Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:15:39, 14.06.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АҚМАҢҒЫТ: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ЖЫЛЛАРЫНДАҒЫ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР

Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин республикамызда халық хожалығының барлық тараўларында түпкиликли реформалар әмелге асырылып, ҳәр тәреплеме раўажланыўлар жүз бермекте. Өткен қысқа дәўир ишинде ерискен жетискенликлеримиз, халқымыздың пәраўан ҳәм абадан турмысын тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған илажлар бәршемиздиң қәлбимизде үлкен мақтаныш сезимлерин пайда етпекте.

Пүткил дүнья жүзи еллери ишинде өзиниң салмақлы орнына ийе болған ана Ўатанымыздың айдын келешеги ушын елимиздиң ҳәр бир пуқарасы пидайылық пенен мийнет етип атырғанлығының нәтийжесинде бүгинги, бәршемиз ушын ең уллы ҳәм муқаддес болған — Ғәрезсизлигимиздиң 20 жыллық байрамы қарсаңында турып мақтаныш ететуғын тәреплеримиз көп. Усындай ийгиликли ислерди әмелге асырыўда беккем аўызбиршилик пенен жигерли мийнет етип атырған Нөкис районы халқының да мийнетлери айрықша.

Даўамын окыў: АҚМАҢҒЫТ: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ЖЫЛЛАРЫНДАҒЫ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР

Сәне: 17.08.2011 16:35:00

1532 мәрте оқылды


ТАҚЫЯТАС — КЕЛЕШЕККЕ НЫҚ ҚӘДЕМ

Республикамыздың район ҳәм қалаларында мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң 20 жыллығы байрамы белгиленетуғын сәне жақынласқан сайын көтериңки руўхта байрамлаў ушын таярлықлар қызғын түс алмақта. Энергетиклер қаласы есапланған бизиң қаламызда байрамды ылайықлы ҳәм салтанатлы белгилеўге халқымыздың көтериңки кейпиятын тәмийинлеў ушын барлық илажлар көрилип атыр. Аймақларда абаданластырыў, көклемзарластырыў, коммуналлық хызметлер көрсетиўдиң сапасын жақсылаў, социаллық инфраструктураны раўажландырыў, шөлкемлестириў, кәрханалар, хызмет көрсетиў ҳәм сервис хызмети шақапшаларын иске түсириў, кем тәмийинленген шаңарақлардан хабар алыў ҳәм басқа да бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта. Байрам алдынан қалада әмелге асырылатуғын ис-илажлардың тийкарында 55 күнлик бағдарлама ислеп шығылды. Бағдарламада бирқанша илажлар әмелге асырылыўы режелестирилди. Байрам мүнәсибети менен қала аймағындағы сметалық баҳасы 406 миллион сум болған ПҲАЖдың жаңа имараты, жаслар ушын 126 миллион сум болған Оқыўшылар сарайы базасында шөлкемлестирилип атырған "Жаслар орайы” имараты саўға ретинде пайдаланыўға тапсырылды. 

Даўамын окыў: ТАҚЫЯТАС — КЕЛЕШЕККЕ НЫҚ ҚӘДЕМ

Сәне: 17.08.2011 16:21:00

1524 мәрте оқылды


МОЙНАҚ — ГАЗ-НЕФТЬ ҮЛКЕСИ

Елимиз ғәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамын Арал бойы жағалаўындағы Мойнақ районы халқы мийнетте ылайықлы күтип алыў ушын қызғын таярлықлар көрмекте. бүгинги күнде районымызда 3 аўыл хожалығы ширкети, 23 фермер хожалығы, 2 хожалықлар аралық машина-трактор парки, 2 суў тутыныўшылар бирлеспеси жумыс алып барады. Соның менен қатар, 2 емлеўхана, 1 районлық поликлиника, 9 аўыллық-шыпакерлик пункти, 6 фельдшер-акушерлик пункти халыққа медициналық хызмет көрсетеди. Халық билимлендириў тараўында 16 улыўма билим беретуғын мектеп, санаат-транспорт ҳәм турмыс хызметин көрсетиў кәсип-өнер колледжлери, мектепке шекемги 7 балалар бақшасы, жас өспиримлер спорт ҳәм балалар көркем өнер-музыка мектеплери келешегимиз болған жасларға тәлим-тәрбия берип атыр.

Даўамын окыў: МОЙНАҚ — ГАЗ-НЕФТЬ ҮЛКЕСИ

Сәне: 17.08.2011 11:10:00

1654 мәрте оқылды


ТАРИЙХЫ ӘЙЙЕМГЕ, БҮГИНИ КЕЛЕШЕККЕ ТУТАСҚАН ТӨРТКҮЛ

Төрткүл тарийхы әййемги Шорахан қаласына, бүгини жарқын келешекке тутасқан тек Қарақалпақстанда ғана емес, бәлки, пүткил мәмлекетимизде өзине сай орны ҳәм абырайына ийе елат. Ҳәзирги Төрткүл қаласы (Петро-Александровск) 1873-жылы қурылған болса, район болып 1927-жылы шөлкемлестирилген. Ийелеген жер майданы 7,5 мың квадрат километр, халқының саны 178,3 мың адамды қурайды. Район аймағы Әмиўдәрьяның оң жағасында жайласқан.

Мәденияты раўажланған, дийқаншылық академиясы жаратылған, уллы алымлар ҳәм дөретиўши инсанлар дүньяға келген бул ҳасыл топырақтың бүгинги абат көринисинде әжайып инсанлардың ийгиликли арзыў-әрманларын көремиз. Fәрезсизлик төрткүллилерге және де ғайрат пенен мийнет етип, елди көркейтиў, дөретиўшилик пенен жасаў имканиятын берди. Әсиресе, жыллар атамасына байланыслы мәмлекетлик бағдарламалар тийкарында аўыл-елатларды гүллендириў ушын көплеген әмелий илажлар иске асырылды.

Даўамын окыў: ТАРИЙХЫ ӘЙЙЕМГЕ, БҮГИНИ КЕЛЕШЕККЕ ТУТАСҚАН ТӨРТКҮЛ

Сәне: 17.08.2011 11:00:00

1560 мәрте оқылды


ХОЖЕЛИ: ДӘЎИРЛЕР ДӘРБЕНТИНДЕГИ ДИЯР

Әййемги бес қаланың бири болған Хожели бир дәўирлерде үстинен "Уллы Жипек жолы” кәрўан тартқан қала болғанлығы менен де даңқлы. Ол тарийхый-мәдений естеликлерге бай қала. Сырт елли саяхатшылардың бул қутлы мәканға табаны тийер болса, алды менен районымыздың батыс аймағында жайласқан, ашық дала музейи есапланатуғын Гәўир қаланы, ондағы әжайып Назлумхан сулыў мавзолейин таңқалыўшылық сезимлери менен тамашалайды.

Өтип атырған ҳәр бир күн бизди ең уллы ҳәм муқаддес байрамымыз болған Өзбекстан Республикасы Fәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамына жақынластырып, кеўиллеримизге көтериңки кейип инам етпекте. Бул байрамға пуқта таярлық көриў ҳәм оны жоқары дәрежеде өткериў бойынша район ҳәкимлигиниң усы жылдың 18-апрелинде 198/4 санлы қарары қабыл етилди ҳәм комиссия қурамы тастыйықланды.

Даўамын окыў: ХОЖЕЛИ: ДӘЎИРЛЕР ДӘРБЕНТИНДЕГИ ДИЯР

Сәне: 17.08.2011 09:47:00

2101 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚ ЕЛИНИҢ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫ

Президентимиз Ислам Кәримовтың 2011-жыл 6-апрельде қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жыллығын белгилеўге таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарына муўапық орынларда ең уллы, ең әзиз байрамымызды ылайықлы күтип алыўға қызғын таярлық көрилмекте. Ҳәзирги ўақытта өткен жигирма жылда елимизде әмелге асырылған кең көлемли дөретиўшилик жумысларының жуўмағы шығарылып, турмысымыздағы жаңаланыўлар, адамлардың санасындағы, ақыл-ойындағы өзгерислер, руўхый ҳәм мәдений раўажланыўдың нәтийжелери талқыланып атыр.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса ЕРНИЯЗОВ Өзбекстан Миллий мәлимлеме агентлиги-ӨзА ның хабаршысына төмендегилерди айтып берди`

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚ ЕЛИНИҢ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫ

Сәне: 16.08.2011 11:44:00

2162 мәрте оқылды


ҮСТИРТТИҢ ОЯНЫЎ ДӘСТАНЫ

ЖАҚЫН ӨТКЕН КҮНЛЕРИ

- Өтмишке сүйенип ис көриў қайырлы,-дейди Абдулла Қадирий.
-Тарийх болып өткен ўақыяларды өз-ара салыстырып көриўге имканият береди. Хабарыңыз бар, өткен әсирдиң 70-жылларында Арал теңизиниң суўы шегине баслады. Бул жыллар қарақалпақ ели ушын күлпет ҳәм апатшылықлар дәўири болды. Сол ўақытта барлық телеканаллар, ҳәттеки, жергиликли телевидениеде "Аққуў көли” балетин көрсеткени еле ядымда. Олар жуплығынан айырылған аққуўға кеўил билдириўге шақырған. Лекин, Арал апатшылығы, оның ақыбетинде миллионлап инсанлар басына түскен күлпет өзгелерди тәшўишке салған жоқ.

Сол ўақытта да Үстирт Үстирт еди, ҳәтте, оның аты жүректе қорқыныш қозғар еди. Дурыс, совет дүзими дәўиринде Үстиртке экспедициялар шөлкемлестирилген, бураўлаў жумыслары алып барылған.

Даўамын окыў: ҮСТИРТТИҢ ОЯНЫЎ ДӘСТАНЫ

Сәне: 16.08.2011 10:54:00

1595 мәрте оқылды


ТАХТАКӨПИР: FӘРЕЗСИЗЛИК САЛFАН ЖОЛ МЕНЕН

Тахтакөпир республикамыздың арқа-шығыс аймағында жайласқан. Ол түсликте Беруний, батыста Қараөзек, арқа-батыста Арал теңизи, арқада Қазақстан, шығыста Наўайы ўәлаятлары менен шегараласады. Жер майданы 2112218 гектар. Аўыл хожалығында пайдаланатуғын жер майданы 545611 гектар, егислик жерлери 32621 гектар. "Қуўанышжарма” каналының суўынан пайдаланады. Районның бир посёлка, тоғыз аўыл пуқаралар жыйынлары аймақларында 40 мыңға шамалас пуқара жасайды.

Өтип баратырған ҳәр бир күн бизге ҳәммемиз ушын қәдирли, ең уллы ҳәм муқаддес байрам - Өзбекстан Республикасы Fәрезсизлигиниң 20 жыллық байрамына жақынластырып, бул халқымыздың кеўиллерине көтериңки руўхый кейпият бағышламақта. Көп миллетли Ўатанымыздың барлық халықлары қатары Тахтакөпир районының гүллән халқы да бул уллы байрамға мүнәсип таярлықлар көрип атыр.

Даўамын окыў: ТАХТАКӨПИР: FӘРЕЗСИЗЛИК САЛFАН ЖОЛ МЕНЕН

Сәне: 16.08.2011 09:36:00

2112 мәрте оқылды


БҮГИНИ АБАДАН, КЕЛЕШЕГИ ЖАРҚЫН

Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимиздиң ҳәр бир қаласы менен аўылы, ҳәр бир мәҳәллеси шын мәнисинде жаңаланып, түпкиликли жасармақта. Әне усындай мәканлардың бири — Нөкис қаласы да экономикалық, социаллық, мәдений жақтан ҳәр тәреплеме раўажланып бармақта. Қала халқының турмыс дәрежесин асырыў, мәҳәллелерди абаданластырыў, бағлар, қыябанлар пайда етиў, жаңа имаратлар қурыў ислерине үлкен итибар қаратылмақта.

—Еки-үш жыл алдын Нөкиске келген адам бүгин оны көрсе танымай қалады, - дейди Өзбекстан қаҳарманы, белгили илимпаз Ғайратдин Хожаниязов. — қаншадан-қанша өзгерислер жүз берди. Тек ғана илим-пән, тәлим-тәрбия тараўларын алатуғын болсақ, соңғы жылларда Нөкис мәмлекеттеги үлкен билимлендириў орайларының бирине айланды деп исеним менен айтыўымыз мүмкин. Президентимиздиң басламалары менен Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң, Ташкент педиатрия медицина институтының, Ташкент мәлимлеме-технология университетиниң ҳәм де Өзбекстан Мәмлекетлик көркем-өнер инс¬титутының Нөкис филиаллары шөлкемлестирилди. Бүгинги жасларға ҳәўес пенен қарайсаң. Заманагөй усылда бой тиклеген қаншадан-қанша кәсип өнер колледжлери, академиялық лицейлер оларға тәлим-тәрбия бериў жолында хызмет етип атыр... 

Даўамын окыў: БҮГИНИ АБАДАН, КЕЛЕШЕГИ ЖАРҚЫН

Сәне: 16.08.2011 09:26:00

1741 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

ДӘСЛЕПКИ УШЫЎШЫЛАРДАН БИРИ

"—Ушыўшы боламан деген бала Ташкентке барады, оны екинши қабаттан биринши қабаттағы қараңғы жайға ийтерип жибереди екен. Жығылып түскен баланың жүрегин аппарат салып тексереди”. Не деген садалық? 1959-жылы усындай қорқынышлы сөзден де қорықпастан, оқып атырған медициналық училищени таслап, ушыўшы боламан деп әрман жетегине ерип кете бердим.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 10.07.2011 18:12:00

2150 мәрте оқылды


Новости культуры

ВСТРЕЧА С ПЕВЦАМИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Красота родного края, народные традиции, обычаи — все это с большим мастерством отображают в своих работах художники Каракалпакстана. Их полотна хранятся в музеях республики.

Первыми профессиональными художниками Каракалпакстана были К.Саипов, К.Бердимуратов. Большое развитие изобразительное искусство республики получило в 60-е годы ХХ века. А в начале 70-х начинают развиваться такие виды изобразительного искусства, как графика и скульптура. В настоящее время в республике немало мастеров изобразительного искусства, чьи работы покоряют сердца ценителей прекрасного.

Даўамын окыў: Новости культуры

Сәне: 07.07.2011 13:04:00

2006 мәрте оқылды


«КЕЛЕШЕК ҲАЎАЗЫ — 2011»

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНЫП, ЖОЛЛАМАЛАР ҚОЛFА КИРГИЗИЛДИ

Мәмлекетимизде ертеңги келешегимиз болған жаслардың ҳәр тәреплеме раўажланған кәмил инсанлар болып жетилисиўи ушын барлық қолайлы шараятлар жаратып берилген. Бул имканиятлардан өнимли пайдаланған айрықша талантлы, билимли ҳәм өнерли жасларымыз болса, бүгинги күни дүньяның ең раўажланған еллеринде жайласқан абырайлы жоқары оқыў орынларында Өз билимлерин жетилистирип, республикамыздың еле де өсип-өркенлеўине аянбастан хызмет етип келмекте.

Даўамын окыў: «КЕЛЕШЕК ҲАЎАЗЫ — 2011»

Сәне: 06.07.2011 23:45:00

1744 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

САЛАФИЙЛИК АҒЫМЫНЫҢ ҚӘЛБЕКИ ИДЕОЛОГИЯСЫ

Ғәрезсизликке ерискеннен соңғы жыллары елимизде дин тараўына кең имканиятлар есиги ашылып, "Ҳүждан еркинлиги”, "Диний шөлкемлер ҳаққында” нызамлар қабыл етилди. Бул миллий ғәрезсизлик идеологиясыныңң динлер ара кеңпейиллик идеясында өз сәўлелениўин тапққан. Президентимиз Ислам Каримовтың: "Муқаддес ислам динимизди пәк сақлаў, оны түрли қастыяншылықлардан, дөҳмет ҳәм жалалардан қорғаў, оның тийкарын өсип киятырған жас әўладқа туўры түсиндириў, ислам мәдениятының мийримлилик идеяларын кең тарқатыў ўазыйпасы елеге шекем актуал болып қалып атыр” деп айтқанындай, ҳақыйқатында да әсирлер даўамында миллий мәденият, үрп-әдетлер ҳәм қәдириятларымызды қәстерлеў, раўажланыўдың тийкары болып келген. Руўхыйлығымыздың жоқарылаўына хызмет еткен ислам дининен жаўыз мақсетлерде пайдаланыў, дин менен нықапланған экстремистлик идеяларды тарқатыў ҳәм терроршылық әмелиятының даўам етип атырғаны ашынарлы жағдай. Сонлықтан бундай ҳәдийселер себебин тереңнен үйрениў бүгинги күнде әҳмийетли ўазыйпа болып табылады. Соннан келип шығып айтатуғын болсақ, бул кишигирим мақаламыз тийкарында салафийлик ағымының пайда болыўы ҳәм оның ислам динине жат болған идеяларын ашып бериў болып есапланады.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

Сәне: 06.07.2011 23:35:11

1782 мәрте оқылды


МИЛЛИЙ КИНО ҒАЙРАТКЕРЛЕРИ — АРАЛ БОЙЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2011-жыл y-апрельдеги «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жыллығын белгилеўге таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарары тийкарында орынларда шөлкемлестириўшилик, мәдений-ағартыў ҳәм үгит-нәсият жумыслары көтериңки руўхта өткерилмекте.

«Өзбеккино» миллий агентлиги, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң шөлкемлестириўинде республикамызда 17-19-июнь күнлери «Өзбек миллий кино көркем-өнер күнлерин өткериў белгиленип, «Өзбеккино» миллий агентлиги бас директоры Агзам Исәаков басшылығындағы бир топар кино ғайраткерлери Қарақалпақстанға келди.

Даўамын окыў: МИЛЛИЙ КИНО ҒАЙРАТКЕРЛЕРИ — АРАЛ БОЙЫНДА

Сәне: 06.07.2011 23:23:00

1904 мәрте оқылды


УЛЛЫ ҲӘМ МУҚАДДЕССЕҢ, ҒӘРЕЗСИЗ ЎАТАН!

ҲҮРЛИК — БУЛ МУҚАДДЕС СЕЗИМ


Өзбекстан қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм қарақалпағстан халық шайыры Абдулла Арипов пенен сәўбет. Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик – Ғәрезсизлигиниң 20 жыллығы мүнәсибети менен қалаларымыз бенен аўылларымызда, елатларымызда кең кәлемдеги дөретиўшилик ислери алып барылмақта.

Даўамын окыў: УЛЛЫ ҲӘМ МУҚАДДЕССЕҢ, ҒӘРЕЗСИЗ ЎАТАН!

Сәне: 04.07.2011 05:37:00

2153 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF