Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:11:57, 18.10.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТАЛАН-ТАРАЖЛЫҚ

ХЫЗМЕТ ЛАЎАЗЫМЫНАН ПАЙДАЛАНҒАНЛАР

Өмирде кәсиптиң, өнердиң жаманы жоқ. Өзлери ийелеген кәсип-өнер арқалы инсан ҳадал нан жеп, рәҳәт көреди. Олардың ишинде устазлық кәсипке бәршениң ҳүрмети бәлент болатуғынын жақсы билемиз. Тилекке қарсы, айырым кимселердиң усындай уллы кәсипке дақ түсирип, ийелеген лаўазымларынан өз мәпи ушын пайдаланатуғыны ашынарлы жағдай. Олардың өз «кәсибин» өзгертип, қаншадан-қанша пуқаралардың мийнет ҳақылары есабынан тойып секирип жүргенине не деўге болады?

Даўамын окыў: ТАЛАН-ТАРАЖЛЫҚ

Сәне: 18.06.2014 10:25:03

938 мәрте оқылды


ПУШАЙМАНЛЫҚ

ЖӘНЕ БИР ИМКАН БЕРИЛДИ

Илгери жыллары еплестирсе ислеген жынаятлары «басты-басты» болып кетиў итималынан пайдаланғанлар бираз «көклеп» қалғанлары сыр емес. Ҳәзир дәўир басқаша. Қөрип гүўасы болып жүргенимиздей, ким «аяғын қыя басса» анықланып, нызам алдында жуўап беретуғыны анық. «Қылмыс қылсаң, қырық жылдан кейин де ашылар» деген ибаралар гөнерип баратырғандай.

Даўамын окыў: ПУШАЙМАНЛЫҚ

Сәне: 18.06.2014 10:14:48

912 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

КӨЗСИЗЛИК КӨЗ    ШЫFАРАР...

Мәмлекет қаржысын талан-тараж етиў қай гезде де жақсылыққа алып келмейди. Буған бир ғана мысал, Нөкис Олимпия резервлери колледжи директорының спорт ислери бойынша орынбасары лаўазымында ислеп келген Примбетов Азамат Аўесбаевич усы колледж бас есапшысы А.Нурымбетов пенен жынайы тил бириктирип, Өзбекстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлигиниң 2000-жыл 4-декабрьдеги 2/4 санлы коллегия қарарына муўапық бир оқыўшы ушын колледж оқытыўшыларына есапланатуғын процент муғдарын надурыс қойып,

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 14.04.2014 05:31:50

874 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

КИМ БИЛИП АТЫР...ДЫҢ АҚЫБЕТИ

Бендешилик емес пе, арқа­йынлық, не қылар дейсең, ким билип атыр, деп жүрип маңлайы тасқа тийгенде пушайман болатуғын ҳалатлар да жоқ емес. Деген менен  бизиң турмысымыз, унамлы-унамсыз ҳәрекетлеримиз нызам шеңберинде болыўы тийислигин умытпаўымыз зәрүр. Болмаса... жәбирин шегип, нызам алдында жуўапқа тартылыў деген қәпелимде.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 14.04.2014 05:27:44

849 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ӨЗИҢДИ АҚЛАМАҚШЫ БОЛFАНЫҢ МЕНЕН...

Гейпара адамлар ислеп атырған исиниң жынаят екенлигин билместен, ал, гейпаралар билсе де «не қылар дейсең» деген ойға барып жынаят ислеп, кейин пушайман болады. Қайсы мәмлекеттиң пуқарасы болсаң, сол мәмлекеттиң нызамшылықларына бойсынып, белгиленген миннетлерди орынлаўға мәжбүрсең. Ал, соның менен бирге, тийисли жеринде өз ҳуқықыңды талап етиўге, мәмлекет тәрепинен көрсетилетуғын ғамқорлықлардан пайдаланыўға ҳақылысаң.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 14.04.2014 05:19:16

885 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

«ОПИЙ» МЕНЕН ҚОЛFА ТҮСТИ

Диний экстремизм, терроризм, адам саўдасы, нәшебентлик сыяқлы иллетлер бүгинги глобалласыў дәўиринде жәҳән жәмийетшилиги алдында турған үлкен машқалалардан болып, оларға қарсы гүрес халықаралық көлемде ен жайған. Бул гүреске Өзбекстан Республикасы да қосылған болып, мәмлекетимизде жоқарыдағыдай иллетлер менен шуғылланған, оларды үгит-ңәсиятлаўға жәрдем берген ҳәр қандай шахс (мейли ол сырт ел пуқарасы болсын) нызам жолы менен жазаланады.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 14.04.2014 05:14:04

833 мәрте оқылды


САНААТ

ЖАҢА ЦЕХТЫҢ АДЫМЛАРЫ

Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимизде бурынғы аўқам дәўириндеги ески мүлкшилик түрлеринен ўаз кешип, базар қатнасықларының ҳәм жеке мүлкшиликтиң енгизилиўи аўыл хожалығында улыўма жаңа өндирислик қатнасықларды раўажландырыўда, ең баслысы, аўыл халқының пүткиллей жаңаша пикирлеўин, өз мийнетине жаңа көзқарасты қәлиплестириўде әҳмийетли фактор болмақта.

Даўамын окыў: САНААТ

Сәне: 14.04.2014 05:05:24

842 мәрте оқылды


СПОРТ

РЕСПУБЛИКАМЫЗДА ФУТБОЛ МӘЎСИМИ БАСЛАНДЫ

Пийшемби күни мәмлекетимиздиң бир қатар қалаларында футбол бойынша I лига командалары арасындағы XXIII Өзбекстан чемпионаты старт алды. Чем­пионаттың биринши турында Нөкистиң «Арал» командасы пайтахтымыздағы «Туран» стадионында Самар­қандтың «Шердор» клубын қабыл етти.

Ушырасыўдан алдын республикамызда футбол мәўсиминиң салтанатлы ашылыў мәресими болып, онда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы, республика Футбол федерациясының президенти Б.Янгибаев ҳәр еки команда ағзаларын ҳәм стадионға жыйналған ышқыпазларды қутлықлады.

 

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 09.04.2014 06:07:08

795 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҚУРЫЛЫСЛАРЫ

САЎАП ИСТИҢ БАСЫНДАҒЫ ЖИГИТЛЕР

Әсирлер даўамында халқымыздың әрман еткен, бурынғы кәрўан жолы болған, ҳәзир дәўир талабына сай өзгерген «Жипек жолы» қурылыслары қызғын пәт пенен алып барылмақта.

Халқымызда «Жол қур­ғанның жолы ашық» деген ибаралы гәп бийкарға айтылмаған. Пайтахтымызға кирер аўыздағы кесиспеде жаңадан басланып атырған көпир қурылысы ҳәммениң дыққатын өзине тартары анық. Қурылыс жумысларында Қарақалпақстан көпир хожалығын сақлаўға қәнигелестирилген  оңлаў, пайдаланыў кәрханасы мийнет жәмәәти ағзалары пидәкерли мийнет  атқармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҚУРЫЛЫСЛАРЫ

Сәне: 09.04.2014 06:03:12

904 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚЫҢЫР ИСТИҢ ҚЫЙЫҒЫ...

«Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан соң да шығады» деген даналық гәп бар халқымызда. Ҳақыйқатында да, ҳәр қандай билип яки билмей ислеген қыңыр исимизди қанша билдирмеўге ҳәрекет еткенимиз бенен күнлердиң күнинде паш болары тәбийғый. Солай екен, ҳәр бир ҳәрекетимиз нызам шеңберинде болғанда ғана исимиз раўаж, жумысымыз өнимли болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 28.03.2014 10:48:21

887 мәрте оқылды


Образование

ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ ОБУЧЕНИЯ

Сегодня в  нашей стране нет такой отрасли, где бы успешно не реализовала свой умственный и творческий потенциал  прекрасная половина человечества — в общественно-политической, научной, предпринимательской, образовательной и других сферах нашего государства.

Самым первым лицеем в Республике Каракалпакстан был открыт академический лицей №1 при КГУ имени Бердаха.  Обучение здесь ведется по четырем направлениям: точные, социально-гуманитарные, естественные науки и иностранные языки. С первых дней открытия лицея им руководили мужчины, а в апреле 2013 года директором была назначена Гулайым Алламбергенова.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 12.03.2014 10:33:25

987 мәрте оқылды


Конференции

ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ НАРОДА

Одним из известных поэтов нашей страны, завоевавшим любовь и признание читателей, является народный поэт Узбекистана Мухаммад Юсуф.

Родился он в 1954 году в Андижанской области. После окончания школы поступил на факультет русского языка и литературы ТашГУ. В 1978-1980 годы работал в Обществе книголюбов, а с 1980 по 1986 годы — в газете "Вечерний Ташкент", затем в издательстве "Литература и искусство", газете "Голос Узбекистана". В последние годы жизни поэт работал в Союзе писателей Узбекистана.

Даўамын окыў: Конференции

Сәне: 12.03.2014 10:32:12

906 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ДЕКЛАРАЦИЯНЫ ТОЛТЫР, ЖОЛАЎШЫ

Ғәрезсиз мәмлекетимиздиң шегара аймақларында елимиз тысқарысына не нәрселер ҳәм шеттен қандай товарлар алып киятырмыз, әлбетте, бажыхана декларациясын толтырып, көрсетиўимиз шәрт. Бул бағдарда қатар нызам ҳәм ҳуқықый ҳүжжетлер базасы жаратылған.

1990-жылы Сурхандәрья ўәлаяты, Денаў районында туўылған, миллети тәжик, усы районның «Азат» мәкан пуқаралар жыйынында жасаўшы Ибатов Азиз Жумаевич 2012-жылы Россия Федерациясына жумыс ислеўге барады.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 12.03.2014 10:30:47

827 мәрте оқылды


Образование

Радоваться успехам своих учеников

В специализированной  школе №37 города Нукуса  работают счастливые люди — их ждут, уважают и  любят, с них берут пример, им верят, ими гордятся. Многие из тех, кто еще вроде бы недавно  сидел за школьной  партой, вернулись в родное учебное заведение, где их с радостью приняли в большую дружную семью. Новому поколению учителей есть на кого равняться, многие педагоги  этой школы отдали большую часть своей жизни работе с подрастающим поколением.

 

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 12.03.2014 10:24:07

904 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

НЫЗАМСЫЗ САҚЛАНҒАН ДЕТОНАТОРЛАР

Республикамыз жер майданының әдеўир бөлегин ийелеп жатырған Үстирт тегислигиниң пайдалы қазылмаларға бай екенлигинен, инсан тиришилиги ушын ең зәрүр болған нефть ҳәм тәбийғый газ байлықларын өзлестириў мақсетинде бир неше онлаған жыллардан берли ол жерде бул байлықларды излеў ҳәм бурғылаў жумысларының жүргизилип киятырғанынан көпшиликтиң хабары бар.

 

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 11.03.2014 06:03:10

885 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF