Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:55:34, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

НЫЗАМСЫЗ ҚУРАЛ САҚЛАҒАНЛАР

Мәмлекетимизде қабыл етилип атырған ҳәр бир нызам қандай да бир хызмет, искерлик түри ямаса пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаў менен биргеликте олардың миннетлемелерин белгилеп берери тәбийғый. Сонлықтан да, ҳәр биримиз күнделикли турмысымызда сол нызамларда көрсетилген миннетлемелеримизге қатаң түрде әмел етип, ҳәрекет етсек мақсетке муўапық болар еди.

Бирақ, айырым жағдайларда жуўапкерсизлигимиз себепли бираз нәрселерге итибар бермеймиз ҳәм соңы өкинишли ақыбетлерге алып келетуғын жағдайларға дус келемиз.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 31.05.2013 11:39:25

1262 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

МӘМЛЕКЕТЛИК САЛЫҚТАН ҚАШЫП...

Елимизде ғәрезсизликтен кейинги жылларда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў, жеке мүлк ийелерин қоллап-қуўатлаў бағдарында әмелге асырылып киятыр­ған ис-илажлар көлеми жыл сайын артып бармақта. Елбасшымыздың тиккелей басламасы менен усы тараў ўәкиллериниң жумысларын қадағалаў яки басқа да ўәкилликли уйымлар тәрепинен нызамсыз араласыўдың алдын алыў, жаңадан шөлкемлестирилген исбилерменлик субъектлерин үш жылға шекем бир қатар мәжбүрий төлемлерден азат етиў, рухсат бериў тәртип-қағыйдалары ҳәм бир қанша лицензияланатуғын жумыс түрлерин қысқартыў бойынша анық мақсетке бағдарланған ҳүкиметлик ҳүжжетлер қабыл етилмекте.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 31.05.2013 11:36:32

1270 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

БАНКТЕГИ   БИЙБАСТАҚЛЫҚЛАР

Соңғы жылларда елимизде экономикалық потенциалдың артыўы, тараўдағы өсимлер, халықтың абадан турмысын тәмийинлеў жолындағы жумыслардың раўажланыўында банклердиң тутқан орны айрықша. Демек, оларда ислеўши ҳәр бир қәнигеден өз жумысларына терең жуўапкершилик пенен қараўы, ҳәр бир ҳәрекетин нызам тийкарында әмелге асырыўы талап етиледи. Тилекке қарсы, бес бармақтың бирдей болмағанындай, банк хызметкерлери арасында өз мәпин жәмийет, халық мәпинен үстин қоятуғын, мәмлекет мүлкине көз алартатуғын кимселердиң де табылып қалатуғыны ашшы ҳақый­қат.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 31.05.2013 11:34:23

1402 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

СОҚПАҚЛАР ГҮЗАРҒА АЙЛАНСЫН

ЯМАСА ЖЕРЛЕСИМИЗДИҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРДЕГИ ҚОС ТАБЫСЫ

Елимизде спортты ҳәм дене тәрбиясын раўажландырыўға болған күшли дыққат-итибардың нәтийжесинде жас спортшыларымыз жәҳән ареналарында, халықаралық турнирлерде мәмлекетимиз байрағын бәлент желбиретип келмекте. Қуўанарлысы, олардың қатары күн сайын көбейип атыр.

Усы жылдың 19-20-май сәнелеринде Қазақстан Республикасының Алматы қаласында жас өспиримлер арасында жеңил атлетика бойынша дәстүрий халықаралық турнир болып өткен еди.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 31.05.2013 11:33:19

1389 мәрте оқылды


СУД ЗАЛЫНАН

ҚЫҢЫР ИСТИҢ ҚЫЙЫҒЫ

Республикамыздың раўажланыўында, аўыл хожалығының алға илгерилеўинде жетискенликлеримизди беккемлеў, байлықларымызды талан-тараж етиўге жол қоймаў, хал­қымыздың тыныш ҳәм абадан турмыс қурыўына тосқынлық жасаўшы иллетлердиң алдын алыўда жынаятшылыққа қарсы гүрес алып барылмақта.

Ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурыў барысында ушырасып атырған бундай маш­қалалар, әлбетте, өзиниң кери тәсирин тийгизбей қоймайды.

«Гүриш шигинсиз болмайды» дегендей, айырым басшылар өз хызмет ўазыйпасынан қасттан пайдаланып, лаўазым ўәкилликлерине қыянет етип, жынаятқа қол урып атырғаны жүдә өкинишли. Сөзимиздиң дәлили сыпатында болып өткен жынаят исине тоқтап өтпекшимиз.

Даўамын окыў: СУД ЗАЛЫНАН

Сәне: 31.05.2013 10:34:56

1514 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР

УШЫН ҚОЛАЙЛЫҚЛАР

Күнделикли турмысымызда халықтың нан ҳәм нан өнимлерине болған талабы күн сайын артып бармақта. Себеби, нан тиришилик арқаўы есапланады. Сонлықтан да бүгинги күни республикамызда нан ҳәм нан өнимлерин ислеп шығарыў сезилерли дәрежеде жақсы жолға қойылған.

Жақында Өзбекстан Саўда-санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен басқарманың мәжилислер залында Түркия мәмлекетиниң «Narmaksan Firin Makineleri» кәрханасының презентация-семинары болып өтти. Семинарды Өзбекстан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы Х.Қайыпназаров бас­қарып барды.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 31.05.2013 10:33:14

1351 мәрте оқылды


Көркем-өнер

Халқымыз  жүрегинде қалған ҳаўазлар

(Репортаж)

Ҳүкиметимиздиң айрықша дыққат-итибарының нәтийжесинде қайта оңлаўдан шығып, заманагөй көриниске ийе болған Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрымызда

«Сиз сағынған намалар...,

Сиз сағынған қосықлар...,

Сизге таныс дийдарлар...» атамасында концерт бағдарламасы бериледи екен», деген хабар бәршениң қулағын ербең еттирди, десек асыра айтқан болмаймыз.

Даўамын окыў: Көркем-өнер

Сәне: 31.05.2013 10:31:48

1656 мәрте оқылды


СУД ЗАЛЫНАН

«ТАМСА,  ШЕКПЕНГЕ  ТАМСЫН»

Ҳадал саўданың берекети ҳаққында ата-бабаларымыздан киятырған көп ҳикметлер бар. Бул туўралы барлық заманларда да саўдаға қылаплық ислеп, киси ҳақысы есабынан байығанлардың ақыры абат болмайтуғыны нәсиятланып келинген.

Лекин, оны уқпайтуғынлар, пайданың изинен қуўып, тек қарыйдарларды ғана емес, мәмлекетти де алдап, жаңылыстырыўға урынатуғынлар ушырасып туратуғыны бар гәп.

Даўамын окыў: СУД ЗАЛЫНАН

Сәне: 20.05.2013 12:25:43

1375 мәрте оқылды


По родному краю

Там, где оживают легенды...

Памятники Каракалпакстана ежегодно посещают  тысячи туристов со всего мира, приезжающих увидеть городища Топрак-кала и Аяз-кала,  крепости Кыркыз и Кумбаскан, хранящие свои тайны и секреты. Десятки памятников, охраняемых государством, могут рассказать многое о том, как  в Хорезмском оазисе издревле  развивалось градостроительство,  поведать о жизни и культуре народов, живших здесь испокон веков. Туристические маршруты, проложенные через древние комплексы, привлекают внимание не только гостей республики, но и ученых-археологов из других стран, историков, участвующих в различных экспедициях. Особый интерес, среди тех, кто мечтает прикоснуться к вечности,  вызывает комплекс Миздахкан, где по легенде "идут"  кирпичные часы, находится  мавзолей  красавицы Мазлумхан-сулу, крепость Гяур-кала,  руины других древних замков.

— Комплекс Миздахкан  расположен на трех возвышенностях и на значительном пространстве между ними. Развалины города находятся на западном холме, а также на равнине к западу от холмов.

 

Даўамын окыў: По родному краю

Сәне: 13.05.2013 11:02:08

1396 мәрте оқылды


ДЗЮДО. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИР

ЖАЗЫЎІШЫ  РУЎХЫН ШАД  ЕТКЕН  ЖАРЫС

Газетамыздың өткен санында «XX әсир қарақалпақ әдебиятының жулдызлары» атамасында республикамыз бойлап өткерилип атырған ҳәптелик шеңберинде Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибра­йым Юсуповтың естелигине бағышланып миллий гүрес бойынша республикалық турнир өткерилгени ҳаққында хабарлаған едик.

Усындай турнир Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы Төлепберген Қайыпбергеновтың естелигине де бағышланып шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: ДЗЮДО. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИР

Сәне: 13.05.2013 11:00:17

1405 мәрте оқылды


ФУТБОЛ. XXII ӨЗБЕКСТАН ЧЕМПИОНАТЫ. I ЛИГА

«АРАЛ»ДЫҢ ҚОС ЖЕҢИСИ

Май айының дәслепки ҳәптесинде футбол бойынша биринши лига командалары арасында Өзбекстан чемпионатының жетинши ҳәм сегизинши тур ойынлары болып өтти. Ҳәр еки тур ушырасыўын да өз майданында өткерген Нөкистиң «Арал» командасы қарсыласлары үстинен зәрүр жеңислерге ерисип, қымбатлы упайларды қолға киргизди.

Дәслеп пийшемби күни болып өткен ойында «Арал» Нөкистеги «Туран» стадионында Бухара ўәлая­тының «Спартак» командасын қабыл етти. Ушырасыўдан алдын мийманлар турнир кестесинде «Арал»дан үш упайға алдында киятырған болып, егер нөкисли футболшылар жеңиске ериссе, упайлар санын теңлестирип, топлар парқы бо­йынша «Спартак»тан өтетуғын еди.

Даўамын окыў: ФУТБОЛ. XXII ӨЗБЕКСТАН ЧЕМПИОНАТЫ. I ЛИГА

Сәне: 13.05.2013 10:58:28

1464 мәрте оқылды


Память

«СПУТНИК ЖАЖДУЩЕЙ ДУШИ»

В блистательной поэзии Узбекистана достойное место занимает лирика Мухаммада Юсуфа. Он родился 26 апреля в 1954 года в кишлаке Ковунчи Мархаматского  района Андижанской области.  Окончив вуз, в 1978-1980 годах работал в Обществе книголюбов, в 1980-1986 годах — в газете "Вечерний Ташкент", в 1986-1992 годах — в издательстве литературы и искусства им. Гафура Гуляма. В последние годы жизни  исполнял обязанности секретаря Союза писателей Узбекистана.

Мухаммад Юсуф — автор около десяти сборников стихотворений, множества песен, занявших место  в сердцах читателей. Его первые поэтические творения были  опубликованы в 1976 году в газете "Узбекистон адабиети ва санъати".

Даўамын окыў: Память

Сәне: 13.05.2013 10:54:23

1560 мәрте оқылды


Көркем-өнер

ТӘБИЯТ  ХУДОЖНИГИ

Ҳеш  бир инсанның әдебиятқа ямаса көркем-өнерге яки болмаса драматургияға адасып кирип қалыўы мүмкин емес. Сол айтқандай сүўретшилик өнерине де тосынан келип қалғанларды ушыратыў қыйын. Оларды бул майданға илаҳий таланты, туўма қәбилети ғана жетеклеп келетуғынын биреў билсе, биреўлер биле бермейди. Жеңис Лепесов бала гезлеринде-ақ қолына қәлем алып, қағаз шыжбайлады. Қуслардың, ҳайўанлардың, таўлардың, шығып киятырған қуяштың сүўретин түр қәлемлер жәрдеминде қағазға  түсириўге ҳәрекет етти.

Даўамын окыў: Көркем-өнер

Сәне: 13.05.2013 10:52:41

1425 мәрте оқылды


Кәсиплик билимлендириў

Оқытыўшылар излениси ­заманагөй билим тийкары

Бүгинги күнде Президентимиздиң басламасы менен жаратылған «Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасы»нда көрсетилгениндей, оқыў процесин және де жетилистириў, оның нәтийжелилигин асырыў мақсетинде заманагөй педагогикалық технологиялардан пайдаланыўға айрықша итибар қаратылған. Интерактив педагогикалық технологиялардың бир неше түрлери жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында оқытыўшылар тәрепинен өзлестирилип, оқыў процесинде қолланылмақта.

Жақында 2-санлы Нөкис медицина колледжинде республикамыздағы медициналық оқыў орынларының директорлары ҳәм директор орынбасарларының қатнасыўында аймақлық ашық сабақ болып өтти.

 

Даўамын окыў: Кәсиплик билимлендириў

Сәне: 13.05.2013 10:49:19

1357 мәрте оқылды


Год благополучия и процветания

ЧТОБЫ САДЫ ЦВЕЛИ И УЛИЦЫ СТАЛИ ЧИЩЕ

В каждом районе республики имеются специальные организации и учреждения, занимающиеся благоустройством и озеленением населенных пунктов. Они вносят свой посильный вклад, чтобы наши города и села стали  красивее, чище и уютнее. О деятельности одной из таких организаций — Тахтакупырского  районного управления благоустройства — предлагаем вниманию нашего читателя.

На сегодняшний день в управлении работают около 70 человек. Машинно-тракторный парк организации составляет около 10 единиц техники, в том числе 3 трактора марки "ТТЗ-80-10", автопогрузчик, водовоз марки "ISUZU". В первом  квартале т.г. управлению было выделено денежных средств на общую сумму 152.562,0 тыс. сумов, часть из которых была направлена на приобретение автомашины "Дамас" для служебного пользования одним из отделов управления.

Даўамын окыў: Год благополучия и процветания

Сәне: 13.05.2013 07:18:43

1346 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF