Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:24:43, 25.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ОҚЫДЫҚ ПИКИР АЙТАМЫЗ

КОМПОЗИТОРЛАР ҲАҚҚЫНДА МОНОГРАФИЯ

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке қәдем қойған дәўирлер ишинде бәрше тараўлар қатарында сәният, әдебият саласында да дөретиўшиликке еркин бағдар алыў байқалды.

Халықаралық Antigue world (әййемги дүнья) Илимлер Академиясының академиклери ҳәм Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреатлары, илимпазлар Ә.Алымов пенен Т.Адамбаевалардың “Атақлы сазгерлер” атлы монографиялық мийнетиниң жәрияланыўы, кең жәмийетшилик тәрепинен саз өнери мәселелери бойынша әҳмийетли илимий мийнетлердиң бири сыпатында қабыл алынды.

Даўамын окыў: ОҚЫДЫҚ ПИКИР АЙТАМЫЗ

Сәне: 06.08.2012 10:44:05

1262 мәрте оқылды


МӘДЕНИЙ МИЙРАС

МИЛЛИЙ МУЗЫКАНЫҢ

ТӘРБИЯЛЫҚ ӘҲМИЙЕТИ

Қарақалпақ халқы да Орайлық Азияның басқа халықларындай-ақ өзиниң ерте тарийхында өз заманына ылайықлы жоқары мәдениятқа ийе болған халықлардан бири есапланады. Көп әсирлик тарийхқа ийе болған қарақалпақ хал­қы өз турмыс тиришилигиниң айнасы сыпатында түрли жанрда әдебий-мәдений мийрасын дөреткен. Миллий музыка ҳаққында сөз етер екенбиз, бизиң ядымызға биринши болып:

“Саз билен сәўбетти ялған демеңлер,

Адам ата бина болғанда барды”, деген қосық қатарлары келеди.

өарақалпақ халқы тарийхта көплеген аўыр күнлерди, дәўирлерди басынан кеширген. Қанша турмыс қысқысында болмасын, саз-сәўбетти қәстерлеп сақлап келген.

Даўамын окыў: МӘДЕНИЙ МИЙРАС

Сәне: 12.07.2012 06:14:48

1342 мәрте оқылды


ЖАҚСЫ АДАМЛАР АРАМЫЗДА ЖҮР

МИЙНЕТТЕН «КӨЗИ АШЫЛМАFАН» FАРРЫ

Намазшам пайытлары арнайы излеп барған Есжан атамызды ақлықларына қыйтақ жеринен қыяр, помидор жегизип, дәслепки шыққан жамбылшасын үзе сала күсли алақанына шырт түкирип, нышлы бели менен атыз суўғарып атырғанда ушыраттық. Тоқсан жасты алқымлап қалғанына исенгиң келмейди. Қәдди бойы ақ теректей тик, қәдемлери шыйрақ, сөзлери қорғасындай салмақлы, ойшыл нәзеринен бираз нәрселерди аңладық.

Аманлық-есенлик сорасып, өзимизди таныстырғаннан кейин ериктиң мийўеси быйыл неге азлығы ҳаққындағы сораўымыз аңсат тил табысып кетиўимизге себепши болды.

Даўамын окыў: ЖАҚСЫ АДАМЛАР АРАМЫЗДА ЖҮР

Сәне: 11.07.2012 11:09:21

1168 мәрте оқылды


Суд залынан

«ҚАРА БАЗАР»ДАН ҚАРА ГҮРСИГЕ

Инсан деген атақты қәстерлейтуғын, жоқары адамгершиликли, шаңарағын көпке өрнек етип көрсетиўге арзыйтуғын, жәмийетке пайдасын тийгизип, өзиниң ҳадал мийнети менен күн кеширип киятыр­ған адамларды ҳәмме ҳүрмет етеди, балаларына үлги етип көрсетиўге умтылады. Тилекке қарсы, бес бармақтың бирдей болмағанындай, арамызда жәмийетлик пайдалы ис пенен шуғылланыўдың орнына қара басының мәпин гөзлеп, аўырдың үсти, жеңилдиң асты менен жасап киятырған заманласларымыз да жоқ емес.

1969-жылы туўылған пуқара, Нөкис қаласы, 39-санлы «Жийдели Байсын-1» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы «Жеңис» көшесиниң 6-жайында жасаўшы Бахыт Утемуратов өзиниң бар билими менен тәжирийбесин, күш-жигерин нызамлы ҳәрекетлерге жумсағанда, сөзимиздиң басындағыдай үлгили инсанлар қатарынан орын алар ма еди, ким билипти?!

Даўамын окыў: Суд залынан

Сәне: 11.07.2012 10:56:13

1130 мәрте оқылды


Мақала

Қарақалпақ намалары еллер аса жаңлап атыр

ТҮРК ТИЛЛЕС

ХАЛЫҚЛАРДЫҢ

ФЕСТИВАЛЫНДА

- Қазақстан Республикасы мәденият ҳәм хабар министрлиги, Юнус Эмре атындағы түрк мәденият орайы, Қазақстан Республикасы илим ҳәм билим министрлиги менен бирликте шөлкемлес­тирилген бул фестивальда Өзбекстан, Қырғызстан, әзербайжан мәмлекетлериниң бақсы-жыраўлары өз өнерлерин көрсетти.

Фестивальға Өзбекстаннан үш ўәкил - мен төреши сыпатында, Нөкис мәденият ҳәм көркем-өнер колледжиниң оқыўшылары – “Ниҳол” сыйлығының ийе­си, жыраў Жәнибек Пиязов ҳәм бақсы қызымыз, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийеси Улбосын Орынбаевалар қатнастық. Астана сахналарында “Айға шап”, “Шербейит”, “Жан-жан”, “өара жорға”, “Мың түмен”, “Илме султан” ҳәм бас­қа да қосық ҳәм намаларымыз жаңлады.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 11.07.2012 10:45:26

1338 мәрте оқылды


ОҚЫЎШЫ ПИКИР АЙТАДЫ

 

Қосық айтсам ҳаўаз толқып жаңлайды

 

ямаса және нама қосықлар ҳаққында

Буннан онлаған жыл алдын кишигирим бир мейлиске бардым. Отырыспаға бақсы Турғанбай Қурбанов та шақыртылған екен.

-Қәне, бақсы жора, бир-еки нама «жаздырып» отыр, -деди мейлисте отырған, бақсының өзи менен қатарлы бир жигит.

Турғанбай аға дуўтарын қолға алып, бир дизеге қонып Мақтумқулының «Миймандур» қосығын баслап жиберди. Жаңа еки қатар айтып еди, ана жерде екеў-ара гүрриң, мына жерде екеў-ара гүрриң, ақыры бақсы еки куплет айтып тоқтады.

-Ҳе, неге тоқтадың? -дес­ти жигитлер.

-Бүйерде қосық тыңлайтуғын адам жоқ қусаған, -деди ол.

Ҳәй-й, қызық жигит екенсең, неғыласаң адамлардың гәпин тыңлап. Айта бер дә! Сен қосық айтыў ушын шақыртылғансаң!

-Мен тыңламайтуғын қулаққа айта берип, радио емеспен, -деди Турғанбай аға. -Биз тыңлаўшылардың жүрегине жол табайық деп түни менен Мақтумқулыдан, Әжинияздан, Бердақтан сөз ядлаймыз, күни менен оны намаға түсирип машқы етемиз...

 

Даўамын окыў: ОҚЫЎШЫ ПИКИР АЙТАДЫ

Сәне: 11.07.2012 10:25:40

1589 мәрте оқылды


Фестивали

МЕЛОДИИ

КОБЫЗА И ДУТАРА

В Астане завершился Первый международный фестиваль исполнительского искусства тюркоязычных народов имени Коркыта. Организаторы мероприятия — Министерство культуры и информации Республики Казахстан и турецкий культурный центр Астаны Юнус Эмре. В нем приняли участие около 60 представителей Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции. В состав жюри вошли известные деятели искусств — профессор, заслуженный деятель искусств Казахстана Базархан Косбасаров, доцент Казахской государственной консерватории имени Курмангазы Абдиманат Жумабекулы, доцент музыкальной академии Азербайджана имени У.Гаджибейли, преподаватель отдела национальной музыки Нукусского колледжа культуры и искусства, народный бахсы Узбекистана Гайрат Утемуратов и другие. В беседе с корреспондентом "ВК" Г.Утемуратов делится впечатлениями о фестивале, рассуждает о значении народной музыки, рассказывает о развитии национального исполнительского искусства.

Даўамын окыў: Фестивали

Сәне: 09.07.2012 05:39:01

1392 мәрте оқылды


Год семьи

 

У народов Востока к отцу и матери — первым воспитателям — издавна принято обращаться с большим почтением и любовью, с самыми нежными и ласковыми эпитетами.

Так, в статье каракалпакского ученого А.Т.Бекмуратова "Терминология родства у каракалпаков" говорится: "У каракалпаков мать называют "апа", "ана", "ене" "шеше", отца — "ага", "аке", "ата", "гарры", "ажага" и т.д. Когда в семье есть дед и бабушка, то иногда бабушку называют матерью, а родную мать — "кише", т.е. младшая мать. В основе этой родственной близости лежит, прежде всего, глубокое уважение и любовь к старшим в семье, к отцу и матери.

 

Даўамын окыў: Год семьи

Сәне: 09.07.2012 05:37:13

1228 мәрте оқылды


Год семьи

МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ ИНЖИГУЛЬ

Большой труженицей была и остается Инжигуль Примбетова, проживающая в поселке Респо города Нукуса. Жители ласково называют ее "Пийрим Бийпатпа". Она — мать пятерых детей, бабушка пятнадцати внуков, возглавляет комиссию по примирению в макан-кенесе, является бием на своей улице.

С юных лет она работала на Ходжейлийской ткацкой фабрике в ковровом цехе. При плане — 1 ковер в месяц, ткала 2-3 ковра. Ей нравилось работать, видеть результаты своего труда. Замуж она вышла по любви.

Даўамын окыў: Год семьи

Сәне: 09.07.2012 05:33:01

1228 мәрте оқылды


Международное сотрудничество

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС ПРЕДКОВ

Пять лет назад, в 2007 году началось сотрудничество Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана с доктором Монреальского университета Альберта (Канада), музыковедом Фредериком Леотаром. Этномузыковед во время первого своего приезда в Каракалпакстан открыл для себя целый пласт богатого фольклора, с которым был прежде не знаком. И с увлечением занялся его исследованием. Сегодня в беседе с корреспондентом "ВК" он делится своими впечатлениями, рассказывает о планах на будущее.

— Доктор Леотар, чем Вас привлекло каракалпакское народное музыкальное искусство?

— Мое знакомство с каракалпакской этномузыкой произошло в первый же день приезда в Нукус, в 2007 году. Благодаря председателю президиума Каракалпакского отделения АН Узбекистана, доктору экономических наук, профессору Нагмету Аимбетову я побывал на концерте в ТЮЗе, где выступали исполнители народной музыки.

Даўамын окыў: Международное сотрудничество

Сәне: 09.07.2012 05:31:39

1379 мәрте оқылды


Общество

Островок доверия «ИСЕНИМ»

Звонки на "горячую линию" Информационно-просветительского ресурсного центра "Исеним" поступают ежечасно. Звонят, когда утеряна связь с родственником, выехавшим на заработки за границу, и не знают куда обратиться, звонят по вопросам трудоустройства, житей­ским и бытовым проблемам. Не в правилах у сотрудников Центра отказывать в помощи — они отвечают на все вопросы, не остается без внимания ни один звонок. Но основная цель, с которой был организован Центр, — это противодействие торговле людьми и помощь нелегальным трудовым мигрантам. За три года на "горячую линию" поступило 5537 звонков. С заявлениями обратились 96 жертв торговли людьми, сорока пяти из них удалось помочь, и они возвращены на родину.

"Горячая линия" "Исеним" дает возможность потенциальным мигрантам, которые собираются выехать в поисках работы или с другими целями непосредственно проконсультироваться со специалистами. А в том, что здесь работают специалисты, сомневаться не приходится.

Даўамын окыў: Общество

Сәне: 09.07.2012 05:26:24

1156 мәрте оқылды


Статья

 

«Саният» — это искусство

Одному из самых молодых журналов республики "Саният" Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана, выходом которого мы обязаны народному художнику Узбекистана Жоллыбаю Изентаеву, всего восемь лет. Но у него свой устойчивый круг читателей и авторов, людей, имеющих непосредственное отношение к искусству, литературе и культуре.

Статьи в журнале, выходящем тиражом в 500 экземпляров, публикуются на четырех языках — каракалпакском, узбекском, русском и английском. Но это, конечно, не предел для издания. Его редактор — Алпысбай Султанов, возглавляющий "Саният" уже пять лет, мечтает о том времени, когда с легкостью будет расходиться и тысяча экземпляров. А почитать здесь есть что, и о ком.

 

Даўамын окыў: Статья

Сәне: 09.07.2012 05:21:51

1315 мәрте оқылды


Расскажу о коллеге

НАЙТИ СВОЕГО СЛУШАТЕЛЯ

Лалахан Нураддинова с детства мечтала стать журналистом. Старшая из дочерей большой семьи из Шуманайского района каждый день с нетерпением ожидала начала радиопередач. Любила смотреть телевизионные передачи, любовалась Шаригуль Аметовой и представляла, как она сама будет вести передачи, беседовать с гостями, брать интервью. Она знала, что для этого нужно много работать над собой, учиться и была готова ко всему, чтобы достичь исполнения своего желания.

Окончив школу, Лалахан поступила на отделение журналистики КГУ имени Бердаха. Оказалось, что профессия журналиста требует максимума отдачи, глубоких знаний теории, быть в курсе событий, происходящих в мире, умения анализировать ситуацию.

Даўамын окыў: Расскажу о коллеге

Сәне: 09.07.2012 05:19:24

1221 мәрте оқылды


Интервью

КУРС — НЕЗАВИСИМОЕ РАЗВИТИЕ СМИ

Надежную гарантию независимого развития получили за 20 лет независимости средства массовой информации Узбекистана. В республике в ходе демократических реформ по модернизации, построению гражданского общества осуществлена масштабная работа, направленная на развитие свободных, независимых, самостоятельных СМИ, повышение их роли в системе гражданских институтов, обеспечение гласности и открытости проводимой политики реформ. Создана и постоянно совершенствуется законодательная база развития СМИ, отвечающая всем демократическим требованиям и стандартам. Вопросы создания условий для независимого развития средств массовой информации остаются в государстве одними из самых приоритетных. Особой активностью в этом направлении отмечено последнее десятилетие, когда на базе бывшего Госкомитета по печати Указом Президента Ислама Каримова было образовано Агентство по печати и информации, наделенное новыми полномочиями и функциями по организации и созданию условий для обеспечения гарантий независимого развития газет, журналов, издательств, телевидения, радио, информационных агентств. Десятилетний юбилей отмечает в нынешнем году и Каракалпакское республиканское Агентство по печати и информации, которое возглавляет Ф.Н.Палымов. С ним состоялась беседа нашего корреспондента.

Даўамын окыў: Интервью

Сәне: 09.07.2012 05:16:48

1225 мәрте оқылды


Интервью

«Моя цель — помочь людям»,

— говорит издатель журнала «Саза» Жахит Данебаев

Вот уже три года, как в нашей республике выпускается популярный журнал "Саза", издатель которого по специальности врач-реаниматолог, считающий важным реанимацию души человека. Наш корреспондент попросила его ответить на интересующие читателей нашей газеты вопросы.

— С какой целью был создан этот журнал?

— Главная цель — оказание помощи людям в улучшении их здоровья, образа жизни, моральной обстановки в семье и коллективе. Основные материалы журнала — психологические. Я считаю, кто позитивно мыслит, тот и живет позитивно и счастливо.

Даўамын окыў: Интервью

Сәне: 09.07.2012 04:55:30

1117 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF