Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:15:20, 24.11.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИЗЛЕНГЕН ИМКАН ТАБАДЫ

АЎЫЛДАFЫ ИЛИМ КАНДИДАТЫ

Диссертация жақлап шыққан басқа илим кандидатларынан оның бир айырмашылығы-әпиўайы аўыл оқытыўшысы болса, екинши тәрепи аспирантурада оқымай, өз бетинше излениўинде, қалаберсе, диссертацияның изертлеў жумысларын Қарақалпақстаннан тысқарыда жасаўшы қарақалпақлар арасында алып барыўында, республикамыз илимпазлары еле қол урмаған тема үстинде жумыс жүргизиўинде болды.

Амангүл Пирекеева Халқабад санаат-транспорт кәсип-өнер колледжине университет питкерип оқытыўшы болып келгенде 2004-жыл еди. Билим- илимге интасы бар адам қай жерде жасамасын, қаяқта ислемесин, оннан қол үзбейди. Амангүлдеги илимге талпыныс оны 2005-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының тил билими кафедрасына алып келди.

Даўамын окыў: ИЗЛЕНГЕН ИМКАН ТАБАДЫ

Сәне: 12.05.2012 07:59:21

1490 мәрте оқылды


ОҚЫЎШЫ ПИКИР АЙТАДЫ

ТОЙ БОЛҒАНЫ ЖАҚСЫ

“Еркин Қарақалпақстан” газетасының 2012-жыл 24-март санында¬ы журналист Қ.Реймовтың “Той — қЎдириятларымыздың айнасы” атамасында¬ы сын мақаласы көпшиликке қозғаў салып, ой туўдырарлығы анық.

Газета оқыўшысы сыпатында менде де бул мақала қызығыўшылық пайда етип, қолыма қәлем алғызды. Ҳақыйқатында да, автор бүгинги күнниң ең машқалалы, шешимин табыўы қыйыншылық туўдырып атырған тема дөгерегинде жан ашытып, бас қатырған.

Дурыс, ҳәмме тойлар да дәбдебели өтип атыр деп пикир айтыўдан да аўлақпан. Той — бул ең жақсы мәресим, жанға жағымлы, қулаққа қонымлы еситилетуғын да сөз. Ҳәр бир инсан баласы бул дүньяға келип, адам атын көтерип жасағаннан кейин арзыў-ҳәўес пенен шийрин әрманлар қушағында өмир сүрери анық.

Даўамын окыў: ОҚЫЎШЫ ПИКИР АЙТАДЫ

Сәне: 12.05.2012 07:47:23

1276 мәрте оқылды


ҮМИТ УШҚЫНЛАРЫ

 

ЖАС СПОРТШЫЛАРДЫҢ ЕРИСКЕН ЖЕҢИСЛЕРИ

Газетамыздың өткен санларының биринде пайтахтымыздағы 4-санлы жас өспиримлер спорт мектебинде тәрбияланып атырған спортшылардың ерискен жетискенликлери ҳаққында мақала жәрияланған еди. Кишкенелигинен спортты Өзине жолдас етип, усы дәргайда спорт пенен турақлы шуғылланып кия­тырған жас спортшылардың жақында ғана ерискен және бир жеңисин еситип, қолымызға қәлем алдық.

26-март ҳәм 5-апрель күнлери аралығында Германия мәмлекетинде 8 жас­тан 16 жасқа шекемги жас Өспиримлер арасында халықаралық турнир болып, онда жоқары көрсеткишлерге ерискен жас өспиримлер арасында бизиң жерлеслеримиз де бар.

 

Даўамын окыў: ҮМИТ УШҚЫНЛАРЫ

Сәне: 12.05.2012 07:24:51

1201 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

СУД ЗАЛЫНАН ҚАМАҚҚА АЛЫНДЫ

Сырт жақларға барып жумыс ислеп көрмеген адам бул жолларды басып Өткенлерден ақыл-кеңес сорайтуғыны турған гәп. Соңғы ўақытлары ен жайған адам саўдасына байланыслы жынаятлар нызам талаплары бо­йынша шешиўши шара-илажлар көрилип, еки ортада дәлдәлшилик еткен, қурығына түскенлерди сорлатып жүргенлерге ты­йым салыныўдан мәлим дәрежеге азайды.

Расын айтыўымыз керек, қоңсылас еллерге жумыс ислеўге кеткенлерден “олжалы” қайтқаны бирең-сараң болмаса көпшилиги Өзлери ҳәм шаңарақ ағзаларының шеккен ҳүждан азапларынан бас­қа тийисли мийнет ҳақыларын ала алмай алданып, азып-ақыретлер көргени, қымбатлы денсаўлығынан айырылғанларын көрип-билип жүрмиз. Солай да болса, Өзге еллерге барып аўзы писпестен нобай пайда излеўшилердиң саны азаймай атырғаны Өкинишли.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 12.05.2012 07:13:06

1201 мәрте оқылды


Cпорт

 

«ҚЫРЫҚ ҚЫЗ» ­ БИРИНШИ ЛИГА ЖЕҢИМПАЗЫ

1997-жылы Нөкис қурылыс колледжи базасында республикамызда туңғыш мәрте дүзилген «Қырық қыз» ҳаял-қызлар футбол командасы дәслепки ўақытлары Өзбекстан көлеминде өткерилген жарысларда табыслы қатнасқан болса да материаллық-техникалық базасының төмен болыўы себепли кейин ала жабылып қалған еди. Арадан он жыл өткен соң бул команданы қайта тиклеў ислери қолға алынып, ҳәзир оның көрсетип атырған нәтийжелери онша жаман емес.

­ 2007-жылы киши футбол бойынша «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен шөлкемлестирилген турнирдиң Нөкис қалалық басқышында қатнасып, биринши орынды ийелегенимизден кейин «Қырық қыз» командасын қайта тиклеў идеясы пайда болды, ­ дейди команда бас тренери Ислам Абдуллаев. ­ Жәмәәтимизге бурын баскетбол, гандбол ойнап жүрген қызларды тарттық. 2009-жылы Өзбекстан көлеминде өткерилген жарысқа қатнасып, он команда арасында бесинши орынды ийе­ледик. Командамыздың аяққа турып кетиўинде, усындай жарысларға қатнасыўында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, республика Футбол федерациясы ҳәм «Шаба-шап» жуўапкершилиги шекленген жәмийетлери жақыннан жәрдем берип атыр...

Даўамын окыў: Cпорт

Сәне: 12.05.2012 06:57:46

1335 мәрте оқылды


Мақала

 

«МИЙНЕТЛЕРИМИЗДИҢ ЖЕМИСИ...»

Ямаса ҳүкиметимиз тәрепинен «Спарк» автомашинасы

менен сыйлықланған шоманайлы фермер

Мәмлекетимизде халық хожалығының барлық тараўлары бойынша алып барылып атырған кең көлемли реформалардың ҳәмийше инсан мәплери ушын хызмет етиўи керек екенлигин Елбасшымыздың бәр­қулла айрықша атап өтетуғынлығы бәршемизге мәлим. Ал, бүгинги күнге келип болса бул даналық ибара әлле қашан турмысымызда өзи­ниң ҳақыйқый әмелий көринисин тапты десек асыра айтқан болмаймыз. Сондай-ақ, ғәрезсиз елимиздиң гүллеп-раўажланыўы жолында өзиниң мүнәсип үлеслерин қосып киятырған заманласларымыздың хызметлериниң өз ўақтында ылайықлы баҳаланып атыр­ғанлығы да мийнеткеш халқымыздың және де жигерин арттырып, еле де пидайылық пенен ел-хылқымыздың пәраўан турмысы ушын хызмет етиўге руўхландырып келмекте.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 12.05.2012 06:56:05

1229 мәрте оқылды


Статья

ЯРКИЙ И КРАСОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

В эти по-весеннему погожие дни Каракалпакский государственный музей искусств имени И. В. Савицкого снова порадовал наших сограждан своими творческими задумками. Как многие помнят, в музее в самый канун Навруза открылась неординарная выставка, целиком посвященная семье и ее значению в человеческом обществе. Неординарность ее заключалась в том, что до сих пор еще не было таких выставок, которые бы так полномасштабно и всесторонне раскрывали бы тему семьи и семейных ценностей. Но такими будничными темами трудно удивить искушенных зрителей и на этот раз музей придумал нечто такое, что поражало даже самых заядлых скептиков. Было организовано самое настоящее шоу, в котором органично сочетались различные виды и жанры искусства, удачно дополняя друг друга. Центральное место в этом необычном шоу, которое скромно называлось "Вечером встреч", занимала встреча с лучшими мастерицами-рукодельницами Каракалпакстана, которые уже много лет своими неустанными усилиями возрождают и развивают народные художественные ремесла, издавна распространенные среди каракалпаков (вышивка, ковроткачество и ювелирное дело).

Даўамын окыў: Статья

Сәне: 10.05.2012 06:27:21

1444 мәрте оқылды


Экономика

 

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ РАЗВИВАЕТСЯ

Совместное каракалпакско-российское предприятие ООО "Нукус- балык" было создано на базе экспериментального рыбного завода. С 1998 года его возглавляет Нурмахамбет Примбетов — сильная и неординарная личность, крепкий хозяйственник, сделавший большую ставку на развитие рыбной отрасли в регионе. Сегодня "Нукус- балык" полностью арендует озеро Дауткуль площадью более 4,3 тысячи гектаров на территории Кегейлийского района, и четыре участка на озере Сарыкамыш в Кунградском районе, общая площадь которых превышает 1,2 тысячи гектаров.

Даўамын окыў: Экономика

Сәне: 10.05.2012 06:24:06

1362 мәрте оқылды


Частный сектор

ФЕРМЕР, ОН ЖЕ — БИЗНЕСМЕН

На 275 субъектов предпринимательства увеличился за минувший год членский состав при Каракалпакском территориальном управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана и теперь предпринимательский актив промышленников, коммерсантов и ремесленников республики составляет 1689 единиц. В этом бы не было ничего особо примечательного с учетом стабильного развития частного сектора экономики, если бы в реестр регистрации членов палаты не вошли в прошлом году сразу четыре фермера — Садраддин Сарсенов, владелец частной фермы "Биогумус" в Нукусе и руководители фермерских хозяйств в Нукусском районе "Назар" — К.Абдухаликов, "Диларам-Бухарбай"— М.Абдрахманов и "Досназар-Аллаяр"— Б.Абдуллаев.

Даўамын окыў: Частный сектор

Сәне: 10.05.2012 06:20:57

1249 мәрте оқылды


Сельское хозяйство

МОЛОКО

ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ...

Если произведено на предприятии, созданном на родной земле, — уверен кунградский фермер Марат Арыкбаев.

Скоро в торговых точках Каракалпакстана появится новый продукт — пастеризованное молоко "Мадина", выпуск которого освоен на предприятии, открытом при фермерском хозяйстве "Торткара сексен", что в Кунградском районе.

Руководитель хозяйства Марат Арыкбаев занялся земледелием семь лет назад, отработав не один десяток лет в различных государственных предприятиях. Выросший на селе, он решил направить все свои знания и силы в нужное русло. Под хлопчатник и озимую пшеницу он выделил 90 га, на остальных шестидесяти разместил кормовые культуры и овощи.

Даўамын окыў: Сельское хозяйство

Сәне: 10.05.2012 06:19:44

1337 мәрте оқылды


Сельское строительство

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ

В Республике Каракалпакстан продолжается масштабная работа по строительству комфортного жилья и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. Только в прошлом году в 13 районах на 24 массивах было построено 345 новых современных домов со всеми удобствами, общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров, сметная стоимость которых, включая стоимость объектов социальной инфраструктуры, составила свыше 24 миллиардов сумов.

50 коттеджей было построено и на массиве "Узункуль", относящемуся к ССГ "Саманбай" Нукусского района. Таким образом, общее количество домов в новообразованном поселке составило — 90 и в большинстве из них уже справили новоселье, причем в ряде случаев — молодые семьи. Взять, к примеру, семью механизатора одного из фермерских хозяйств района Аскара Ходжаниязова. В квартиру они вселились в прошлом году. Супруга Алтынай пока сидит дома и нянчится с маленьким, а всего у них трое детей. Аскар — джигит с амбициями, в планах у него создать свое фермерское хозяйство. А так как в нашей стране "социальные лифты" работают без сбоев и государство создает все условия для этого, его мечты вполне осуществимы. И таких примеров по поселку можно привести множество.

Даўамын окыў: Сельское строительство

Сәне: 10.05.2012 06:17:17

1272 мәрте оқылды


Предпринимательство

КЛИЕНТ ВСЕГДА ДОВОЛЕН

На протяжении четырех лет в Турткуле на базе ООО "Munira-Manzura" успешно ведет свою деятельность и пользуется широкой популярностью комплекс бытовых услуг "Зухра Юлдуз" с банкетным залом для больших торжеств — свадеб, юбилеев. Причиной этого, по словам клиентов, является, прежде всего, добросовестность руководства заведения, прекрасное оформление, и конечно, качественное обслуживание со стороны обслуживающего персонала. Кроме того, в комплексе действуют салон красоты, швейный цех, фотосалон, мини-цех по производству кондитерских изделий. В штате комплекса, кроме десяти постоянных рабочих, трудится и множество наемных молодых девушек и парней.

Даўамын окыў: Предпринимательство

Сәне: 10.05.2012 06:15:22

1248 мәрте оқылды


Память

 

ДОБРОЕ ИМЯ ВОССТАНОВЛЕНО

Широкому кругу общественности известны ужасы репрессий 30-х годов, однако и в начале 50-х годов ХХ века органы государственной безопасности республики не прекращали арестовывать людей, предъявляя им обвинение "враг народа". Среди них были и представители духовенства. В этой статье мы хотим рассказать о трагической судьбе Алима ахуна Асанова. Вчитайтесь внимательно, сколько пришлось пережить пожилому человеку.

Крутой поворот в его судьбе произошел 25 июня 1951 года. Именно в этот день старшим лейтенантом государственной безопасности, оперуполномоченным 5 отдела МГБ Каракалпакстана Ергалиевым было принято постановление об аресте Алима Хасанова. В этом документе говорится, что Хасанов Алим, 1881 года рождения, место рождения Тахтабадский аулсовет Чимбайского района Каракалпакстана, беспартийный, занимался нелегальной религиозной деятельностью. Он достаточно изобличен в совершении преступлений, предусмотренных ст.66, ч.II и 67 Уголовного кодекса Узбекистана. Находясь на свободе, Хасанов Алим может уклониться от следствия и суда, а потому, руководствуясь ст.49 "в" и 51 УПК Узбекистана, было вынесено постановление: мерой пресечения в отношении Хасанова Алима избрать содержание под стражей во внутренней тюрьме МГБ Каракалпакстана. Копия постановления была направлена прокурору Каракалпакстана для сведения и начальнику внутренней тюрьмы МГБ Каракалпакстана для приобщения к личному делу арестованного.

Даўамын окыў: Память

Сәне: 10.05.2012 06:12:13

1614 мәрте оқылды


СПОРТ

НАШИ — ЧЕМПИОНЫ!

В Ташкенте завершилось первенство Узбекистана по мини-футболу среди жен­ских команд I лиги. В упорной борьбе, сыграв 16 игр и набрав 37 очков, сборная "Кырк-кыз" из Нукуса заняла I место. Эта победа — результат хорошей физической, тактической и психологической подготовки наших девушек, которые на протяжении всех IV туров соревнований демонстрировали слаженную игру, техническую подготовку и бойцовские качества.

К этой победе команда шла два года. В 2010 году тренером был назначен Ислам Абдуллаев — опытный футбольный наставник, работающий преподавателем в Нукусском спортивном колледже. tc "К этой победе команда шла два года. В 2010 году тренером был назначен Ислам Абдуллаев — опытный футбольный наставник, работающий преподавателем в Нукусском спортивном колледже. "

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 10.05.2012 06:09:05

1208 мәрте оқылды


Наследие

ПАМЯТНИКИ

ДУХОВНОСТИ НАРОДА

Фольклор является традиционным художественным творчеством народа. В спрессовавшем вековые традиции многоязычном мире Центральной Азии, культурное и фольклорное наследие каракалпаков занимает особое место. Несмотря на естественно протекающие процессы взаимовлияния в художественном осмыслении мира у территориально сопредельных народов, фольклорные традиции каракалпаков предстают как весьма оригинальное явление, отмеченное целостью, преемственностью образов, форм и средств выразительности. Стойкость этой художественной системы есть отражение единого духа этноса, сохраненного на протяжении многих столетий, вопреки всем историческим перипетиям. Сегодня в рукописном фонде фундаментальной библиотеки Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан хранятся бесценные образцы устного народного творчества каракалпаков. Они по крупицам были собраны учеными-фольклористами в течение многих лет. Результатом этой огромной работы явилась запись около шестидесяти (вместе с различными вариантами — свыше 150) эпических произведений, среди них такие крупные дастаны, как "Алпамыс", "Кырык кыз", "Едиге", "Маспатша", "Шарьяр", "Коблан", "Ер Шора", "Бозуглан", "Саятхан-Хамра", "Юсуп-Ахмет", новые дастаны "Отеш батыр", "Маркабай батыр" и другие. Эти уникальные творения глубоко отражают национальное своеобразие, историю, культуру и образ жизни каракалпакского народа. Выявление и запись такого обширного эпического материала наглядно продемонстрировали чрезвычайное богатство каракалпакского устного народного творчества.

Даўамын окыў: Наследие

Сәне: 10.05.2012 06:04:32

1364 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF