Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:45:02, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

БАСКЕТБОЛШЫ ҚЫЗЛАРЫМЫЗ

ӨЗБЕКИСТАН ЧЕМПИОНЫ

Пайтахтымыздағы 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде 1999-2000-жыллары туўылған қызлар арасында Өзбекистан чемпионаты болып өтти.

Төрт күн даўам еткен чемпионатқа ўәлаятлардан ҳәм бизиң республикамыздан сегиз команда қатнасты. Өз топарында биринши орынды ийелеген республикамыздың «Нөкис» ҳәм Жиззақ ўәлаятының «Жиззақ» командалары финалға жоллама алды. Өзлериниң әжайып ойыны менен жанкүйерлердиң тынымсыз қоллап-қуўатлаўына миясар болған республикамыз командасы 64:47 есабында жеңиске ерисип, 2015-жылғы Өзбекистан чемпионлығын жеңип алды. Алмалық қаласының «Металлург» командасын 64:41 есабында жеңилиске ушыратқан Ферғана ўәлаяты командасы үшинши орынды қолға киргизди.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 16.11.2015 10:17:00

724 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ДҮНЬЯ БАЗАРЫНА ЖОЛ

Бүгинги күнде мәмлекетимиздиң барлық аймақларында өндирис ҳәм санаат кәрханаларының жумысларын және де жетилистириў, сырт ел инвестицияларын тартыў тийкарында заманагөй техника ҳәм технологиялар менен тәмийинлеў бойынша көлемли ислер әмелге асырылмақта. Усы ис-илажлар нәтийжесинде республикамыздағы бир қатар кәрханалар тәрепинен халықаралық стандартлар талабына жуўап беретуғын өнимлер менен товарлар ислеп шығарылып, мәмлекетимиздиң экспорт потенциалы жыл сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 16.11.2015 10:15:20

687 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

УНАМСЫЗ ИЛЛЕТЛЕРГЕ

ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК

Мәмлекетимизде ғәрезсизлик дәўиринде сиясий-экономикалық, руўхый тараўлардағы жетискенликлеримиздиң тийкары — елимизде орнатылған тынышлық, миллетлер арасындағы татыўлық, мәмлекет қәўипсизлигин сақлаў илажлары болды десек, асыра айтқан болмаймыз. Себеби, тек тынышлық бол­ған елде ғана сиясий-экономикалық реформаларды нәтийжели әмелге асырыў мүмкин.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 16.11.2015 10:11:26

696 мәрте оқылды


Мақала

«МЕНИҢ ЖУЛДЫЗЛАРЫМ ПАРЛАЙДЫ»,

-дейди 1-санлы Меҳрийбанлық үйиниң директоры Светлана Сон.

Хожелидеги 1-санлы Меҳрийбанлық үйи тәрбияланыўшыларының қолға киргизген табыслары бир дүнья. Ҳәр бириниң талантының жүзеге шығыўы оларды қуўанышқа бөлейди.

— Ҳәр бир балада қәбилет,  өзине тән қызығыўшылығының болыўы тәбийғый. Оларға дурыс бағдар берип, «Бул сениң қолыңнан келеди»,-деп өзине бол­ған исенимин оятыў заўықландырады ҳәм азғана марапат оларды табысларға талпындырады,-дейди Светлана Сон.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 16.11.2015 10:10:30

712 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫFЫ

ЖАҢА ИМАРАТ ПАЙДАЛАНЫЎFА

ТАПСЫРЫЛДЫ

Аўыл хожалығы тараўын раўажландырыўды жоқары қуўатлылықта ислейтуғын техникасыз әмелге асырып болмайды. Гүз­де қыр­ман шаш­лаўдың әҳми­йетли буўыны техникадан ғәрезли. Мәмлекетимизде фермерлерди  техникалар менен тәми­йинлеўде «Өзаўылхожалықмашлизинг» акционерлик лизинг компаниясы исенимди ақлаўға еристи. «Uz CLAАS» Өзбекистан-Германия, «Узкейс» Өзбе­кис­тан-Америка, Корея ҳәм республикамыздағы «Ташкент аўылхожалығы техникасы заводы»нда ислеп шығарылған техникалар фермерлер, дийқанларымыздың жыл сайын зүрәәтти асырыўына қосентин тийгизип атыр.

 

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫFЫ

Сәне: 27.10.2015 08:38:30

781 мәрте оқылды


Спорт

ЎАТАН БАЙРАҒЫН БӘЛЕНТ КӨТЕРИП...

Соңғы жылларда елимизде дене тәрбиясы ҳәм спортқа, әсиресе, ҳаял-қызлар ҳәм балалар спортына қаратылған айрықша дыққат-итибар жасларымыз арасынан тек мәмлекетимизде ғана емес, ал, халықаралық ареналарда ғәрезсиз Ўатанымыздың байрағын бәлент желбирететуғын талантлы спортшылардың жетилисип шығыўына, қалаберсе, ҳәр тәреплеме раўажланған, саламат әўладтың камалға келиўине тийкар жаратпақта. Ҳүрметли Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды» деп атап өткениндей, усындай имканиятлардан нәтийжели пайдаланыў арқалы жәҳән, Азия бириншиликлеринде сыйлы орынларды ийелеп, мәмлекетимизди дүньяға танытып атырған жасларымыздың саны күн сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.10.2015 08:36:58

778 мәрте оқылды


СПОРТ

РЕГБИ РАЎАЖЛАНЫЎ БАСҚЫШЫНДА

Жақында регби бо­йынша Шри-Ланка мәмлекетинде болып өткен Азия чемпионатында Өзбекистан сайланды командасы алтыншы орынды ийелеп қайтты. Сайланды команда қурамында республикамыз спортшылары да әжайып ойын көрсетти. Жарысқа Қарақалпақстан Регби федерациясының вице-президенти Б.Нурабуллаев қатнасып, бул спорт түрин еле де раўажландырыў, оны жасларымыз арасында кеңнен үгит-нәсиятлаў бойынша қәнигелер менен тәжирийбе арттырып қайтты.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 27.10.2015 08:35:32

781 мәрте оқылды


Мәденият ҳәм спорт

КОРЕЯЛЫ МИЙМАНЛАР

РЕСПУБЛИКАМЫЗДА БОЛДЫ

Өзбекистан Республикасы менен Қубла Корея арасындағы экономикалық ҳәм мәдений қатнасықлар, ҳәр қыйлы тараўларда бирге ислесиўлер, өз-ара дослық ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан-ақ басланып, бүгинги күни турмыстың дерлик барлық тараўларын қамтымақта.

Елимизде өткерилип атырған «Korean week — 2015» мәденият ҳәптелиги буның айқын көринислериниң және бири деп есапласақ болады.

Даўамын окыў: Мәденият ҳәм спорт

Сәне: 27.10.2015 08:34:29

816 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

НАГРАДА

ЗА УСЕРДИЕ

В независимом Узбекистане огромное значение придается образованию, раскрытию талантов и развитию творческих способностей учащихся, формированию у них высоких нравственных качеств. Важную роль в этом играет  Государственная стипендия Президента Республики Узбекистан для студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений.

29 сентября 2015 года в г.Ташкенте состоялся отбор среди претендентов на звание лауреата Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 27.10.2015 08:32:48

920 мәрте оқылды


Фермерство

Многопрофильность себя оправдывает

Сегодня в Каракалпакстане насчитывается 3665 фермерских хозяйств, 679 из них возглавляет молодежь, а 255 — женщины — фермеры.

— С начала года  в многопрофильные были   преобразованы  1759  фермерских хозяйств, в которых создано более 9500 новых рабочих мест, — рассказывает председатель Каракалпакского филиала Совета фермеров Узбекистана, Герой Узбекистана Сарсенбай Сейтназаров. — На их развитие коммерческие банки выдали 33 с лишним миллиарда кредитных средств, столько же вложили в дело сами фермеры.

 

Даўамын окыў: Фермерство

Сәне: 27.10.2015 08:31:18

907 мәрте оқылды


К Дню работников органов внутренних дел

Человек

на своем месте

Когда мы говорим о специалистах своего дела, мастерах, то всегда имеем в виду, что эти люди на своем месте, т.е. они делают свою работу  профессионально и грамотно. Более двадцати лет работает в системе Министерства внутренних дел Фархад Каримбаев. Выпускник Высшей школы МВД Республики Узбекистан (ныне Академия МВД) свой жизненный путь избрал, ориентируясь на старшего брата Турымбета Каримбаева, работавшего в системе внутренних дел. Жизнь брата, его рассказы о работе вызывали восхищение у Фархада и желание работать столь же самоотверженно, принося пользу обществу. Отслужив в армии, Фархад  поступает на учебу.

 

Даўамын окыў: К Дню работников органов внутренних дел

Сәне: 27.10.2015 08:30:11

849 мәрте оқылды


ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

ҮЛГИ БОЛАР ИСЛЕРИ КӨП, АЛТЫННЫҢ

Ҳәр бир жаңа истиң басланыўы жеңил кешпейди. Ҳәзир барлық ўазыйпалары анық, жумыслары режелестирилген диний ағартыўшылық ҳәм руўхый әдеплилик тәрбия мәселелери бойынша кеңесгөйлердиң де дәслепки ўақытларда билимлиси-билимсизи, тәжирийбели-тәжирийбесизи араласып ислегенлигиниң көп мәрте гүўасы болғанбыз. Енди болса, бас­қаша. Бул лаўазымға ҳаял-қызларды таңлап алыў, анық ўазыйпалар қойып, олардың жумысларының нәтийжелерин талап етип, таңлаўлар шөлкемлестирип, «мине, кеңесгөй деген бундай болады» деп турақлы түрде бәршеге үлги көрсетип турыў жолға қо­йылған.

Даўамын окыў: ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

Сәне: 27.10.2015 08:29:05

753 мәрте оқылды


Память

ЖИЗНЬ,

ОТДАННАЯ НАРОДУ

Прежде чем начать рассказ о  своем дедушке, для меня важно сообщить некоторые данные его биографии. К примеру, год рождения. В книгах, научных трудах каракалпакских литераторов и ученых отмечается, что Сейфулгабит Мажитов родился в 1867 году, а где-то встречается, что он родился в 1869 году. Думаю, что это  не до конца выясненная дата. Мой отец, Рахим Маджитов говорил, что дедушка  родился в год кролика, а это 1867 год, и я считаю, что это более точная дата.

Даўамын окыў: Память

Сәне: 27.10.2015 08:26:00

1034 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИККЕ ШАҚЫРЫҚ

«ХАЛИФАЛЫҚ» ПА ЯКИ

ҚАРАБАХАНАЛЫҚ ПА?

Өзлеринше халифалыққа даўагерлик етип атырған ИШИМ ләшкерлериниң қайсы бир ис-ҳәрекети муқаддес ислам дининиң ҳүкимлерине туўры келеди? Ақыры, Исламда биреўди наҳақтан өлтириў түўе, оған зәрре азар бериў де қатты қараланады-ғой! Басқаларға тили, қолы менен азар бермеген инсан ҳақыйқый мусылман, деп ҳүрметленеди. ИШИМ ўәкиллери ислам қорғаўшылары емес, ал, сиясий мақсетлерди гөзлеп, динди нықап қылып алған бир топар жынаятшы бузғыншылар болып есапланады.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИККЕ ШАҚЫРЫҚ

Сәне: 27.10.2015 08:24:35

740 мәрте оқылды


Korean Week-2015

ПРАЗДНИК САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ

В столице нашей республики г.Нукусе 21и 22 октября прошли мероприятия, организованные  в рамках Дней корей­ской культуры в Узбекистане. Эти мероприятия включали показ достижений культуры корейского народа, дружеский футбольный матч на стадионе "Туран", мастер-класс в школе музыки и искусств №12 и кинофестиваль  корейских фильмов.

Корейские гости привезли с собой этнографический ансамбль народного танца, который с оглушительным успехом выступил на сцене столичного Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха.

 

Даўамын окыў: Korean Week-2015

Сәне: 27.10.2015 08:20:12

811 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF