9 аўыллық-шыпакерлик пункти, 6 фельдшер-акушерлик пункти халыққа медициналық хызмет көрсетеди. Халық билимлендириў тараўында 16 улыўма билим беретуғын мектеп, санаат-транспорт ҳәм турмыс хызметин көрсетиў кәсип-өнер колледжлери, мектепке шекемги 7 балалар бақшасы, жас өспиримлер спорт ҳәм балалар көркем өнер-музыка мектеплери келешегимиз болған жасларға тәлим-тәрбия берип атыр.

Даўамын окыў: МОЙНАҚ — ГАЗ-НЕФТЬ ҮЛКЕСИ

Сәне: 17.08.2011 11:10:00

1718 мәрте оқылды


ТАРИЙХЫ ӘЙЙЕМГЕ, БҮГИНИ КЕЛЕШЕККЕ ТУТАСҚАН ТӨРТКҮЛ

Төрткүл тарийхы әййемги Шорахан қаласына, бүгини жарқын келешекке тутасқан тек Қарақалпақстанда ғана емес, бәлки, пүткил мәмлекетимизде өзине сай орны ҳәм абырайына ийе елат. Ҳәзирги Төрткүл қаласы (Петро-Александровск) 1873-жылы қурылған болса, район болып 1927-жылы шөлкемлестирилген. Ийелеген жер майданы 7,5 мың квадрат километр, халқының саны 178,3 мың адамды қурайды. Район аймағы Әмиўдәрьяның оң жағасында жайласқан.

Мәденияты раўажланған, дийқаншылық академиясы жаратылған, уллы алымлар ҳәм дөретиўши инсанлар дүньяға келген бул ҳасыл топырақтың бүгинги абат көринисинде әжайып инсанлардың ийгиликли арзыў-әрманларын көремиз. Fәрезсизлик төрткүллилерге және де ғайрат пенен мийнет етип, елди көркейтиў, дөретиўшилик пенен жасаў имканиятын берди. Әсиресе, жыллар атамасына байланыслы мәмлекетлик бағдарламалар тийкарында аўыл-елатларды гүллендириў ушын көплеген әмелий илажлар иске асырылды.

Даўамын окыў: ТАРИЙХЫ ӘЙЙЕМГЕ, БҮГИНИ КЕЛЕШЕККЕ ТУТАСҚАН ТӨРТКҮЛ

Сәне: 17.08.2011 11:00:00

1617 мәрте оқылды


ХОЖЕЛИ: ДӘЎИРЛЕР ДӘРБЕНТИНДЕГИ ДИЯР

Әййемги бес қаланың бири болған Хожели бир дәўирлерде үстинен "Уллы Жипек жолы” кәрўан тартқан қала болғанлығы менен де даңқлы. Ол тарийхый-мәдений естеликлерге бай қала. Сырт елли саяхатшылардың бул қутлы мәканға табаны тийер болса, алды менен районымыздың батыс аймағында жайласқан, ашық дала музейи есапланатуғын Гәўир қаланы, ондағы әжайып Назлумхан сулыў мавзолейин таңқалыўшылық сезимлери менен тамашалайды.

Өтип атырған ҳәр бир күн бизди ең уллы ҳәм муқаддес байрамымыз болған Өзбекстан Республикасы Fәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамына жақынластырып, кеўиллеримизге көтериңки кейип инам етпекте. Бул байрамға пуқта таярлық көриў ҳәм оны жоқары дәрежеде өткериў бойынша район ҳәкимлигиниң усы жылдың 18-апрелинде 198/4 санлы қарары қабыл етилди ҳәм комиссия қурамы тастыйықланды.

Даўамын окыў: ХОЖЕЛИ: ДӘЎИРЛЕР ДӘРБЕНТИНДЕГИ ДИЯР

Сәне: 17.08.2011 09:47:00

2167 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚ ЕЛИНИҢ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫ

Президентимиз Ислам Кәримовтың 2011-жыл 6-апрельде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жыллығын белгилеўге таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарына муўапық орынларда ең уллы, ең әзиз байрамымызды ылайықлы күтип алыўға қызғын таярлық көрилмекте. Ҳәзирги ўақытта өткен жигирма жылда елимизде әмелге асырылған кең көлемли дөретиўшилик жумысларының жуўмағы шығарылып, турмысымыздағы жаңаланыўлар, адамлардың санасындағы, ақыл-ойындағы өзгерислер, руўхый ҳәм мәдений раўажланыўдың нәтийжелери талқыланып атыр.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса ЕРНИЯЗОВ Өзбекстан Миллий мәлимлеме агентлиги-ӨзА ның хабаршысына төмендегилерди айтып берди`

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚ ЕЛИНИҢ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫ

Сәне: 16.08.2011 11:44:00

2223 мәрте оқылды


ҮСТИРТТИҢ ОЯНЫЎ ДӘСТАНЫ

ЖАҚЫН ӨТКЕН КҮНЛЕРИ

- Өтмишке сүйенип ис көриў қайырлы,-дейди Абдулла Қадирий.
-Тарийх болып өткен ўақыяларды өз-ара салыстырып көриўге имканият береди. Хабарыңыз бар, өткен әсирдиң 70-жылларында Арал теңизиниң суўы шегине баслады. Бул жыллар қарақалпақ ели ушын күлпет ҳәм апатшылықлар дәўири болды. Сол ўақытта барлық телеканаллар, ҳәттеки, жергиликли телевидениеде "Аққуў көли” балетин көрсеткени еле ядымда. Олар жуплығынан айырылған аққуўға кеўил билдириўге шақырған. Лекин, Арал апатшылығы, оның ақыбетинде миллионлап инсанлар басына түскен күлпет өзгелерди тәшўишке салған жоқ.

Сол ўақытта да Үстирт Үстирт еди, ҳәтте, оның аты жүректе қорқыныш қозғар еди. Дурыс, совет дүзими дәўиринде Үстиртке экспедициялар шөлкемлестирилген, бураўлаў жумыслары алып барылған.

Даўамын окыў: ҮСТИРТТИҢ ОЯНЫЎ ДӘСТАНЫ

Сәне: 16.08.2011 10:54:00

1655 мәрте оқылды


ТАХТАКӨПИР: FӘРЕЗСИЗЛИК САЛFАН ЖОЛ МЕНЕН

Тахтакөпир республикамыздың арқа-шығыс аймағында жайласқан. Ол түсликте Беруний, батыста Қараөзек, арқа-батыста Арал теңизи, арқада Қазақстан, шығыста Наўайы ўәлаятлары менен шегараласады. Жер майданы 2112218 гектар. Аўыл хожалығында пайдаланатуғын жер майданы 545611 гектар, егислик жерлери 32621 гектар. "Қуўанышжарма” каналының суўынан пайдаланады. Районның бир посёлка, тоғыз аўыл пуқаралар жыйынлары аймақларында 40 мыңға шамалас пуқара жасайды.

Өтип баратырған ҳәр бир күн бизге ҳәммемиз ушын қәдирли, ең уллы ҳәм муқаддес байрам - Өзбекстан Республикасы Fәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамына жақынластырып, бул халқымыздың кеўиллерине көтериңки руўхый кейпият бағышламақта. Көп миллетли Ўатанымыздың барлық халықлары қатары Тахтакөпир районының гүллән халқы да бул уллы байрамға мүнәсип таярлықлар көрип атыр.

Даўамын окыў: ТАХТАКӨПИР: FӘРЕЗСИЗЛИК САЛFАН ЖОЛ МЕНЕН

Сәне: 16.08.2011 09:36:00

2177 мәрте оқылды


БҮГИНИ АБАДАН, КЕЛЕШЕГИ ЖАРҚЫН

Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимиздиң ҳәр бир қаласы менен аўылы, ҳәр бир мәҳәллеси шын мәнисинде жаңаланып, түпкиликли жасармақта. Әне усындай мәканлардың бири — Нөкис қаласы да экономикалық, социаллық, мәдений жақтан ҳәр тәреплеме раўажланып бармақта. Қала халқының турмыс дәрежесин асырыў, мәҳәллелерди абаданластырыў, бағлар, қыябанлар пайда етиў, жаңа имаратлар қурыў ислерине үлкен итибар қаратылмақта.

—Еки-үш жыл алдын Нөкиске келген адам бүгин оны көрсе танымай қалады, - дейди Өзбекстан қаҳарманы, белгили илимпаз Ғайратдин Хожаниязов. — қаншадан-қанша өзгерислер жүз берди. Тек ғана илим-пән, тәлим-тәрбия тараўларын алатуғын болсақ, соңғы жылларда Нөкис мәмлекеттеги үлкен билимлендириў орайларының бирине айланды деп исеним менен айтыўымыз мүмкин. Президентимиздиң басламалары менен Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң, Ташкент педиатрия медицина институтының, Ташкент мәлимлеме-технология университетиниң ҳәм де Өзбекстан Мәмлекетлик көркем-өнер инс¬титутының Нөкис филиаллары шөлкемлестирилди. Бүгинги жасларға ҳәўес пенен қарайсаң. Заманагөй усылда бой тиклеген қаншадан-қанша кәсип өнер колледжлери, академиялық лицейлер оларға тәлим-тәрбия бериў жолында хызмет етип атыр... 

Даўамын окыў: БҮГИНИ АБАДАН, КЕЛЕШЕГИ ЖАРҚЫН

Сәне: 16.08.2011 09:26:00

1801 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

ДӘСЛЕПКИ УШЫЎШЫЛАРДАН БИРИ

"—Ушыўшы боламан деген бала Ташкентке барады, оны екинши қабаттан биринши қабаттағы қараңғы жайға ийтерип жибереди екен. Жығылып түскен баланың жүрегин аппарат салып тексереди”. Не деген садалық? 1959-жылы усындай қорқынышлы сөзден де қорықпастан, оқып атырған медициналық училищени таслап, ушыўшы боламан деп әрман жетегине ерип кете бердим.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 10.07.2011 18:12:00

2215 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF