Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:15:57, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ҚАНШЕЛЛИ ИМКАНИЯТ, ҚАНШАМА БАХЫТ!

Қараөзектеги Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң

жаңа имаратындағы бурын көрилмеген шараятлар

Шерек әсирлик хызмети даўамында өз имаратына, жетерли имканиятларға ийе болмаған бул спорт мектебиниң өткен жылы ноябрь айында жаңадан салынып, пайдаланыўға берилгенин көрген, ондағы шараятлар менен таныс­қан адамда «бүгинги дәўир баласы болғанымда ма...» деген ойлар кешери анық.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 01.05.2015 05:54:47

804 мәрте оқылды


УСТАЛЫ ЕЛ ДҮЗЕЛЕР

БӘСЕКИГЕ ТӨТЕПКИ

БЕРИЎ ОҢАЙ ЕМЕС

Өзиңде барына жетпейди. Қай дүканда болмасын үй мебельлерин ислеп шығарып атырған усталарымыздың қолынан шыққан бу­йымлар сырт еллерден келтирилгенлерге ынтықлардың ҳәўирин әдеўир пәсейттиргендей. Сонлықтан бурын­ғыдай сырт ел мебельлерин излеўшилер сийрек.

Даўамын окыў: УСТАЛЫ ЕЛ ДҮЗЕЛЕР

Сәне: 01.05.2015 05:53:01

828 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

КӘСИБИНЕ ТАЛАПШАҢ УСТАЗ

Базыда адам кәсипти таңлай ма яки кәсип адамды ма, деген сораў қыялымыздан өтеди. Кимдур өзи ислеп атырған қәнигеликке тосаттан келип қалады, ал, басқалар ықласына бола бир кәсипке араласады. Биз сөз етпекши болған Алимжан Бекимбетов болса өзиниң қызығыўшылығы, ықласына бола таңлан­ған кәсип ийеси тайпасындағы инсанлар қатарынан.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 01.05.2015 05:51:20

887 мәрте оқылды


САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

Акобир ҚУРБАНОВ:

«ТӘСИРЛЕРИМ ӨЗ АЛДЫНА»

Биз чемпионат барысында самбо ҳәм миллий гүрес бойынша жәҳән ҳәм Азия чемпионы, халықаралық дәрежедеги спорт шебери, Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Академиясы «Физикалық таярлық» кафедрасының баслығы, «Өзбекистон ифтихори» көкирек нышанының ийеси Акобир Қурбанов пенен қысқаша сәўбетлескен едик.

— Акобир, Нөкис сизде қандай тәсир қалдырды?

— Шынын айтсам, Нөкиске биринши мәрте келиўим. Соған қарамастан, бир дүнья тәсирлер менен қайтаман деп ойлайман. Қаладағы қурылыслар, бой тиклеп атырған шырайлы имаратлар ҳәм спорт объектлери кимниң болса да ҳәўесин келтиретуғыны тур­ған гәп.

 

Даўамын окыў: САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

Сәне: 27.04.2015 06:50:41

838 мәрте оқылды


САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

ҲАҚЫЙҚЫЙ МӘРТЛЕР БЕЛЛЕСИЎИ

Бурын хабар еткенимиздей, усы жылдың 10-11-апрель сәнелеринде пайтахтымыздағы спорт манежинде жаўынгерлик самбо бойынша ересеклер арасында ҳәм спорт самбосы бойынша ветеранлар арасында Өзбекистан чемпионаты болып өтти. Еки күн даўамында манежди толтыр­ған спорт ықласбентлери әжа­йып беллесиўлердиң, палўанлардың күши, шаққанлық ҳәм шеберликлериниң, жеңиске деген умтылысларының гүўасына айланды.

Даўамын окыў: САМБО. ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНАТЫ

Сәне: 27.04.2015 06:48:09

889 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИНСПЕКТОР ТОҚТАТҚАНДА...

Ҳақыйқатында қала иши ҳәм тысқарыдағы рәўан жолларда техникалық қуралларды басқарып киятырған айдаўшыларын тоқтатқан мәмлекетлик автоинспекция хызметкерлери нызамлы рәўиште олардың ҳүжжетлериниң дурыслығын, автомобильлердиң техникалық сазлығын тексериўлери тийис. Тилекке қарсы, тараўда ислеўши айы­рым қәнигелер өзине тапсырылған ўәкилликтен нызамға қылап, ғәрезгөй мақсетлерде пайдаланып, шофёрлардың ҳүжжетлерине емес, «қолына» қараўға өткен.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:42:12

970 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚОЛЫНАН КЕЛИП,

ҚОНЫШЫНАН БАСҚАНЛАР

Бүгинги күнге шекем баспасөз бетлеринде исбилерменлик субъектлери тәрепинен коммерциялық банклерден түрли бағдарларда кредитлер алып, оны ҳәр қыйлы қыңыр ислерди әмелге асырыў нийетинде мақсетсиз сарплап, нәтийжеде жынайый жуўапкершиликке тартылып атырған «истиң көзин билген»лер ҳаққында бир қатар материалларды оқып жүрсек те, бүгинги сөз етпекши болып отырған, қолымыздағы суд ҳүкимине нәзер тасласақ ҳайран бол­ғанымыздан жағамызды услаймыз. Суд мәжилисинде жуўапкершиликке тартылып атырған «Худайберген Нукус» фермер хожалығы баслығы Полат Абдуллаев, көрилип атырған жынайый истеги ўақыялардың ҳеш биринен хабары да жоқ, фермер хожалығындағы былғасықлардан ҳеш бирин билмейди де. Сонлықтан, келиң суд ҳүкиминдеги ўақыя менен бир бастан танысып шығайық.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:34:05

925 мәрте оқылды


УСТАЗ МАҚТАНЫШЫ

«ПОД НЕБОМ ПЕТЕРБУРГА»НЫ

ТАҢЛАНДЫРҒАН БАЛА

Бул балаға тәбият инам еткен талант па, яки устазларының мийнети ме, яки өзиниң ықласы ма, қулласы, кишкенелигинен музыка даўысы еситилиўден аяқ-қолы тынбас еди. «Болар бала бес жасынан» дегениндей, ол пайтахтымыздағы «Ашық теа­тр»да болып өтетуғын республикалық байрамларда басына шөгирмени кийип, миллий аяқ-ойынларды атқарып, көпшиликти қайыл қалдырған.

Шерзод Кенжебаевтағы бундай талантты байқаған ата-анасы, оны Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжиниң «Халық ойыны» бөлимине оқыўға алып барады. Колледжимизде оқып жүрген ўақытларынан баслап-ақ күнделикли тапсырмаларды булжытпай орынлады ҳәм шаққанлығы, тил алғышлығы менен өз теңлеслерине өрнек болды.

Даўамын окыў: УСТАЗ МАҚТАНЫШЫ

Сәне: 27.04.2015 06:29:42

888 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ТЕК ЖҮРГЕН, ТОҚ ЖҮРЕДИ

Аграр республика болған Қарақалпақстан экономикасының раўажланыўында пахтаның тутқан орны үлкен. Республикамыздың аўыл хожалығында егилетуғын егинлердиң арасында тийкарғы орын ийелейтуғын, оны жетистириўде көплеген тараўдың ўәкиллери хызмет етеди. Пахтаның егилиўинен баслап оның тәрбиясы, писип жетилискеннен ке­йин жыйнап алыў дийқанлар, фермер хожалықларының ағзалары, агрономлар, суўшылардың ўазыйпасы болса, жыйнап алынған зүрәәтти қайта ислеўге, оннан ҳәр қыйлы өнимлерди ислеп шығарыўға, сыртқа экспорт етиўге  қабыллаў пункт­лери, пахта заводлары қәнигелери жуўапкер.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:27:01

876 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЎАТАНҒА ҚЫЯНЕТ — ДИНГЕ ҚЫЯНЕТ

ЯМАСА ДҮНЬЯ ЖҮЗИНЕ ҚӘЎИП САЛЫП АТЫРFАН ИШИД ҲӘРЕКЕТИ ҲӘМ ОНЫҢ МАҚСЕТЛЕРИ

ҲАҚҚЫНДА

Бүгин дүнья мәмлекетлеринде Ирак ҳәм Шам (Сирия) еллериндеги жер жүзинде өзлериниң басшылығында ислам мәмлекетин дүзиў, халифалықты орнатыўды мақсет етип, ҳәтте ҳаял-қызлар менен жас өспиримлерди де түрли жоллар менен өз қатарларына қосып, бул ҳәрекетлерге қарсы шыққанларды жаўызларша қыйнап, жыртқышларша азаплап атырғанлықлары ҳаққында көп айтылмақта. Ислам динин нықап етип, өз мақсетлери жолында ҳәрқандай жаўызлықлардан тайынбастан ҳәрекетлерин күшейтип атырған ИШИД ҳәрекети деген не? Бул ҳәрекет басшыларының: «...барлық мусылманлар туўылып өскен Ўатанын тәрк етип, оларға көшип барып (ҳижрат) қосылмаса кәпир болады» деген сөзлери ҳақыйқый ислам динине қаншелли дәрежеде жақын? Ислам дининиң тийкарғы мақсетлери қандай ҳәм ИШИД ҳәрекетине көзқарасы қалай, деген сораўлар туўылыўы тәбийғый. Өзбекистан Мусылманлары басқармасы баслығының орынбасары, исламтаныўшы алым А.Тулеповтың «ИШИД фитнаси» атлы китабы әйне ўақтында жарық көрген китап болды ҳәм усындай барлық сораўларға ҳақыйқый ислам дини көзқарасынан жуўап табыў имканиятын жаратты.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 27.04.2015 06:23:09

860 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЕСАП-КИТАБЫҢ

ДҮЗЕЎ БОЛМАСА...

Қәлеген мәкеме, кәрхана ямаса шөлкемде есапшылардың, әсиресе, бас есапшының тутқан орны үлкен. Себеби, ол мәкемениң экономикалық потенциалының беккемлениўинде, кирис-шығыс жумысларының жолға қо­йылыўында, хызметкерлерге айлық ис ҳақы жазыўда, салық ҳәм басқа да төлемлердиң ўақтында төленип барыўында тиккелей жуўапкер шахс есапланады. Бас есапшы шалағайлыққа ямаса қылаплыққа жол қоймай, бул жумысларды шын кеўли менен ҳәм әмелдеги нызамлар тийкарында орынласа, бәри жақсы, ҳеш ким оған ҳеш нәрсе демейди. Лекин, керисинше болса ше?!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:13:04

817 мәрте оқылды


Мақала

«ЖЫҒЫЛҒАНҒА ЖУДЫРЫҚ» БОЛМАСЫН

Мәмлекетимизде пуқаралардың нызамлы мәплерин қорғаў, ҳуқық ҳәм еркинликлериниң қол қатылмаслығын тәмийинлеўге салмақлы итибар берилип келинбекте. Себеби, елимизде ҳәр бир инсан жәми­йетимиздиң ажыралмас элементи сыпатында социаллық қәдирият саналады.

Ҳәр қандай ҳуқықбузарлыққа жол қойған шахс нызам алдында тийисли тәртипте жуўап береди. Қамақта отырып, ислеген қылмысы ушын жазасын өтип атырғанлардың да ҳуқық ҳәм еркинликлери нызам менен қорғалатуғынлығын, олардың инсан сыпатында қәдири аяқ асты етилмейтуғынлығын умытпаўымыз керек.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 27.04.2015 06:12:08

878 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«БРОЙЛЕР» ПОСТТАН ӨТКЕНДЕ...

Ҳәр бир инсан өз кәсибине пидайы болып, меҳир менен қатнас жасаса абырайы артып, дәўлети тасып барары сөзсиз. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, айырымлардың өз жуўапкершилигинен өзге мақсетте пайдаланып, нызам бузыўшылыққа биле тура жол қойып атырғанлығына не дерсең. 1973-жылы Әмиўдәрья районында туўылған, төрт перзенттиң әкеси, «Күйиккөпир» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы Кучкаров Давранбек Матякупович те өз лаўазымынан пайдаланып қалыўға урынғанлардың бири.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 27.04.2015 06:10:52

1066 мәрте оқылды


Cтатьи

ПРАЗДНИК В «ПАЛАПАНЕ»

В нашей стране уделяется большое внимание пожилым людям, внесшим свой вклад в развитие Родины. Многие из них сейчас находятся на заслуженном отдыхе, в кругу своих родных. Но к ним часто обращаются за советом и помощью представители молодого поколения. Ведь знания и опыт просто бесценны.

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 08.04.2015 10:07:23

997 мәрте оқылды


Cтатьи

РОЖДЕННЫЙ ПОД СЧАСТЛИВЫМИ СОЗВЕЗДИЯМИ

В этом году 9 апреля исполняется 679 лет со дня рождения великого полководца, государственного деятеля и основателя централизованного государства в Средней Азии Амира Темура. Об Амире Тимуре уже написано столько, что кажется невозможным что-то еще добавить к исчерпывающей характеристике его личности и роли в отечественной и мировой истории. Ведь помимо исторических хроник его современников Шарафатдина  Али Йезди, Ибн Араб-шаха, западноевропейских сочинений Гонсалеса де Клавихо, существует неисчерпаемая литература о нем, созданная в последующие века и, особенно, в последнее время за годы Независимости. Но, если суммировать все написанное об Амире Тимуре, то можно обрисовать его нравственно-психологический и историко-политический портрет с позиций современного восприятия этого неординарного человека.

 

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 08.04.2015 10:06:11

1013 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF