Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:46:25, 24.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экообразование

Дать шанс выжить

При поддержке  Альянса по сохранению сайгака Каракалпакского отделения Экодвижения Республики Узбекистан, Госкомитета по охране природы  и Министерства народного образования  Республики Каракалпакстан в Нукусе состоялся семинар-тренинг "Основы дополнительного экологического образования на примере Степных экоклубов". Цель мероприятия, в котором приняли участие учителя районных и городских  школ республики, — повышение  профессиональных навыков и ознакомление с современными педагогическими технологиями для развития экологической культуры  и профессиональной ориентации учащихся.

Даўамын окыў: Экообразование

Сәне: 05.04.2013 10:22:17

1217 мәрте оқылды


_

ЯРМАРКА ПРОМЫШЛЕННИКОВ КАРАКАЛПАКСТАНА

150 договоров на поставку готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на общую сумму около cеми миллиардов сумов, произведенных промышленниками Каракалпакстана — таков основной  итог VI региональной  промышленной ярмарки и кооперационной биржи, прошедших в Нукусском Манеже.

Даўамын окыў: _

Сәне: 05.04.2013 10:20:28

1323 мәрте оқылды


РЕДАКЦИЯҒА КЕЛГЕН ХАТТЫҢ ИЗИ МЕНЕН

ПЛАСТИК КАРТОЧКАДАҒЫ АҚША ҚАЙДА?

ЯМАСА БАНККЕ ИСЕНИМ ЖОҒАЛМАСЫН

Жәмийетлик дүзим қандай болмасын, банк хызметине болған талап барлық ўақытта да күшли болып келген. Әсиресе, базар қатнасықларының қатаң нызамлылықлары ҳүким сүрген ҳәзиргидей шараятта бул талап жоқары болса болады-дә, ҳасла пәсеймейтуғыны ҳәммеге аян.

Даўамын окыў: РЕДАКЦИЯҒА КЕЛГЕН ХАТТЫҢ ИЗИ МЕНЕН

Сәне: 04.04.2013 11:30:25

1204 мәрте оқылды


Наўрыз байрамы

МИЛЛИЙ МӘДЕНИЙ ОРАЙЛАР ҚУТЛЫҚЛАЙДЫ

Өзбекстанда барлық миллетлердиң ўәкиллери тең ҳуқықта, адамгершилик, бир-биреўге меҳир-мириўбет көрсетип сыйласық пенен жасап, мийнет етип атыр. Ҳақыйқатында да қарақалпақ, өзбек, түркмен миллетлериниң келип шығыўы бири-бирине жақын. Қалаберсе, бул халықлардың миллий үрп-әдетлери, дәстүрлеринде де айтарлықтай парқты айыра алмайсаң. Сонлықтан да, ата-бабаларымыздың миллий байрамы — Наў­рызды түркмен миллети ўәкиллери де кең түрде байрамлайды.

Даўамын окыў: Наўрыз байрамы

Сәне: 02.04.2013 07:49:11

1332 мәрте оқылды


Наўрыз байрамы

КҮНШЫҒЫСТАН  ХАТ

РЕ МУРАО — 1979-жылы Японияның Нагасаки қаласында дүньяға келген. Япония халықаралық бирге ислесиў агентлигиниң волонтёры. Каратэ вадо-рю түри бойынша 2 ДАН қара белбеў ийеси. 2011- жылдың февраль айынан 2012- жылдың декабрь айы аралығында Қарақалпақстан Республикасында болып, Қарақалпақстан каратэ федерациясында тренерлик етип, елимиз жасларына каратэ спортын үйретиўге жақыннан жәрдем берди.

- Қарақалпақстанға келмесимнен алдынғы дәслепки көз- қарасым өзгеше еди. Қалай жумыс алып бараман, қарақалпақ халқы қандай болады екен деген ойлар қыялымнан кешти.

Даўамын окыў: Наўрыз байрамы

Сәне: 02.04.2013 07:44:54

1256 мәрте оқылды


Наўрыз байрамы

БИР КЕСЕ СҮМЕЛЕК

Сырт мәмлекетте узақ ўақыт даўамында хызмет сапарында болып атырған жигит қәпелимде қәстеленип, сол елдиң емлеўханасына жатыўға мәжбүр болды. Шыпакерлер қанша урынса да оның кеселлигиниң себебин анықлай алмады. Буйырылған ҳеш бир емниң пайдасы болмай, ўақыт өткен сайын жигиттиң жүзлери сарғайып, кем-кемнен өмирден гүдерин үзген адамға уқсап барар еди.

Даўамын окыў: Наўрыз байрамы

Сәне: 02.04.2013 07:38:00

1247 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ЗАМАН ТАЛАБЫ


«БАХАЙ»FА ҚОСЫЛЫП

ПАЙДА ТАППАДЫ...

Ҳәр қандай жаўызлық күшлерди жексен етиўге күш-қүдирети келетуғын мәмлекетимизге ҳәр қыйлы диний ағымларды алып кирип, топарын көбейтиўге ҳәрекет ететуғын пуқаралардың ойсызлығына, алысты көре билмегенлигине, ақыр-аяғында өзлерине өзлери жәбир келтирип атырғанына ашынасаң. Fалаба хабар қураллары арқалы айырым сырт еллердеги жағдайларды еситсең, жағаңды услайсаң. Олардағы еше­йин бир нәрсе себепли атыспалардан, жарылыўлардан жәбир көрип атырған жипә-жиксиз пуқаралар, ўайранасы шығып қалатуғын имаратларды көрип елимиздеги парахат турмысымызға, бий­қәтер күнлеримизге  ҳәр күни шүкирашилик етемиз.


Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ЗАМАН ТАЛАБЫ

Сәне: 19.03.2013 11:20:53

1272 мәрте оқылды


СПОРТЫМЫЗ МАҚТАНЫШЫ

ТАБЫСЛАРҒА ТАЛПЫНҒАН

ТУРДЫБАЙ

Ғәрезсизлик жылларында елимизде спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Буннан гөзленген мақсет тек мәмлекетимиздиң даңқын дүньяға жаятуғын спортшыларды тәрбиялаў болып ғана қалмастан, бәлким, бүгинги ҳәм ертеңги күнимиздиң шешиўши күши болған нәўқыран әўлад ўәкиллерин ҳәм руўхый, ҳәм физикалық жақтан жетилискен инсан етип камалға келтириўден де ибарат.

Даўамын окыў: СПОРТЫМЫЗ МАҚТАНЫШЫ

Сәне: 14.03.2013 06:22:05

1236 мәрте оқылды


Суд залынан

КЕЛЕШЕККЕ БАСЫЛҒАН

ҚАРА ТАМҒА

 

Енди ғана жигирма бес жасты қарсы алған қоңыратлы Нуржан Аймағамбетовтың келешегине жынаятшы деген қара тамғаның басылыўына биринши нәўбетте өз ўазыйпасына болған немқурайдылығы себепши болды.

...Ол «Темиржол жанылғы тәмийнат» басқармасына қараслы Қоңырат бирлескен жанылғы қоймахана хожалығында жанылғы майлаў материаллары бригадири болып ислеп киятыр еди. Ал, оның  тийкарғы ўазыйпасы болса қоймахана хожалығына келген нефть өнимлерин қабыл етип алыў, тарқатыў, есабатларын таярлаў, қол астындағы хызметкерлердиң жумысын қадағалап барыўдан ибарат.

Даўамын окыў: Суд залынан

Сәне: 14.03.2013 06:17:21

1089 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

ЖАСАЎ БАХТЫ

(очерк)

АҚСАҚАЛДЫҢ НӘЗЕРИ ТҮСКЕН ПЕРЗЕНТ

Белгили әдебиятшы алым, Қарақалпақстан халық жазыўшысы, марҳум Камал Мәмбетовтың 1996-жылы баспадан шыққан «Мәтеке Жуманазаров» атлы китапшасында мынадай қатарлар бар:

«...Кегейли бурыннан-ақ дийқаншылыққа әбден берилген мийнеткеш елат. Соңғы дәўирде Мәтеке ағаның шәкиртлери сыпатында көп ғана жәмийетлик искерлер, алымлар ҳәм шайырлар өсип шыққан.

 

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 13.03.2013 11:36:28

1271 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

«ОЙЛАНБАҒАННЫҢ ТҮБИ ЎАЙРАН»

Халқымызда «айналайын сәллем сеннен, ҳеш ким гүман етпес меннен» деген нақыл бар. Ата-бабаларымыздың неше әсирлик турмыс тәжирийбесинен келип шыққан ҳалда дөреген бул нақыл тийкарынан өзин ҳақтың қулы, обал-саўаптың тәрептары етип көрсетип, айтқан сөзи ислеген исине туўра келмейтуғын молласымақларға қарата айтыл­ған болса да оның мәниси кең болып, бәрше кәсип ийелерине тийисли.

2006-жылдың 25-июнь сәнесинен 2009-жылдың 10-январына шекем Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасының 3-санлы «Районлар аралық дизимнен өткериў ҳәм имтихан алыў бөлими»ниң баслығы, соң 2010-жылдың 2l-сентябрине дейин усы басқарманың баслығы болып ислеген Айтымбетов Ғайратдин Шайхымановичтиң ислеген ислери де жоқарыдағы нақылды еске салады.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 27.02.2013 11:54:16

1291 мәрте оқылды


МИЙРАС

ЖУМАБАЙ ЖЫРАЎДЫҢ ЕКИНШИ ӨМИРИ

«Жыраў» деген сөз «жыр», «жырлаў» деген сөзлерден келип шыққан ғой. Яғный қолына қобыз алып қаҳарманлық дәстанларды, тарийхый жырларды жырлап, жыйылған халыққа тамаша бериўши, өз заманының арзыў-әрманын айтыўшы, нақыл, ақыл сөзлер, толғаў, термелерди жырлаўшы сөз шебери хош ҳаўазлы сазенде жыраў есапланады. Олар дәстан, терме, толғаў атқарғанда тамағын қырып, жуўан даўыс пенен жырлайды. Олардың музыкалық әсбабы- қобыз.

Қобыздың пийри- әпсанаўий Қорқыт ата деп есапланады. Ал Қорқыт атаның устазы — Соппаслы сыпыра жыраў деген гәп бар.

Даўамын окыў: МИЙРАС

Сәне: 27.02.2013 10:11:24

1471 мәрте оқылды


СУД ЗАЛЫНАН

«ҚУРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»НДАҒЫ

ТАЛАН-ТАРАЖЛЫҚ...

Кейинги жылларда республикамыз көлеминдеги бир қатар билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, халыққа турмыслық хызмет көрсетиў ҳәм басқа да социаллық объектлерде бүгинги дәўир талапларына сай алып барылып атырған ири қурылыс, реконструкция яки капитал оңлаў жумыслары нәтийжесинде қала ҳәм районларымыздың келбети жоқары дәрежеде заманагөй көриниске ийе болмақта. Әлбетте, булардың бәршеси халқымыздың ийгилиги жолында әмелге асырылмақта.

...Пайтахтымыздағы «Қарақалпақ көтере саўда» жуўапкершилиги шекленген жәмийетине қараслы «Қурылыс басқармасы» кәрханасы директоры лаўазымында ислеп келген Хушанов Нуритдин Нуржановичтиң басшылығында да республикамыз аймағындағы бир қатар объектлерге капитал реконструкция жумыслары алып барылып, пайдаланыўға тапсырылғанлығын тилге алсақ арзыйды.

Даўамын окыў: СУД ЗАЛЫНАН

Сәне: 27.02.2013 10:09:35

1264 мәрте оқылды


Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик

ТИЙКАРҒЫ МАҚСЕТ — РЕАЛ

СЕКТОРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ

Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерин қоллап-қуўатлаў, олардың жумысларын ҳәр тәреплеме жетилистирип барыўға қаратылып атырған айрықша итибар нәтийжесинде усы тараўдың мәмлекетимиз экономикасындағы үлеси, роли ҳәм тәсири жыл сайын артып бармақта. Сонлықтан да, олардың жумысларын еле де жетилистириў, раўажландырыў мақсетинде ҳәр жылы бир қатар жеңилликлер жаратылып берилмекте.

Республикамызда реал сектор ўәкиллерин ҳуқықый жақтан қоллап-қуўатлаў, нызамлы мәплерин қорғаў мақсетинде бир қатар коммерциялық банклер, бизнес инкубаторлар, микрокредит шөлкемлери, аудиторлық, қамсызландырыў, баҳалаў ҳәм брокерлик компания­лары хызмет көрсетип келмекте. Усының менен бир қатарда Өзбекстан Саўда-санаат палатасы тәрепинен де кең көлемли ис-илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик

Сәне: 25.02.2013 12:17:52

1314 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

СПОРТ МЕКТЕБИНДЕГИ

КӨЗБОЯМАШЫЛЫҚ

Мәмлекетимизде келешегимиз болған жас өспиримлеримиздиң физикалық жақтан саламат ҳәм нәўқыран әўлад болып жетилисиўи ушын балалар спортын раўажландырыў, спорт мектеплериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў, ең тийкарғысы, елимизде спорттың ғалабалығына ерисиў мақсетинде кең көлемли илажлар әмелге асырылып келинбекте. Өз гезегинде усы бағдардағы жумыслар өзиниң унамлы нәтийжесин көрсетип, бир қанша жасларымыз көплеген халықаралық жарысларда жоқары нәтийжелерге ерисип, елимиздиң абыра­йын жәҳәнге танытпақта.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 25.02.2013 12:12:00

1186 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF