Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:52:52, 23.10.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

         

               Қайсы дәўир болмасын, қандай машақатлы заманларды бастан кеширмесин, газета Төрткүлде басылған биринши санынан баслап халық нәзерине илинди ҳәм жыллар өткен сайын дәўирлердиң, оқыўшыларының сырласына айланды. Дәслеп «Биринши адым» атамасы менен жарық көрген газетамыз бир әсирге жуўық ўақыттан берли алдына қойылған уллы мақсетлерди инабатлы атқарып келмекте.

               1924-жылдың ноябринде 50 нусқада басылып шыққан газета узақ ҳәм машақатлы жолларды басып өтти. «Биринши адым», «Еркин Қарақалпақ», «Мийнеткеш Қарақалпақ», «Қызыл Қарақалпақстан», «Совет Қарақалпақстаны» атамалары менен елимиздиң социал-экономикалық раўажланыўын, халықтың турмысын, жәмийеттеги өзгерислерди қалыўсыз сәўлелендирип келген газета ғәрезсизлигимизден соң, «Еркин Қарақалпақстан» атамасында жарық көрип киятыр.

               Газетамызда тәжирийбели журналистлерден Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист Өмирбай Өтеўлиев, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен журналист Кеңесбай Реймов, Бийбижамал Караматдинова, Қурбанбай Байныязов, Қарақалпақстан Халық билимлендириўи ағласы Қонысбай Реймов, Сағындық Жаниев, Әдилбай Оразовлар газетаның мазмуны жағынан жақсы шығыўында ат салысып келмекте.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF