Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:03:07, 27.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТЕННИC

ЖЕҢИМПАЗЛАР НАМАНГАНҒА ЖОЛ АЛДЫ

Соңғы жыллары теннис республикамызда  ғалабаласып атырған спорт түрлериниң биринен саналады. Бүгинги күнде журтымыздың дерлик барлық қала ҳәм районларында спорт дөгереклери ашылып, бунда көплеген елимиз жаслары теннис пенен турақлы түрде шуғылланыў имканиятларына ийе болмақта.

Усы жылдың 11-13-апрель күнлери  Нөкис қалалық 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебине қараслы теннис спорт комплексиниң ашық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы», 9-апрель «Қарақалпақстан Республикасы Конститу­циясы күни» байрамына бағышланып 1997-1999, 2000-2001, 2002 ҳәм оннан кейинги жыллары туўылған балалар ҳәм қызлар арасында Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты өткерилди.

Даўамын окыў: ТЕННИC

Сәне: 18.04.2016 10:21:21

848 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

ИНТЕНСИВ БАҒЛАР ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫНЫҢ ТЫМСАЛЫ

Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки жыллардан баслап Германия мәмлекети менен барлық салаларда бирге ислесиў жақсы жол­ға қойылмақта. Соның ишинде Германия халықаралық бирге ислесиў жәмийети (GIZ) тәрепинен әмелге асырылып атырған илажлар дыққатқа ылайықлы. Мине, 15 жылдан берли усы жәми­йет тәрепинен аймағымызда экологиялық жағдайды турақластырыў, халықтың денсаўлығын беккемлеў, аўыл хожалығы, соның ишинде, бағшылықты, пал ҳәррешилигин раўажландырыў, зыянкеслерге қарсы гүресиў ҳәм басқа да салаларда кең көлемли жумыслар алып барылмақта.

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 18.04.2016 10:18:56

789 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

БИЗ ЖАСЛАР ­ ЖАТ ИДЕЯЛАРҒА ҚАРСЫМЫЗ

Жақында Нөкис Мухаммед ибн Ахмед ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журтында «Биз жаслар — жат идеяларға қарсымыз»  атамасында интеллектуал таңлаўы болып өтти. Таңлаўға Өзбекистан мусылманлары басқармасына қараслы Ташкент ислам институты ҳәм 9 орта арнаўлы ислам билим журты талабаларынан ибарат командалар қатнасты.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 18.04.2016 10:15:35

711 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

АДАМ САЎДАСЫНА ҚАРСЫ  ГҮРЕС — ЖУЎАПКЕРЛИ ИС

Адам саўдасы инсанға, оның абырайына, қәдир-қымбатына, тыныш турмысына ҳәм келешегине қәўип туўдырып атырған трансмиллий шөлкемлескен жынаятшылықтың көринислеринен бири болып, өзиниң шегара таңламаслығы және өз қурсаўына жасларды ҳәм ҳаял-қызларды тартып атыр­ғаны менен ҳәммеде үлкен тәшўиш ҳәм қәўетер оятпақта. Инсанды улығлаў, оның ҳуқықларын ҳәм еркинликлерин қорғаўды тәмийинлеў тийкарғы қәдириятқа айлан­ған ҳәзирги дәўирде бул қәўипли иллет — нызамсыз қурал-жарақ саўдасы, нәшебентлик затлардың нызамсыз айланысы қусаған аўыр ақыбетлерди келтирип шығарады.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 18.04.2016 10:11:46

704 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖАЛFАННЫҢ ӨМИРИ ҚЫСҚА

Әзелден зәўлим имаратлар тиклеген, жол салған, көпир қурған қурылысшылар халқымыздың иззетинде болып келген. Ўақты келип ақлықларын ертип көше бойлап сейилге шыққанда өзгеше шырай инам етип турған имаратларға қарап турып: «бул қурылысларда мениң де үлесим бар, мен де гербиш қаладым, қурылыстың басы-қасында болдым» деп кеўлин қуўаныш бийлеп, қәлбин мақтаныш сезимлери кернейди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 18.04.2016 10:02:20

764 мәрте оқылды


ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

БАСЛЫ БАЙЛЫҒЫМЫЗДАН БИРИ —

МИЛЛЕТЛЕР АРАЛЫҚ ДОСЛЫҚ

Ғәрезсиз елимизде тынышлық-татыўлық, миллетлер аралық дослық жоқары қәдирият дәрежесине көтерилген. Бүгинги күни 130 дан аслам миллет ҳәм халық ўәкиллери елимиздиң гүллеп-раўажланыўы жолында жасап мийнет етпекте. Бас Нызамымыз — Конституциямыздың 8-статьясында көрсетилгениндей, Өзбекистан халқын миллетине қарамастан Өзбекистан пуқаралары қурайды. Елимизде жасаўшы ҳәр бир миллет ҳәм халықтың өз ана тилинде билим алыўы, үрп-әдети менен салт-дәстүрлерин раўажландырыўына барлық шараятлар жаратылған. Сонлықтан да, ең баслы байлығымыздан бири — бул миллетлер аралық дослық ҳәм татыўлық болып табылады.

Даўамын окыў: ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

Сәне: 18.04.2016 09:59:13

736 мәрте оқылды


АДАМ САЎДАСЫ — ГЛОБАЛ МАШҚАЛА

ӨМИРИҢИЗДИҢ ҚӘДИРИН БИЛИҢ!

Адамға, оның абырайына, тыныш турмысына ҳәм келешегине қәўип туўдыратуғын жынаятлардың бири — адам саўдасы болып, ол шегара билмеслиги және өзиниң қурдымына тийкарынан ҳаял-қызларды ҳәм жасларды тартып атырғаны менен жәҳән жәмийетшилигине қәўип туўдырып киятыр. Инсанды улығлаў, оның ҳуқықлары менен еркинликлерин қорғаўды тәми­йинлеў тийкар­ғы қәдириятқа айланған бүгинги күнде бул қәўипли иллеттиң нызамсыз қурал-жарақ саўдасы, гиябент­лик затлардың нызамға қайшы айланысы усаған аўыр ақыбетлерди келтирип шығарып атырғаны сыр емес.

Даўамын окыў: АДАМ САЎДАСЫ — ГЛОБАЛ МАШҚАЛА

Сәне: 18.04.2016 09:56:55

695 мәрте оқылды


Мақала

КОНСТИТУЦИЯ — ХАЛҚЫМЫЗ  БАХТЫ-ЫҒБАЛЫ

Быйыл Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенине 23 жыл толды. Ғәрезсизлик жылларында ерискен теңи-тайы жоқ жетискенликлеримиз, тыныш ҳәм абат  турмысымыз, инсан мәплерин қорғаў, әсиресе, нәўқыран әўлад тәрбиясына ғамқорлық етиў — булардың барлығының негизинде Конституциямыз тур. Өйткени, тийкарғы Нызамымыз демократиялық ҳуқықый мәмлекет қурыў, инсан ҳуқықларының үстинлигин, тыныш ҳәм татыўлықты тәмийинлеўдей ийгиликли мақсетлерге хызмет етпекте. Конститу­циямыз  республикамызда  жасап атырған халықлар арасындағы дослық қатнасықларды беккемлеўдиң тийкарғы факторы болып  есапланады.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 18.04.2016 09:54:56

683 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ЖАСЛАРЫМЫЗ  ҲЕШ  КИМНЕН  КЕМ  ЕМЕС...

Жасларымыз билим, көркем-өнер ҳәм спорт тараўларында ҳеш кимнен кем емеслигин  жәҳәнге мойынлатып атыр. Мине, буның тастыйығы сыпатында Польшадан таралған қанаты бар хош хабар елимизге жетип келди.

2016-жыл 1-3-апрель күнлери аралығында Польша мәмлекетиниң Бидгош қаласында спорттың шотокан каратэ-до түри бойынша жаслар, өспиримлер ҳәм нураныйлар арасында VII жәҳән чемпионатында татамиге шыққан жас спортшыларымыз Ай­сәнем Алламбергенова, Алламурат Орынбаевлар барлық қарсыласларын жеңип, жәҳән чем­пионлары атанды.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 18.04.2016 09:52:35

748 мәрте оқылды


Спорт

ШАҚҚАНЛЫҚТЫҢ НӘТИЙЖЕСИ

Пайтахтымыздағы жеке гүрес түрлери бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң тәрбияланыўшылары республикамыз көлеминде өткерилип киятырған жарыслар менен бирге, сондай-ақ, шет мәмлекетлерде болып өткен жарысларда да жақсы көрсеткишлерге ерисип, елимиз абырайын бәлент шоққыларға көтерип келмекте.

Жақында Қазақстан Республикасының Шымкент қаласында 1999-2000-жыллары туўылған жас өспиримлер арасында спорттың еркин гүрес түри бо­йынша Қазақстан халық палўаны, марҳум Қ.Муңайтпасовтың естелигине бағышланып халықаралық турнир болып өтти.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 18.04.2016 09:49:06

752 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

НЫЗАМСЫЗ ҚУРАЛ УШЫН НЫЗАМЛЫ ЖАЗА

Тийисли уйымлар тәрепинен өткерилип атырған ҳәр қандай профилактикалық илажлар, үгит-нәсият жумысларына әмел қылмаған айырым пуқараларымыз елеге шекем өз үйлеринде нызамсыз оқ атар қуралын сақлап, ақыбетинде суд уйымлары тәрепинен нызамлы жазаға тартылып атыр.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 18.04.2016 09:47:20

776 мәрте оқылды


СЕМИНАР

БОЛАЖАҚ САЙЛАЎДЫҢ

ШӨЛКЕМЛЕСТИРИІШИЛИК — ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЛАРЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында «Пуқаралар жыйынлары баслығын (ақсақалын) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўдың шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый тийкарлары» темасында семинар болып өтти.

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кенгашиниң ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў және өткериўге көмеклесиўши комиссиялары тәрепинен бирликте шөлкемлестирилген илаж­ға сенаторлар, қала ҳәм район ҳәкимликлериниң шөлкемлестириў-қадағалаў топарларының басшылары, пуқаралар жыйынларында сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм оны өткериўге көмеклесиўши комиссияларының баслықлары және ағзалары, «Мәҳәлле» қайырқомлық жәми­йетлик фонды  қалалық ҳәм ра­йонлық бөлимлериниң баслықлары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 07.04.2016 10:49:30

762 мәрте оқылды


ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНА САЙЛАЎЛАР АЛДЫНАН

МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫ — КҮШЛИ

ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТ ТЫРНАҒЫ

Орынларда усы жылдың май-июнь айларында болып өтетуғын пуқаралар жыйынларының баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаўға таярлық жумыслары даўам етпекте.

Елимизде ғәрезсизлик жылларында мәҳәлле институты күшли пуқаралық жәмийетин қурыўдың негизги факторы ҳәм тийкарына айланды.

 

Даўамын окыў: ӨЗИН-ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНА САЙЛАЎЛАР АЛДЫНАН

Сәне: 07.04.2016 10:46:54

733 мәрте оқылды


СПОРТ

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНДЫ

Мәмлекетимизде спортқа қаратылып атырған дыққат-итибардың нәтийжесинде елимиз спортшылары халық­аралық ареналарда Ўатанымыз байрағын бәлентлерге көтерип, республикамыздың даңқын шығарып келмекте. Сонлықтан да, ҳүрметли Президентимиз «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт сыяқлы тез дүньяға таныта алмайды» деп атап көрсеткен еди.

Усы жылдың 31-март ҳәм 1-2-апрель сәнелеринде пайтахтымызда жайласқан 2-санлы балалар ҳәм жас  өспиримлер спорт мектебинде Қарақалпақстан Республикасы ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери арасында «9-апрель - Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы күни»не бағышланып спорттың қол урысы түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы «Динамо» дене-тәрбия ҳәм спорт жәмийети бириншилиги болып өтти.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 07.04.2016 10:45:28

707 мәрте оқылды


9-АПРЕЛЬ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ҚУРАЛЫМЫЗ ДА, СӨЗИМИЗ ДЕ,

ҚАЛҚАНЫМЫЗ ДА ­ НЫЗАМ

Конституция айрықша юридикалық қәсийетлерге ийе бол­ған сиясий-ҳуқықый ҳүжжет  болып — мәмлекеттиң тийкарғы нызамы, халықтың ерк-ықрарын билдиреди, оның мәплерине хызмет етеди.

Өзбекистан Республикасы Президенти И.Кәримовтың айтқанындай: «Инсан  ҳуқықын нызамда  ҳәм әмелде тәмийинлей  алмаған, буның ушын жетерли  кепилликлер жаратып бере алмаған жәмийет демократиялық жәмийет  емес».

 

Даўамын окыў: 9-АПРЕЛЬ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 07.04.2016 10:42:54

1033 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF